नवलपरासी जिल्ला अदालत

पेशी स्थिती विवरण

Create Weekly Cause List

नवलपरासी जिल्ला अदालत

मिति २०८१-०२-१७
स्थगित पेशी सूची


क्र. स. फाटँ दर्ता मिति मुद्दा विषय. मुद्दा न. वादी प्रतिवादी कोर्ड नं संकेत कैफियत
मुद्दा फाँट १ २०८०-०६-१५ जग्गा खिचोला मेटाई घर टहरा भत्काई चलन समेत चलाई पाउँ ०८०-CP-०३६५ शिरीन कुमारी साेती मगर सुकदेव पाण्डे स्थगित लगाउ(सरल)
” ” २०८०-०९-०६ घर टहरा भत्काई सार्वजनिक बाटो कायम गरी निकास खुलाई चलन चलाई पाउँ ०८०-CP-०६१८ शिरीन कुमारी सोती मगर सुकदेव पाण्डे ” ”
मुद्दा फाँट ४ २०८०-०८-२९ चेक अनादर ०८०-C४-०१५३ टेन स्टिल प्रा.लि. ए.के. हार्डवेयर प्रा.लि. समेत २ जना स्थगित सरल
मुद्दा फाँट १ २०८०-०९-२९ अंशनामसारी ०८०-CP-०७१४ ईश्वर प्रकाश कलवार ज्योति शर्मा स्थगित सरल
मुद्दा फाँट १ २०८०-१०-०५ चेक अनादर ०८०-C४-०२०२ भुपाल नेपाली हेमन्त नेपाली स्थगित सरल
मुद्दा फाँट ४ २०८०-१०-२२ सम्बन्ध विच्छेद ०८०-CP-०८४१ दिनेश बहादुर चौधरी अन्जली थनेत स्थगित सरल
मुद्दा फाँट १ २०८०-१०-२८ सम्बन्ध विच्छेद ०८०-CP-०८७१ दिनु धोवी सहिदुन नेशा (पतरकी) स्थगित सरल
मुद्दा फाँट १ २०८०-१२-०७ लेनदेन ०८०-CP-१०४२ अमरदिप गुप्ता रामाकान्त तेली स्थगित सरल
मुद्दा फाँट ४ २०८०-१२-१९ लेनदेन ०८०-CP-११०० रविन्द्र कुमार अग्रहरी इन्द्रजित यादव स्थगित सरल
मुद्दा फाँट १ २०८०-१२-१९ लेनदेन ०८०-CP-११०२ प्रविन कुमार अग्रहरी इन्द्रजित यादव स्थगित सरल
१० मुद्दा फाँट ४ २०८०-०६-०७ अंशनामसारी ०८०-CP-०३३२ रिन्कु कमकर बिन्दा देवी कमकर समेत ६ जना स्थगित १०
११ मुद्दा फाँट ४ २०८०-०७-१६ मानाचामल समेतको खर्च दिलाई भराई पाउँ ०८०-CP-०४४४ हुस्न बानो नेसा जब्बर खाँ समेत ३ जना स्थगित ११ लगाउ
” ” २०८०-०५-२१ सम्बन्ध विच्छेद ०८०-CP-०२७१ अफरोज खाँ हुस्नु वानो नेसा ” ”
” ” २०८०-०७-१६ जालसाजी ०८०-C४-०१२५ हुस्न बानो नेसा अफरोज खाँ ” ”
” ” २०८०-०७-१६ घरेलु हिंसा ०८०-C४-०१२६ हुस्न बानो नेसा अफरोज खाँ ” ”
१२ मुद्दा फाँट १ २०८०-११-०८ अंशनामसारी ०८०-CP-०९०६ राहुल पौडेल लक्ष्मी पौडेल समेत ५ जना स्थगित १२
१३ मुद्दा फाँट ४ २०८०-११-१४ अंशनामसारी ०८०-CP-०९४० प्रमोद यादव गणेश यादव समेत ३ जना स्थगित १३
१४ मुद्दा फाँट १ २०८०-१२-१५ अंश, मानाचामल ०८०-CP-१०७७ रिना कुमारी गौतम हरिजन जितेन्द्र भन्ने छांगूर हरिजन समेत ४ जना स्थगित १४