सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

नेपाल कानून पत्रिका

Latest Digital Archieve

सि.नं साल महिना भाग अंक
  १  २०७६  श्रावण  ६१  ४
  २  २०७६  आषाढ  ६१  ३
  ३  २०७६  जेष्ठ  ६१  २
  ४  २०७६  बैशाख  ६१  १
  ५  २०७५  चैत्र  ६०  १२
  ६  २०७५  फाल्गुन  ६०  ११
  ७  २०७५  माघ  ६०  १०
  ८  २०७५  पौष  ६०  ९
  ९  २०७५  मंसिर  ६०  ८
  १०  २०७५  कार्तिक  ६०  ७
  ११  २०७५  आश्विन  ६०  ६
  १२  २०७५  भाद्र  ६०  ५
  १३  २०७५  श्रावण  ६०  ४
  १४  २०७५  आषाढ  ६०  ३
  १५  २०७५  जेष्ठ  ६०  २
  १६  २०७५  बैशाख  ६०  १
  १७  २०७४  चैत्र  ५९  १२
  १८  २०७४  फाल्गुन  ५९  ११
  १९  २०७४  माघ  ५९  १०
  २०  २०७४  पौष  ५९  ९
  २१  २०७४  मंसिर  ५९  ८
  २२  २०७४  कार्तिक  ५९  ७
  २३  २०७४  आश्विन  ५९  ६
  २४  २०७४  भाद्र  ५९  ५
  २५  २०७४  श्रावण  ५९  ४
  २६  २०७४  आषाढ  ५९  ३
  २७  २०७४  जेष्ठ  ५९  २
  २८  २०७४  बैशाख  ५९  १
  २९  २०७३  चैत्र  ५८  १२
  ३०  २०७३  फाल्गुन  ५८  ११
  ३१  २०७३  माघ  ५८  १०
  ३२  २०७३  पौष  ५८  ९
  ३३  २०७३  मंसिर  ५८  ८
  ३४  २०७३  कार्तिक  ५८  ७
  ३५  २०७३  आश्विन  ५८  ६
  ३६  २०७३  भाद्र  ५८  ५
  ३७  २०७३  श्रावण  ५८  ४
  ३८  २०७३  आषाढ  ५८  ३
  ३९  २०७३  जेष्ठ  ५८  २
  ४०  २०७३  बैशाख  ५८  १
  ४१  २०७२  चैत्र  ५७  १२
  ४२  २०७२  फाल्गुन  ५७  ११
  ४३  २०७२  माघ  ५७  १०
  ४४  २०७२  पौष  ५७  ९
  ४५  २०७२  मंसिर  ५७  ८
  ४६  २०७२  कार्तिक  ५७  ७
  ४७  २०७२  आश्विन  ५७  ६
  ४८  २०७२  भाद्र  ५७  ५
  ४९  २०७२  श्रावण  ५७  ४
  ५०  २०७२  आषाढ  ५७  ३
  ५१  २०७२  जेष्ठ  ५७  २
  ५२  २०७२  बैशाख  ५७  १
  ५३  २०७१    ५६  १३
  ५४  २०७१  चैत्र  ५६  १२
  ५५  २०७१  फाल्गुन  ५६  ११
  ५६  २०७१  माघ  ५६  १०
  ५७  २०७१  पौष  ५६  ९
  ५८  २०७१  मंसिर  ५६  ८
  ५९  २०७१  कार्तिक  ५६  ७
  ६०  २०७१  आश्विन  ५६  ६
  ६१  २०७१  भाद्र  ५६  ५
  ६२  २०७१  श्रावण  ५६  ४
  ६३  २०७१  आषाढ  ५६  ३
  ६४  २०७१  जेष्ठ  ५६  २
  ६५  २०७१  बैशाख  ५६  १
  ६६  २०७०    ५५  १३
  ६७  २०७०  चैत्र  ५५  १२
  ६८  २०७०  फाल्गुन  ५५  ११
  ६९  २०७०  माघ  ५५  १०
