सर्वोच्च अदालत नेपाल


सेवाग्राहीले सर्वोच्च अदालतमा पेस गर्ने निवेदनका ढाँचाहरु

 1. अड्डाको रोहवरमा म्याद बुझिपाऊँ
 2. तारिख सकार गरिपाऊँ।
 3. म्याद, सूचना प्रकाशन प्रशारण गरी तामेल गरिपाऊँ।
 4. वतन खुलाएको ।
 5. बयान गराइपाऊँ।
 6. हाजिर गराई वयान गराइपाऊँ ।
 7. नक्कल निवेदन ।
 8. दस्तुर दाखिला गरेको ।
 9. गुज्रेको तारिख थामिपाऊँ ।
 10. गुज्रेको म्याद थामिपाऊँ
 11. यथास्थीतिमा राखिपाऊँ ।
 12. बेरीतको म्याद बदर गरिपाऊँ।
 13. निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइपाऊँ ।
 14. प्रो बोनो सेवा उपलब्ध गराइपाऊँ
 15. सक्कल लिखत पेस गरेको।
 16. साक्षी हाजिर गराई बकपत्र गराइपाऊँ।
 17. संशोधन गरिपाऊँ ।
 18. मुद्दा फिर्ता गरिपाऊँ ।
 19. मुद्दा मुलतबीमा राखिपाऊँ ।
 20. मुद्दा मुलतबीबाट जगाइपाऊँ ।
 21. अदालती शुल्क पछि बुझाउने गरी सुविधा पाऊँ ।
 22. छुट प्रमाण पेस गरेको बारे ।
 23. फैसला आदेश संशोधन गरिपाऊँ।
 24. धरौट तारेख पाऊँ ।
 25. फैसला आदेशको जानकारी पाऊँ ।
 26. थुनामा परेको जानकारी बारे ।
 27. मिलापत्रको जानकारी गराइपाऊँ ।
 28. सम्पत्ति रोक्का. राखिपाऊँ ।
 29. तारेखमा बस्न पाउँ।
 30. गुज्रेको तारखि थामी मुद्दा सकार गर्न अनुमति पाऊँ।
 31. मुद्दाको कारबाही रोकिपाऊँ ।
 32. गुज्रेको तारिख थामिपाऊँ ।
 33. बढी रोक्का रहेको सम्पत्ति फुकुवा गरिपाऊँ ।
 34. जेथाको सट्टा नगद धरौटी दाखिला गरिपाऊँ ।
 35. जेथा परिर्वतन गरिपाऊँ ।
 36. गुज्रेको म्याद थामिपाऊँ।
 37. फौजदारी गुज्रेको तारिख थामिपाऊँ ।
 38. साक्षीको सुरक्षा प्रबन्ध गरिपाऊँ ।
 39. वारेस बदर गरी तारिख सकार गरिपाऊँ।
 40. वारिस नियुक्ति गर्न अनुमति पाऊँ।
 41. मुद्दा मुलतबीमा राखिपाऊँ ।
 42. प्रमाण पेस गर्न अनुमति पाऊँ ।
 43. कारणी उपस्थित गराएको ।
 44. रोक्का रहेको सम्पत्ति फुकुवा गरिपाऊँ।
 45. धरौटी रकम फिर्ता पाऊँ ।
 46. अदालती शुल्क फिर्ता पाऊँ।
 47. नगद धरौट जम्मा गरेको ।
 48. बैक जमानत दिइएको ।
 49. स्वयं उपस्थित भई हाजिर हुन पाऊँ।।
 50. १५ दिने म्यादमा हाजिर हुन पाउँ ।
 51. अनलाइन तारिखमा रहन पाउँ।
 52. नियम ६२ बमोजिम आदेश जारी पाउँ।