सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

नेपाल कानून पत्रिका

Latest Digital Archieve

सि.नं साल महिना भाग अंक
  १  २०७५  चैत्र  ६०  १२
  २  २०७५  फाल्गुन  ६०  ११
  ३  २०७५  माघ  ६०  १०
  ४  २०७५  पौष  ६०  ९
  ५  २०७५  मंसिर  ६०  ८
  ६  २०७५  कार्तिक  ६०  ७
  ७  २०७५  आश्विन  ६०  ६
  ८  २०७५  भाद्र  ६०  ५
  ९  २०७५  श्रावण  ६०  ४
  १०  २०७५  आषाढ  ६०  ३
  ११  २०७५  जेष्ठ  ६०  २
  १२  २०७५  बैशाख  ६०  १
  १३  २०७४  चैत्र  ५९  १२
  १४  २०७४  फाल्गुन  ५९  ११
  १५  २०७४  माघ  ५९  १०
  १६  २०७४  पौष  ५९  ९
  १७  २०७४  मंसिर  ५९  ८
  १८  २०७४  कार्तिक  ५९  ७
  १९  २०७४  आश्विन  ५९  ६
  २०  २०७४  भाद्र  ५९  ५
  २१  २०७४  श्रावण  ५९  ४
  २२  २०७४  आषाढ  ५९  ३
  २३  २०७४  जेष्ठ  ५९  २
  २४  २०७४  बैशाख  ५९  १
  २५  २०७३  चैत्र  ५८  १२
  २६  २०७३  फाल्गुन  ५८  ११
  २७  २०७३  माघ  ५८  १०
  २८  २०७३  पौष  ५८  ९
  २९  २०७३  मंसिर  ५८  ८
  ३०  २०७३  कार्तिक  ५८  ७
  ३१  २०७३  आश्विन  ५८  ६
  ३२  २०७३  भाद्र  ५८  ५
  ३३  २०७३  श्रावण  ५८  ४
  ३४  २०७३  आषाढ  ५८  ३
  ३५  २०७३  जेष्ठ  ५८  २
  ३६  २०७३  बैशाख  ५८  १
  ३७  २०७२  चैत्र  ५७  १२
  ३८  २०७२  फाल्गुन  ५७  ११
  ३९  २०७२  माघ  ५७  १०
  ४०  २०७२  पौष  ५७  ९
  ४१  २०७२  मंसिर  ५७  ८
  ४२  २०७२  कार्तिक  ५७  ७
  ४३  २०७२  आश्विन  ५७  ६
  ४४  २०७२  भाद्र  ५७  ५
  ४५  २०७२  श्रावण  ५७  ४
  ४६  २०७२  आषाढ  ५७  ३
  ४७  २०७२  जेष्ठ  ५७  २
  ४८  २०७२  बैशाख  ५७  १
  ४९  २०७१    ५६  १३
  ५०  २०७१  चैत्र  ५६  १२
  ५१  २०७१  फाल्गुन  ५६  ११
  ५२  २०७१  माघ  ५६  १०
  ५३  २०७१  पौष  ५६  ९
  ५४  २०७१  मंसिर  ५६  ८
  ५५  २०७१  कार्तिक  ५६  ७
  ५६  २०७१  आश्विन  ५६  ६
  ५७  २०७१  भाद्र  ५६  ५
  ५८  २०७१  श्रावण  ५६  ४
  ५९  २०७१  आषाढ  ५६  ३
  ६०  २०७१  जेष्ठ  ५६  २
  ६१  २०७१  बैशाख  ५६  १
  ६२  २०७०    ५५  १३
  ६३  २०७०  चैत्र  ५५  १२
  ६४  २०७०  फाल्गुन  ५५  ११
  ६५  २०७०  माघ  ५५  १०
  ६६  २०७०  पौष  ५५  ९
  ६७  २०७०  मंसिर  ५५  ८
