सर्वोच्च अदालत नेपालन्यायिक समाचार

काठमाडौं, २०७२ साल चैत्र ८ गते, सोमवार

२०७२।१२।०७ गते आईतवारको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


इजलास
जम्मा पेशी फैसला नि.सु. हेर्दाहेर्दै आदेश स्थगित हेर्न नभ्याईएका हेर्न नमिलेका कैफियत
संवैधानिक इजलास
बाहेकका  इजलास
 २८७ ४९ ०० ०० २८ ०३ १९८ ०९
संवैधानिक इजलास ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० इजलास नलागेको
जम्मा  २८७ ४९ ०० ०० २८ ०३ १९८ ०९

२०७२।१२।०५ गते शुक्रवारको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


इजलास
जम्मा पेशी फैसला नि.सु. हेर्दाहेर्दै आदेश स्थगित हेर्न नभ्याईएका हेर्न नमिलेका कैफियत
संवैधानिक इजलास
बाहेकका  इजलास
 १९६ ६७ ०० ०० ७८ ०३ ३५ १३
संवैधानिक इजलास ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० इजलास नलागेको
जम्मा  १९६ ६७ ०० ०० ७८ ०३ ३५ १३

२०७२।१२।०४ गते बिहिवारको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


इजलास
जम्मा पेशी फैसला नि.सु. हेर्दाहेर्दै आदेश स्थगित हेर्न नभ्याईएका हेर्न नमिलेका कैफियत
संवैधानिक इजलास
बाहेकका  इजलास
 १७७ ३९ ०१ ०० २१ २५ ७१ २०
संवैधानिक इजलास ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० इजलास नलागेको
जम्मा  १७७ ३९ ०१ ०० २१ २५ ७१ २०

२०७२।१२।०३ गते बुधवारको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


इजलास
जम्मा पेशी फैसला नि.सु. हेर्दाहेर्दै आदेश स्थगित हेर्न नभ्याईएका हेर्न नमिलेका कैफियत
संवैधानिक इजलास
बाहेकका  इजलास
 २२५ ३१ ०८ ०० ३९ ३८ ९५ १४
संवैधानिक इजलास ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० इजलास नलागेको
जम्मा  २२५ ३१ ०८ ०० ३९ ३८ ९५ १४

Online मार्फत आज २.४५ बजे प्राप्त २०७२।१२।०७ गते आईतवारको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


जम्मा पेशी
फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश मुद्दामा स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालतको संख्या पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालतहरू फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ३ वटा अदालतहरू (क्रमशः)
७९८ ८४ ११९ ०७ ( पुनरावेदन अदालत राजविराज-४ र  पाटन-३ ) ४९७ ०७ थान (पुनरावेदन अदालत
राजबिराज-१,पाटन-४, हेटौंडा-२)
०४ (पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्ज-१,
बिराटनगर-१,महेन्द्रनगर-११ र इलाम-१)
००  ७ वटा (पुनरावेदन अदालत बागलुङ,
पोखरा, सुर्खेत, जुम्ला,
महेन्द्रनगर, इलाम र दिपायल ।)
१-पुनरावेदन अदालत राजबिराज (७४ पेशीमा २७ थान )
२- पुनरावेदन अदालत  पाटन (२४५ पेशीमा २० थान ),
३- पुनरावेदन अदालत जनकपुर (९९ पेशीमा १४ थान ),
४.पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्ज (३३ पेशीमा ०५ थान ),
५. पुनरावेदन अदालत हेटौंडा (७० पेशीमा ०५ थान ),

Online मार्फत प्राप्त २०७२।१२।०५ गते शुक्रवारको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


जम्मा पेशी
फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश मुद्दामा स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालतको संख्या पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालतहरू फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ३ वटा अदालतहरू (क्रमशः)
३८५ ४२ ६८ ०२ ( पुनरावेदन अदालत  पाटन-२ ) २१६ ३८ थान (पुनरावेदन अदालत हेटौडा-१,
पाटन-३१,तुलसीपुर-१ र जनकपुर-५)
०० ४(जुम्ला, धनकुटा, बागलुङ र महेन्द्रनगर)  ७ वटा (पुनरावेदन अदालत सुर्खेत,
तुलसीपुर, पोखरा,  नेपालगञ्ज,
इलाम, दिपायल र वुटवल ।)
१-पुनरावेदन अदालत बिराटनगर (४२ पेशीमा १५थान )
२- पुनरावेदन अदालत  राजबिराज (६६ पेशीमा १५थान ),
३- पुनरावेदन अदालत हेटौंडा (४१ पेशीमा ०७ थान ),
४.पुनरावेदन अदालत पाटन (१७० पेशीमा ०५ थान ),

Online मार्फत प्राप्त २०७२।१२।०४ गते बिहिवारको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


जम्मा पेशी
फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश मुद्दामा स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालतको संख्या पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालतहरू फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ३ वटा अदालतहरू (क्रमशः)
६७८ ४६ ९४ ०३ ( पुनरावेदन अदालत  पाटन-२ ) २१६ ४४ थान (पुनरावेदन अदालत पाटन-७,
पोखरा-२,तुलसीपुर-१,बागलुङ-२,
हेटौंडा-३,जनकपुर-१६,राजविराज-१, विराटनगर-१० र वुटवल-२ )
 पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्ज-४ पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगर  १३ वटा (पुनरावेदन अदालत दिपायल,
जुम्ला, सुर्खेत, तुलसीपुर, धनकुटा,
बागलुङ  नेपालगञ्ज, इलाम, हेटौंडा,जनकपुर,
राजबिराज,विराटनगर र वुटवल ।)
१.पुनरावेदन अदालत पाटन (२८३ पेशीमा ४४ थान ),
२.पुनरावेदन अदालत पोखरा (२७ पेशीमा ०२ थान ),

Online मार्फत प्राप्त २०७२।१२।०३ गते बुधवारको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


जम्मा पेशी
फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश मुद्दामा स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालतको संख्या पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालतहरू फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ३ वटा अदालतहरू (क्रमशः)
७९५ १०० १९३ ०३ ( पुनरावेदन अदालत  पाटन-२ र विराटनगर-१) ४२७ १४ थान (पुनरावेदन अदालत पाटन-४,हेटौंडा-४,
तुलसीपुर-१, बागलुङ-३ र दिपायल-२)
 पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगर-७ ००  ०८ वटा (पुनरावेदन अदालत तुलसीपुर,
धनकुटा,बागलुङ,सुर्खेत, जुम्ला,
महेन्द्रनगर, इलाम र दिपायल ।
१.पुनरावेदन अदालत पाटन (२७३ पेशीमा ३६ थान ),
२.पुनरावेदन अदालत हेटौंडा (८० पेशीमा २३ थान ),
३. पुनरावेदन अदालत राजविराज (९४ पेशीमा १५ थान ),
४. पुनरावेदन अदालत जनकपुर (९६ पेशीमा १३ थान ),
५. पुनरावेदन अदालत विराटनगर (८२ पेशीमा ०६ थान ),

Online मार्फत आज २.४१ बजे प्राप्त भएको जिल्ला अदालतहरूको २०७२।१२।०७ गते आईतवारको कार्य फर्छ्यौट विवरणः


पेशी प्रकाशित गर्ने अदालतको संख्या
जम्मा पेशी पेशी प्रकाशित नगर्ने जिल्ला आदालतहरू फर्छ्यौट(फैसला तथा अन्तिम आदेश) आदेश स्थगित फैसला नभएका जिल्ला आदालतहरू स्थिति नजनाएका जिल्ला अदालतहरू सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ५ अदालतहरू
६६ १४५३  ९(सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ, सल्यान, जाजरकोट, हुम्ला, डोल्पा, अछाम र डडेलधुरा)। २५४ ५८२ ४४५ १८ वटा  (इलाम,कञ्चनपुर,कालिकोट,
कैलाली,गुल्मी,जुम्ला,डोटी,
तेह्रथुम,दैलेख,बझाङ,बाजुरा,बैतडी,
भोजपुर,मुगु,रामेछाप,रोल्पा,लमजुङ
र सिन्धुपाल्चोक।
१७२ (काठमाडौ.-२३,नवलपरासी-१०,पर्सा-६,
कपिलवस्तु-६रौतहट-३,चितवन-१सर्लाही-२,
सिराहा-२धनुषा-१३,भक्तपुर-५,
रूकुम-१बाँके-६,ललितपुर-१०, धनकुटा-५,
मोरङ-५०, कञ्चनपुर-१२,
जुम्ला-३,मुगु-१ र सिन्धुपाल्चोक-१३)
 1. काठमाडौं (२१९ मा २७)
 2. सप्तरी (८६ मा २०)
 3. झापा ( ५० मा १९),
 4. रुपन्देही( ४१ मा १३)
 5. सुनसरी(६३ मा १२ थान)।
६६ १४५३ ०९ २५४ ५८२ ४४५ १८ १७२

