Supreme Court of Nepal
सर्वोच्च अदालतमुद्दाको बिस्तृत विवरण

कृपया मुद्दाको दर्ता मिति,फैसला मिति,मुद्दा नं मध्ये कुनै एक टाइप गर्नुहोस् ।

मुद्दाको बिस्तृत विवरण


मुद्दाको विवरण
दर्ता नँ . : 074-WO-0665   दर्ता मिती: २०७४।१२।१४
रुजु मिती: २०७४।१२।१४      
मुद्दाको किसिम: रिट निवेदन   मुद्दा: उत्प्रेषण  
फाँटवाला:
किरण निरौला     फाँट: रिट दर्ता
मुद्दाको स्थिती:
फैसला
मिती:२०७५।०१।०४
वादी प्रतिवादी को विवरण
वादीहरु : अधिवक्ता हेममणी सुबेदी समेत २
प्रतिवादीहरु : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको मार्यालय सिंहदरवार काठमाडौ समेत
       
हेर्न नमिल्ने मा. न्या.
   
   
अधिवक्ता को विवरण
वादी अधिवक्ता(हरु):
प्रतिवादी अधिवक्ता(हरु):
   
लगाब मुद्दाहरुको विवरण
दर्ता नँ . दर्ता मिती मुद्दा वादीहरु प्रतिवादीहरु हालको स्थिती
 
तारेख विवरण
तारेख मिती विवरण तारेखको किसिम  
२०७४।१२।१५   पेशी तारेख  
२०७४।१२।१६   पेशी तारेख  
२०७५।०१।०४   पेशी तारेख  
 
मुद्दाको स्थितीको बिस्तृत विवरण
मिती विवरण स्थिती
पेशी को विवरण
सुनवाइ मिती न्यायधिस हरु मुद्दाको स्थिती आदेश /फैसलाको किसिम
२०७४।१२।१५   मा.न्या. श्री दीपककुमार कार्की
हेर्न नभ्याइने
२०७४।१२।१६   मा.न्या. श्री केदारप्रसाद चालिसे
आदेश कागज मगाउने
२०७५।०१।०४   मा.न्या. श्री सपना प्रधान मल्ल
फैसला रिट खारेज