Press Release (2070/08/10)
Notice Published on Rajpatra (2070/07/28)
Notice Published on Rajpatra (2064/10/27)
Extract from Interim Contitution about CA Court

निर्वाचन (कसूर र सजाय) ऐन, २०६४ को दफा २७ बमोजिम निर्वाचन वदर गर्न वा दफा २८ बमोजिम दोहोर्याई मतगणना गर्ने दावी लिई दायर हुने उजुरी पत्रको ढांचा । (Click Here to Download)
हालसम्मको स्थिति
जम्मा उजुरी संख्या २४
प्रत्यक्ष तर्फको उजुरी संख्या १९
समानुपातिक तर्फको उजुरी संख्या
अन्तरकालिन आदेश जारी भएको
अन्तरकालिन आदेश जारी नहुने १८
फैसला संख्या २३
 
 
पेशी मिति उजुरीकर्ता बिपक्षी कैफियत