Supreme Court of Nepal
सर्वोच्च अदालतमुद्दाको बिस्तृत विवरण

कृपया मुद्दाको दर्ता मिति,फैसला मिति,मुद्दा नं मध्ये कुनै एक टाइप गर्नुहोस् ।

मुद्दाको बिस्तृत विवरण


मुद्दाको विवरण
दर्ता नँ . : 069-WO-0533   दर्ता मिती: २०६९।०८।०७
रुजु मिती: २०७५।०१।२३   र.नंः 01-069-02817
मुद्दाको किसिम: रिट निवेदन   मुद्दा: उत्प्रेषण  
फाँटवाला:
बिमल पन्थी     फाँट: संबैधानिक फाट
मुद्दाको स्थिती:
चलिरहेको
वादी प्रतिवादी को विवरण
वादीहरु : पूर्णिमाया लामा
प्रतिवादीहरु : मन्त्रपिरषिद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपिरषिद कार्यालय समेत ७
       
   
अधिवक्ता को विवरण
वादी अधिवक्ता(हरु):
प्रतिवादी अधिवक्ता(हरु):
   
लगाब मुद्दाहरुको विवरण
दर्ता नँ . दर्ता मिती मुद्दा वादीहरु प्रतिवादीहरु हालको स्थिती
067-MS-0020 २०६८।०३।०६ अदालतको अवहेलना सूचना तथा सञ्चार मन्त्री अग्नीप्रसाद सापकोटा कनकमणि दिक्षीत हेर्दाहेर्दै ।।  
069-WO-0533 २०६९।०८।०७ उत्प्रेषण पूर्णिमाया लामा मन्त्रपिरषिद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपिरषिद कार्यालय समेत ७ हेर्दाहेर्दै ।।  
072-WC-0014 २०७२।१२।२६ उत्प्रेषण सुशिल प्याकुरेल समेत ८ नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार समेत ५ हेर्दाहेर्दै ।।  
 
तारेख विवरण
तारेख मिती विवरण तारेखको किसिम  
२०७०।०२।०६   पेशी तारेख  
२०७०।०३।१९   पेशी तारेख  
२०७०।१२।०५   पेशी तारेख  
२०७१।०५।१८   पेशी तारेख  
२०७१।०७।०४   पेशी तारेख  
२०७१।०९।०६   पेशी तारेख  
२०७१।११।०४   पेशी तारेख  
२०७२।०१।०८   पेशी तारेख  
२०७२।१२।२२   पेशी तारेख  
२०७३।०६।०७   पेशी तारेख  
२०७३।०९।०१   पेशी तारेख  
२०७३।११।०६   पेशी तारेख  
२०७४।०१।२२   पेशी तारेख  
२०७४।०३।१६   पेशी तारेख  
२०७४।०६।२७   पेशी तारेख  
२०७४।०९।०७   पेशी तारेख  
२०७४।१०।१७   पेशी तारेख  
२०७४।११।१६   पेशी तारेख  
२०७४।१२।१६   पेशी तारेख  
२०७५।०२।२३   पेशी तारेख  
२०७५।०३।२०   पेशी तारेख  
२०७५।०५।०६   पेशी तारेख  
२०७५।०६।१२   पेशी तारेख  
२०७५।०८।१४   पेशी तारेख  
२०७५।०९।२०   पेशी तारेख  
२०७५।११।०३   पेशी तारेख  
२०७५।११।०८   पेशी तारेख  
२०७५।११।१५   पेशी तारेख  
२०७५।१२।१३   पेशी तारेख  
२०७६।०१।०४   पेशी तारेख  
२०७६।०१।११   पेशी तारेख  
२०७६।०२।०१   पेशी तारेख  
२०७६।०२।२२   पेशी तारेख  
२०७६।०३।०४   पेशी तारेख  
२०७६।०३।२५   पेशी तारेख  
२०७६।०६।२९   पेशी तारेख  
२०७६।०८।०६   पेशी तारेख  
२०७६।०९।२५   पेशी तारेख  
२०७६।१०।२२   पेशी तारेख  
२०७६।११।३०   पेशी तारेख  
२०७७।०१।०५   पेशी तारेख  
२०७७।०९।०३   पेशी तारेख  
२०७७।१०।२३   पेशी तारेख  
२०७८।०१।०८   पेशी तारेख  
२०७८।०३।२३   पेशी तारेख  
२०७८।०५।१६   पेशी तारेख  
२०७८।०६।१३   पेशी तारेख  
२०७८।०८।१५   पेशी तारेख  
२०७८।१०।१२   पेशी तारेख  
२०७९।०१।१४   पेशी तारेख  
२०७९।०४।१८   पेशी तारेख  
२०७९।०५।२२   पेशी तारेख  
२०७९।०९।०६   पेशी तारेख  
२०७९।११।०३   पेशी तारेख  
२०८०।०२।१७   पेशी तारेख  
२०८०।०७।२२   पेशी तारेख  
२०८०।१०।२४   पेशी तारेख  
२०८१।०१।१२   पेशी तारेख  
२०८१।०२।२३   पेशी तारेख  
 
