सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।


न्यायिक समाचार

काठमाडौं, २०७२ साल चैत्र ८ गते, सोमवार

२०७२।१२।०७ गते आईतवारको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


इजलास
जम्मा पेशी फैसला नि.सु. हेर्दाहेर्दै आदेश स्थगित हेर्न नभ्याईएका हेर्न नमिलेका कैफियत
संवैधानिक इजलास
बाहेकका  इजलास
 २८७ ४९ ०० ०० २८ ०३ १९८ ०९
संवैधानिक इजलास ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० इजलास नलागेको
जम्मा  २८७ ४९ ०० ०० २८ ०३ १९८ ०९

२०७२।१२।०५ गते शुक्रवारको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


इजलास
जम्मा पेशी फैसला नि.सु. हेर्दाहेर्दै आदेश स्थगित हेर्न नभ्याईएका हेर्न नमिलेका कैफियत
संवैधानिक इजलास
बाहेकका  इजलास
 १९६ ६७ ०० ०० ७८ ०३ ३५ १३
संवैधानिक इजलास ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० इजलास नलागेको
जम्मा  १९६ ६७ ०० ०० ७८ ०३ ३५ १३

२०७२।१२।०४ गते बिहिवारको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


इजलास
जम्मा पेशी फैसला नि.सु. हेर्दाहेर्दै आदेश स्थगित हेर्न नभ्याईएका हेर्न नमिलेका कैफियत
संवैधानिक इजलास
बाहेकका  इजलास
 १७७ ३९ ०१ ०० २१ २५ ७१ २०
संवैधानिक इजलास ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० इजलास नलागेको
जम्मा  १७७ ३९ ०१ ०० २१ २५ ७१ २०

२०७२।१२।०३ गते बुधवारको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


इजलास
जम्मा पेशी फैसला नि.सु. हेर्दाहेर्दै आदेश स्थगित हेर्न नभ्याईएका हेर्न नमिलेका कैफियत
संवैधानिक इजलास
बाहेकका  इजलास
 २२५ ३१ ०८ ०० ३९ ३८ ९५ १४
संवैधानिक इजलास ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० इजलास नलागेको
जम्मा  २२५ ३१ ०८ ०० ३९ ३८ ९५ १४

Online मार्फत आज २.४५ बजे प्राप्त २०७२।१२।०७ गते आईतवारको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


जम्मा पेशी
फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश मुद्दामा स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालतको संख्या पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालतहरू फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ३ वटा अदालतहरू (क्रमशः)
७९८ ८४ ११९ ०७ ( पुनरावेदन अदालत राजविराज-४ र  पाटन-३ ) ४९७ ०७ थान (पुनरावेदन अदालत
राजबिराज-१,पाटन-४, हेटौंडा-२)
०४ (पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्ज-१,
बिराटनगर-१,महेन्द्रनगर-११ र इलाम-१)
००  ७ वटा (पुनरावेदन अदालत बागलुङ,
पोखरा, सुर्खेत, जुम्ला,
महेन्द्रनगर, इलाम र दिपायल ।)
१-पुनरावेदन अदालत राजबिराज (७४ पेशीमा २७ थान )
२- पुनरावेदन अदालत  पाटन (२४५ पेशीमा २० थान ),
३- पुनरावेदन अदालत जनकपुर (९९ पेशीमा १४ थान ),
४.पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्ज (३३ पेशीमा ०५ थान ),
५. पुनरावेदन अदालत हेटौंडा (७० पेशीमा ०५ थान ),

Online मार्फत प्राप्त २०७२।१२।०५ गते शुक्रवारको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


जम्मा पेशी
फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश मुद्दामा स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालतको संख्या पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालतहरू फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ३ वटा अदालतहरू (क्रमशः)
३८५ ४२ ६८ ०२ ( पुनरावेदन अदालत  पाटन-२ ) २१६ ३८ थान (पुनरावेदन अदालत हेटौडा-१,
पाटन-३१,तुलसीपुर-१ र जनकपुर-५)
०० ४(जुम्ला, धनकुटा, बागलुङ र महेन्द्रनगर)  ७ वटा (पुनरावेदन अदालत सुर्खेत,
तुलसीपुर, पोखरा,  नेपालगञ्ज,
इलाम, दिपायल र वुटवल ।)
१-पुनरावेदन अदालत बिराटनगर (४२ पेशीमा १५थान )
२- पुनरावेदन अदालत  राजबिराज (६६ पेशीमा १५थान ),
३- पुनरावेदन अदालत हेटौंडा (४१ पेशीमा ०७ थान ),
४.पुनरावेदन अदालत पाटन (१७० पेशीमा ०५ थान ),