काठमाडौं, २०७२ साल चैत्र ३ गते, बुधवार

२०७२।१२।०२ गते मंगलवारको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः

इजलास जम्मा पेशी फैसला नि.सु. हेर्दाहेर्दै आदेश स्थगित हेर्न नभ्याईएका हेर्न नमिलेका कैफियत
संवैधानिक इजलास
बाहेकका  इजलास
 २२२ ३६ ०० ०० ३६ १२ १२६ १२
संवैधानिक इजलास ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० इजलास नलागेको
जम्मा  २२२ ३६ ०० ०० ३६ १२ १२६ १२

Online मार्फत आज १.०० बजे प्राप्त २०७२।१२।०२ गते मंगलवारको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


जम्मा पेशी
फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालतको संख्या पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालतहरू फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ३ वटा अदालतहरू (क्रमशः)
५९० १०१ ११६ ०६ ( पुनरावेदन अदालत पाटन-५ र राजविराज-१ ) २९१ ०९ थान (पुनरावेदन अदालत पाटन-१, हेटौंडा-१,
जनकपुर-३,राजविराज-०१,
पोखरा-१,तुलसीपुर-१ र दिपायल-०१ )
०२(पुनरावेदन अदालत जनकपुरको-५६ र वुटवलको-२) ००  ६ वटा (पुनरावेदन अदालत धनकुटा,
सुर्खेत,जुम्ला,महेन्द्रनगर,
इलाम र दिपायल।)
१-पुनरावेदन अदालत पाटन (१०६ पेशीमा ३६ थान )
२- पुनरावेदन अदालत  हेटौडा(४४ पेशीमा १६ थान ),
३- पुनरावेदन अदालत जनकपुर (७० पेशीमा १३ थान ),
४.पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्ज (३३ पेशीमा ११ थान ),
५. पुनरावेदन अदालत बागलुङ (०९ पेशीमा ०९ थान ),

Online मार्फत आज १ बजे प्राप्त भएको जिल्ला अदालतहरूको २०७२।१२।०२ गते मंगलवारको कार्य फर्छ्यौट विवरणः


पेशी प्रकाशित गर्ने अदालतको संख्या
जम्मा पेशी पेशी प्रकाशित नगर्ने जिल्ला आदालतहरू फर्छ्यौट(फैसला तथा अन्तिम आदेश) आदेश स्थगित फैसला नभएका जिल्ला आदालतहरू स्थिति नजनाएका जिल्ला अदालतहरू सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ५ अदालतहरू
६० १२७१ अछाम, कालिकोट,जाजरकोट,जुम्ला,
डडेलधुरा,डोटी, डोल्पा,दार्चुला,
दोलखा,बझाँङ,मनाङ,मुस्ताङ,
रसुवा,सोलुखुम्वुर हुम्ला )।
३३० ५८४ २९४ १२ वटा  (ओखलढुङ्गा,गुल्मी,नुवाकोट,
प्यूठान,बैतडी,भोजपुर,मुगु,
रामेछाप,रूकुम,लमजुङ,सिन्धुपाल्चोक
र सिन्धुली।
६३ (काठमाडौ.-१,मोरङ-८,भक्तपुर-३,
धनुषा-१३,काभ्रेपलाञ्चोक-४,रुपन्देही-१०,
रौतहट-८,सर्लाही-इलाम
र मुगु-३।)
 1. काठमाडौं (१८६ मा ४६)
 2. मोरङ (७५ मा ३१)
 3. भक्तपुर ( ३९ मा १६),
 4. सप्तरी ( ७४ मा १४)
 5. धनुषा (६२ मा १३ थान)।
६० १२७१ १५ ३३० ५८४ २९४ १२ ६३

काठमाडौं, २०७२ साल चैत्र २ गते, मंगलवार २०७२।१२।०१ गते सोमवारको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


इजलास
जम्मा पेशी फैसला नि.सु. हेर्दाहेर्दै आदेश स्थगित हेर्न नभ्याईएका हेर्न नमिलेका कैफियत
संवैधानिक इजलास
बाहेकका  इजलास
 २२७ ४३ ०० ०० ३७ २९ ९७ २१
संवैधानिक इजलास ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० इजलास नलागेको
जम्मा  २२७ ४३ ०० ०० ३७ २९ ९७ २१

Online मार्फत आज १२.०० बजे प्राप्त २०७२।१२।०१ गते सोमवारको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


जम्मा पेशी
फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालतको संख्या पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालतहरू फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ३ वटा अदालतहरू (क्रमशः)
७८० ९१ १४७ ०४ ( पुनरावेदन अदालत पाटन-१,पोखरा-१,विराटनगर-१ र नेपालगञ्ज-१ ) ३९४ २२ थान (पुनरावेदन अदालत पाटन-१६
राजविराज-०१,हेटौंडा-३, र वुटवल-०२ )
०२(पुनरावेदन अदालत जनकपुरको-५६ र वुटवलको-२) ००  ७ वटा (पुनरावेदन अदालत धनकुटा,
सुर्खेत,जुम्ला,महेन्द्रनगर,नेपालगञ्ज, पाटन
- इलाम र दिपायल।)
१-पुनरावेदन अदालत जनकपुर (१२२ पेशीमा १८ थान )
२- पुनरावेदन अदालत  पाटन(२५६ पेशीमा १७ थान ),
३- पुनरावेदन अदालत पोखरा (३२ पेशीमा १६ थान ),
४.पुनरावेदन अदालत राजविराज (८९ पेशीमा १४ थान ),
५. पुनरावेदन अदालत हेटौंडा (७५ पेशीमा १० थान ),

Online मार्फत आज १२ बजे प्राप्त भएको जिल्ला अदालतहरूको २०७२।१२।०१ गते सोमवारको कार्य फर्छ्यौट विवरणः

पेशी प्रकाशित गर्ने अदालतको संख्या जम्मा पेशी पेशी प्रकाशित नगर्ने जिल्ला आदालतहरू फर्छ्यौट(फैसला तथा अन्तिम आदेश) आदेश स्थगित फैसला नभएका जिल्ला आदालतहरू स्थिति नजनाएका जिल्ला अदालतहरू सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ५ अदालतहरू
६१ १३४१ तेह्रथुम, सोलुखुम्बु, दोलखा,
रसुवा,मनाङ,जाजरकोट,
जुम्ला,हुम्ला,डोल्पा,कालिकोट,
अछाम,बझाङ,दार्चुला,र
डडेलधुरा )।
२९७ ५६२ ३५९ १२ वटा  (अर्घाखाँची,
ओखलढुङ्गा,गुल्मी,डोटी,
धनुषा,धादिङ,बाजुरा,
भोजपुर,मुस्ताङ,रामेछाप,
लमजुङ र सिन्धुपाल्चोक।
१२३ (भक्तपुर-५,
सप्तरी-९,कास्की४,काभ्रेपलाञ्चोक-३,
रौतहट-१८,कञ्चनपुर-११,बाँके-६,
धनकुटा-४ र धनुषा-६३ जिल्ला अदालत)
 1. काठमाडौं (२३७ मा ३६)
 2. मोरङ (७१ मा २४)
 3. रूपन्देही ( ४८ मा १७),
 4. झापा ( ४६ मा १५)
 5. नवलपरासी (३२ मा १५ थान)।
६१ १३४१ १४ २९७ ५६२ ३५९ ०७ १२३

काठमाडौं, २०७२ साल चैत्र २ गते, मंगलवार

२०७२।११।३० गते आईतवारको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


इजलास
जम्मा पेशी फैसला नि.सु. हेर्दाहेर्दै आदेश स्थगित हेर्न नभ्याईएका हेर्न नमिलेका कैफियत
संवैधानिक इजलास
बाहेकका  इजलास
 २६६ १९ ०० ०० ७६ २० १४९ ०२
संवैधानिक इजलास ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० इजलास नलागेको
जम्मा  २६६ १९ ०० ०० ७६ २० १४९ ०२

२०७२।१२।०१ गते सोमवारको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


इजलास
जम्मा पेशी फैसला नि.सु. हेर्दाहेर्दै आदेश स्थगित हेर्न नभ्याईएका हेर्न नमिलेका कैफियत
संवैधानिक इजलास
बाहेकका  इजलास
 २२७ ४३ ०० ०० ३७ २९ ९७ २१
संवैधानिक इजलास ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० इजलास नलागेको
जम्मा  २२७ ४३ ०० ०० ३७ २९ ९७ २१

Online मार्फत आज १२.०० बजे प्राप्त २०७२।११।३० गते आईतवारको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