मुद्दाको स्थितीको बिस्तृत विवरण
मिती विवरण स्थिती
२०६९।११।०२   पेशीमा जााने अङ्ग पुगेको
पेशी को विवरण
सुनवाइ मिती न्यायाधीशहरू मुद्दाको स्थिती आदेश /फैसलाको किसिम
२०६९।०८।०८   मा.न्या. श्री तर्कराज भट्ट
हेर्न नभ्याइने
२०६९।०८।११   मा.न्या. श्री वैद्यनाथ उपाध्याय
आदेश कारण देखाउ र अ।आ। जारी
२०७०।०२।०६   मा.न्या. श्री कल्याण श्रेष्ठ
मा.न्या. श्री प्रकाश वस्ती
आदेश मिसिल साथै राख्ने
२०७०।०३।१९   मा.न्या. श्री सुशीला कार्की
मा.न्या. श्री तर्कराज भट्ट
आदेश मिसिल झिकाउने
२०७०।१२।०५   मा.न्या. श्री प्रकाश वस्ती
मा.न्या. श्री डा।भरत बहादुर कार्की
स्थगीत
२०७१।०५।१८   मा.न्या. श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज।ब।रा।
मा.न्या. श्री जगदीश शर्मा पौडेल
हेर्न नभ्याइने
२०७१।०७।०४   मा.न्या. श्री सुशीला कार्की
मा.न्या. श्री गोविन्द कुमार उपाध्याय
२०७१।०९।०६   मा.न्या. श्री रामकुमार प्रसाद शाह
मा.न्या. श्री दीपकराज जोशी
हेर्न नभ्याइने
२०७१।११।०४   मा.न्या. श्री सुशीला कार्की
मा.न्या. श्री दीपकराज जोशी
हेर्न नभ्याइने
२०७२।०१।०८   मा.न्या. श्री कल्याण श्रेष्ठ
मा.न्या. श्री गोविन्द कुमार उपाध्याय
आदेश
२०७२।१२।२२   मा.न्या. श्री सुशीला कार्की
मा.न्या. श्री ओम प्रकाश मिश्र
आदेश सवै‌धानिक इजलासले हेर्ने गरि तोक्न सिफारिस
२०७४।०६।२७   मा.न्या. श्री गोपाल पराजुली
मा.न्या. श्री दीपकराज जोशी
मा.न्या. श्री ओम प्रकाश मिश्र
मा.न्या. श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज।ब।रा।
मा.न्या. श्री दीपककुमार कार्की
बेन्च बस्न नभ्याएको
२०७४।०९।०७   मा.न्या. श्री केदारप्रसाद चालिसे
मा.न्या. श्री तेज बहादुर के सी
हेर्न नभ्याइने
२०७४।११।१६   मा.न्या. श्री गोपाल पराजुली
मा.न्या. श्री दीपकराज जोशी
मा.न्या. श्री ओम प्रकाश मिश्र
मा.न्या. श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज।ब।रा।
मा.न्या. श्री दीपककुमार कार्की
बेन्च बस्न नभ्याएको
२०७५।११।०३   मा.न्या. श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज।ब।रा।
मा.न्या. श्री दीपककुमार कार्की
मा.न्या. श्री केदारप्रसाद चालिसे
मा.न्या. श्री मीरा खडका
मा.न्या. श्री हरिकृष्ण कार्की
हेर्दाहेर्दै
२०७५।११।१५   मा.न्या. श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज।ब।रा।
मा.न्या. श्री दीपककुमार कार्की
मा.न्या. श्री केदारप्रसाद चालिसे
मा.न्या. श्री मीरा खडका
मा.न्या. श्री हरिकृष्ण कार्की
हेर्दाहेर्दै
२०७६।०३।२५   मा.न्या. श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज।ब।रा।
मा.न्या. श्री दीपककुमार कार्की
मा.न्या. श्री केदारप्रसाद चालिसे
मा.न्या. श्री मीरा खडका
मा.न्या. श्री हरिकृष्ण कार्की
आदेश अन्य
२०७६।०६।२९   मा.न्या. श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज।ब।रा।
मा.न्या. श्री दीपककुमार कार्की
मा.न्या. श्री केदारप्रसाद चालिसे
मा.न्या. श्री मीरा खडका
मा.न्या. श्री हरिकृष्ण कार्की
हेर्न नभ्याइने
२०७६।११।३०   मा.न्या. श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज।ब।रा।
मा.न्या. श्री दीपककुमार कार्की
मा.न्या. श्री मीरा खडका
मा.न्या. श्री हरिकृष्ण कार्की
