सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

Latest Bulleteins

सि.नं साल महिना वर्ष अंक पुर्णांक
  १  २०७६  फाल्गुन  २८  २२  ६६४
  २  २०७६  फाल्गुन  २८  २२  ६६४
  ३  २०७६  फाल्गुन  २८  २१  ६६३
  ४  २०७६  माघ  २८  २०  ६६२
  ५  २०७६  माघ  २८  १९  ६६१
  ६  २०७६  पौष  २८  १८  ६६०
  ७  २०७६  पौष  २८  १७  ६५९
  ८  २०७६  मंसिर  २८  १६  ६५८
  ९  २०७६  मंसिर  २८  १५  ६५७
  १०  २०७६  कार्तिक  २८  १४  ६५६
  ११  २०७६  कार्तिक  २८  १३  ६५५
  १२  २०७६  आश्विन  २८  १२  ६५४
  १३  २०७६  आश्विन  २८  ११  ६५३
  १४  २०७६  भाद्र  २८  १०  ६५२
  १५  २०७६  भाद्र  २८  ९  ६५१
  १६  २०७६  श्रावण  २८  ८  ६५०
  १७  २०७६  श्रावण  २८  ७  ६४९
  १८  २०७६  आषाढ  २८  ६  ६४८
  १९  २०७६  आषाढ  २८  ५  ६४७
  २०  २०७६  जेष्ठ  २८  ४  ६४६
  २१  २०७६  जेष्ठ  २८  ३  ६४५
  २२  २०७६  बैशाख  २८  २  ६४४
  २३  २०७६  बैशाख  २८  १  ६४३
  २४  २०७५  चैत्र  २७  २४  ६४२
  २५  २०७५  चैत्र  २७  २३  ६४१
  २६  २०७५  फाल्गुन  २७  २२  ६४०
  २७  २०७५  फाल्गुन  २७  २१  ६३९
  २८  २०७५  माघ  २७  २०  ६३८
  २९  २०७५  माघ  २७  १९  ६३७
  ३०  २०७५  पौष  २७  १८  ६३६
  ३१  २०७५  पौष  २७  १७  ६३५
  ३२  २०७५  मंसिर  २७  १६  ६३४
  ३३  २०७५  मंसिर  २७  १५  ६३३
  ३४  २०७५  कार्तिक  २७  १४  ६३२
  ३५  २०७५  कार्तिक  २७  १३  ६३१
  ३६  २०७५  आश्विन  २७  १२  ६३०
  ३७  २०७५  आश्विन  २७  ११  ६२९
  ३८  २०७५  भाद्र  २७  १०  ६२८
  ३९  २०७५  भाद्र  २७  ९  ६२७
  ४०  २०७५  श्रावण  २७  ८  ६२६
  ४१  २०७५  श्रावण  २७  ७  ६२५
  ४२  २०७५  आषाढ  २७  ६  ६२४
  ४३  २०७५  आषाढ  २७  ५  ६२३
  ४४  २०७५  जेष्ठ  २७  ४  ६२२
  ४५  २०७५  जेष्ठ  २७  ३  ६२१
  ४६  २०७५  बैशाख  २७  २  ६२०
  ४७  २०७५  बैशाख  २७  १  ६१९
  ४८  २०७४  चैत्र  २६  २४  ६१८
  ४९  २०७४  चैत्र  २६  २३  ६१७
  ५०  २०७४  फाल्गुन  २६  २२  ६१६
  ५१  २०७४  फाल्गुन  २६  २१  ६१५
  ५२  २०७४  माघ  २६  २०  ६१४
  ५३  २०७४  माघ  २६  १९  ६१३
  ५४  २०७४  पौष  २६  १८  ६१२
  ५५  २०७४  पौष  २६  १७  ६११
  ५६  २०७४  मंसिर  २६  १६  ६१०
  ५७  २०७४  मंसिर  २६  १५  ६०९
  ५८  २०७४  कार्तिक  २६  १४  ६०८
  ५९  २०७४  कार्तिक  २६  १३  ६०७
  ६०  २०७४  आश्विन  २६  १२  ६०६
  ६१  २०७४  आश्विन  २६  ११  ६०५
  ६२  २०७४  भाद्र  २६  १०  ६०४
  ६३  २०७४  भाद्र  २६  ९  ६०३
  ६४  २०७४  श्रावण  २६  ८  ६०२
  ६५  २०७४  श्रावण  २६  ७  ६०१
  ६६  २०७४  आषाढ  २६  ६  ६००
  ६७  २०७४  आषाढ  २६  ५  ५९९
  ६८  २०७४  जेष्ठ  २६  ४  ५९८
  ६९  २०७४  जेष्ठ  २६  ३  ५९७
  ७०  २०७४  बैशाख  २६  २  ५९६
  ७१  २०७४  बैशाख  २६  १  ५९५
  ७२  २०७३  चैत्र  २५  २४  ५९४
  ७३  २०७३  चैत्र  २५  २३  ५९३
  ७४  २०७३  फाल्गुन  २५  २२  ५९२
  ७५  २०७३  फाल्गुन  २५  २१  ५९१
  ७६  २०७३  माघ  २५  २०  ५९०
