सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

नेपाल कानून पत्रिका

Latest Digital Archieve

सि.नं साल महिना भाग अंक
  १  २०७६  फाल्गुन  ६१  ११
  २  २०७६  माघ  ६१  १०
  ३  २०७६  पौष  ६१  ९
  ४  २०७६  मंसिर  ६१  ८
  ५  २०७६  कार्तिक  ६१  ७
  ६  २०७६  आश्विन  ६१  ६
  ७  २०७६  भाद्र  ६१  ५
  ८  २०७६  श्रावण  ६१  ४
  ९  २०७६  आषाढ  ६१  ३
  १०  २०७६  जेष्ठ  ६१  २
  ११  २०७६  बैशाख  ६१  १
  १२  २०७५  चैत्र  ६०  १२
  १३  २०७५  फाल्गुन  ६०  ११
  १४  २०७५  माघ  ६०  १०
  १५  २०७५  पौष  ६०  ९
  १६  २०७५  मंसिर  ६०  ८
  १७  २०७५  कार्तिक  ६०  ७
  १८  २०७५  आश्विन  ६०  ६
  १९  २०७५  भाद्र  ६०  ५
  २०  २०७५  श्रावण  ६०  ४
  २१  २०७५  आषाढ  ६०  ३
  २२  २०७५  जेष्ठ  ६०  २
  २३  २०७५  बैशाख  ६०  १
  २४  २०७४  चैत्र  ५९  १२
  २५  २०७४  फाल्गुन  ५९  ११
  २६  २०७४  माघ  ५९  १०
  २७  २०७४  पौष  ५९  ९
  २८  २०७४  मंसिर  ५९  ८
  २९  २०७४  कार्तिक  ५९  ७
  ३०  २०७४  आश्विन  ५९  ६
  ३१  २०७४  भाद्र  ५९  ५
  ३२  २०७४  श्रावण  ५९  ४
  ३३  २०७४  आषाढ  ५९  ३
  ३४  २०७४  जेष्ठ  ५९  २
  ३५  २०७४  बैशाख  ५९  १
  ३६  २०७३    ५८  १३
  ३७  २०७३  चैत्र  ५८  १२
  ३८  २०७३  फाल्गुन  ५८  ११
  ३९  २०७३  माघ  ५८  १०
  ४०  २०७३  पौष  ५८  ९
  ४१  २०७३  मंसिर  ५८  ८
  ४२  २०७३  कार्तिक  ५८  ७
  ४३  २०७३  आश्विन  ५८  ६
  ४४  २०७३  भाद्र  ५८  ५
  ४५  २०७३  श्रावण  ५८  ४
  ४६  २०७३  आषाढ  ५८  ३
  ४७  २०७३  जेष्ठ  ५८  २
  ४८  २०७३  बैशाख  ५८  १
  ४९  २०७२    ५७  १३
  ५०  २०७२  चैत्र  ५७  १२
  ५१  २०७२  फाल्गुन  ५७  ११
  ५२  २०७२  माघ  ५७  १०
  ५३  २०७२  पौष  ५७  ९
  ५४  २०७२  मंसिर  ५७  ८
  ५५  २०७२  कार्तिक  ५७  ७
  ५६  २०७२  आश्विन  ५७  ६
  ५७  २०७२  भाद्र  ५७  ५
  ५८  २०७२  श्रावण  ५७  ४
  ५९  २०७२  आषाढ  ५७  ३
  ६०  २०७२  जेष्ठ  ५७  २
  ६१  २०७२  बैशाख  ५७  १
  ६२  २०७१    ५६  १३
  ६३  २०७१  चैत्र  ५६  १२
  ६४  २०७१  फाल्गुन  ५६  ११
  ६५  २०७१  माघ  ५६  १०
  ६६  २०७१  पौष  ५६  ९
  ६७  २०७१  मंसिर  ५६  ८
  ६८  २०७१  कार्तिक  ५६  ७
  ६९  २०७१  आश्विन  ५६  ६
  ७०  २०७१  भाद्र  ५६  ५
  ७१  २०७१  श्रावण  ५६  ४
  ७२  २०७१  आषाढ  ५६  ३
  ७३  २०७१  जेष्ठ  ५६  २
  ७४  २०७१  बैशाख  ५६  १