मा.न्या. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
हेर्न नभ्याइने
२०७७।०९।०३   मा.न्या. श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज।ब।रा।
मा.न्या. श्री दीपककुमार कार्की
मा.न्या. श्री मीरा खडका
मा.न्या. श्री हरिकृष्ण कार्की
मा.न्या. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
हेर्न नभ्याइने
२०७७।१०।२३   मा.न्या. श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज।ब।रा।
मा.न्या. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
मा.न्या. श्री अनिल कुमार सिन्हा
मा.न्या. श्री सपना प्रधान मल्ल
मा.न्या. श्री तेज बहादुर के सी
हेर्न नभ्याइने
२०७८।०१।०८   मा.न्या. श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज।ब।रा।
मा.न्या. श्री दीपककुमार कार्की
मा.न्या. श्री मीरा खडका
मा.न्या. श्री हरिकृष्ण कार्की
मा.न्या. श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
हेर्न नभ्याइने
२०७८।०५।१६   मा.न्या. श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज।ब।रा।
मा.न्या. श्री दीपककुमार कार्की
मा.न्या. श्री मीरा खडका
मा.न्या. श्री हरिकृष्ण कार्की
मा.न्या. श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
हेर्न नमिल्ने
२०७८।०६।१३   मा.न्या. श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज।ब।रा।
मा.न्या. श्री दीपककुमार कार्की
मा.न्या. श्री मीरा खडका
मा.न्या. श्री हरिकृष्ण कार्की
मा.न्या. श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
हेर्न नमिल्ने
२०७९।०१।१४   मा.न्या. श्री दीपककुमार कार्की
मा.न्या. श्री हरिकृष्ण कार्की
मा.न्या. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
मा.न्या. श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
मा.न्या. श्री डा। आनन्दमोहन भट्टराई
हेर्न नमिल्ने
२०७९।०९।०६   मा.न्या. श्री हरिकृष्ण कार्की
मा.न्या. श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
मा.न्या. श्री डा। आनन्दमोहन भट्टराई
मा.न्या. श्री अनिल कुमार सिन्हा
मा.न्या. श्री प्रकाशमान सिंह राउत
हेर्न नभ्याइने
२०७९।११।०३   मा.न्या. श्री हरिकृष्ण कार्की
मा.न्या. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
मा.न्या. श्री डा। आनन्दमोहन भट्टराई
मा.न्या. श्री अनिल कुमार सिन्हा
मा.न्या. श्री प्रकाशमान सिंह राउत
हेर्न नभ्याइने
२०८०।०७।२२   मा.न्या. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
मा.न्या. श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
मा.न्या. श्री डा। आनन्दमोहन भट्टराई
मा.न्या. श्री प्रकाशमान सिंह राउत
मा.न्या. श्री सपना प्रधान मल्ल
हेर्न नभ्याइने
२०८०।१०।२४   मा.न्या. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
मा.न्या. श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
मा.न्या. श्री प्रकाशमान सिंह राउत
मा.न्या. श्री सपना प्रधान मल्ल
मा.न्या. श्री सुष्मालता माथेमा
हेर्न नभ्याइने
२०८१।०१।१२   मा.न्या. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
मा.न्या. श्री प्रकाशमान सिंह राउत
मा.न्या. श्री सपना प्रधान मल्ल
मा.न्या. श्री प्रकाश कुमार ढुंगाना
मा.न्या. श्री कुमार रेग्मी
हेर्दाहेर्दै