  ७७  २०७३  माघ  २५  १९  ५८९
  ७८  २०७३  पौष  २५  १८  ५८८
  ७९  २०७३  पौष  २५  १७  ५८७
  ८०  २०७३  मंसिर  २५  १६  ५८६
  ८१  २०७३  मंसिर  २५  १५  ५८५
  ८२  २०७३  कार्तिक  २५  १४  ५८४
  ८३  २०७३  कार्तिक  २५  १३  ५८३
  ८४  २०७३  आश्विन  २५  १२  ५८२
  ८५  २०७३  आश्विन  २५  ११  ५८१
  ८६  २०७३  भाद्र  २५  १०  ५८०
  ८७  २०७३  भाद्र  २५  ९  ५७९
  ८८  २०७३  श्रावण  २५  ८  ५७८
  ८९  २०७३  श्रावण  २५  ७  ५७७
  ९०  २०७३  आषाढ  २५  ६  ५७६
  ९१  २०७३  आषाढ  २५  ५  ५७५
  ९२  २०७३  जेष्ठ  २५  ४  ५७४
  ९३  २०७३  जेष्ठ  २५  ३  ५७३
  ९४  २०७३  बैशाख  २५  २  ५७२
  ९५  २०७३  बैशाख  २५  १  ५७१
  ९६  २०७२  चैत्र  २४  २४  ५७०
  ९७  २०७२  चैत्र  २४  २३  ५६९
  ९८  २०७२  फाल्गुन  २४  २२  ५६८
  ९९  २०७२  फाल्गुन  २४  २१  ५६७
  १००  २०७२  माघ  २४  २०  ५६६
  १०१  २०७२  माघ  २४  १९  ५६५
  १०२  २०७२  पौष  २४  १८  ५६४
  १०३  २०७२  पौष  २४  १७  ५६३
  १०४  २०७२  मंसिर  २४  १६  ५६२
  १०५  २०७२  मंसिर  २४  १५  ५६१
  १०६  २०७२  कार्तिक  २४  १४  ५६०
  १०७  २०७२  कार्तिक  २४  १३  ५५९
  १०८  २०७२  आश्विन  २४  १२  ५५८
  १०९  २०७२  आश्विन  २४  ११  ५५७
  ११०  २०७२  भाद्र  २४  १०  ५५६
  १११  २०७२  भाद्र  २४  ९  ५५५
  ११२  २०७२  श्रावण  २४  ८  ५५४
  ११३  २०७२  श्रावण  २४  ७  ५५३
  ११४  २०७२  आषाढ  २४  ६  ५५२
  ११५  २०७२  आषाढ  २४  ५  ५५१
  ११६  २०७२  जेष्ठ  २४  ४  ५५०
  ११७  २०७२  जेष्ठ  २४  ३  ५४९
  ११८  २०७२  बैशाख  २४  २  ५४८
  ११९  २०७२  बैशाख  २४  १  ५४७
  १२०  २०७१  चैत्र  २३  २४  ५४६
  १२१  २०७१  चैत्र  २३  २३  ५४५
  १२२  २०७१  फाल्गुन  २३  २२  ५४४
  १२३  २०७१  फाल्गुन  २३  २१  ५४३
  १२४  २०७१  माघ  २३  २०  ५४२
  १२५  २०७१  माघ  २३  १९  ५४१
  १२६  २०७१  पौष  २३  १८  ५४०
  १२७  २०७१  पौष  २३  १७  ५३९
  १२८  २०७१  मंसिर  २३  १६  ५३८
  १२९  २०७१  मंसिर  २३  १५  ५३७
  १३०  २०७१  कार्तिक  २३  १४  ५३६
  १३१  २०७१  कार्तिक  २३  १३  ५३५
  १३२  २०७१  आश्विन  २३  १२  ५३४
  १३३  २०७१  आश्विन  २३  ११  ५३३
  १३४  २०७१  भाद्र  २३  १०  ५३२
  १३५  २०७१  भाद्र  २३  ९  ५३१
  १३६  २०७१  श्रावण  २३  ८  ५३०
  १३७  २०७१  श्रावण  २३  ७  ५२९
  १३८  २०७१  आषाढ  २३  ६  ५२८
  १३९  २०७१  आषाढ  २३  ५  ५२७
  १४०  २०७१  जेष्ठ  २३  ४  ५२६
  १४१  २०७१  जेष्ठ  २३  ३  ५२५
  १४२  २०७१  बैशाख  २३  २  ५२४
  १४३  २०७१  बैशाख  २३  १  ५२३
  १४४  २०७०  चैत्र  २२  २४  ५२२
  १४५  २०७०  चैत्र  २२  २३  ५२१
  १४६  २०७०  फाल्गुन  २२  २२  ५२०
  १४७  २०७०  फाल्गुन  २२  २१  ५१९
  १४८  २०७०  माघ  २२  २०  ५१८
  १४९  २०७०  माघ  २२  १९  ५१७
  १५०  २०७०  पौष  २२  १८  ५१६
  १५१  २०७०  पौष  २२  १७  ५१५
  १५२  २०७०  मंसिर  २२  १६  ५१४
  १५३  २०७०  मंसिर  २२  १५  ५१३
  १५४  २०७०  कार्तिक  २२  १४  ५१२