जम्मा पेशी
फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालतको संख्या पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालतहरू फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ३ वटा अदालतहरू (क्रमशः)
९२५ १०१ १८५ ०७( पुनरावेदन अदालत पाटन-४, र राजविराज-३) ४९० २० थान (पुनरावेदन अदालत पाटन-१६ हेटौंडा-०३ र वुटवल-०१ ) पुनरावेदन अदालत – जनकपुर-६० ) ००  ५ वटा (पुनरावेदन अदालत सुर्खेत, धनकुटा,जुम्ला,महेन्द्रनगर,इलाम र दिपायल।) १-पुनरावेदन अदालत पाटन (३४१ पेशीमा ३६ थान )
२- पुनरावेदन अदालत  राजविराज(७३ पेशीमा ३० थान ),
३- पुनरावेदन अदालत हेटौंडा (६८ पेशीमा २० थान ),
४.पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्ज (४३ पेशीमा ०६ थान ),
५. पुनरावेदन अदालत वुटवल (७८ पेशीमा ०४ थान ),

Online मार्फत आज १२.०० बजे प्राप्त २०७२।१२।०१ गते सोमवारको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


जम्मा पेशी
फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालतको संख्या पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालतहरू फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ३ वटा अदालतहरू (क्रमशः)
७८० ९१ १४७ ०४ ( पुनरावेदन अदालत पाटन-१,पोखरा-१,विराटनगर-१ र नेपालगञ्ज-१ ) ३९४ २२ थान (पुनरावेदन अदालत पाटन-१६ राजविराज-०१,हेटौंडा-३, र वुटवल-०२ ) ०२(पुनरावेदन अदालत जनकपुरको-५६ र वुटवलको-२) ००  ७ वटा (पुनरावेदन अदालत धनकुटा,
सुर्खेत,जुम्ला,महेन्द्रनगर,नेपालगञ्जपाटन - इलाम र दिपायल।)
१-पुनरावेदन अदालत जनकपुर (१२२ पेशीमा १८ थान )
२- पुनरावेदन अदालत  पाटन(२५६ पेशीमा १७ थान ),
३- पुनरावेदन अदालत पोखरा (३२ पेशीमा १६ थान ),
४.पुनरावेदन अदालत राजविराज (८९ पेशीमा १४ थान ),
५. पुनरावेदन अदालत हेटौंडा (७५ पेशीमा १० थान ),

Online मार्फत आज १२ बजे प्राप्त भएको जिल्ला अदालतहरूको २०७२।११।३० गते आईतवारको कार्य फर्छ्यौट विवरणः


पेशी प्रकाशित गर्ने अदालतको संख्या
जम्मा पेशी पेशी प्रकाशित नगर्ने जिल्ला आदालतहरू फर्छ्यौट(फैसला तथा अन्तिम आदेश) आदेश स्थगित फैसला नभएका जिल्ला आदालतहरू स्थिति नजनाएका जिल्ला अदालतहरू सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ५ अदालतहरू
५९ १४३४ तेह्रथुम,भोजपुर, सोलुखुम्बु, दोलखा,
रसुवा,मनाङ,मुस्ताङ,जाजरकोट,
जुम्ला,हुम्ला,डोल्पा,मुगु,कालिकोट,
बाजुरा,बझाङ,दार्चुला,रडडेलधुरा )।
३७८ ५८० ४७३ ०७(अछाम,अर्घाखाँची,कञ्चनपुर,म्याग्दी,
लमजुङ,संखुवासभा र सिन्धुपाल्चोक।
०२(धनुषा-२ र धनकुटा-१ जिल्ला अदालत)
 1. मोरङ (९३ मा ५१)
 2. काठमाडौं (२०९ मा ३४)
 3. दाङ ( ५१ मा २०),
 4. पर्सा ( ९५ मा १९)
 5. सुनसरी(६५ मा १९ थान)।
५९ १४३४ १६ ३७८ ५८० ४७३ ०७ ०२

Online मार्फत आज १२ बजे प्राप्त भएको जिल्ला अदालतहरूको २०७२।१२।०१ गते सोमवारको कार्य फर्छ्यौट विवरणः


पेशी प्रकाशित गर्ने अदालतको संख्या
जम्मा पेशी पेशी प्रकाशित नगर्ने जिल्ला आदालतहरू फर्छ्यौट(फैसला तथा अन्तिम आदेश) आदेश स्थगित फैसला नभएका जिल्ला आदालतहरू स्थिति नजनाएका जिल्ला अदालतहरू सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ५ अदालतहरू
६१ १३४१ तेह्रथुम, सोलुखुम्बु, दोलखा,रसुवा,
मनाङ,जाजरकोट,जुम्ला,हुम्ला,
डोल्पा,कालिकोट,अछाम,
बझाङ,दार्चुला,र डडेलधुरा )।
२९७ ५६२ ३५९ १२ वटा  (अर्घाखाँची,ओखलढुङ्गा,
गुल्मी,डोटी,धनुषा,धादिङ,
बाजुरा,भोजपुर,मुस्ताङ,रामेछाप,लमजुङ
र सिन्धुपाल्चोक।
१२३ (भक्तपुर-५,सप्तरी-९,कास्की४,
काभ्रेपलाञ्चोक-३,रौतहट-१८,कञ्चनपुर-११,
बाँके-६,धनकुटा-४ र धनुषा-६३ जिल्ला अदालत)
 1. काठमाडौं (२३७ मा ३६)
 2. मोरङ (७१ मा २४)
 3. रूपन्देही ( ४८ मा १७),
 4. झापा ( ४६ मा १५)
 5. नवलपरासी (३२ मा १५ थान)।
६१ १३४१ १४ २९७ ५६२ ३५९ ०७ १२३

काठमाडौं, २०७२ साल फागुन ३० गते आईतवारः

२०७२।११।२१ गते शुक्रवारको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः

इजलास जम्मा पेशी फैसला नि.सु. हेर्दाहेर्दै आदेश स्थगित हेर्न नभ्याईएका हेर्न नमिलेका कैफियत
संवैधानिक इजलास बाहेकका  इजलास  १५० १४ ०० ०० १२३ ०३ १० ०५
संवैधानिक इजलास ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० इजलास नलागेको
जम्मा  १५० १४ ०० ०० १२३ ०३ १० ०५

२०७२।११।२३ गते आईतवारको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः

इजलास जम्मा पेशी फैसला नि.सु. हेर्दाहेर्दै आदेश स्थगित हेर्न नभ्याईएका हेर्न नमिलेका कैफियत
संवैधानिक इजलास बाहेकका  इजलास  ८४ १९ ०० ०० ०३ ०६ १२ ००
संवैधानिक इजलास ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० इजलास नलागेको
जम्मा  ८४ १९ ०० ०० ०३ ०६ १२ ००

२०७२।११।२७ गते विहिवारको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः

इजलास जम्मा पेशी फैसला नि.सु. हेर्दाहेर्दै आदेश स्थगित हेर्न नभ्याईएका हेर्न नमिलेका कैफियत
संवैधानिक इजलास बाहेकका  इजलास  १०९ २१ ०० ०० २४ ४७ ११ ०६
संवैधानिक इजलास ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० इजलास नलागेको
जम्मा  १०९ २१ ०० ०० २४ ४७ ११ ०६

२०७२।११।२८ गते शुक्रवारको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः

इजलास जम्मा पेशी फैसला नि.सु. हेर्दाहेर्दै आदेश स्थगित हेर्न नभ्याईएका हेर्न नमिलेका कैफियत
संवैधानिक इजलास बाहेकका  इजलास  १३६ ४९ ०० ०० १२ ११ ६१ ०३
संवैधानिक इजलास ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० इजलास नलागेको
जम्मा  १३६ ४९ ०० ०० १२ ११ ६१ ०३

Online मार्फत आज १.०० बजे प्राप्त २०७२।११।२१ गते शुक्रवारको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः

जम्मा पेशी फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालतको संख्या पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालतहरू फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ३ वटा अदालतहरू (क्रमशः)
४०० १७ ६० ०० २२९ ४३ थान ( पुनरावेदन अदालत पाटन-३८, राजविराज-१, पोखरा-३, वुटवल-१, ५ थान  (  पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्ज-१ र जनकपुर-४) पुनरावेदन अदालत धनकुटा, बाग्लुङ्ग, महेन्द्रनगर र दिपायल । पुनरावेदन अदालत सुर्खेत, तुलसीपुर, पोखरा, जुम्ला जनकपुर, इलाम र बुटवल। १-पुनरावेदन अदालत हेटौंडा (६० पेशीमा ०७ थान ) २- पुनरावेदन अदालत  पाटन (२०५ पेशीमा ०४ थान ), ३- पुनरावेदन अदालत विराटनगर (३६ पेशीमा ०३ थान ), ४.पुनरावेदन अदालत राजविराज (५२ पेशीमा ०२ थान ), ५. पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्ज (१३ पेशीमा ०१ थान ),

Online मार्फत आज १.०० बजे प्राप्त २०७२।११।२३ गते आईतवारको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः

