Supreme Court of Nepal
सर्वोच्च अदालतमुद्दाको बिस्तृत विवरण

कृपया मुद्दाको दर्ता मिति,फैसला मिति,मुद्दा नं मध्ये कुनै एक टाइप गर्नुहोस् ।

मुद्दाको बिस्तृत विवरण


मुद्दाको विवरण
दर्ता नँ . : 066-CR-0051   दर्ता मिती: २०६६।०४।२८
रुजु मिती: २०७४।०७।०६   र.नंः 01-066-00397
मुद्दाको किसिम: फौजदारी   मुद्दा: आयकर  
फाँटवाला:
आशिष आचार्य     फाँट: मुद्दा फांट १५
मुद्दाको स्थिती:
फैसला
मिती:२०७५।०२।२८
वादी प्रतिवादी को विवरण
वादीहरु : ठुला करदाता कार्यालय हरिहरभवन ललितपुर समेत ४
प्रतिवादीहरु : गोल्ड स्टार नेपाल र्इन्डस्ट<ीज प्रा.लि.
       
   
अधिवक्ता को विवरण
वादी अधिवक्ता(हरु): शम्भु थापा,
प्रतिवादी अधिवक्ता(हरु):
   
लगाब मुद्दाहरुको विवरण
दर्ता नँ . दर्ता मिती मुद्दा वादीहरु प्रतिवादीहरु हालको स्थिती
066-CR-0051 २०६६।०४।२८ आयकर ठुला करदाता कार्यालय हरिहरभवन ललितपुर समेत ४ गोल्ड स्टार नेपाल र्इन्डस्ट<ीज प्रा.लि. फैसला ।।  
070-RB-0098 २०७१।०२।२१ आयकर सि.जि. इलेक्ट्रोनिक्स प्रा.लि. ठूला करदाता कार्यालय, हरिहर भवन, ललितपुर / श्री आन्तरीक राजश्व बिभाग फैसला ।।  
 
तारेख विवरण
तारेख मिती विवरण तारेखको किसिम  
२०६६।०९।०६   पेशी तारेख  
२०६६।१०।२५   पेशी तारेख  
२०६७।०१।०२   पेशी तारेख  
२०६७।०३।०८   पेशी तारेख  
२०६७।०६।१९   पेशी तारेख  
२०६७।०८।२०   पेशी तारेख  
२०७१।०८।०२   पेशी तारेख  
२०७१।११।१०   पेशी तारेख  
२०७२।०१।२३   पेशी तारेख  
२०७२।०३।२७   पेशी तारेख  
२०७२।०६।१९   पेशी तारेख  
२०७२।०९।१४   पेशी तारेख  
२०७२।१२।२८   पेशी तारेख  
२०७३।०३।१९   पेशी तारेख  
२०७३।०७।१७   पेशी तारेख  
२०७३।१०।२३   पेशी तारेख  
२०७४।०३।०४   पेशी तारेख  
२०७४।०४।३२   पेशी तारेख  
२०७४।०७।०८   पेशी तारेख  
२०७४।१०।०८   पेशी तारेख  
२०७४।१२।२६   पेशी तारेख  
२०७५।०१।३१   पेशी तारेख  
२०७५।०२।२८   पेशी तारेख  
 
