इपोर्टल

भोजपुर जिल्ला अदालतको यो हप्ता हाल सम्म प्रमाणीकरण भएका फैसलाको विवरण

सि.नं. वादीको नाम प्रतिवादीको नाम मुद्दा मुद्दा नं दर्ता मिति फैसला मिति प्रमाणीकरण मिति फैसला गर्ने न्यायाधीश कैफियत

© copyright 2019 SUPREME COURT OF NEPAL. All Rights Reserved.

Privacy Policy | Terms of Service