आजको मितिमा कुनै पनि पेशी नहरेको जानकारी गराइन्छ ।