इपोर्टल

नवलपरासी जिल्ला अदालतको यो हप्ता हाल सम्म प्रमाणीकरण भएका फैसलाको विवरण

सि.नं. वादीको नाम प्रतिवादीको नाम मुद्दा मुद्दा नं दर्ता मिति फैसला मिति प्रमाणीकरण मिति फैसला गर्ने न्यायाधीश कैफियत
1 अनुमति प्राप्त प्रेम प्रभा मल्ल कृष्ण मुरारी हमाल समेत ५ जना अंशनामसारी 073-CP-0674 २०७३-०९-१८ २०७५-१०-०८ २०७५-१०-०७ रितेन्द्र थापा फैसला / अन्तिम आदेश>>मिलापत्र
2 अनुमति प्राप्त प्रेमप्रभा मल्ल कृष्ण मुरारी हमाल समेत ३ जना मिलापत्र वदर 073-CP-1194 २०७४-०२-०१ २०७५-१०-०८ २०७५-१०-०७ रितेन्द्र थापा फैसला / अन्तिम आदेश>>मुद्दा फिर्ता
3 अनुमति प्राप्त प्रेमप्रभा मल्ल कृष्ण मुरारी हमाल समेत ३ जना मिलापत्र वदर 073-CP-1195 २०७४-०२-०१ २०७५-१०-०८ २०७५-१०-०७ रितेन्द्र थापा फैसला / अन्तिम आदेश>>मुद्दा फिर्ता
4 निरा कार्की क्षत्र बहादुर कार्की अंशनामसारी 074-CP-0123 २०७४-०५-०४ २०७५-१०-०८ २०७५-१०-०७ रितेन्द्र थापा फैसला / अन्तिम आदेश>>मुद्दा फिर्ता
5 अनुमति प्राप्त प्रेमप्रभा मल्ल लिला कुमारी हमाल समेत ५ जना कीर्ते जालसाजी 074-PC-0102 २०७४-०५-२९ २०७५-१०-०८ २०७५-१०-०७ रितेन्द्र थापा फैसला / अन्तिम आदेश>>मुद्दा फिर्ता
6 साबित्रा कार्की माझी समेत ४ जना क्षत्र बहादुर कार्की समेत २ जना अंश हक नामसारी 075-CP-0097 २०७५-०४-२८ २०७५-१०-०८ २०७५-१०-०७ रितेन्द्र थापा फैसला / अन्तिम आदेश>>मिलापत्र
7 हरिमाया केवट नरविर केवट सम्बन्ध विच्छेद 075-CP-0362 २०७५-०८-०५ २०७५-१०-०८ २०७५-१०-०८ रितेन्द्र थापा फैसला / अन्तिम आदेश>>मिलापत्र
8 दिपक कुमार यादव सरधवा अहिरनी समेत २ जना अंशनामसारी 075-CP-0561 २०७५-०९-३० २०७५-१०-०७ २०७५-१०-०६ खड्क बहादुर के.सी. फैसला / अन्तिम आदेश>>मिलापत्र

© copyright 2019 SUPREME COURT OF NEPAL. All Rights Reserved.

Privacy Policy | Terms of Service