Supreme Court of Nepal
सर्वोच्च अदालतमुद्दाको बिस्तृत विवरण

कृपया मुद्दाको दर्ता मिति,फैसला मिति,मुद्दा नं मध्ये कुनै एक टाइप गर्नुहोस् ।

मुद्दाको बिस्तृत विवरण


मुद्दाको विवरण
दर्ता नँ . : 072-WS-0008   दर्ता मिती: २०७२।०६।२४
रुजु मिती: २०७५।०१।२३   र.नंः 01-072-02917
मुद्दाको किसिम: रिट निवेदन   मुद्दा: उत्प्रेषण  
फाँटवाला:
बिमल पन्थी     फाँट: संबैधानिक फाट
मुद्दाको स्थिती:
फैसला
मिती:२०७५।०३।२०
वादी प्रतिवादी को विवरण
वादीहरु : गोविन्द बेल्वासे
प्रतिवादीहरु : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत ३
       
   
अधिवक्ता को विवरण
वादी अधिवक्ता(हरु):
प्रतिवादी अधिवक्ता(हरु):
   
लगाब मुद्दाहरुको विवरण
दर्ता नँ . दर्ता मिती मुद्दा वादीहरु प्रतिवादीहरु हालको स्थिती
 
तारेख विवरण
तारेख मिती विवरण तारेखको किसिम  
२०७२।०७।११   पेशी तारेख  
२०७२।०७।१३   पेशी तारेख  
२०७२।०७।१६   पेशी तारेख  
२०७२।०७।२९   पेशी तारेख  
२०७२।११।१४   पेशी तारेख  
२०७३।०१।१७   पेशी तारेख  
२०७३।०३।२४   पेशी तारेख  
२०७३।०७।१९   पेशी तारेख  
२०७३।१०।०७   पेशी तारेख  
२०७३।१२।२५   पेशी तारेख  
२०७४।०२।२६   पेशी तारेख  
२०७४।०५।०२   पेशी तारेख  
२०७४।०८।०१   पेशी तारेख  
२०७४।१०।०३   पेशी तारेख  
२०७४।१०।२४   पेशी तारेख  
२०७४।११।३०   पेशी तारेख  
२०७४।१२।२८   पेशी तारेख  
२०७५।०१।२१   पेशी तारेख  
२०७५।०२।१८   पेशी तारेख  
२०७५।०३।२०   पेशी तारेख  
 
मुद्दाको स्थितीको बिस्तृत विवरण
मिती विवरण स्थिती
२०७२।०९।२४   आदेशानुसारको कार्य सम्पन्न भएको अङ्ग पुगेको
पेशी को विवरण
सुनवाइ मिती न्यायाधीशहरू मुद्दाको स्थिती आदेश /फैसलाको किसिम
२०७२।०७।११   मा.न्या. श्री कल्याण श्रेष्ठ
स्थगीत
२०७२।०७।१३   मा.न्या. श्री कल्याण श्रेष्ठ
हेर्न नभ्याइने
२०७२।०७।१६   मा.न्या. श्री कल्याण श्रेष्ठ
आदेश
२०७२।०७।२९   मा.न्या. श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज।ब।रा।
आदेश कारण देखाउ आदेश
२०७४।१०।०३   मा.न्या. श्री गोपाल पराजुली
मा.न्या. श्री दीपकराज जोशी
मा.न्या. श्री ओम प्रकाश मिश्र
मा.न्या. श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज।ब।रा।
मा.न्या. श्री दीपककुमार कार्की
हेर्न नभ्याइने
२०७५।०२।१८   मा.न्या. श्री दीपकराज जोशी
मा.न्या. श्री ओम प्रकाश मिश्र
मा.न्या. श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज।ब।रा।
मा.न्या. श्री दीपककुमार कार्की
मा.न्या. श्री केदारप्रसाद चालिसे
नि।सु।
२०७५।०३।२०   मा.न्या. श्री दीपकराज जोशी
मा.न्या. श्री ओम प्रकाश मिश्र
मा.न्या. श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज।ब।रा।
मा.न्या. श्री दीपककुमार कार्की
मा.न्या. श्री केदारप्रसाद चालिसे
फैसला खारेज