सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

नेपाल कानून पत्रिका

Latest Digital Archieve

सि.नं साल महिना भाग अंक
  १  २०७३  चैत्र  ५८  १२
  २  २०७३  फाल्गुन  ५८  ११
  ३  २०७३  माघ  ५८  १०
  ४  २०७३  पौष  ५८  ९
  ५  २०७३  मंसिर  ५८  ८
  ६  २०७३  कार्तिक  ५८  ७
  ७  २०७३  आश्विन  ५८  ६
  ८  २०७३  भाद्र  ५८  ५
  ९  २०७३  श्रावण  ५८  ४
  १०  २०७३  आषाढ  ५८  ३
  ११  २०७३  जेष्ठ  ५८  २
  १२  २०७३  बैशाख  ५८  १
  १३  २०७२  चैत्र  ५७  १२
  १४  २०७२  फाल्गुन  ५७  ११
  १५  २०७२  माघ  ५७  १०
  १६  २०७२  पौष  ५७  ९
  १७  २०७२  मंसिर  ५७  ८
  १८  २०७२  कार्तिक  ५७  ७
  १९  २०७२  आश्विन  ५७  ६
  २०  २०७२  भाद्र  ५७  ५
  २१  २०७२  श्रावण  ५७  ४
  २२  २०७२  आषाढ  ५७  ३
  २३  २०७२  जेष्ठ  ५७  २
  २४  २०७२  बैशाख  ५७  १
  २५  २०७१  चैत्र  ५६  १२
  २६  २०७१  फाल्गुन  ५६  ११
  २७  २०७१  माघ  ५६  १०
  २८  २०७१  पौष  ५६  ९
  २९  २०७१  मंसिर  ५६  ८
  ३०  २०७१  कार्तिक  ५६  ७
  ३१  २०७१  आश्विन  ५६  ६
  ३२  २०७१  भाद्र  ५६  ५
  ३३  २०७१  श्रावण  ५६  ४
  ३४  २०७१  आषाढ  ५६  ३
  ३५  २०७१  जेष्ठ  ५६  २
  ३६  २०७१  बैशाख  ५६  १
  ३७  २०७०    ५५  १३
  ३८  २०७०  चैत्र  ५५  १२
  ३९  २०७०  फाल्गुन  ५५  ११
  ४०  २०७०  माघ  ५५  १०
  ४१  २०७०  पौष  ५५  ९
  ४२  २०७०  मंसिर  ५५  ८
  ४३  २०७०  कार्तिक  ५५  ७
  ४४  २०७०  आश्विन  ५५  ६
  ४५  २०७०  भाद्र  ५५  ५
  ४६  २०७०  श्रावण  ५५  ४
  ४७  २०७०  आषाढ  ५५  ३
  ४८  २०७०  जेष्ठ  ५५  २
  ४९  २०७०  बैशाख  ५५  १
  ५०  २०६९    ५४  १३
  ५१  २०६९  चैत्र  ५४  १२
  ५२  २०६९  फाल्गुन  ५४  ११
  ५३  २०६९  माघ  ५४  १०
  ५४  २०६९  पौष  ५४  ९
  ५५  २०६९  मंसिर  ५४  ८
  ५६  २०६९  कार्तिक  ५४  ७
  ५७  २०६९  आश्विन  ५४  ६
  ५८  २०६९  भाद्र  ५४  ५
  ५९  २०६९  श्रावण  ५४  ४
  ६०  २०६९  आषाढ  ५४  ३
  ६१  २०६९  जेष्ठ  ५४  २
  ६२  २०६९  बैशाख  ५४  १
  ६३  २०६८    ५३  १३
  ६४  २०६८  चैत्र  ५३  १२
  ६५  २०६८  फाल्गुन  ५३  ११
  ६६  २०६८  माघ  ५३  १०
  ६७  २०६८  पौष  ५३  ९
  ६८  २०६८  मंसिर  ५३  ८
  ६९  २०६८  कार्तिक  ५३  ७
  ७०  २०६८  आश्विन  ५३  ६
  ७१  २०६८  भाद्र  ५३  ५
  ७२  २०६८  श्रावण  ५३  ४
  ७३  २०६८  आषाढ  ५३  ३
  ७४  २०६८  जेष्ठ  ५३  २
  ७५  २०६८  बैशाख  ५३  १
  ७६  २०६७    ५२  १३
  ७७  २०६७  चैत्र  ५२  १२
  ७८  २०६७  फाल्गुन  ५२  ११
  ७९  २०६७  माघ  ५२  १०
  ८०  २०६७  पौष  ५२  ९
  ८१  २०६७  मंसिर  ५२  ८
  ८२  २०६७  कार्तिक  ५२  ७
  ८३  २०६७  आश्विन  ५२  ६
  ८४  २०६७  भाद्र  ५२  ५
  ८५  २०६७  श्रावण  ५२  ४
  ८६  २०६७  आषाढ  ५२  ३
  ८७  २०६७  जेष्ठ  ५२  २
  ८८  २०६७  बैशाख  ५२  १
  ८९  २०६६  चैत्र  ५१  १२
  ९०  २०६६  फाल्गुन  ५१  ११
  ९१  २०६६  माघ  ५१  १०
  ९२  २०६६  पौष  ५१  ९
  ९३  २०६६  मंसिर  ५१  ८
  ९४  २०६६  कार्तिक  ५१  ७
  ९५  २०६६  आश्विन  ५१  ६
  ९६  २०६६  भाद्र  ५१  ५
  ९७  २०६६  श्रावण  ५१  ४
  ९८  २०६६  आषाढ  ५१  ३
  ९९  २०६६  जेष्ठ  ५१  २
  १००  २०६६  बैशाख  ५१  १
  १०१  २०६५  चैत्र  ५०  १२
  १०२  २०६५  फाल्गुन  ५०  ११
  १०३  २०६५  माघ  ५०  १०
  १०४  २०६५  पौष  ५०  ९
  १०५  २०६५  मंसिर  ५०  ८
  १०६  २०६५  कार्तिक  ५०  ७
  १०७  २०६५  आश्विन  ५०  ६
  १०८  २०६५  भाद्र  ५०  ५
  १०९  २०६५  श्रावण  ५०  ४
  ११०  २०६५  आषाढ  ५०  ३
  १११  २०६५  जेष्ठ  ५०  २
  ११२  २०६५  बैशाख  ५०  १