  ७५  २०७०    ५५  १३
  ७६  २०७०  चैत्र  ५५  १२
  ७७  २०७०  फाल्गुन  ५५  ११
  ७८  २०७०  माघ  ५५  १०
  ७९  २०७०  पौष  ५५  ९
  ८०  २०७०  मंसिर  ५५  ८
  ८१  २०७०  कार्तिक  ५५  ७
  ८२  २०७०  आश्विन  ५५  ६
  ८३  २०७०  भाद्र  ५५  ५
  ८४  २०७०  श्रावण  ५५  ४
  ८५  २०७०  आषाढ  ५५  ३
  ८६  २०७०  जेष्ठ  ५५  २
  ८७  २०७०  बैशाख  ५५  १
  ८८  २०६९    ५४  १३
  ८९  २०६९  चैत्र  ५४  १२
  ९०  २०६९  फाल्गुन  ५४  ११
  ९१  २०६९  माघ  ५४  १०
  ९२  २०६९  पौष  ५४  ९
  ९३  २०६९  मंसिर  ५४  ८
  ९४  २०६९  कार्तिक  ५४  ७
  ९५  २०६९  आश्विन  ५४  ६
  ९६  २०६९  भाद्र  ५४  ५
  ९७  २०६९  श्रावण  ५४  ४
  ९८  २०६९  आषाढ  ५४  ३
  ९९  २०६९  जेष्ठ  ५४  २
  १००  २०६९  बैशाख  ५४  १
  १०१  २०६८    ५३  १३
  १०२  २०६८  चैत्र  ५३  १२
  १०३  २०६८  फाल्गुन  ५३  ११
  १०४  २०६८  माघ  ५३  १०
  १०५  २०६८  पौष  ५३  ९
  १०६  २०६८  मंसिर  ५३  ८
  १०७  २०६८  कार्तिक  ५३  ७
  १०८  २०६८  आश्विन  ५३  ६
  १०९  २०६८  भाद्र  ५३  ५
  ११०  २०६८  श्रावण  ५३  ४
  १११  २०६८  आषाढ  ५३  ३
  ११२  २०६८  जेष्ठ  ५३  २
  ११३  २०६८  बैशाख  ५३  १
  ११४  २०६७    ५२  १३
  ११५  २०६७  चैत्र  ५२  १२
  ११६  २०६७  फाल्गुन  ५२  ११
  ११७  २०६७  माघ  ५२  १०
  ११८  २०६७  पौष  ५२  ९
  ११९  २०६७  मंसिर  ५२  ८
  १२०  २०६७  कार्तिक  ५२  ७
  १२१  २०६७  आश्विन  ५२  ६
  १२२  २०६७  भाद्र  ५२  ५
  १२३  २०६७  श्रावण  ५२  ४
  १२४  २०६७  आषाढ  ५२  ३
  १२५  २०६७  जेष्ठ  ५२  २
  १२६  २०६७  बैशाख  ५२  १
  १२७  २०६६  चैत्र  ५१  १२
  १२८  २०६६  फाल्गुन  ५१  ११
  १२९  २०६६  माघ  ५१  १०
  १३०  २०६६  पौष  ५१  ९
  १३१  २०६६  मंसिर  ५१  ८
  १३२  २०६६  कार्तिक  ५१  ७
  १३३  २०६६  आश्विन  ५१  ६
  १३४  २०६६  भाद्र  ५१  ५
  १३५  २०६६  श्रावण  ५१  ४
  १३६  २०६६  आषाढ  ५१  ३
  १३७  २०६६  जेष्ठ  ५१  २
  १३८  २०६६  बैशाख  ५१  १
  १३९  २०६५  चैत्र  ५०  १२
  १४०  २०६५  फाल्गुन  ५०  ११
  १४१  २०६५  माघ  ५०  १०
  १४२  २०६५  पौष  ५०  ९
  १४३  २०६५  मंसिर  ५०  ८
  १४४  २०६५  कार्तिक  ५०  ७
  १४५  २०६५  आश्विन  ५०  ६
  १४६  २०६५  भाद्र  ५०  ५
  १४७  २०६५  श्रावण  ५०  ४
  १४८  २०६५  आषाढ  ५०  ३
  १४९  २०६५  जेष्ठ  ५०  २
  १५०  २०६५  बैशाख  ५०  १