  १५५  २०७०  कार्तिक  २२  १३  ५११
  १५६  २०७०  आश्विन  २२  १२  ५१०
  १५७  २०७०  आश्विन  २२  ११  ५०९
  १५८  २०७०  भाद्र  २२  १०  ५०८
  १५९  २०७०  भाद्र  २२  ९  ५०७
  १६०  २०७०  श्रावण  २२  ८  ५०६
  १६१  २०७०  श्रावण  २२  ७  ५०५
  १६२  २०७०  आषाढ  २२  ६  ५०४
  १६३  २०७०  आषाढ  २२  ५  ५०३
  १६४  २०७०  जेष्ठ  २२  ४  ५०२
  १६५  २०७०  जेष्ठ  २२  ३  ५०१
  १६६  २०७०  बैशाख  २२  २  ५००
  १६७  २०७०  बैशाख  २२  १  ४९९
  १६८  २०६९  चैत्र  २१  २४  ४९८
  १६९  २०६९  चैत्र  २१  २३  ४९७
  १७०  २०६९  फाल्गुन  २१  २२  ४९६
  १७१  २०६९  फाल्गुन  २१  २१  ४९५
  १७२  २०६९  माघ  २१  २०  ४९४
  १७३  २०६९  माघ  २१  १९  ४९३
  १७४  २०६९  पौष  २१  १८  ४९२
  १७५  २०६९  पौष  २१  १७  ४९१
  १७६  २०६९  मंसिर  २१  १६  ४९०
  १७७  २०६९  मंसिर  २१  १५  ४८९
  १७८  २०६९  कार्तिक  २१  १४  ४८८
  १७९  २०६९  कार्तिक  २१  १३  ४८७
  १८०  २०६९  आश्विन  २१  १२  ४८६
  १८१  २०६९  आश्विन  २१  ११  ४८५
  १८२  २०६९  भाद्र  २१  १०  ४८४
  १८३  २०६९  भाद्र  २१  ९  ४८३
  १८४  २०६९  श्रावण  २१  ८  ४८२
  १८५  २०६९  श्रावण  २१  ७  ४८१
  १८६  २०६९  आषाढ  २१  ६  ४८०
  १८७  २०६९  आषाढ  २१  ५  ४७९
  १८८  २०६९  जेष्ठ  २१  ४  ४७८
  १८९  २०६९  जेष्ठ  २१  ३  ४७७
  १९०  २०६९  बैशाख  २१  २  ४७६
  १९१  २०६९  बैशाख  २१  १  ४७५
  १९२  २०६८  चैत्र  २०  २४  ४७४
  १९३  २०६८  चैत्र  २०  २३  ४७३
  १९४  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७२
  १९५  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७१
  १९६  २०६८  माघ  २०  २०  ४७०
  १९७  २०६८  पौष  २०  १९  ४६९
  १९८  २०६८  माघ  २०  १९  ४६९
  १९९  २०६८  पौष  २०  १८  ४६८
  २००  २०६८  मंसिर  २०  १७  ४६७
  २०१  २०६८  मंसिर  २०  १५  ४६५
  २०२  २०६८  कार्तिक  २०  १४  ४६४
  २०३  २०६८  कार्तिक  २०  १३  ४६३
  २०४  २०६८  आश्विन  २०  १२  ४६२
  २०५  २०६८  आश्विन  २०  ११  ४६१
  २०६  २०६८  भाद्र  २०  १०  ४६०
  २०७  २०६८  भाद्र  २०  ९  ४५९
  २०८  २०६८  श्रावण  २०  ८  ४५८
  २०९  २०६८  श्रावण  २०  ७  ४५७
  २१०  २०६८  आषाढ  २०  ६  ४५६
  २११  २०६८  आषाढ  २०  ५  ४५५
  २१२  २०६८  जेष्ठ  २०  ४  ४५४
  २१३  २०६८  जेष्ठ  २०  ३  ४५३
  २१४  २०६८  बैशाख  २०  २  ४५२
  २१५  २०६८  बैशाख  २०  १  ४५१
  २१६  २०६७  चैत्र  १९  २४  ४५०
  २१७  २०६७  चैत्र  १९  २३  ४४९
  २१८  २०६७  फाल्गुन  १९  २२  ४४८
  २१९  २०६७  फाल्गुन  १९  २१  ४४७
  २२०  २०६७  माघ  १९  २०  ४४६
  २२१  २०६७  माघ  १९  १९  ४४५
  २२२  २०६७  पौष  १९  १८  ४४४
  २२३  २०६७  पौष  १९  १७  ४४३
  २२४  २०६७  मंसिर  १९  १६  ४४२
  २२५  २०६७  मंसिर  १९  १५  ४४१
  २२६  २०६७  कार्तिक  १९  १४  ४४०
  २२७  २०६७  कार्तिक  १९  १३  ४३९
  २२८  २०६७  आश्विन  १९  १२  ४३८
  २२९  २०६७  आश्विन  १९  ११  ४३७
