:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

नेपाल कानुन पत्रिका

Latest Digital Archieve

सि.नं साल महिना भाग अंक
  १  २०७३  श्रावण  ५८  ४
  २  २०७३  आषाढ  ५८  ३
  ३  २०७३  जेष्ठ  ५८  २
  ४  २०७३  बैशाख  ५८  १
  ५  २०७२  चैत्र  ५७  १२
  ६  २०७२  फाल्गुन  ५७  ११
  ७  २०७२  माघ  ५७  १०
  ८  २०७२  पौष  ५७  ९
  ९  २०७२  मंसिर  ५७  ८
  १०  २०७२  कार्तिक  ५७  ७
  ११  २०७२  आश्विन  ५७  ६
  १२  २०७२  भाद्र  ५७  ५
  १३  २०७२  श्रावण  ५७  ४
  १४  २०७२  आषाढ  ५७  ३
  १५  २०७२  जेष्ठ  ५७  २
  १६  २०७२  बैशाख  ५७  १
  १७  २०७१  चैत्र  ५६  १२
  १८  २०७१  फाल्गुन  ५६  ११
  १९  २०७१  माघ  ५६  १०
  २०  २०७१  पौष  ५६  ९
  २१  २०७१  मंसिर  ५६  ८
  २२  २०७१  कार्तिक  ५६  ७
  २३  २०७१  आश्विन  ५६  ६
  २४  २०७१  भाद्र  ५६  ५
  २५  २०७१  श्रावण  ५६  ४
  २६  २०७१  आषाढ  ५६  ३
  २७  २०७१  जेष्ठ  ५६  २
  २८  २०७१  बैशाख  ५६  १
  २९  २०७०    ५५  १३
  ३०  २०७०  चैत्र  ५५  १२
  ३१  २०७०  फाल्गुन  ५५  ११
  ३२  २०७०  माघ  ५५  १०
  ३३  २०७०  पौष  ५५  ९
  ३४  २०७०  मंसिर  ५५  ८
  ३५  २०७०  कार्तिक  ५५  ७
  ३६  २०७०  आश्विन  ५५  ६
  ३७  २०७०  भाद्र  ५५  ५
  ३८  २०७०  श्रावण  ५५  ४
  ३९  २०७०  आषाढ  ५५  ३
  ४०  २०७०  जेष्ठ  ५५  २
  ४१  २०७०  बैशाख  ५५  १
  ४२  २०६९    ५४  १३
  ४३  २०६९  चैत्र  ५४  १२
  ४४  २०६९  फाल्गुन  ५४  ११
  ४५  २०६९  माघ  ५४  १०
  ४६  २०६९  पौष  ५४  ९
  ४७  २०६९  मंसिर  ५४  ८
  ४८  २०६९  कार्तिक  ५४  ७
  ४९  २०६९  आश्विन  ५४  ६
  ५०  २०६९  भाद्र  ५४  ५
  ५१  २०६९  श्रावण  ५४  ४
  ५२  २०६९  आषाढ  ५४  ३
  ५३  २०६९  जेष्ठ  ५४  २
  ५४  २०६९  बैशाख  ५४  १
  ५५  २०६८    ५३  १३
  ५६  २०६८  चैत्र  ५३  १२
  ५७  २०६८  फाल्गुन  ५३  ११
  ५८  २०६८  माघ  ५३  १०
  ५९  २०६८  पौष  ५३  ९
  ६०  २०६८  मंसिर  ५३  ८
  ६१  २०६८  कार्तिक  ५३  ७
  ६२  २०६८  आश्विन  ५३  ६
  ६३  २०६८  भाद्र  ५३  ५
  ६४  २०६८  श्रावण  ५३  ४
  ६५  २०६८  आषाढ  ५३  ३
  ६६  २०६८  जेष्ठ  ५३  २
  ६७  २०६८  बैशाख  ५३  १
  ६८  २०६७    ५२  १३
  ६९  २०६७  चैत्र  ५२  १२
  ७०  २०६७  फाल्गुन  ५२  ११
  ७१  २०६७  माघ  ५२  १०
  ७२  २०६७  पौष  ५२  ९
  ७३  २०६७  मंसिर  ५२  ८
  ७४  २०६७  कार्तिक  ५२  ७
  ७५  २०६७  आश्विन  ५२  ६
  ७६  २०६७  भाद्र  ५२  ५
  ७७  २०६७  श्रावण  ५२  ४
  ७८  २०६७  आषाढ  ५२  ३
  ७९  २०६७  जेष्ठ  ५२  २
  ८०  २०६७  बैशाख  ५२  १
  ८१  २०६६  चैत्र  ५१  १२
  ८२  २०६६  फाल्गुन  ५१  ११
  ८३  २०६६  माघ  ५१  १०
  ८४  २०६६  पौष  ५१  ९
  ८५  २०६६  मंसिर  ५१  ८
  ८६  २०६६  कार्तिक  ५१  ७
  ८७  २०६६  आश्विन  ५१  ६
  ८८  २०६६  भाद्र  ५१  ५
  ८९  २०६६  श्रावण  ५१  ४
  ९०  २०६६  आषाढ  ५१  ३
  ९१  २०६६  जेष्ठ  ५१  २
  ९२  २०६६  बैशाख  ५१  १
  ९३  २०६५  चैत्र  ५०  १२
  ९४  २०६५  फाल्गुन  ५०  ११
  ९५  २०६५  माघ  ५०  १०
  ९६  २०६५  पौष  ५०  ९
  ९७  २०६५  मंसिर  ५०  ८
  ९८  २०६५  कार्तिक  ५०  ७
  ९९  २०६५  आश्विन  ५०  ६
  १००  २०६५  भाद्र  ५०  ५
  १०१  २०६५  श्रावण  ५०  ४
  १०२  २०६५  आषाढ  ५०  ३
  १०३  २०६५  जेष्ठ  ५०  २
  १०४  २०६५  बैशाख  ५०  १