जम्मा पेशी फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालतको संख्या पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालतहरू फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ३ वटा अदालतहरू (क्रमशः)
७२० ५४ ३८ ०४( पुनरावेदन अदालत पाटन-२, राजविराज-१ र हेटौंडा-१) ३६० ०९ थान ( पुनरावेदन अदालत पाटन-०४, राजविराज-१, हेटौंडा-१, वुटवल-३, ०० ०० । पुनरावेदन अदालत बाग्लुङ, सुर्खेत, तुलसीपुर, पोखरा, जुम्ला, महेन्द्रनगर, इलाम, दिपायल र बिराटनगर। १-पुनरावेदन अदालत पाटन (३४८ पेशीमा १७ थान ) २- पुनरावेदन अदालत  राजविराज (७१ पेशीमा १५ थान ), ३- पुनरावेदन अदालत हेटौंडा (३५ पेशीमा ०६ थान ), ४.पुनरावेदन अदालत जनकपुर (३३ पेशीमा ०४ थान ), ५. पुनरावेदन अदालत  पोखरा(२१ पेशीमा ०४ थान ),

Online मार्फत आज १.०० बजे प्राप्त २०७२।११।२७ गते विहिवारको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः

जम्मा पेशी फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालतको संख्या पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालतहरू फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ३ वटा अदालतहरू (क्रमशः)
५१६ ४९ १५१ ०८( पुनरावेदन अदालत राजविराज-१,विराटनगर-३, नेपालगञ्ज-२ इलाम१) २२५ ३२ थान ( पुनरावेदन अदालत पाटन-०३, राजविराज-१२, विराटनगर-२, जनकपुर-३,  हेटौंडा-५, वुटवल-७, ०० ०२ ( पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगर- र दिपायल)  २ वटा (पुनरावेदन अदालत तुलसीपुर, धनकुटा, बाग्लुङ, सुर्खेत, जुम्ला, नेपालगञ्ज इलाम र वुटवल- ।) १-पुनरावेदन अदालत पाटन (२१६ पेशीमा ४२ थान ) २- पुनरावेदन अदालत  राजविराज (५६ पेशीमा ०२ थान ), ३- पुनरावेदन अदालत पोखरा (२३ पेशीमा ०२ थान ), ४.पुनरावेदन अदालत विराटनगर (४० पेशीमा ०१ थान ), ५. पुनरावेदन अदालत  जनकपुर(४७ पेशीमा ०१ थान ),

Online मार्फत आज १.०० बजे प्राप्त २०७२।११।२८ गते शुक्रवारको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः

जम्मा पेशी फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालतको संख्या पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालतहरू फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ३ वटा अदालतहरू (क्रमशः)
४२८ २२ ९३ ०५( पुनरावेदन अदालत राजविराज-४, र इलाम-१) २३९ ५० थान ( पुनरावेदन अदालत राजविराज-०४, हेटौंडा-०४, वुटवल-०३, जनकपुर ०३, विराटनगर-०३, बागलुङ-०१, पोखरा-०१ र पाटन ३४ ) पुनरावेदन अदालत पोखरा- २ र पुनरावेदन अदालत पोखरा- १२) ०२ ( पुनरावेदन अदालत धनकुटा, महेन्द्रनगर- र इलाम)  २ वटा (पुनरावेदन अदालत सुर्खेत, तुलसीपुर, बाग्लुङ, पोखरा, पाटन र इलाम।) १-पुनरावेदन अदालत राजविराज (४४ पेशीमा ०७ थान ) २- पुनरावेदन अदालत  हेटौंडा (१०० पेशीमा ०७ थान ), ३- पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्ज (१४ पेशीमा ०४ थान ), ४.पुनरावेदन अदालत वुटवल (२३ पेशीमा ०२ थान ), ५. पुनरावेदन अदालत  जनकपुर(०९ पेशीमा ०१ थान ),

Online मार्फत आज १ बजे प्राप्त भएको जिल्ला अदालतहरूको २०७२।११।२१ गते शुक्रवारको कार्य फर्छ्यौट विवरणः

पेशी प्रकाशित गर्ने अदालतको संख्या जम्मा पेशी पेशी प्रकाशित नगर्ने जिल्ला आदालतहरू फर्छ्यौट(फैसला तथा अन्तिम आदेश) आदेश स्थगित फैसला नभएका जिल्ला आदालतहरू स्थिति नजनाएका जिल्ला अदालतहरू सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ५ अदालतहरू
३९ २७६ इलाम,ताप्लेजुङ,तेह्रथुम,संखुवासभा,
भोजपुर,धनकुटा,सुनसरी, सोलुखुम्बु,
सिन्धुली,महोत्तरी, भक्तपुर,
दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, रसुवा, नुवाकोट,
मकवानपुर, मनाङ, तनहु, मुस्ताङ, पर्वत,
रूपन्देही, कपिलवस्तु, रोल्पा, जाजरकोट, जुम्ला,
हुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालिकोट,
डोटी, अछाम, बाजुरा, दार्चुला,
बैतडी, डडेलधुरा र कञ्चनपुर)।
१२९ १२२ २५ १५(अर्घाखाँची,उदयपुर,कैलाली,खोटाङ,
झापा,दाङ,दैलेख,पाल्पा,प्यूठान,
बझाङ,बर्दिया,रूकुम,रौतहट,
लमजुङ र सिराहा)।
००
 1. मोरङ (३७ मा ३६ )
 2. काठमाडौं (४१ मा १६)
 3. चितवन ( ३५ मा १४),
 4. पर्सा ( १२ मा ११)
 5. कास्की (७ मा ७ थान)।
३९ २७६ ३६ १२९ १२२ २५ १५ ००

Online मार्फत आज १ बजे प्राप्त भएको जिल्ला अदालतहरूको २०७२।११।२३ गते आईतवारको कार्य फर्छ्यौट विवरणः

पेशी प्रकाशित गर्ने अदालतको संख्या जम्मा पेशी पेशी प्रकाशित नगर्ने जिल्ला आदालतहरू फर्छ्यौट(फैसला तथा अन्तिम आदेश) आदेश स्थगित फैसला नभएका जिल्ला आदालतहरू स्थिति नजनाएका जिल्ला अदालतहरू सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ५ अदालतहरू
४६ ८९१ इलाम,ताप्लेजुङ,तेह्रथुम,संखुवासभा,
भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा,दोलखा,
रसुवा,धादिङ, मनाङ,लमजुङ,
मुस्ताङ, पर्वत,पाल्पा,रूकुम, रोल्पा,
जाजरकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालिकोट,
डोटी, बझाङ, दार्चुला,
बैतडी र डडेलधुरा)।
१६७ २६४ ४६० २०(अछाम,अर्घाखाँची,उदयपुर,कञ्चनपुर,
गोरखा,चितवन,धनकुटा,नुवाकोट,
पर्सा,बर्दिया,बाँके,बागलुङ,
बाजुरा,बारा,महोत्तरी,रामेछाप,रौतहट,
सिन्धुपाल्चोक,सिन्धुली र स्याङ्जा।
००
 1. काठमाडौं (२२० मा ६२)
 2. मोरङ (३७ मा १३)
 3. ललितपुर ( ६१ मा १०),
 4. भक्तपुर ( २१ मा ०९)
 5. काभ्रेपलाञ्चोक (११ मा ७ थान)।
४६ ८९१ २८ १६७ २६४ ४६० २० ००

Online मार्फत आज १ बजे प्राप्त भएको जिल्ला अदालतहरूको २०७२।११।२७ गते विहिवारको कार्य फर्छ्यौट विवरणः

पेशी प्रकाशित गर्ने अदालतको संख्या जम्मा पेशी पेशी प्रकाशित नगर्ने जिल्ला आदालतहरू फर्छ्यौट(फैसला तथा अन्तिम आदेश) आदेश स्थगित फैसला नभएका जिल्ला आदालतहरू स्थिति नजनाएका जिल्ला अदालतहरू सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ५ अदालतहरू
४६ ९९० इलाम,ताप्लेजुङ,तेह्रथुम,संखुवासभा,
भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा,रामेछाप,
सिन्धुली,दोलखा,रसुवा, मनाङ,गोरखा,
मुस्ताङ, गुल्मी,अर्घाखाँची,पाल्पा, रोल्पा,
जाजरकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु,
कालिकोट, डोटी, अछाम,बझाँङ,
दार्चुला, बैतडी र डडेलधुरा)।
१९४ ३०७ ४७४ १८(उदयपुर,कञ्चनपुर,खोटाङ,जाजरकोट,
तनहुँ, धनकुटा,धादिङ,नुवाकोट,पर्वत,
प्यूठान,बागलुङ,बाजुरा,रूकुम,
रौतहट,लमजुङ,सल्यान,सिन्धुपाल्चोक र स्याङ्जा।
१५(बर्दिया जिल्ला अदालत)
 1. काठमाडौं (२४८ मा ८३)
 2. मोरङ (४८ मा २८)
 3. दाङ( २९ मा ०९),
 4. मकवानपुर ( १७ मा ०८)
 5. झापा(३४ मा ७ थान)।
४६ ९९० २९ १९४ ३०७ ४७४ १८ १५

