सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

नेपाल कानून पत्रिका

Latest Digital Archieve

सि.नं साल महिना भाग अंक
  १  २०७६  पौष  ६१  ९
  २  २०७६  मंसिर  ६१  ८
  ३  २०७६  कार्तिक  ६१  ७
  ४  २०७६  आश्विन  ६१  ६
  ५  २०७६  भाद्र  ६१  ५
  ६  २०७६  श्रावण  ६१  ४
  ७  २०७६  आषाढ  ६१  ३
  ८  २०७६  जेष्ठ  ६१  २
  ९  २०७६  बैशाख  ६१  १
  १०  २०७५  चैत्र  ६०  १२
  ११  २०७५  फाल्गुन  ६०  ११
  १२  २०७५  माघ  ६०  १०
  १३  २०७५  पौष  ६०  ९
  १४  २०७५  मंसिर  ६०  ८
  १५  २०७५  कार्तिक  ६०  ७
  १६  २०७५  आश्विन  ६०  ६
  १७  २०७५  भाद्र  ६०  ५
  १८  २०७५  श्रावण  ६०  ४
  १९  २०७५  आषाढ  ६०  ३
  २०  २०७५  जेष्ठ  ६०  २
  २१  २०७५  बैशाख  ६०  १
  २२  २०७४  चैत्र  ५९  १२
  २३  २०७४  फाल्गुन  ५९  ११
  २४  २०७४  माघ  ५९  १०
  २५  २०७४  पौष  ५९  ९
  २६  २०७४  मंसिर  ५९  ८
  २७  २०७४  कार्तिक  ५९  ७
  २८  २०७४  आश्विन  ५९  ६
  २९  २०७४  भाद्र  ५९  ५
  ३०  २०७४  श्रावण  ५९  ४
  ३१  २०७४  आषाढ  ५९  ३
  ३२  २०७४  जेष्ठ  ५९  २
  ३३  २०७४  बैशाख  ५९  १
  ३४  २०७३    ५८  १३
  ३५  २०७३  चैत्र  ५८  १२
  ३६  २०७३  फाल्गुन  ५८  ११
  ३७  २०७३  माघ  ५८  १०
  ३८  २०७३  पौष  ५८  ९
  ३९  २०७३  मंसिर  ५८  ८
  ४०  २०७३  कार्तिक  ५८  ७
  ४१  २०७३  आश्विन  ५८  ६
  ४२  २०७३  भाद्र  ५८  ५
  ४३  २०७३  श्रावण  ५८  ४
  ४४  २०७३  आषाढ  ५८  ३
  ४५  २०७३  जेष्ठ  ५८  २
  ४६  २०७३  बैशाख  ५८  १
  ४७  २०७२    ५७  १३
  ४८  २०७२  चैत्र  ५७  १२
  ४९  २०७२  फाल्गुन  ५७  ११
  ५०  २०७२  माघ  ५७  १०
  ५१  २०७२  पौष  ५७  ९
  ५२  २०७२  मंसिर  ५७  ८
  ५३  २०७२  कार्तिक  ५७  ७
  ५४  २०७२  आश्विन  ५७  ६
  ५५  २०७२  भाद्र  ५७  ५
  ५६  २०७२  श्रावण  ५७  ४
  ५७  २०७२  आषाढ  ५७  ३
  ५८  २०७२  जेष्ठ  ५७  २
  ५९  २०७२  बैशाख  ५७  १
  ६०  २०७१    ५६  १३
  ६१  २०७१  चैत्र  ५६  १२
  ६२  २०७१  फाल्गुन  ५६  ११
  ६३  २०७१  माघ  ५६  १०
  ६४  २०७१  पौष  ५६  ९
  ६५  २०७१  मंसिर  ५६  ८
  ६६  २०७१  कार्तिक  ५६  ७
  ६७  २०७१  आश्विन  ५६  ६
  ६८  २०७१  भाद्र  ५६  ५
  ६९  २०७१  श्रावण  ५६  ४
  ७०  २०७१  आषाढ  ५६  ३
  ७१  २०७१  जेष्ठ  ५६  २
  ७२  २०७१  बैशाख  ५६  १
  ७३  २०७०    ५५  १३