Online मार्फत प्राप्त २०७२।१२।०४ गते बिहिवारको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


जम्मा पेशी
फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश मुद्दामा स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालतको संख्या पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालतहरू फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ३ वटा अदालतहरू (क्रमशः)
६७८ ४६ ९४ ०३ ( पुनरावेदन अदालत  पाटन-२ ) २१६ ४४ थान (पुनरावेदन अदालत पाटन-७,
पोखरा-२,तुलसीपुर-१,बागलुङ-२,
हेटौंडा-३,जनकपुर-१६,राजविराज-१, विराटनगर-१० र वुटवल-२ )
 पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्ज-४ पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगर  १३ वटा (पुनरावेदन अदालत दिपायल,
जुम्ला, सुर्खेत, तुलसीपुर, धनकुटा,
बागलुङ  नेपालगञ्ज, इलाम, हेटौंडा,जनकपुर,
राजबिराज,विराटनगर र वुटवल ।)
१.पुनरावेदन अदालत पाटन (२८३ पेशीमा ४४ थान ),
२.पुनरावेदन अदालत पोखरा (२७ पेशीमा ०२ थान ),

Online मार्फत प्राप्त २०७२।१२।०३ गते बुधवारको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


जम्मा पेशी
फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश मुद्दामा स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालतको संख्या पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालतहरू फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ३ वटा अदालतहरू (क्रमशः)
७९५ १०० १९३ ०३ ( पुनरावेदन अदालत  पाटन-२ र विराटनगर-१) ४२७ १४ थान (पुनरावेदन अदालत पाटन-४,हेटौंडा-४,
तुलसीपुर-१, बागलुङ-३ र दिपायल-२)
 पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगर-७ ००  ०८ वटा (पुनरावेदन अदालत तुलसीपुर,
धनकुटा,बागलुङ,सुर्खेत, जुम्ला,
महेन्द्रनगर, इलाम र दिपायल ।
१.पुनरावेदन अदालत पाटन (२७३ पेशीमा ३६ थान ),
२.पुनरावेदन अदालत हेटौंडा (८० पेशीमा २३ थान ),
३. पुनरावेदन अदालत राजविराज (९४ पेशीमा १५ थान ),
४. पुनरावेदन अदालत जनकपुर (९६ पेशीमा १३ थान ),
५. पुनरावेदन अदालत विराटनगर (८२ पेशीमा ०६ थान ),

Online मार्फत आज २.४१ बजे प्राप्त भएको जिल्ला अदालतहरूको २०७२।१२।०७ गते आईतवारको कार्य फर्छ्यौट विवरणः


पेशी प्रकाशित गर्ने अदालतको संख्या
जम्मा पेशी पेशी प्रकाशित नगर्ने जिल्ला आदालतहरू फर्छ्यौट(फैसला तथा अन्तिम आदेश) आदेश स्थगित फैसला नभएका जिल्ला आदालतहरू स्थिति नजनाएका जिल्ला अदालतहरू सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ५ अदालतहरू
६६ १४५३  ९(सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ, सल्यान, जाजरकोट, हुम्ला, डोल्पा, अछाम र डडेलधुरा)। २५४ ५८२ ४४५ १८ वटा  (इलाम,कञ्चनपुर,कालिकोट,
कैलाली,गुल्मी,जुम्ला,डोटी,
तेह्रथुम,दैलेख,बझाङ,बाजुरा,बैतडी,
भोजपुर,मुगु,रामेछाप,रोल्पा,लमजुङ
र सिन्धुपाल्चोक।
१७२ (काठमाडौ.-२३,नवलपरासी-१०,पर्सा-६,
कपिलवस्तु-६रौतहट-३,चितवन-१सर्लाही-२,
सिराहा-२धनुषा-१३,भक्तपुर-५,
रूकुम-१बाँके-६,ललितपुर-१०, धनकुटा-५,
मोरङ-५०, कञ्चनपुर-१२,
जुम्ला-३,मुगु-१ र सिन्धुपाल्चोक-१३)
 1. काठमाडौं (२१९ मा २७)
 2. सप्तरी (८६ मा २०)
 3. झापा ( ५० मा १९),
 4. रुपन्देही( ४१ मा १३)
 5. सुनसरी(६३ मा १२ थान)।
६६ १४५३ ०९ २५४ ५८२ ४४५ १८ १७२

