इपोर्टल

कैलाली जिल्ला अदालतको यो हप्ता हाल सम्म प्रमाणीकरण भएका फैसलाको विवरण

सि.नं. वादीको नाम प्रतिवादीको नाम मुद्दा मुद्दा नं दर्ता मिति फैसला मिति प्रमाणीकरण मिति फैसला गर्ने न्यायाधीश कैफियत
1 रमेश कुमार सैजु मंगल बहादुर सिंह चेक अनादर 075-PC-0059 २०७५-०४-२७ २०७५-१०-०८ २०७५-१०-०८ परशुराम भट्टराई फैसला / अन्तिम आदेश>>मुद्दा फिर्ता
2 रमेश कुमार सैजु पिंकु राठोर घर खाली गराई पाउँ 075-CP-0215 २०७५-०७-१९ २०७५-१०-०८ २०७५-१०-०८ परशुराम भट्टराई फैसला / अन्तिम आदेश>>मुद्दा फिर्ता
3 प्रतिमा बोगटी राम बहादुर बोगटी सम्बन्ध विच्छेद 075-CP-0322 २०७५-०९-२४ २०७५-१०-०८ २०७५-१०-०७ परशुराम भट्टराई फैसला / अन्तिम आदेश>>मिलापत्र

© copyright 2019 SUPREME COURT OF NEPAL. All Rights Reserved.

Privacy Policy | Terms of Service