  ७४  २०७०  चैत्र  ५५  १२
  ७५  २०७०  फाल्गुन  ५५  ११
  ७६  २०७०  माघ  ५५  १०
  ७७  २०७०  पौष  ५५  ९
  ७८  २०७०  मंसिर  ५५  ८
  ७९  २०७०  कार्तिक  ५५  ७
  ८०  २०७०  आश्विन  ५५  ६
  ८१  २०७०  भाद्र  ५५  ५
  ८२  २०७०  श्रावण  ५५  ४
  ८३  २०७०  आषाढ  ५५  ३
  ८४  २०७०  जेष्ठ  ५५  २
  ८५  २०७०  बैशाख  ५५  १
  ८६  २०६९    ५४  १३
  ८७  २०६९  चैत्र  ५४  १२
  ८८  २०६९  फाल्गुन  ५४  ११
  ८९  २०६९  माघ  ५४  १०
  ९०  २०६९  पौष  ५४  ९
  ९१  २०६९  मंसिर  ५४  ८
  ९२  २०६९  कार्तिक  ५४  ७
  ९३  २०६९  आश्विन  ५४  ६
  ९४  २०६९  भाद्र  ५४  ५
  ९५  २०६९  श्रावण  ५४  ४
  ९६  २०६९  आषाढ  ५४  ३
  ९७  २०६९  जेष्ठ  ५४  २
  ९८  २०६९  बैशाख  ५४  १
  ९९  २०६८    ५३  १३
  १००  २०६८  चैत्र  ५३  १२
  १०१  २०६८  फाल्गुन  ५३  ११
  १०२  २०६८  माघ  ५३  १०
  १०३  २०६८  पौष  ५३  ९
  १०४  २०६८  मंसिर  ५३  ८
  १०५  २०६८  कार्तिक  ५३  ७
  १०६  २०६८  आश्विन  ५३  ६
  १०७  २०६८  भाद्र  ५३  ५
  १०८  २०६८  श्रावण  ५३  ४
  १०९  २०६८  आषाढ  ५३  ३
  ११०  २०६८  जेष्ठ  ५३  २
  १११  २०६८  बैशाख  ५३  १
  ११२  २०६७    ५२  १३
  ११३  २०६७  चैत्र  ५२  १२
  ११४  २०६७  फाल्गुन  ५२  ११
  ११५  २०६७  माघ  ५२  १०
  ११६  २०६७  पौष  ५२  ९
  ११७  २०६७  मंसिर  ५२  ८
  ११८  २०६७  कार्तिक  ५२  ७
  ११९  २०६७  आश्विन  ५२  ६
  १२०  २०६७  भाद्र  ५२  ५
  १२१  २०६७  श्रावण  ५२  ४
  १२२  २०६७  आषाढ  ५२  ३
  १२३  २०६७  जेष्ठ  ५२  २
  १२४  २०६७  बैशाख  ५२  १
  १२५  २०६६  चैत्र  ५१  १२
  १२६  २०६६  फाल्गुन  ५१  ११
  १२७  २०६६  माघ  ५१  १०
  १२८  २०६६  पौष  ५१  ९
  १२९  २०६६  मंसिर  ५१  ८
  १३०  २०६६  कार्तिक  ५१  ७
  १३१  २०६६  आश्विन  ५१  ६
  १३२  २०६६  भाद्र  ५१  ५
  १३३  २०६६  श्रावण  ५१  ४
  १३४  २०६६  आषाढ  ५१  ३
  १३५  २०६६  जेष्ठ  ५१  २
  १३६  २०६६  बैशाख  ५१  १
  १३७  २०६५  चैत्र  ५०  १२
  १३८  २०६५  फाल्गुन  ५०  ११
  १३९  २०६५  माघ  ५०  १०
  १४०  २०६५  पौष  ५०  ९
  १४१  २०६५  मंसिर  ५०  ८
  १४२  २०६५  कार्तिक  ५०  ७
  १४३  २०६५  आश्विन  ५०  ६
  १४४  २०६५  भाद्र  ५०  ५
  १४५  २०६५  श्रावण  ५०  ४
  १४६  २०६५  आषाढ  ५०  ३
  १४७  २०६५  जेष्ठ  ५०  २
  १४८  २०६५  बैशाख  ५०  १