काठमाडौं, २०७२ साल चैत्र ३ गते, बुधवार

२०७२।१२।०२ गते मंगलवारको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः

इजलास जम्मा पेशी फैसला नि.सु. हेर्दाहेर्दै आदेश स्थगित हेर्न नभ्याईएका हेर्न नमिलेका कैफियत
संवैधानिक इजलास
बाहेकका  इजलास
 २२२ ३६ ०० ०० ३६ १२ १२६ १२
संवैधानिक इजलास ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० इजलास नलागेको
जम्मा  २२२ ३६ ०० ०० ३६ १२ १२६ १२

Online मार्फत आज १.०० बजे प्राप्त २०७२।१२।०२ गते मंगलवारको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


जम्मा पेशी
फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालतको संख्या पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालतहरू फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ३ वटा अदालतहरू (क्रमशः)
५९० १०१ ११६ ०६ ( पुनरावेदन अदालत पाटन-५ र राजविराज-१ ) २९१ ०९ थान (पुनरावेदन अदालत पाटन-१, हेटौंडा-१,
जनकपुर-३,राजविराज-०१,
पोखरा-१,तुलसीपुर-१ र दिपायल-०१ )
०२(पुनरावेदन अदालत जनकपुरको-५६ र वुटवलको-२) ००  ६ वटा (पुनरावेदन अदालत धनकुटा,
सुर्खेत,जुम्ला,महेन्द्रनगर,
इलाम र दिपायल।)
१-पुनरावेदन अदालत पाटन (१०६ पेशीमा ३६ थान )
२- पुनरावेदन अदालत  हेटौडा(४४ पेशीमा १६ थान ),
३- पुनरावेदन अदालत जनकपुर (७० पेशीमा १३ थान ),
४.पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्ज (३३ पेशीमा ११ थान ),
५. पुनरावेदन अदालत बागलुङ (०९ पेशीमा ०९ थान ),

Online मार्फत आज १ बजे प्राप्त भएको जिल्ला अदालतहरूको २०७२।१२।०२ गते मंगलवारको कार्य फर्छ्यौट विवरणः


पेशी प्रकाशित गर्ने अदालतको संख्या
जम्मा पेशी पेशी प्रकाशित नगर्ने जिल्ला आदालतहरू फर्छ्यौट(फैसला तथा अन्तिम आदेश) आदेश स्थगित फैसला नभएका जिल्ला आदालतहरू स्थिति नजनाएका जिल्ला अदालतहरू सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ५ अदालतहरू
६० १२७१ अछाम, कालिकोट,जाजरकोट,जुम्ला,
डडेलधुरा,डोटी, डोल्पा,दार्चुला,
दोलखा,बझाँङ,मनाङ,मुस्ताङ,
रसुवा,सोलुखुम्वुर हुम्ला )।
३३० ५८४ २९४ १२ वटा  (ओखलढुङ्गा,गुल्मी,नुवाकोट,
प्यूठान,बैतडी,भोजपुर,मुगु,
रामेछाप,रूकुम,लमजुङ,सिन्धुपाल्चोक
र सिन्धुली।
६३ (काठमाडौ.-१,मोरङ-८,भक्तपुर-३,
धनुषा-१३,काभ्रेपलाञ्चोक-४,रुपन्देही-१०,
रौतहट-८,सर्लाही-इलाम
र मुगु-३।)
 1. काठमाडौं (१८६ मा ४६)
 2. मोरङ (७५ मा ३१)
 3. भक्तपुर ( ३९ मा १६),
 4. सप्तरी ( ७४ मा १४)
 5. धनुषा (६२ मा १३ थान)।
६० १२७१ १५ ३३० ५८४ २९४ १२ ६३

काठमाडौं, २०७२ साल चैत्र २ गते, मंगलवार २०७२।१२।०१ गते सोमवारको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


इजलास
जम्मा पेशी फैसला नि.सु. हेर्दाहेर्दै आदेश स्थगित हेर्न नभ्याईएका हेर्न नमिलेका कैफियत
संवैधानिक इजलास
बाहेकका  इजलास
 २२७ ४३ ०० ०० ३७ २९ ९७ २१
संवैधानिक इजलास ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० इजलास नलागेको
जम्मा  २२७ ४३ ०० ०० ३७ २९ ९७ २१

Online मार्फत आज १२.०० बजे प्राप्त २०७२।१२।०१ गते सोमवारको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


