सर्वोच्च अदालत नेपाल


फैसला कार्यान्वयनको सन्दर्भमा तहसिलमा प्रयोग हुने ढाँचाहरु

 1. कैदी पुर्जीको ढाँचा
 2. राम्रो आचरण पालना गर्ने गरी गराउनुपर्ने कागजको ढाँचा
 3. फैसलाबमोजिम बिगो वा क्षतिपूर्ति भराइपाउन दिने निवेदनको ढाँचा
 4. जमानत दिने व्यक्तिको नाममा जारी हुने पैंतालीस दिने सूचनाको ढाँचा
 5. फैसला अनुसारको बालसुधार गृहमा पठाइएको।
 6. फौजदारी मुद्दाको लगत विवरण अन्य जिल्लामा पठाएको अभिलेखको ढाँचा।
 7. जरिबाना, बिगो वा क्षतिपूर्तिको लगत किताबको ढाँचा।
 8. जेथा जमानतबापतमा रोक्का रहेको सम्पत्तिको अभिलेखको ढाँचा।
 9. दण्ड, जरिबाना, बिगो र अन्य रकमको लगत कट्टा अभिलेखको ढाँचा
 10. प्रतिवादीको सम्पत्तिबाट बिगो भराउने बारेको सूचनाको ढाँचा
 11. फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि पक्षलाई उपस्थित हुन जारी गरेको म्यादको ढाँचा
 12. फैसलाबमोजिम कसुरदार पक्राउ गर्ने आदेशको ढाँचा
 13. लिलामी सूचनाको ढाँचा
 1. चलन चलाउने घर पसलको ताल्चा खोलिदिनको लागि जारी गरिएको म्यादको ढाँचा
 2. अंश छुट्याउनको लागि हाजिर नहुने अंशियारको नाउँमा जारी हुने म्यादको ढाँचा
 3. अंश दिने वा अंशबण्डा हुने सम्पत्ति जिम्मा राख्ने व्यक्तिका नाममा जारी भएको म्यादको ढाँचा
 4. फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी लगत किताबको ढाँचा
 5. चलन गर्न दिने सूचनाको ढाँचा
 6. चलन चलाई दिनुपर्ने घर वा जग्गा खाली गर्ने सूचनाको ढाँचा
 7. अदालतबाट खटिआउने डोरमा उपस्थित हुने सूचनाको ढाँचा
 8. चलन गर्न दिने पुर्जीको ढाँचा
 9. प्रतिवादीको सम्पत्तिबाट बिगो भराउने बारेको सूचनाको ढाँचा
 10. बिगो भरिभराउको क्रममा दर्तावाला व्यक्तिलाई दिने सूचनाको ढाँचा
 11. लिलाम बढाबढको सूचनाको ढाँचा
 12. चलन चलाइपाऊँ
 13. जायजात मुचुल्का
 14. पञ्चकीर्ति मूल्यांकन निर्णय
 15. पुन चलन चलाउँदा विपक्षीका नाममा जारी गरिने ७ दिने म्याद
 16. तामेलीस्थगन आदेश
 17. बण्डा मुचुल्का.
 18. दा.खा.दर्तानामसारी गरिदिने सम्बन्धमा
 19. डोर पुर्जी