  २३०  २०६७  भाद्र  १९  १०  ४३६
  २३१  २०६७  भाद्र  १९  ९  ४३५
  २३२  २०६७  श्रावण  १९  ८  ४३४
  २३३  २०६७  श्रावण  १९  ७  ४३३
  २३४  २०६७  आषाढ  १९  ६  ४३२
  २३५  २०६७  आषाढ  १९  ५  ४३१
  २३६  २०६७  जेष्ठ  १९  ४  ४३०
  २३७  २०६७  जेष्ठ  १९  ३  ४२९
  २३८  २०६७  बैशाख  १९  २  ४२८
  २३९  २०६७  बैशाख  १९  १  ४२७
  २४०  २०६६  चैत्र  १८  २४  ४२६
  २४१  २०६६  चैत्र  १८  २३  ४२५
  २४२  २०६६  फाल्गुन  १८  २२  ४२४
  २४३  २०६६  फाल्गुन  १८  २१  ४२३
  २४४  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २४५  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २४६  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २४७  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  २४८  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  २४९  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  २५०  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  २५१  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  २५२  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  २५३  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  २५४  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  २५५  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  २५६  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  २५७  २०६६  कार्तिक  १८  १४  ४१६
  २५८  २०६६  कार्तिक  १८  १३  ४१५
  २५९  २०६६  आश्विन  १८  १२  ४१४
  २६०  २०६६  आश्विन  १८  ११  ४१३
  २६१  २०६६  भाद्र  १८  १०  ४१२
  २६२  २०६६  भाद्र  १८  ९  ४११
  २६३  २०६६  श्रावण  १८  ८  ४१०
  २६४  २०६६  श्रावण  १८  ७  ४०९
  २६५  २०६६  आषाढ  १८  ६  ४०८
  २६६  २०६६  आषाढ  १८  ५  ४०७
  २६७  २०६६  जेष्ठ  १८  ४  ४०६
  २६८  २०६६  जेष्ठ  १८  ३  ४०५
  २६९  २०६६  बैशाख  १८  २  ४०४
  २७०  २०६६  बैशाख  १८  १  ४०३
  २७१  २०६५  चैत्र  १७  २४  ४०२
  २७२  २०६५  चैत्र  १७  २३  ४०१
  २७३  २०६५  फाल्गुन  १७  २२  ४००
  २७४  २०६५  फाल्गुन  १७  २१  ३९९
  २७५  २०६५  माघ  १७  २०  ३९८
  २७६  २०६५  माघ  १७  १९  ३९७
  २७७  २०६५  पौष  १७  १८  ३९६
  २७८  २०६५  पौष  १७  १७  ३९५
  २७९  २०६५  मंसिर  १७  १६  ३९४
  २८०  २०६५  मंसिर  १७  १५  ३९३
  २८१  २०६५  कार्तिक  १७  १४  ३९२
  २८२  २०६५  कार्तिक  १७  १३  ३९१
  २८३  २०६५  आश्विन  १७  १२  ३९०
  २८४  २०६५  आश्विन  १७  ११  ३८९
  २८५  २०६५  भाद्र  १७  १०  ३८८
  २८६  २०६५  भाद्र  १७  ९  ३८७
  २८७  २०६५  श्रावण  १७  ८  ३८६
  २८८  २०६५  श्रावण  १७  ७  ३८५
  २८९  २०६५  आषाढ  १७  ६  ३८४
  २९०  २०६५  आषाढ  १७  ५  ३८३
  २९१  २०६५  जेष्ठ  १७  ४  ३८२
  २९२  २०६५  जेष्ठ  १७  ३  ३८१
  २९३  २०६५  बैशाख  १७  २  ३८०
  २९४  २०६५  बैशाख  १७  १  ३७९