जम्मा पेशी
फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालतको संख्या पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालतहरू फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ३ वटा अदालतहरू (क्रमशः)
७८० ९१ १४७ ०४ ( पुनरावेदन अदालत पाटन-१,पोखरा-१,विराटनगर-१ र नेपालगञ्ज-१ ) ३९४ २२ थान (पुनरावेदन अदालत पाटन-१६
राजविराज-०१,हेटौंडा-३, र वुटवल-०२ )
०२(पुनरावेदन अदालत जनकपुरको-५६ र वुटवलको-२) ००  ७ वटा (पुनरावेदन अदालत धनकुटा,
सुर्खेत,जुम्ला,महेन्द्रनगर,नेपालगञ्ज, पाटन
- इलाम र दिपायल।)
१-पुनरावेदन अदालत जनकपुर (१२२ पेशीमा १८ थान )
२- पुनरावेदन अदालत  पाटन(२५६ पेशीमा १७ थान ),
३- पुनरावेदन अदालत पोखरा (३२ पेशीमा १६ थान ),
४.पुनरावेदन अदालत राजविराज (८९ पेशीमा १४ थान ),
५. पुनरावेदन अदालत हेटौंडा (७५ पेशीमा १० थान ),

Online मार्फत आज १२ बजे प्राप्त भएको जिल्ला अदालतहरूको २०७२।१२।०१ गते सोमवारको कार्य फर्छ्यौट विवरणः

पेशी प्रकाशित गर्ने अदालतको संख्या जम्मा पेशी पेशी प्रकाशित नगर्ने जिल्ला आदालतहरू फर्छ्यौट(फैसला तथा अन्तिम आदेश) आदेश स्थगित फैसला नभएका जिल्ला आदालतहरू स्थिति नजनाएका जिल्ला अदालतहरू सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ५ अदालतहरू
६१ १३४१ तेह्रथुम, सोलुखुम्बु, दोलखा,
रसुवा,मनाङ,जाजरकोट,
जुम्ला,हुम्ला,डोल्पा,कालिकोट,
अछाम,बझाङ,दार्चुला,र
डडेलधुरा )।
२९७ ५६२ ३५९ १२ वटा  (अर्घाखाँची,
ओखलढुङ्गा,गुल्मी,डोटी,
धनुषा,धादिङ,बाजुरा,
भोजपुर,मुस्ताङ,रामेछाप,
लमजुङ र सिन्धुपाल्चोक।
१२३ (भक्तपुर-५,
सप्तरी-९,कास्की४,काभ्रेपलाञ्चोक-३,
रौतहट-१८,कञ्चनपुर-११,बाँके-६,
धनकुटा-४ र धनुषा-६३ जिल्ला अदालत)
 1. काठमाडौं (२३७ मा ३६)
 2. मोरङ (७१ मा २४)
 3. रूपन्देही ( ४८ मा १७),
 4. झापा ( ४६ मा १५)
 5. नवलपरासी (३२ मा १५ थान)।
६१ १३४१ १४ २९७ ५६२ ३५९ ०७ १२३

काठमाडौं, २०७२ साल चैत्र २ गते, मंगलवार

२०७२।११।३० गते आईतवारको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


इजलास
जम्मा पेशी फैसला नि.सु. हेर्दाहेर्दै आदेश स्थगित हेर्न नभ्याईएका हेर्न नमिलेका कैफियत
संवैधानिक इजलास
बाहेकका  इजलास
 २६६ १९ ०० ०० ७६ २० १४९ ०२
संवैधानिक इजलास ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० इजलास नलागेको
जम्मा  २६६ १९ ०० ०० ७६ २० १४९ ०२

२०७२।१२।०१ गते सोमवारको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


इजलास
जम्मा पेशी फैसला नि.सु. हेर्दाहेर्दै आदेश स्थगित हेर्न नभ्याईएका हेर्न नमिलेका कैफियत
संवैधानिक इजलास
बाहेकका  इजलास
 २२७ ४३ ०० ०० ३७ २९ ९७ २१
संवैधानिक इजलास ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० इजलास नलागेको
जम्मा  २२७ ४३ ०० ०० ३७ २९ ९७ २१

Online मार्फत आज १२.०० बजे प्राप्त २०७२।११।३० गते आईतवारको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


जम्मा पेशी
फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालतको संख्या पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालतहरू फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ३ वटा अदालतहरू (क्रमशः)
९२५ १०१ १८५ ०७( पुनरावेदन अदालत पाटन-४, र राजविराज-३) ४९० २० थान (पुनरावेदन अदालत पाटन-१६ हेटौंडा-०३ र वुटवल-०१ ) पुनरावेदन अदालत – जनकपुर-६० ) ००  ५ वटा (पुनरावेदन अदालत सुर्खेत, धनकुटा,जुम्ला,महेन्द्रनगर,इलाम र दिपायल।) १-पुनरावेदन अदालत पाटन (३४१ पेशीमा ३६ थान )
२- पुनरावेदन अदालत  राजविराज(७३ पेशीमा ३० थान ),
३- पुनरावेदन अदालत हेटौंडा (६८ पेशीमा २० थान ),
४.पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्ज (४३ पेशीमा ०६ थान ),
५. पुनरावेदन अदालत वुटवल (७८ पेशीमा ०४ थान ),