  ६८  २०७०  कार्तिक  ५५  ७
  ६९  २०७०  आश्विन  ५५  ६
  ७०  २०७०  भाद्र  ५५  ५
  ७१  २०७०  श्रावण  ५५  ४
  ७२  २०७०  आषाढ  ५५  ३
  ७३  २०७०  जेष्ठ  ५५  २
  ७४  २०७०  बैशाख  ५५  १
  ७५  २०६९    ५४  १३
  ७६  २०६९  चैत्र  ५४  १२
  ७७  २०६९  फाल्गुन  ५४  ११
  ७८  २०६९  माघ  ५४  १०
  ७९  २०६९  पौष  ५४  ९
  ८०  २०६९  मंसिर  ५४  ८
  ८१  २०६९  कार्तिक  ५४  ७
  ८२  २०६९  आश्विन  ५४  ६
  ८३  २०६९  भाद्र  ५४  ५
  ८४  २०६९  श्रावण  ५४  ४
  ८५  २०६९  आषाढ  ५४  ३
  ८६  २०६९  जेष्ठ  ५४  २
  ८७  २०६९  बैशाख  ५४  १
  ८८  २०६८    ५३  १३
  ८९  २०६८  चैत्र  ५३  १२
  ९०  २०६८  फाल्गुन  ५३  ११
  ९१  २०६८  माघ  ५३  १०
  ९२  २०६८  पौष  ५३  ९
  ९३  २०६८  मंसिर  ५३  ८
  ९४  २०६८  कार्तिक  ५३  ७
  ९५  २०६८  आश्विन  ५३  ६
  ९६  २०६८  भाद्र  ५३  ५
  ९७  २०६८  श्रावण  ५३  ४
  ९८  २०६८  आषाढ  ५३  ३
  ९९  २०६८  जेष्ठ  ५३  २
  १००  २०६८  बैशाख  ५३  १
  १०१  २०६७    ५२  १३
  १०२  २०६७  चैत्र  ५२  १२
  १०३  २०६७  फाल्गुन  ५२  ११
  १०४  २०६७  माघ  ५२  १०
  १०५  २०६७  पौष  ५२  ९
  १०६  २०६७  मंसिर  ५२  ८
  १०७  २०६७  कार्तिक  ५२  ७
  १०८  २०६७  आश्विन  ५२  ६
  १०९  २०६७  भाद्र  ५२  ५
  ११०  २०६७  श्रावण  ५२  ४
  १११  २०६७  आषाढ  ५२  ३
  ११२  २०६७  जेष्ठ  ५२  २
  ११३  २०६७  बैशाख  ५२  १
  ११४  २०६६  चैत्र  ५१  १२
  ११५  २०६६  फाल्गुन  ५१  ११
  ११६  २०६६  माघ  ५१  १०
  ११७  २०६६  पौष  ५१  ९
  ११८  २०६६  मंसिर  ५१  ८
  ११९  २०६६  कार्तिक  ५१  ७
  १२०  २०६६  आश्विन  ५१  ६
  १२१  २०६६  भाद्र  ५१  ५
  १२२  २०६६  श्रावण  ५१  ४
  १२३  २०६६  आषाढ  ५१  ३
  १२४  २०६६  जेष्ठ  ५१  २
  १२५  २०६६  बैशाख  ५१  १
  १२६  २०६५  चैत्र  ५०  १२
  १२७  २०६५  फाल्गुन  ५०  ११
  १२८  २०६५  माघ  ५०  १०
  १२९  २०६५  पौष  ५०  ९
  १३०  २०६५  मंसिर  ५०  ८
  १३१  २०६५  कार्तिक  ५०  ७
  १३२  २०६५  आश्विन  ५०  ६
  १३३  २०६५  भाद्र  ५०  ५
  १३४  २०६५  श्रावण  ५०  ४
  १३५  २०६५  आषाढ  ५०  ३
  १३६  २०६५  जेष्ठ  ५०  २
  १३७  २०६५  बैशाख  ५०  १