Supreme Court of Nepal
सर्वोच्च अदालतमुद्दाको बिस्तृत विवरण

कृपया मुद्दाको दर्ता मिति,फैसला मिति,मुद्दा नं मध्ये कुनै एक टाइप गर्नुहोस् ।

मुद्दाको बिस्तृत विवरण


मुद्दाको विवरण
दर्ता नँ . : 078-RE-0182   दर्ता मिती: २०७८।१०।०३
रुजु मिती: २०७८।१०।०३   र.नंः 01-078-02332
मुद्दाको किसिम: प्रतिवेदन   मुद्दा: कैफियत प्रतिवेदन  
फाँटवाला:
जितेन्द्र प्रसाद कुशवाहा     फाँट: निवेदन ४
मुद्दाको स्थिती:
फैसला
मिती:२०७८।१०।१४
वादी प्रतिवादी को विवरण
वादीहरु : उमा शंकर राय भर
प्रतिवादीहरु : राजस्व अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
       
   
अधिवक्ता को विवरण
वादी अधिवक्ता(हरु):
प्रतिवादी अधिवक्ता(हरु):
   
लगाब मुद्दाहरुको विवरण
दर्ता नँ . दर्ता मिती मुद्दा वादीहरु प्रतिवादीहरु हालको स्थिती
 
तारेख विवरण
तारेख मिती विवरण तारेखको किसिम  
२०७८।१०।१४   पेशी तारेख  
 
मुद्दाको स्थितीको बिस्तृत विवरण
मिती विवरण स्थिती
पेशी को विवरण
सुनवाइ मिती न्यायाधीशहरू मुद्दाको स्थिती आदेश /फैसलाको किसिम
२०७८।१०।१४   मा.न्या. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
मा.न्या. श्री सपना प्रधान मल्ल
अन्तिम आदेश आंशिक बदर