Online मार्फत आज १२.०० बजे प्राप्त २०७२।१२।०१ गते सोमवारको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


जम्मा पेशी
फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालतको संख्या पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालतहरू फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ३ वटा अदालतहरू (क्रमशः)
७८० ९१ १४७ ०४ ( पुनरावेदन अदालत पाटन-१,पोखरा-१,विराटनगर-१ र नेपालगञ्ज-१ ) ३९४ २२ थान (पुनरावेदन अदालत पाटन-१६ राजविराज-०१,हेटौंडा-३, र वुटवल-०२ ) ०२(पुनरावेदन अदालत जनकपुरको-५६ र वुटवलको-२) ००  ७ वटा (पुनरावेदन अदालत धनकुटा,
सुर्खेत,जुम्ला,महेन्द्रनगर,नेपालगञ्जपाटन - इलाम र दिपायल।)
१-पुनरावेदन अदालत जनकपुर (१२२ पेशीमा १८ थान )
२- पुनरावेदन अदालत  पाटन(२५६ पेशीमा १७ थान ),
३- पुनरावेदन अदालत पोखरा (३२ पेशीमा १६ थान ),
४.पुनरावेदन अदालत राजविराज (८९ पेशीमा १४ थान ),
५. पुनरावेदन अदालत हेटौंडा (७५ पेशीमा १० थान ),

Online मार्फत आज १२ बजे प्राप्त भएको जिल्ला अदालतहरूको २०७२।११।३० गते आईतवारको कार्य फर्छ्यौट विवरणः


पेशी प्रकाशित गर्ने अदालतको संख्या
जम्मा पेशी पेशी प्रकाशित नगर्ने जिल्ला आदालतहरू फर्छ्यौट(फैसला तथा अन्तिम आदेश) आदेश स्थगित फैसला नभएका जिल्ला आदालतहरू स्थिति नजनाएका जिल्ला अदालतहरू सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ५ अदालतहरू
५९ १४३४ तेह्रथुम,भोजपुर, सोलुखुम्बु, दोलखा,
रसुवा,मनाङ,मुस्ताङ,जाजरकोट,
जुम्ला,हुम्ला,डोल्पा,मुगु,कालिकोट,
बाजुरा,बझाङ,दार्चुला,रडडेलधुरा )।
३७८ ५८० ४७३ ०७(अछाम,अर्घाखाँची,कञ्चनपुर,म्याग्दी,
लमजुङ,संखुवासभा र सिन्धुपाल्चोक।
०२(धनुषा-२ र धनकुटा-१ जिल्ला अदालत)
 1. मोरङ (९३ मा ५१)
 2. काठमाडौं (२०९ मा ३४)
 3. दाङ ( ५१ मा २०),
 4. पर्सा ( ९५ मा १९)
 5. सुनसरी(६५ मा १९ थान)।
५९ १४३४ १६ ३७८ ५८० ४७३ ०७ ०२

Online मार्फत आज १२ बजे प्राप्त भएको जिल्ला अदालतहरूको २०७२।१२।०१ गते सोमवारको कार्य फर्छ्यौट विवरणः


पेशी प्रकाशित गर्ने अदालतको संख्या
जम्मा पेशी पेशी प्रकाशित नगर्ने जिल्ला आदालतहरू फर्छ्यौट(फैसला तथा अन्तिम आदेश) आदेश स्थगित फैसला नभएका जिल्ला आदालतहरू स्थिति नजनाएका जिल्ला अदालतहरू सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ५ अदालतहरू
६१ १३४१ तेह्रथुम, सोलुखुम्बु, दोलखा,रसुवा,
मनाङ,जाजरकोट,जुम्ला,हुम्ला,
डोल्पा,कालिकोट,अछाम,
बझाङ,दार्चुला,र डडेलधुरा )।
२९७ ५६२ ३५९ १२ वटा  (अर्घाखाँची,ओखलढुङ्गा,
गुल्मी,डोटी,धनुषा,धादिङ,
बाजुरा,भोजपुर,मुस्ताङ,रामेछाप,लमजुङ
र सिन्धुपाल्चोक।
१२३ (भक्तपुर-५,सप्तरी-९,कास्की४,
काभ्रेपलाञ्चोक-३,रौतहट-१८,कञ्चनपुर-११,
बाँके-६,धनकुटा-४ र धनुषा-६३ जिल्ला अदालत)
 1. काठमाडौं (२३७ मा ३६)
 2. मोरङ (७१ मा २४)
 3. रूपन्देही ( ४८ मा १७),
 4. झापा ( ४६ मा १५)
 5. नवलपरासी (३२ मा १५ थान)।
६१ १३४१ १४ २९७ ५६२ ३५९ ०७ १२३