Online मार्फत आज १ बजे प्राप्त भएको जिल्ला अदालतहरूको २०७२।११।२८ गते शुक्रवारको कार्य फर्छ्यौट विवरणः

पेशी प्रकाशित गर्ने अदालतको संख्या जम्मा पेशी पेशी प्रकाशित नगर्ने जिल्ला आदालतहरू फर्छ्यौट(फैसला तथा अन्तिम आदेश) आदेश स्थगित फैसला नभएका जिल्ला आदालतहरू स्थिति नजनाएका जिल्ला अदालतहरू सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ५ अदालतहरू
३३ २७८ ताप्लेजुङ,तेह्रथुम,संखुवासभा,भोजपुर,
धनकुटा,सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा,खोटाङ,
रामेछाप,सिन्धुली,महोत्तरी,दोलखा,
काभ्रेपलाञ्चोक,रसुवा,नुवाकोट,रौतहट,
मनाङ,गोरखा,लमजुङ,स्याङ्जा, मुस्ताङ,
पर्वत,बागलुङ,गुल्मी,अर्घाखाँची,पाल्पा,
रुपन्देही, रुकुम,प्यूठान,जाजरकोट,जुम्ला,
हुम्ला,दोल्पा,मुगु,कालिकोट,डोटी,
अछाम,बाजुरा,बझाङ,दार्चुला,बैतडी,
डडेलधुरा र कञ्चनपुर)।
१७२ ६३ ३४ १२(कैलाली,डोटी,दैलेख,धादिङ,
नवलपरासी,बाँके,बारा,सर्लाही,सल्यान,
सिन्धुपाल्चोक र सिराहा।
०९(बाँके जिल्ला अदालत)
 1. दाङ (५४ मा ४८)
 2. मोरङ (४१ मा ४१)
 3. काठमाडौं ( ४२ मा १९),
 4. पर्सा ( ०९ मा ०९)
 5. इलाम(११ मा ०८ थान)।
३३ २७८ ४३ १७२ ६३ ३४ १२ ०९

काठमाडौं, २०७२ साल फागुन २१ गते शुक्रवारः

२०७२।११।२० गते बिहिवारको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


इजलास
जम्मा पेशी फैसला नि.सु. हेर्दाहेर्दै आदेश स्थगित हेर्न नभ्याईएका हेर्न नमिलेका कैफियत
संवैधानिक इजलास
बाहेकका  इजलास
 १८९ ३७ ०२ ०० ४२ १४ ८९ ०५
संवैधानिक इजलास ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० इजलास नलागेको
जम्मा  १८९ ३७ ०२ ०० ४२ १४ ८९ ०५

Online मार्फत आज २.०० बजे प्राप्त २०७२।११।२० गते बिहिवारको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


जम्मा पेशी
फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालतको संख्या पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालतहरू फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ३ वटा अदालतहरू (क्रमशः)
६०७ ३६ १५३ ०५ थान (पुनरावेदन अदालत पाटन-३, नेपालगञ्ज-१,जनकपुर-१ ) ३०७ ४९ थान ( पुनरावेदन अदालत पाटन-१२, हेटौडा-९,
तुलसीपुर-४, धनकुटा-१, जनकपुर-१३,
बिराटनगर-३ र वुटवल- ७)
५ थान  (  पुनरावेदन अदालत पोखरा-१, धनकुटा-१, जनकपुर-१ र राजविराज-१) पुनरावेदन अदालत दिपायल र जुम्ला। पुनरावेदन अदालत जुम्ला,सुर्खेत,
तुलसीपुर,धनकुटा,नेपालगञ्ज, इलाम,
जनकपुर, राजविराज, विराटनगर र बुटवल।
१-पुनरावेदन अदालत पाटन (२१२ पेशीमा २५ थान )
२- पुनरावेदन अदालत  हेटौंडा (५० पेशीमा ०८ थान ),
३- पुनरावेदन अदालत राजविराज  (२८ पेशीमा ०३ थान ),

काठमाडौं, २०७२ साल फागुन २० गते बिहिवारः

२०७२।११।१९ गते बुधवारको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


इजलास
जम्मा पेशी फैसला आदेश स्थगित नि.सु. हेर्न नमिलेका हेर्न नभ्याईएका हेर्दा हेर्दै बाँकी रहेका कैफियत
संवैधानिक इजलास
बाहेकका  इजलास
 १९० ४५ १७ १९ ०० ०२ १०६ ०१
संवैधानिक इजलास ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० इजलास नलागेको
जम्मा  १९० ४५ १७ १९ ०० ०२ १०६ ०१

Online मार्फत आज ११.३० बजे प्राप्त २०७२।११।१९ गते बुधवारको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः

जम्मा पेशी फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालतको संख्या पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालतहरू फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ५ वटा अदालतहरू (क्रमशः)
६७५ ९६ ७८ ११ थान (पुनरावेदन अदालत पाटन-१०, जनकपुरर विराटनगर-१ ) ४१७ १४ थान ( पुनरावेदन अदालत पाटन-९, हेटौडा-१, राजविराज-१,जनकपुर-२ र बागलुङ-१) ५ थान  (  पुनरावेदन अदालत पोखरा-२, महेन्द्रनगर-२ र इलाम-१) पुनरावेदन अदालत जुम्ला पुनरावेदन अदालत सुर्खेत,बागलुङ्ग,पोखरा, महेन्द्रनगर, इलाम र दिपायल।। १-पुनरावेदन अदालत पाटन (१७९ पेशीमा ५३ थान )
२- पुनरावेदन अदालत  हेटौंडा (९० पेशीमा १४ थान ),
३- पुनरावेदन अदालत राजविराज  (७३ पेशीमा १० थान ),
४ - पुनरावेदन अदालत वुटवल (४४ पेशीमा ५ थान ),
५ - पुनरावेदन अदालत धनकुटा (६ पेशीमा ०५ थान )।

Online मार्फत आज ११.३० बजे प्राप्त भएको जिल्ला अदालतहरूको २०७२।११।१९ गते बुधवारको कार्य फर्छ्यौट विवरणः

पेशी प्रकाशित गर्ने अदालतको संख्या जम्मा पेशी पेशी प्रकाशित नगर्ने जिल्ला आदालतहरू फर्छ्यौट(फैसला तथा अन्तिम आदेश) आदेश स्थगित फैसला नभएका जिल्ला आदालतहरू स्थिति नजनाएका जिल्ला अदालतहरू सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ५ अदालतहरू
६४ १३०२ इलाम, ताप्लेजुङ, मनांग, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालिकोट, डोटी, अछाम  र बैतडी । ३०७ ४९५ ३९८ उदयपुर,कञ्चनपुर,डडेलधुरा, तनहु, तेह्रथुम, दार्चुला, धनकुटा, धनुषा, बाजुरा, भोजपुर, मुस्ताङ, रसुवा, रूकुम, संखुवासभा र सोलुखुम्बु। काठमाडौं-२, मोरङ-५, सप्तरी-०६, कास्की-०६, बाँके-४, सर्लाही-१, स्याङ्जा-२, काभ्रेपलाञ्चोक-५, भक्तपुर-२, उदयपुर-३, तनहुँ-६, धनकुटा-३, धनुषा-५६  र सोलुखुम्बु-१।
 1. काठमाडौं (१९८ मा ४७ )
 2. मोरङ (७० मा २७)
 3. पर्सा ( ७९ मा २४),
 4. दाङ ( २९ मा १३)
 5. सप्तरी (७९ मा १२ थान)।
६४ १३०२ ११ ३०७ ४९५ ३९८ १५ १०२

२०७२।११।१८ गते मङ्गलवारको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः

इजलास जम्मा पेशी फैसला आदेश स्थगित नि.सु. हेर्न नमिलेका हेर्न नभ्याईएका हेर्दा हेर्दै बाँकी रहेका कैफियत
संवैधानिक इजलास बाहेकका  इजलास  २५० २२ २६ ३७ ०० १७ १४८ ००
संवैधानिक इजलास ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० इजलास नलागेको
जम्मा  २५० २२ २६ ३७ ०० १७ १४८ ००

Online मार्फत आज ११.३० बजे प्राप्त २०७२।११।१८ गते मङ्गलवारको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः

