Supreme Court of Nepal
सर्वोच्च अदालतमुद्दाको बिस्तृत विवरण

कृपया मुद्दाको दर्ता मिति,फैसला मिति,मुद्दा नं मध्ये कुनै एक टाइप गर्नुहोस् ।

मुद्दाको बिस्तृत विवरण


मुद्दाको विवरण
दर्ता नँ . : 074-WO-0665   दर्ता मिती: २०७४।१२।१४
रुजु मिती: २०७४।१२।१४      
मुद्दाको किसिम: रिट निवेदन   मुद्दा: उत्प्रेषण  
फाँटवाला:
किरण निरौला     फाँट: रिट दर्ता
मुद्दाको स्थिती:
फैसला
मिती:२०७५।०१।०४