काठमाडौं, २०७२ साल फागुन ३० गते आईतवारः

२०७२।११।२१ गते शुक्रवारको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः

इजलास जम्मा पेशी फैसला नि.सु. हेर्दाहेर्दै आदेश स्थगित हेर्न नभ्याईएका हेर्न नमिलेका कैफियत
संवैधानिक इजलास बाहेकका  इजलास  १५० १४ ०० ०० १२३ ०३ १० ०५
संवैधानिक इजलास ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० इजलास नलागेको
जम्मा  १५० १४ ०० ०० १२३ ०३ १० ०५

२०७२।११।२३ गते आईतवारको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः

इजलास जम्मा पेशी फैसला नि.सु. हेर्दाहेर्दै आदेश स्थगित हेर्न नभ्याईएका हेर्न नमिलेका कैफियत
संवैधानिक इजलास बाहेकका  इजलास  ८४ १९ ०० ०० ०३ ०६ १२ ००
संवैधानिक इजलास ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० इजलास नलागेको
जम्मा  ८४ १९ ०० ०० ०३ ०६ १२ ००

२०७२।११।२७ गते विहिवारको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः

इजलास जम्मा पेशी फैसला नि.सु. हेर्दाहेर्दै आदेश स्थगित हेर्न नभ्याईएका हेर्न नमिलेका कैफियत
संवैधानिक इजलास बाहेकका  इजलास  १०९ २१ ०० ०० २४ ४७ ११ ०६
संवैधानिक इजलास ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० इजलास नलागेको
जम्मा  १०९ २१ ०० ०० २४ ४७ ११ ०६

२०७२।११।२८ गते शुक्रवारको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः

इजलास जम्मा पेशी फैसला नि.सु. हेर्दाहेर्दै आदेश स्थगित हेर्न नभ्याईएका हेर्न नमिलेका कैफियत
संवैधानिक इजलास बाहेकका  इजलास  १३६ ४९ ०० ०० १२ ११ ६१ ०३
संवैधानिक इजलास ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० इजलास नलागेको
जम्मा  १३६ ४९ ०० ०० १२ ११ ६१ ०३

Online मार्फत आज १.०० बजे प्राप्त २०७२।११।२१ गते शुक्रवारको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः

जम्मा पेशी फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालतको संख्या पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालतहरू फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ३ वटा अदालतहरू (क्रमशः)
४०० १७ ६० ०० २२९ ४३ थान ( पुनरावेदन अदालत पाटन-३८, राजविराज-१, पोखरा-३, वुटवल-१, ५ थान  (  पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्ज-१ र जनकपुर-४) पुनरावेदन अदालत धनकुटा, बाग्लुङ्ग, महेन्द्रनगर र दिपायल । पुनरावेदन अदालत सुर्खेत, तुलसीपुर, पोखरा, जुम्ला जनकपुर, इलाम र बुटवल। १-पुनरावेदन अदालत हेटौंडा (६० पेशीमा ०७ थान ) २- पुनरावेदन अदालत  पाटन (२०५ पेशीमा ०४ थान ), ३- पुनरावेदन अदालत विराटनगर (३६ पेशीमा ०३ थान ), ४.पुनरावेदन अदालत राजविराज (५२ पेशीमा ०२ थान ), ५. पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्ज (१३ पेशीमा ०१ थान ),

Online मार्फत आज १.०० बजे प्राप्त २०७२।११।२३ गते आईतवारको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः

