फैसला कार्यान्वयनको काम कार्यवाहिमा प्रयोग हुने मुचुल्ला तथा सूचनाहरुको ढाँचा (Templates)

 

डाउनलोड गर्ने (Download)

अंश जिम्मा लिनेको घरदैलोमा टाँस भएको १५ दिने सूचनाको ढाँचा

कैद ठेकुवा लगत किताब

चलन हटक गरेको भनि दिइने दरखास्त

चलन चलाई पाउँ

चलन चलाउन खटाईएको डोर पूर्जी

चलन चलाउन बाधा अवरोध गरेको मुचुल्का

चलन चलाएको तामेली पर्चा

चलन चलाएको मुचुल्का

चलन छाडी हाजिर हुन आउने बारेको विपक्षीका नाममा जारी गरिने सूचनाको ढाँचा

जायजात गर्न खटाइने डोर पूर्जी

जायदात मुचुल्का

जेथा लिलाम सम्बन्धि सूचना

डाँक लिलाम मुचुल्का

डाक सकार पछि १० प्रतिशत रकम जम्मा गरेको भरपाई

तर्फ छुट्याउँदा विपक्षीका नाममा जारी गर्ने म्याद

तहसील जिन्सी लगत किताव

दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना

दण्ड जरिवानाको लगत किताव

पञ्चकृते मूल्यांकन निर्णय

पुन चलन चलाउँदा विपक्षीका नाममा जारी गरिने म्याद

फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी दरखास्त दर्ता किताब

बिगो भरी भराउको क्रममा सम्पत्ति दर्तावाललाई दिने सूचना

बिगो मुद्दामा विपक्षीका नाममा जारी हुने ३५ दिने म्याद

बेजिल्लाको लगत पठाउने फाराम

मुद्दाको तामेली आदेश

लगत फछर्यौट समितिको निर्णय

लगत सार्वजनिक गरेको सूचना

लिलाम बमोजिम दा.खा. नामसारी पूर्जी

लिलाम सम्बन्धी सूचना

वण्डा छुट्याउन आउनु भनी अन्य अंशियारविपक्षीका नाममा जारी गरिने म्याद

वण्डा छुट्याउन खटाइने डोर पूर्जी

वण्डा छुट्यार्ई पाउँ

वण्डा मुचुल्का बमोजिमको सम्पत्ति दा.खा. नामसारीका लागि लेखिने पूर्जी

वण्डा मुचुल्का

वण्डा सम्बन्धी तामेली पर्चा

विगो भराई पाउँ

सम्पत्ति दर्तावाला र विपक्षीलाई दिने लिलामी सूचना

सामान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना