सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

नेपाल कानून पत्रिका

Latest Digital Archieve

सि.नं साल महिना भाग अंक
  १  २०७५  आश्विन  ६०  ६
  २  २०७५  भाद्र  ६०  ५
  ३  २०७५  श्रावण  ६०  ४
  ४  २०७५  आषाढ  ६०  ३
  ५  २०७५  जेष्ठ  ६०  २
  ६  २०७५  बैशाख  ६०  १
  ७  २०७४  चैत्र  ५९  १२
  ८  २०७४  फाल्गुन  ५९  ११
  ९  २०७४  माघ  ५९  १०
  १०  २०७४  पौष  ५९  ९
  ११  २०७४  मंसिर  ५९  ८
  १२  २०७४  कार्तिक  ५९  ७
  १३  २०७४  आश्विन  ५९  ६
  १४  २०७४  भाद्र  ५९  ५
  १५  २०७४  श्रावण  ५९  ४
  १६  २०७४  आषाढ  ५९  ३
  १७  २०७४  जेष्ठ  ५९  २
  १८  २०७४  बैशाख  ५९  १
  १९  २०७३  चैत्र  ५८  १२
  २०  २०७३  फाल्गुन  ५८  ११
  २१  २०७३  माघ  ५८  १०
  २२  २०७३  पौष  ५८  ९
  २३  २०७३  मंसिर  ५८  ८
  २४  २०७३  कार्तिक  ५८  ७
  २५  २०७३  आश्विन  ५८  ६
  २६  २०७३  भाद्र  ५८  ५
  २७  २०७३  श्रावण  ५८  ४
  २८  २०७३  आषाढ  ५८  ३
  २९  २०७३  जेष्ठ  ५८  २
  ३०  २०७३  बैशाख  ५८  १
  ३१  २०७२  चैत्र  ५७  १२
  ३२  २०७२  फाल्गुन  ५७  ११
  ३३  २०७२  माघ  ५७  १०
  ३४  २०७२  पौष  ५७  ९
  ३५  २०७२  मंसिर  ५७  ८
  ३६  २०७२  कार्तिक  ५७  ७
  ३७  २०७२  आश्विन  ५७  ६
  ३८  २०७२  भाद्र  ५७  ५
  ३९  २०७२  श्रावण  ५७  ४
  ४०  २०७२  आषाढ  ५७  ३
  ४१  २०७२  जेष्ठ  ५७  २
  ४२  २०७२  बैशाख  ५७  १
  ४३  २०७१    ५६  १३
  ४४  २०७१  चैत्र  ५६  १२
  ४५  २०७१  फाल्गुन  ५६  ११
  ४६  २०७१  माघ  ५६  १०
  ४७  २०७१  पौष  ५६  ९
  ४८  २०७१  मंसिर  ५६  ८
  ४९  २०७१  कार्तिक  ५६  ७
  ५०  २०७१  आश्विन  ५६  ६
  ५१  २०७१  भाद्र  ५६  ५
  ५२  २०७१  श्रावण  ५६  ४
  ५३  २०७१  आषाढ  ५६  ३
  ५४  २०७१  जेष्ठ  ५६  २
  ५५  २०७१  बैशाख  ५६  १
  ५६  २०७०    ५५  १३
  ५७  २०७०  चैत्र  ५५  १२
  ५८  २०७०  फाल्गुन  ५५  ११
  ५९  २०७०  माघ  ५५  १०
  ६०  २०७०  पौष  ५५  ९
  ६१  २०७०  मंसिर  ५५  ८
  ६२  २०७०  कार्तिक  ५५  ७
  ६३  २०७०  आश्विन  ५५  ६
  ६४  २०७०  भाद्र  ५५  ५
  ६५  २०७०  श्रावण  ५५  ४
  ६६  २०७०  आषाढ  ५५  ३
  ६७  २०७०  जेष्ठ  ५५  २
  ६८  २०७०  बैशाख  ५५  १
  ६९  २०६९    ५४  १३
  ७०  २०६९  चैत्र  ५४  १२
  ७१  २०६९  फाल्गुन  ५४  ११
  ७२  २०६९  माघ  ५४  १०
  ७३  २०६९  पौष  ५४  ९
  ७४  २०६९  मंसिर  ५४  ८
  ७५  २०६९  कार्तिक  ५४  ७
  ७६  २०६९  आश्विन  ५४  ६
  ७७  २०६९  भाद्र  ५४  ५
  ७८  २०६९  श्रावण  ५४  ४
  ७९  २०६९  आषाढ  ५४  ३
  ८०  २०६९  जेष्ठ  ५४  २
  ८१  २०६९  बैशाख  ५४  १
  ८२  २०६८    ५३  १३
  ८३  २०६८  चैत्र  ५३  १२
  ८४  २०६८  फाल्गुन  ५३  ११
  ८५  २०६८  माघ  ५३  १०
  ८६  २०६८  पौष  ५३  ९
  ८७  २०६८  मंसिर  ५३  ८
  ८८  २०६८  कार्तिक  ५३  ७
  ८९  २०६८  आश्विन  ५३  ६
  ९०  २०६८  भाद्र  ५३  ५
  ९१  २०६८  श्रावण  ५३  ४
  ९२  २०६८  आषाढ  ५३  ३
  ९३  २०६८  जेष्ठ  ५३  २
  ९४  २०६८  बैशाख  ५३  १
  ९५  २०६७    ५२  १३
  ९६  २०६७  चैत्र  ५२  १२
  ९७  २०६७  फाल्गुन  ५२  ११
  ९८  २०६७  माघ  ५२  १०
  ९९  २०६७  पौष  ५२  ९
  १००  २०६७  मंसिर  ५२  ८
  १०१  २०६७  कार्तिक  ५२  ७
  १०२  २०६७  आश्विन  ५२  ६
  १०३  २०६७  भाद्र  ५२  ५
  १०४  २०६७  श्रावण  ५२  ४
  १०५  २०६७  आषाढ  ५२  ३
  १०६  २०६७  जेष्ठ  ५२  २
  १०७  २०६७  बैशाख  ५२  १
  १०८  २०६६  चैत्र  ५१  १२
  १०९  २०६६  फाल्गुन  ५१  ११
  ११०  २०६६  माघ  ५१  १०
  १११  २०६६  पौष  ५१  ९
  ११२  २०६६  मंसिर  ५१  ८
  ११३  २०६६  कार्तिक  ५१  ७
  ११४  २०६६  आश्विन  ५१  ६
  ११५  २०६६  भाद्र  ५१  ५
  ११६  २०६६  श्रावण  ५१  ४
  ११७  २०६६  आषाढ  ५१  ३
  ११८  २०६६  जेष्ठ  ५१  २
  ११९  २०६६  बैशाख  ५१  १
  १२०  २०६५  चैत्र  ५०  १२
  १२१  २०६५  फाल्गुन  ५०  ११
  १२२  २०६५  माघ  ५०  १०
  १२३  २०६५  पौष  ५०  ९
  १२४  २०६५  मंसिर  ५०  ८
  १२५  २०६५  कार्तिक  ५०  ७
  १२६  २०६५  आश्विन  ५०  ६
  १२७  २०६५  भाद्र  ५०  ५
  १२८  २०६५  श्रावण  ५०  ४
  १२९  २०६५  आषाढ  ५०  ३
  १३०  २०६५  जेष्ठ  ५०  २
  १३१  २०६५  बैशाख  ५०  १