जम्मा पेशी फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालतको संख्या पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालतहरू फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ३ वटा अदालतहरू (क्रमशः)
७२० ५४ ३८ ०४( पुनरावेदन अदालत पाटन-२, राजविराज-१ र हेटौंडा-१) ३६० ०९ थान ( पुनरावेदन अदालत पाटन-०४, राजविराज-१, हेटौंडा-१, वुटवल-३, ०० ०० । पुनरावेदन अदालत बाग्लुङ, सुर्खेत, तुलसीपुर, पोखरा, जुम्ला, महेन्द्रनगर, इलाम, दिपायल र बिराटनगर। १-पुनरावेदन अदालत पाटन (३४८ पेशीमा १७ थान ) २- पुनरावेदन अदालत  राजविराज (७१ पेशीमा १५ थान ), ३- पुनरावेदन अदालत हेटौंडा (३५ पेशीमा ०६ थान ), ४.पुनरावेदन अदालत जनकपुर (३३ पेशीमा ०४ थान ), ५. पुनरावेदन अदालत  पोखरा(२१ पेशीमा ०४ थान ),

Online मार्फत आज १.०० बजे प्राप्त २०७२।११।२७ गते विहिवारको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः

जम्मा पेशी फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालतको संख्या पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालतहरू फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ३ वटा अदालतहरू (क्रमशः)
५१६ ४९ १५१ ०८( पुनरावेदन अदालत राजविराज-१,विराटनगर-३, नेपालगञ्ज-२ इलाम१) २२५ ३२ थान ( पुनरावेदन अदालत पाटन-०३, राजविराज-१२, विराटनगर-२, जनकपुर-३,  हेटौंडा-५, वुटवल-७, ०० ०२ ( पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगर- र दिपायल)  २ वटा (पुनरावेदन अदालत तुलसीपुर, धनकुटा, बाग्लुङ, सुर्खेत, जुम्ला, नेपालगञ्ज इलाम र वुटवल- ।) १-पुनरावेदन अदालत पाटन (२१६ पेशीमा ४२ थान ) २- पुनरावेदन अदालत  राजविराज (५६ पेशीमा ०२ थान ), ३- पुनरावेदन अदालत पोखरा (२३ पेशीमा ०२ थान ), ४.पुनरावेदन अदालत विराटनगर (४० पेशीमा ०१ थान ), ५. पुनरावेदन अदालत  जनकपुर(४७ पेशीमा ०१ थान ),

Online मार्फत आज १.०० बजे प्राप्त २०७२।११।२८ गते शुक्रवारको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः

जम्मा पेशी फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालतको संख्या पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालतहरू फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ३ वटा अदालतहरू (क्रमशः)
४२८ २२ ९३ ०५( पुनरावेदन अदालत राजविराज-४, र इलाम-१) २३९ ५० थान ( पुनरावेदन अदालत राजविराज-०४, हेटौंडा-०४, वुटवल-०३, जनकपुर ०३, विराटनगर-०३, बागलुङ-०१, पोखरा-०१ र पाटन ३४ ) पुनरावेदन अदालत पोखरा- २ र पुनरावेदन अदालत पोखरा- १२) ०२ ( पुनरावेदन अदालत धनकुटा, महेन्द्रनगर- र इलाम)  २ वटा (पुनरावेदन अदालत सुर्खेत, तुलसीपुर, बाग्लुङ, पोखरा, पाटन र इलाम।) १-पुनरावेदन अदालत राजविराज (४४ पेशीमा ०७ थान ) २- पुनरावेदन अदालत  हेटौंडा (१०० पेशीमा ०७ थान ), ३- पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्ज (१४ पेशीमा ०४ थान ), ४.पुनरावेदन अदालत वुटवल (२३ पेशीमा ०२ थान ), ५. पुनरावेदन अदालत  जनकपुर(०९ पेशीमा ०१ थान ),

Online मार्फत आज १ बजे प्राप्त भएको जिल्ला अदालतहरूको २०७२।११।२१ गते शुक्रवारको कार्य फर्छ्यौट विवरणः

पेशी प्रकाशित गर्ने अदालतको संख्या जम्मा पेशी पेशी प्रकाशित नगर्ने जिल्ला आदालतहरू फर्छ्यौट(फैसला तथा अन्तिम आदेश) आदेश स्थगित फैसला नभएका जिल्ला आदालतहरू स्थिति नजनाएका जिल्ला अदालतहरू सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ५ अदालतहरू
३९ २७६ इलाम,ताप्लेजुङ,तेह्रथुम,संखुवासभा,
भोजपुर,धनकुटा,सुनसरी, सोलुखुम्बु,
सिन्धुली,महोत्तरी, भक्तपुर,
दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, रसुवा, नुवाकोट,
मकवानपुर, मनाङ, तनहु, मुस्ताङ, पर्वत,
रूपन्देही, कपिलवस्तु, रोल्पा, जाजरकोट, जुम्ला,
हुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालिकोट,
डोटी, अछाम, बाजुरा, दार्चुला,
बैतडी, डडेलधुरा र कञ्चनपुर)।
१२९ १२२ २५ १५(अर्घाखाँची,उदयपुर,कैलाली,खोटाङ,
झापा,दाङ,दैलेख,पाल्पा,प्यूठान,
बझाङ,बर्दिया,रूकुम,रौतहट,
लमजुङ र सिराहा)।
००
 1. मोरङ (३७ मा ३६ )
 2. काठमाडौं (४१ मा १६)
 3. चितवन ( ३५ मा १४),
 4. पर्सा ( १२ मा ११)
 5. कास्की (७ मा ७ थान)।
३९ २७६ ३६ १२९ १२२ २५ १५ ००