मुद्दाको स्थितीको बिस्तृत विवरण
मिती विवरण स्थिती
२०६९।१०।२१   थस्गित अङ्ग पुगेको
२०६९।११।२१   हेर्न नभ्याउने अङ्ग पुगेको
२०६९।१२।१२   थस्गित अङ्ग पुगेको
२०७०।०१।०२   हेर्न नभ्याउने अङ्ग पुगेको
२०७०।०१।०९   हेर्न नभ्याउने अङ्ग पुगेको
२०७०।०१।२९   हेर्न नभ्याउने अङ्ग पुगेको
२०७०।०३।०२   हेर्न नभ्याईने अङ्ग पुगेको
२०७१।०४।३०   आदेश बमोजमिको मिसिल प्राप्त भएको अङ्ग पुगेको
पेशी को विवरण
सुनवाइ मिती न्यायाधीशहरू मुद्दाको स्थिती आदेश /फैसलाको किसिम
२०६६।०९।०६   मा.न्या. श्री कृष्ण प्रसाद उपाध्याय
मा.न्या. श्री प्रकाश वस्ती
हेर्न नभ्याइने
२०६६।१०।२५   मा.न्या. श्री दामोदर प्रसाद शर्मा
मा.न्या. श्री ताहिर अली अन्सारी
हेर्न नभ्याइने
२०६७।०१।०२   मा.न्या. श्री खिल राज रेग्मी
मा.न्या. श्री गौरी ढकाल
स्थगीत
२०६७।०३।०८   मा.न्या. श्री खिल राज रेग्मी
मा.न्या. श्री कृष्ण प्रसाद उपाध्याय
हेर्न नभ्याइने
२०६७।०६।१९   मा.न्या. श्री ताहिर अली अन्सारी
मा.न्या. श्री मोहन प्रकाश सिटौला
हेर्न नभ्याइने
२०६७।०८।२०   मा.न्या. श्री गिरीश चन्द्र लाल
मा.न्या. श्री प्रकाश वस्ती
हेर्न नभ्याइने
२०६७।१०।१०   मा.न्या. श्री रामकुमार प्रसाद शाह
मा.न्या. श्री डा।भरत बहादुर कार्की
हेर्न नभ्याइने
२०६७।१२।२८   मा.न्या. श्री खिल राज रेग्मी
मा.न्या. श्री डा।भरत बहादुर कार्की
हेर्न नभ्याइने
२०६८।०३।०७   मा.न्या. श्री अबधेश कुमार यादव
मा.न्या. श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की
हेर्न नभ्याइने
२०६८।०५।२७   मा.न्या. श्री गिरीश चन्द्र लाल
मा.न्या. श्री भरत राज उप्रेती
हेर्न नभ्याइने
२०६८।०९।११   मा.न्या. श्री रामकुमार प्रसाद शाह
मा.न्या. श्री भरत राज उप्रेती
हेर्न नभ्याइने
२०६९।०१।०४   मा.न्या. श्री वैद्यनाथ उपाध्याय
मा.न्या. श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की
हेर्न नभ्याइने
२०६९।०६।१५   मा.न्या. श्री रामकुमार प्रसाद शाह
मा.न्या. श्री डा।भरत बहादुर कार्की
हेर्न नभ्याइने
२०६९।०८।०५   मा.न्या. श्री प्रकाश वस्ती
मा.न्या. श्री डा।भरत बहादुर कार्की
हेर्न नमिल्ने
२०६९।१०।२१   मा.न्या. श्री रामकुमार प्रसाद शाह
मा.न्या. श्री सुशीला कार्की
स्थगीत पक्षको कानुन व्यवसायी बाट
२०६९।११।२१   मा.न्या. श्री खिल राज रेग्मी
मा.न्या. श्री गिरीश चन्द्र लाल
हेर्न नभ्याइने
२०७०।०१।०२   मा.न्या. श्री सुशीला कार्की
मा.न्या. श्री वैद्यनाथ उपाध्याय
हेर्न नभ्याइने
२०७०।०१।०९   मा.न्या. श्री गिरीश चन्द्र लाल
मा.न्या. श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की
हेर्न नभ्याइने
२०७०।०१।२९   मा.न्या. श्री रामकुमार प्रसाद शाह
मा.न्या. श्री वैद्यनाथ उपाध्याय
हेर्न नभ्याइने
२०७०।०२।१३   मा.न्या. श्री सुशीला कार्की
मा.न्या. श्री डा।भरत बहादुर कार्की
हेर्न नमिल्ने
२०७०।०३।०२   मा.न्या. श्री गिरीश चन्द्र लाल
मा.न्या. श्री डा।भरत बहादुर कार्की
हेर्न नभ्याइने
२०७०।०३।२४   मा.न्या. श्री कल्याण श्रेष्ठ
मा.न्या. श्री डा।भरत बहादुर कार्की
हेर्न नभ्याइने
२०७०।०४।२०   मा.न्या. श्री दामोदर प्रसाद शर्मा
मा.न्या. श्री तर्कराज भट्ट
बेन्च बस्न नभ्याएको
२०७०।०५।११   मा.न्या. श्री कल्याण श्रेष्ठ
मा.न्या. श्री तर्कराज भट्ट
हेर्न नभ्याइने
२०७०।०९।३०   मा.न्या. श्री तर्कराज भट्ट
मा.न्या. श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की
हेर्न नभ्याइने
२०७०।१२।१०   मा.न्या. श्री दामोदर प्रसाद शर्मा
मा.न्या. श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की
हेर्न नमिल्ने
२०७१।०२।१८   मा.न्या. श्री रामकुमार प्रसाद शाह
मा.न्या. श्री जगदीश शर्मा पौडेल
आदेश अन्य
२०७१।११।१०   मा.न्या. श्री गोविन्द कुमार उपाध्याय
मा.न्या. श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज।ब।रा।
हेर्न नभ्याइने
२०७२।१२।२८   मा.न्या. श्री गोपाल पराजुली
मा.न्या. श्री गोविन्द कुमार उपाध्याय
हेर्न नभ्याइने
२०७३।१०।२३   मा.न्या. श्री गोपाल पराजुली
मा.न्या. श्री ओम प्रकाश मिश्र
हेर्न नभ्याइने
२०७४।०३।०४   मा.न्या. श्री मीरा खडका
मा.न्या. श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
स्थगीत पक्षबाट
२०७४।०४।३२   मा.न्या. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
मा.न्या. श्री अनिल कुमार सिन्हा
स्थगीत पक्षको कानुन व्यवसायी बाट
२०७४।०७।०८   मा.न्या. श्री हरिकृष्ण कार्की
मा.न्या. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
हेर्न नमिल्ने
२०७४।१०।०८   मा.न्या. श्री दीपककुमार कार्की
मा.न्या. श्री पुरुषोत्तम भण्डारी
हेर्न नभ्याइने
२०७४।१२।२६   मा.न्या. श्री सारदा प्रसाद घिमिरे
मा.न्या. श्री प्रकाशमान सिंह राउत
स्थगीत विपक्षको कानुन व्यवसायी बाट
२०७५।०१।३१   मा.न्या. श्री अनिल कुमार सिन्हा
मा.न्या. श्री सपना प्रधान मल्ल
हेर्न नमिल्ने
२०७५।०२।२८   मा.न्या. श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
मा.न्या. श्री डा। आनन्दमोहन भट्टराई
फैसला सदर