जम्मा पेशी फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालतको संख्या पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालतहरू फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ५ वटा अदालतहरू (क्रमशः)
६९४ १३४ ११२ ०७ थान (पुनरावेदन अदालत राजविराज-२, पाटन-२, हेटौंडा-१, विराटनगर-२ ) ३४४ १४ थान ( पुनरावेदन अदालत पाटन-१२, हेटौंडा-१ र वुटवल-१र) पुनरावेदन अदालत इलाम-१) पुनरावेदन अदालत जुम्ला पुनरावेदन अदालत सुर्खेत,बागलुङ्ग,पोखरा,इलाम र दिपायल। १-पुनरावेदन अदालत राजविराज (८४ पेशीमा ३० थान )
२- पुनरावेदन अदालत  पाटन (१७९पेशीमा  २९थान ),
३- पुनरावेदन अदालत जनकपुर  (७४ पेशीमा २३ थान ),
४ - पुनरावेदन अदालत वुटवल (४४ पेशीमा ५ थान ),
५ - पुनरावेदन अदालत वुटवल (६८ पेशीमा १५ थान )।

Online मार्फत आज ११.३० बजे प्राप्त भएको जिल्ला अदालतहरूको २०७२।११।१८ गते मङ्गलवारको कार्य फर्छ्यौट विवरणः

पेशी प्रकाशित गर्ने अदालतको संख्या जम्मा पेशी पेशी प्रकाशित नगर्ने जिल्ला आदालतहरू फर्छ्यौट(फैसला तथा अन्तिम आदेश) आदेश स्थगित फैसला नभएका जिल्ला आदालतहरू स्थिति नजनाएका जिल्ला अदालतहरू सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ५ अदालतहरू
६४ १२९५ इलाम,ताप्लेजुङ, मनांग, मुस्ताङ,जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु, डोटी, अछाम, र बैतडी ३३३ ५८३ ३६७ तनहु, तेह्रथुम, दार्चुला, बझाङ्ग, बाजुरा, भोजपुर,  रूकुम, सल्यान र सोलुखुम्बु। धनुषा-१० र सोलुखुम्बु-२।
 1. काठमाडौं (१६० मा ४९ )
 2. मोरङ (६४ मा २१)
 3. पर्सा ( ११० मा १८),
 4. ललितपुर ( ५३ मा १६)
 5. सप्तरी (७२ मा १६ थान)।
६४ १३०२ ११ ३३३ ५८३ ३६७ ०९ १२

काठमाडौं, २०७२ साल फागुन १८ गते मंगलवारः

२०७२।११।१७ गते सोमवारको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


इजलास
जम्मा पेशी फैसला आदेश स्थगित नि.सु. हेर्न नमिलेका हेर्न नभ्याईएका हेर्दा हेर्दै बाँकी रहेका कैफियत
संवैधानिक इजलास
बाहेकका  इजलास
 २३५ १८ १५ १९ ०० १५ १६१ ०७
संवैधानिक इजलास ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० इजलास नलागेको
जम्मा  २३५ १८ १५ १९ ०० १५ १६१ ०७

Online मार्फत आज १२.३० बजे प्राप्त २०७२।११।१७ गते सोमवारको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


जम्मा पेशी
फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालतको संख्या पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालतहरू फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ५ वटा अदालतहरू (क्रमशः)
८११ १११ १२९ ९ थान (पुनरावेदन अदालत पाटन-४, हेटौंडा-३ र राजविराज-२,) ३९८ १९ थान ( पुनरावेदन अदालत पाटन-१५,जनकपुर-१, हेटौंडा-१, वुटवल-१ र पोखरा-१) ००  ०० पुनरावेदन अदालत सुर्खेत,धनकुटा,  बागलुङ्ग, जुम्ला, महेन्द्रनगर, इलाम र दिपायल।। १-पुनरावेदन अदालत पाटन (२७५ पेशीमा ३७ थान )
२- पुनरावेदन अदालत  जनकपुर (१४० पेशीमा २२ थान ),
३- पुनरावेदन अदालत हेटौंडा  (८१ पेशीमा १६ थान ),
४ - पुनरावेदन अदालत राजविराज (८९ पेशीमा ९ थान ),
५ - पुनरावेदन अदालत वुटवल (४६ पेशीमा ०८ थान )।

Online मार्फत आज १२.४५ बजे प्राप्त भएको जिल्ला अदालतहरूको २०७२।११।१७ गते सोमवारको कार्य फर्छ्यौट विवरणः


पेशी प्रकाशित गर्ने अदालतको संख्या
जम्मा पेशी पेशी प्रकाशित नगर्ने जिल्ला आदालतहरू फर्छ्यौट(फैसला तथा अन्तिम आदेश) आदेश स्थगित फैसला नभएका जिल्ला आदालतहरू स्थिति नजनाएका जिल्ला अदालतहरू सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ५ अदालतहरू
६४ १२८४ ताप्लेजु, मनांग, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु, डोटी, अछाम, बाजुरा र बैतडी ३२३ ५२७ ३६२ कञ्चनपुर, गुल्मी, गोरखा, दार्चुला, दोलखा, पाँचथर, बझाङ, बर्दिया, भोजपुर, मुस्ताङ, रूकुम र रोल्पा। काठमाडौं-२, कास्की-५, सप्तरी-१३, धनुषा-३८, कपिलवस्तु-७, रौतहट-४ र कञ्चनपुर-३।
 1. काठमाडौं (१९७ मा ३८ )
 2. मोरङ (६० मा ३१)
 3. पर्सा ( ८३ मा ३०),
 4. रूपन्देही ( ५३ मा २३)
 5. नवलपरासी (३३ मा १६ थान)।
६४ १२८४ ११ ३२३ ५२७ ३६२ १२ ७२

काठमाडौं, २०७२ साल फागुन १७ गते सोमवारः

२०७२।११।१६ गते आईतवारको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


इजलास
जम्मा पेशी फैसला आदेश स्थगित नि.सु. हेर्न नमिलेका हेर्न नभ्याईएका हेर्दा हेर्दै बाँकी रहेका कैफियत
संवैधानिक इजलास बाहेकका  इजलास  १६४ १७ २८ १० ०० ०४ १०५ ००
संवैधानिक इजलास ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० इजलास नलागेको
जम्मा  १६४ १७ २८ १० ०० ०४ १०५ ००

Online मार्फत आज १२.४५ बजे प्राप्त २०७२।११।१६ गते आईतवारको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


जम्मा पेशी
फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालतको संख्या पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालतहरू फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ५ वटा अदालतहरू (क्रमशः)
८१४ ९३ १३५ ३ थान (पुनरावेदन अदालत राजविराज-२, नेपालगञ्ज-१, पाटन-२ र विराटनगर-१) ४३४ ५ थान ( पुनरावेदन अदालत पाटन-२, राजविराज-१ र हेटौंडा-२) ००  ०० पुनरावेदन अदालत तुलसीपुर, बागलुङ्ग, सुर्खेत, जुम्ला, महेन्द्रनगर, इलाम र दिपायल।। १-पुनरावेदन अदालत पाटन (२३३ पेशीमा ३६ थान )
२- पुनरावेदन अदालत  राजविराज (६२ पेशीमा २२ थान ),
३- पुनरावेदन अदालत जनकपुर  (१०३ पेशीमा १३ थान ),
४ - पुनरावेदन अदालत हेटौंडा (८१ पेशीमा ८ थान ),
५ - पुनरावेदन अदालत पोखरा (२८ पेशीमा ०४थान )।

Online मार्फत आज १२.४५ बजे प्राप्त भएको जिल्ला अदालतहरूको २०७२।११।१६ गते आईतवारको कार्य फर्छ्यौट विवरणः


पेशी प्रकाशित गर्ने अदालतको संख्या
जम्मा पेशी पेशी प्रकाशित नगर्ने जिल्ला आदालतहरू फर्छ्यौट(फैसला तथा अन्तिम आदेश) आदेश स्थगित फैसला नभएका जिल्ला आदालतहरू स्थिति नजनाएका जिल्ला अदालतहरू सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ५ अदालतहरू
६३ १२५२ इलाम, ताप्लेजुङ, मनाङ, गोरखा, मुस्ताङ, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु, डोटी,  अछाम र बैतडी   । ३३० ५४२ ३२३ खोटाङ, गुल्मी, डडेलधुरा, दार्चुला, पाँचथर, बाजुरा, रामेछाप, रूकुम, र सोलुखुम्बु। पर्सा-८, सप्तरी-१६, धनुषा-२३, बागलुङ्ग-७, लमजुङ्ग-१ र गुल्मी-२।
 1. काठमाडौं (१८६ मा ३५ )
 2. मोरङ (६२ मा ६२)
 3. पर्सा ( ९० मा २९),
 4. चितवन ( ३६ मा २१)
 5. कास्की (४२ मा १६ थान)।
६३ १२५२ १२ ३३० ५४२ ३२३ ०९ ५७
२०७२।११।१४ गते शुक्रवारको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः

इजलास
जम्मा पेशी फैसला आदेश स्थगित नि.सु. हेर्न नमिलेका हेर्न नभ्याईएका हेर्दा हेर्दै बाँकी रहेका कैफियत
संवैधानिक इजलास
बाहेकका  इजलास
 १२९ ३८ २३ २१ ०० ०२ ४५ ००
संवैधानिक इजलास ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० इजलास नलागेको
जम्मा  १२९ ३८ २३ २१ ०० ०२ ४५ ००

Online मार्फत आज १२.४५ बजे प्राप्त २०७२।११।१४ गते शुक्रवारको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


जम्मा पेशी
फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालतको संख्या पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालतहरू फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने २ अदालतहरू (क्रमशः)
४०३ ३४ ९५ ६थान (पुनरावेदन अदालत हेटौंडा-२, नेपालगञ्ज-१, पाटन-२ र विराटनगर-१) २१३ ४५ थान ( पुनरावेदन अदालत राजविराज-१, पाटन-३२, तुलसीपुर-१, वुटवल-३, पोखरा-४, र इलाम-४)
पुनरावेदन अदालत जनकपुर।
 पुनरावेदन अदालत धनकुटा, बागलुङ, जुम्ला, महेन्द्रनगर र दिपायल । पुनरावेदन अदालत पोखरा, सुर्खेत, इलाम र विराटनगर । १-पुनरावेदन अदालत राजविराज (४४ पेशीमा १४ थान )
२- पुनरावेदन अदालत  हेटौंडा(४१ पेशीमा १० थान ),
३- पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्ज  (१५पेशीमा ३ थान ),
४ - पुनरावेदन अदालत जनकपुर (८ पेशीमा ०३ थान ),
५ - पुनरावेदन अदालत पाटन (२०४ पेशीमा ०२थान )।

Online मार्फत आज १२.४५ बजे प्राप्त भएको जिल्ला अदालतहरूको २०७२।११।१४ गते शुक्रवारको कार्य फर्छ्यौट विवरणः


पेशी प्रकाशित गर्ने अदालतको संख्या
जम्मा पेशी पेशी प्रकाशित नगर्ने जिल्ला आदालतहरू फर्छ्यौट(फैसला तथा अन्तिम आदेश) आदेश स्थगित फैसला नभएका जिल्ला आदालतहरू स्थिति नजनाएका जिल्ला अदालतहरू सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ५ अदालतहरू
४३ २७१ ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, रसुवा, धादिङ्ग, नुवाकोट, मनाङ, गोरखा, तनहु, मुस्ताङ, गुल्मी, अर्घाखाँची, रूपन्देही, बाँके, जाजरकोट, दैलेख, जुमला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु, डोटी, अछाम, बाजुरा, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा र कन्चनपुर   । १३३ १०५ ३३ उदयपुर, कालिकोट, कैलाली, खोटाङ, तेह्रथुम, दाङ, धनकुटा, पाल्पा, प्यूठान, बागलुङ, भक्तपुर, भोजपुर, महोत्तरी, रौतहट, सल्यान र सुर्खेत। ००
 1. सुनसरी (३९ मा ३५ )
 2. काठमाडौं (३९ मा २५)
 3. मोरङ ( ३६ मा १२),
 4. पर्सा ( १२ मा ११)
 5. कास्की (११ मा ०९ थान)।
४३ २७१ ३२ १३३ १०५ ३३ १६ ००

काठमाडौं, २०७२ साल फागुन १३ गते बिहिवारः

२०७२।११।१२ गते बुधवारको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


इजलास
जम्मा पेशी फैसला आदेश स्थगित नि.सु. हेर्न नमिलेका हेर्न नभ्याईएका हेर्दा हेर्दै बाँकी रहेका कैफियत
संवैधानिक इजलास बाहेकका इजलास  २२१ ४७ ६३ ४३ ०० ०३ ६५ ००
संवैधानिक इजलास ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० इजलास नलागेको
जम्मा  २२१ ४७ ६३ ४३ ०० ०३ ६५ ००

Online मार्फत आज १२ बजे प्राप्त २०७२।११।१२ गते बुधवारको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः

जम्मा पेशी फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालतको संख्या पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालतहरू फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने २ अदालतहरू (क्रमशः)
६६४ ११० १०६ ६थान (पुनरावेदन अदालत पाटन-०६,हेटौंडा-२) ३७० १३ थान ( पुनरावेदन अदालत पाटन-०९, हेटौंडा(१), राजबिराज-१ र जनकपुर-२,) ००  पुनरावेदन अदालत धनकुटा र पुनरावेदन अदालत जुम्ला । ०३–( पुनरावेदन अदालत सुर्खेत, महेन्द्रनगर र दिपायल) । १-पुनरावेदन अदालत पाटन (१९४ पेशीमा ३३ थान )
२- पुनरावेदन अदालत  हेटौंडा(६३ पेशीमा २९ थान ),
३- पुनरावेदन अदालत राजविराज  (७६पेशीमा १६ थान ),
४ - पुनरावेदन अदालत वुटवल (४३ पेशीमा ०८ थान ),
५ - पुनरावेदन अदालत जनकपुर (७९ पेशीमा ०५थान )।

Online मार्फत आज १२ बजे प्राप्त भएको जिल्ला अदालतहरूको २०७२।११।१२ गते बुधवारको कार्य फर्छ्यौट विवरणः


पेशी प्रकाशित गर्ने अदालतको संख्या
जम्मा पेशी पेशी प्रकाशित नगर्ने जिल्ला आदालतहरू फर्छ्यौट(फैसला तथा अन्तिम आदेश) आदेश स्थगित फैसला नभएका जिल्ला आदालतहरू स्थिति नजनाएका जिल्ला अदालतहरू सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ५ अदालतहरू
६३ १११४ अछाम, गोरखा, जुम्ला, डडेलधुरा,डोल्पा, दैलेख,पाँचथर, बैतडी, मनाङ, मुगु,  मुस्ताङ र हुम्ला,   । २८० ४५५ २९४ अर्घाखाँची,इलाम, कञ्चनपुर, गुल्मी, जाजरकोट, डोटी,तनहुँ, तेह्रथुम, दार्चुला, धनकुटा, नुवाकोट, बागलुङ, म्याग्दी, रामेछाप, रौटहट, सल्यान, सुनसरी र सोलुखुम्बु। बाँके
(४), धनुषा(१६), भक्तपुर(१), रूकुम(३)गुल्मी(१), रौटहट(१),सल्यान(२),सुनसरी(५५) र सोलुखुम्वु(२)।
 1. काठमाडौं (२०० मा ५५ )
 2. मोरङ (७२ मा २८)
 3. चितवन ( ३८ मा २१),
 4. पर्सा ( ६३ मा १४)
 5. दाङ (२२ मा १० थान)।
६३ १११४ १२ २८० ४५५ २९४ १८ ८५थान

काठमाडौं, २०७२ साल फागुन १२ गते बुधवारः

२०७२।११।११ गते मङ्गलवारको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


इजलास
जम्मा पेशी फैसला आदेश स्थगित नि.सु. हेर्न नमिलेका हेर्न नभ्याईएका हेर्दा हेर्दै बाँकी रहेका कैफियत
संवैधानिक इजलास
बाहेकका  इजलास
 २७७ १८ ४२ १०१ ०२ १८ ९६ ००
संवैधानिक इजलास ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० इजलास नलागेको
जम्मा  २७७ १८ ४२ १०१ ०२ १८ ९६ ००

Online मार्फत आज २.३० बजे प्राप्त २०७२।११।११ गते मङ्गलवारको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


जम्मा पेशी
फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालतको संख्या पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालतहरू फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने २ अदालतहरू (क्रमशः)
५१७ ९१ १०३ ८ थान (पुनरावेदन अदालत पाटन-०१,राजबिराज-२, जनकपुर-१, हेटौंडा-३ र विराटनगर-१ ) २२७ १६ थान ( पुनरावेदन अदालत पाटन-०८,राजबिराज-१, जनकपुर-१, हेटौंडा-२ र वुटवल-३ र पोखरा-१ ) १२ थान (पुनरावेदन अदालत पाटन(१) र महेन्द्रनगर-१२ ) ४ (पुनरावेदन अदालत धनकुटा र जुम्ला ) ०३–( पुनरावेदन अदालत सुर्खेत, महेन्द्रनगर र दिपायल) । १-पुनरावेदन अदालत पाटन (१३३ पेशीमा २७ थान )
२- पुनरावेदन अदालत  राजविराज(७१ पेशीमा १२ थान ),
३- पुनरावेदन अदालत जनकपुर  (४० पेशीमा १२ थान ),
४ - पुनरावेदन अदालत हेटौंडा (३१ पेशीमा ११ थान ),
५ - पुनरावेदन अदालत विराटनगर (७७ पेशीमा ४८थान )।