Online मार्फत आज १ बजे प्राप्त भएको जिल्ला अदालतहरूको २०७२।११।२३ गते आईतवारको कार्य फर्छ्यौट विवरणः

पेशी प्रकाशित गर्ने अदालतको संख्या जम्मा पेशी पेशी प्रकाशित नगर्ने जिल्ला आदालतहरू फर्छ्यौट(फैसला तथा अन्तिम आदेश) आदेश स्थगित फैसला नभएका जिल्ला आदालतहरू स्थिति नजनाएका जिल्ला अदालतहरू सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ५ अदालतहरू
४६ ८९१ इलाम,ताप्लेजुङ,तेह्रथुम,संखुवासभा,
भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा,दोलखा,
रसुवा,धादिङ, मनाङ,लमजुङ,
मुस्ताङ, पर्वत,पाल्पा,रूकुम, रोल्पा,
जाजरकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालिकोट,
डोटी, बझाङ, दार्चुला,
बैतडी र डडेलधुरा)।
१६७ २६४ ४६० २०(अछाम,अर्घाखाँची,उदयपुर,कञ्चनपुर,
गोरखा,चितवन,धनकुटा,नुवाकोट,
पर्सा,बर्दिया,बाँके,बागलुङ,
बाजुरा,बारा,महोत्तरी,रामेछाप,रौतहट,
सिन्धुपाल्चोक,सिन्धुली र स्याङ्जा।
००
 1. काठमाडौं (२२० मा ६२)
 2. मोरङ (३७ मा १३)
 3. ललितपुर ( ६१ मा १०),
 4. भक्तपुर ( २१ मा ०९)
 5. काभ्रेपलाञ्चोक (११ मा ७ थान)।
४६ ८९१ २८ १६७ २६४ ४६० २० ००

Online मार्फत आज १ बजे प्राप्त भएको जिल्ला अदालतहरूको २०७२।११।२७ गते विहिवारको कार्य फर्छ्यौट विवरणः

पेशी प्रकाशित गर्ने अदालतको संख्या जम्मा पेशी पेशी प्रकाशित नगर्ने जिल्ला आदालतहरू फर्छ्यौट(फैसला तथा अन्तिम आदेश) आदेश स्थगित फैसला नभएका जिल्ला आदालतहरू स्थिति नजनाएका जिल्ला अदालतहरू सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ५ अदालतहरू
४६ ९९० इलाम,ताप्लेजुङ,तेह्रथुम,संखुवासभा,
भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा,रामेछाप,
सिन्धुली,दोलखा,रसुवा, मनाङ,गोरखा,
मुस्ताङ, गुल्मी,अर्घाखाँची,पाल्पा, रोल्पा,
जाजरकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु,
कालिकोट, डोटी, अछाम,बझाँङ,
दार्चुला, बैतडी र डडेलधुरा)।
१९४ ३०७ ४७४ १८(उदयपुर,कञ्चनपुर,खोटाङ,जाजरकोट,
तनहुँ, धनकुटा,धादिङ,नुवाकोट,पर्वत,
प्यूठान,बागलुङ,बाजुरा,रूकुम,
रौतहट,लमजुङ,सल्यान,सिन्धुपाल्चोक र स्याङ्जा।
१५(बर्दिया जिल्ला अदालत)
 1. काठमाडौं (२४८ मा ८३)
 2. मोरङ (४८ मा २८)
 3. दाङ( २९ मा ०९),
 4. मकवानपुर ( १७ मा ०८)
 5. झापा(३४ मा ७ थान)।
४६ ९९० २९ १९४ ३०७ ४७४ १८ १५

Online मार्फत आज १ बजे प्राप्त भएको जिल्ला अदालतहरूको २०७२।११।२८ गते शुक्रवारको कार्य फर्छ्यौट विवरणः

पेशी प्रकाशित गर्ने अद