  ७०  २०७०  पौष  ५५  ९
  ७१  २०७०  मंसिर  ५५  ८
  ७२  २०७०  कार्तिक  ५५  ७
  ७३  २०७०  आश्विन  ५५  ६
  ७४  २०७०  भाद्र  ५५  ५
  ७५  २०७०  श्रावण  ५५  ४
  ७६  २०७०  आषाढ  ५५  ३
  ७७  २०७०  जेष्ठ  ५५  २
  ७८  २०७०  बैशाख  ५५  १
  ७९  २०६९    ५४  १३
  ८०  २०६९  चैत्र  ५४  १२
  ८१  २०६९  फाल्गुन  ५४  ११
  ८२  २०६९  माघ  ५४  १०
  ८३  २०६९  पौष  ५४  ९
  ८४  २०६९  मंसिर  ५४  ८
  ८५  २०६९  कार्तिक  ५४  ७
  ८६  २०६९  आश्विन  ५४  ६
  ८७  २०६९  भाद्र  ५४  ५
  ८८  २०६९  श्रावण  ५४  ४
  ८९  २०६९  आषाढ  ५४  ३
  ९०  २०६९  जेष्ठ  ५४  २
  ९१  २०६९  बैशाख  ५४  १
  ९२  २०६८    ५३  १३
  ९३  २०६८  चैत्र  ५३  १२
  ९४  २०६८  फाल्गुन  ५३  ११
  ९५  २०६८  माघ  ५३  १०
  ९६  २०६८  पौष  ५३  ९
  ९७  २०६८  मंसिर  ५३  ८
  ९८  २०६८  कार्तिक  ५३  ७
  ९९  २०६८  आश्विन  ५३  ६
  १००  २०६८  भाद्र  ५३  ५
  १०१  २०६८  श्रावण  ५३  ४
  १०२  २०६८  आषाढ  ५३  ३
  १०३  २०६८  जेष्ठ  ५३  २
  १०४  २०६८  बैशाख  ५३  १
  १०५  २०६७    ५२  १३
  १०६  २०६७  चैत्र  ५२  १२
  १०७  २०६७  फाल्गुन  ५२  ११
  १०८  २०६७  माघ  ५२  १०
  १०९  २०६७  पौष  ५२  ९
  ११०  २०६७  मंसिर  ५२  ८
  १११  २०६७  कार्तिक  ५२  ७
  ११२  २०६७  आश्विन  ५२  ६
  ११३  २०६७  भाद्र  ५२  ५
  ११४  २०६७  श्रावण  ५२  ४
  ११५  २०६७  आषाढ  ५२  ३
  ११६  २०६७  जेष्ठ  ५२  २
  ११७  २०६७  बैशाख  ५२  १
  ११८  २०६६  चैत्र  ५१  १२
  ११९  २०६६  फाल्गुन  ५१  ११
  १२०  २०६६  माघ  ५१  १०
  १२१  २०६६  पौष  ५१  ९
  १२२  २०६६  मंसिर  ५१  ८
  १२३  २०६६  कार्तिक  ५१  ७
  १२४  २०६६  आश्विन  ५१  ६
  १२५  २०६६  भाद्र  ५१  ५
  १२६  २०६६  श्रावण  ५१  ४
  १२७  २०६६  आषाढ  ५१  ३
  १२८  २०६६  जेष्ठ  ५१  २
  १२९  २०६६  बैशाख  ५१  १
  १३०  २०६५  चैत्र  ५०  १२
  १३१  २०६५  फाल्गुन  ५०  ११
  १३२  २०६५  माघ  ५०  १०
  १३३  २०६५  पौष  ५०  ९
  १३४  २०६५  मंसिर  ५०  ८
  १३५  २०६५  कार्तिक  ५०  ७
  १३६  २०६५  आश्विन  ५०  ६
  १३७  २०६५  भाद्र  ५०  ५
  १३८  २०६५  श्रावण  ५०  ४
  १३९  २०६५  आषाढ  ५०  ३
  १४०  २०६५  जेष्ठ  ५०  २
  १४१  २०६५  बैशाख  ५०  १