इपोर्टल

सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतको यो हप्ता हाल सम्म प्रमाणीकरण भएका फैसलाको विवरण

सि.नं. वादीको नाम प्रतिवादीको नाम मुद्दा मुद्दा नं दर्ता मिति फैसला मिति प्रमाणीकरण मिति फैसला गर्ने न्यायाधीश कैफियत
1 परिवर्तित नाम जलबिरे "ज" को जाहेरीले नेपाल सरकार च्याङवा वाईवा जवरजस्ती करणी 074-CR-0056 २०७४-१२-०१ २०७५-१०-०१ २०७५-१०-०८ टीकाराम आचार्य फैसला / अन्तिम आदेश>>मुल्तबिमा राख्ने
2 काली तामाङ चक्र बहादुर तामाङ समेत २ जना अंश दर्ता 074-CP-0126 २०७४-१२-२८ २०७५-०९-१७ २०७५-१०-०८ टीकाराम आचार्य फैसला / अन्तिम आदेश>>दाबी पुग्ने
3 परिवर्तित नाम कुठार "क" को जाहेरीले नेपाल सरकार सविन राई जवरजस्ती करणी 075-C1-0010 २०७५-०६-१७ २०७५-०९-२६ २०७५-१०-०६ टीकाराम आचार्य फैसला / अन्तिम आदेश>>दाबी नपुग्ने
4 शर्मिला तामाङ उत्तरध्वज तामाङ सम्बन्ध विच्छेद 075-CP-0046 २०७५-०६-१६ २०७५-१०-०२ २०७५-१०-०६ टीकाराम आचार्य फैसला / अन्तिम आदेश>>दाबी पुग्ने
5 कोपिला गिरी अम्बर गिरी सम्बन्ध विच्छेद 075-CP-0151 २०७५-१०-०६ २०७५-१०-०७ २०७५-१०-०७ टीकाराम आचार्य फैसला / अन्तिम आदेश>>मिलापत्र

© copyright 2019 SUPREME COURT OF NEPAL. All Rights Reserved.

Privacy Policy | Terms of Service