Online मार्फत आज २.३० बजे प्राप्त भएको जिल्ला अदालतहरूको २०७२।११।११ गते मङ्गलवारको कार्य फर्छ्यौट विवरणः


पेशी प्रकाशित गर्ने अदालतको संख्या
जम्मा पेशी पेशी प्रकाशित नगर्ने जिल्ला आदालतहरू फर्छ्यौट(फैसला तथा अन्तिम आदेश) आदेश स्थगित फैसला नभएका जिल्ला आदालतहरू स्थिति नजनाएका जिल्ला अदालतहरू सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ५ अदालतहरू
६३ ११७९ पाँचथर, मनाङ,  गोरखा, मुस्ताङ, दैलेख, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु,   अछाम, बैतडी, डडेलधुरा। २५३ ४८१ ३९८ ओखलढुङ्गा,कञ्चनपुर,कालिकोट, गुल्मी, तेह्रथुम,दार्चुला, दोलखा,धनकुटा, नुवाकोट, पर्वत, पाल्पा,बागलुङ्ग, भोजपुर, म्याग्दी, रामेछाप, रौतहट, सिन्धुपाल्चोक, सुर्खेत र सोलुखुम्बु । काठमाडौं
(३), धनुषा(४), भक्तपुर(१४), सुनसरी(२४)सोलुखुम्बु(२)
 1. काठमाडौं (२०५ मा ४३ )
 2. कास्की (५४ मा २८)
 3. मोरङ्ग ( ५८ मा १९),
 4. कपिलवस्तु ( ४६ मा १४)
 5. रूपन्देही (५१ मा १४ थान)।
६३ ११७९ १२ २५३ ४८१ ३९८ १९ ४७ थान

काठमाडौं, २०७२ साल फागुन ११ गते मङ्गलवारः

२०७२।११।१० गते सोमवारको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


इजलास
जम्मा पेशी फैसला आदेश स्थगित नि.सु. हेर्न नमिलेका हेर्न नभ्याईएका हेर्दा हेर्दै बाँकी रहेका कैफियत
संवैधानिक इजलास
बाहेकका  इजलास
 २१२ २४ ६८ २७ ०० १६ ७६ ०१
संवैधानिक इजलास ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० इजलास नलागेको
जम्मा  २१२ २४ ६८ २७ ०० १६ ७६ ०१

Online मार्फत आज १.२८ बजे प्राप्त २०७२।११।१० गते सोमवारको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः

जम्मा पेशी फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालतको संख्या पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालत फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने २ अदालतहरू (क्रमशः)
६९५ ८९ १४५ ५थान( पुनरावेदन अदालत पाटन-१, र जनकपुर-१) ३०१ १० थान ( पुनरावेदन अदालत पाटन-०१, जनकपुर-३, विराटनगर-१ ) ७ थान (पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगर-७ ) ४ (पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगर, सुर्खेत,इलाम र दिपायल ) ०७–( पुनरावेदन अदालत सुर्खेत, महेन्द्रनगर र दिपायल) । १-पुनरावेदन अदालत पाटन (२८६ पेशीमा ४५ थान फैसला)
२- पुनरावेदन अदालत हेटौंडा (५१ पेशीमा २० थान फैसला),
३- पुनरावेदन अदालत जनकपुर  (९१ पेशीमा ८ थान फैसला),
४ - पुनरावेदन अदालत वुटवल (४५ पेशीमा ६ थान फैसला),
५ - पुनरावेदन अदालत विराटनगर (२९ पेशीमा ४ थान फैसला)।

Online मार्फत आज १.२८ बजे प्राप्त भएको जिल्ला अदालतहरूको २०७२।११।१० गते सोमवारको कार्य फर्छ्यौट विवरणः

पेशी प्रकाशित गर्ने अदालतको संख्या जम्मा पेशी पेशी प्रकाशित नगर्ने जिल्ला आदालतहरू फर्छ्यौट(फैसला तथा अन्तिम आदेश) आदेश स्थगित फैसला नभएका जिल्ला आदालतहरू स्थिति नजनाएका जिल्ला अदालतहरू सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ५ अदालतहरू
६३ ११९९ पाँचथर, मनाङ,  गोरखा, मुस्ताङ, दैलेख, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु,   अछाम, बैतडी, डडेलधुरा। २४२ ३६८ ५४५ कञ्चनपुर,कैलाली,गुल्मी, दार्चुला,  नुवाकोट, पर्वत, बझाङ्ग, बागलुङ्ग,भक्तपुर, मकवानपुर, म्याग्दी, रामेछाप, रूकुम, लमजुङ्ग, सल्यान, सिन्धुपाल्चोक, सुर्खेत र सोलुखुम्बु । काठमाडौं(१), सुनसरी(२४), कास्की(२), धनुषा(१२),सिन्धुली(४), कैलाली(१)।
 1. काठमाडौं (२५४ मा ६१ )
 2. बारा (२३ मा १४)
 3. मोरङ्ग ( ८३ मा १४),
 4. पर्सा ( ८१ मा १३)
 5. बाँके (४० मा १०थान)।
६३ ११९९ १२ २४२ ३६८ ५४५ १८ ४४ थान

काठमाडौं, २०७२ साल फागुन १० गते सोमवार

२०७२।११।०६ गते बिहिवारको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः

इजलास जम्मा पेशी फैसला आदेश स्थगित नि.सु. हेर्न नमिलेका हेर्न नभ्याईएका हेर्दा हेर्दै बाँकी रहेका कैफियत
संवैधानिक इजलास
बाहेकका  इजलास
७२ ०८ ०७ १६ ०८ ०८ १८ ००
संवैधानिक इजलास ०८ ०० ०० ०० ०८ ०० ०० ००
जम्मा ७२ ०८ ०७ १६ ०८ ०८ १८ ००

Online मार्फत प्राप्त २०७२।११।०६ गते बिहिवारको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


जम्मा पेशी
फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालत पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालत फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने २ अदालतहरू (क्रमशः)
५१८ ४६ ९३ १२ थान ( पुनरावेदन अदालत पाटन-२, हेटौंडा-१, नेपालगञ्ज-३, जनकपुर-३,राजविराज-२ र विराटनगर-१)  २६० ३५ थान ( पुनरावेदन अदालत पाटन-०२, हेटौंडा-४, वुटवल-३, बागलुङ-१, जनकपुर-५ र राजविराज १८ ) ०० १ (पुनरावेदन अदालत धनकुटा, जुम्ला र महेन्द्रनगर । ०७–(पुनरावेदन अदालत सुर्खेत, तुलसीपुर, बागलुङ, नेपालगञ्ज, जनकपुर, राजविराज, दिपायल र विराटनगर) । १-पुनरावेदन अदालत पाटन (१४७ पेशीमा २९ थान फैसला)
२- पुनरावेदन अदालत हेटौंडा (२३ पेशीमा ०८ थान फैसला),
३- पुनरावेदन अदालत पोखरा  (३१ पेशीमा ०५ थान फैसला),
४ - पुनरावेदन अदालत इलाम (१६ पेशीमा ३ थान फैसला),
५ - पुनरावेदन अदालत वुटवल (३२ पेशीमा १ थान फैसला)।

Online मार्फत आज १० बजे प्राप्त भएको जिल्ला अदालतहरूको २०७२।११।०६ गते बुधवारको कार्य फर्छ्यौट विवरणः


पेशी प्रकाशित गर्ने अदालतको संख्या
जम्मा पेशी पेशी प्रकाशित नगर्ने जिल्ला आदालतहरू फर्छ्यौट(फैसला तथा अन्तिम आदेश) आदेश स्थगित फैसला नभएका जिल्ला आदालतहरू स्थिति नजनाएका जिल्ला अदालतहरू सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ५ अदालतहरू
६५८ १०७८ अछाम,जुम्ला, डडेलधुरा, डोल्पा,धनुषा, पाँचथर,   प्यूठान, बागलुङ, बैतडी, मनाङ,  मुगु, मुस्ताङ, रसुवा, रोल्पा,  र हुम्ला। २४२ ५५० २८१ अर्घाखाँची, इलाम,गुल्मी,  जाजरकोट, डडेलधुरा, डोटी, दार्चुला,दैलेख, धादिङ, पाल्पा बर्दिया, बाजुरा, म्याङ्दी, रामेछाप, रूकुम, रौतहट, लमजुङ, सल्यान, सिन्धुली, सिराहा, र सोलुखुम्बु। धनकुटा जिल्ला अदालत
 1. काठमाडौं (२२६ मा ६४ )
 2. मोरङ (८५ मा ३३ )
 3. चितवन ( ३३ मा ११),
 4. ललितपुर( ६८ मा ११)
 5. दाङ (२३ मा १० थान)।
५८ १०७८ १३ २४२ ५५० २८१ १९ ०५ थान

२०७२।११।०९ गते आइतवारको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


इजलास
जम्मा पेशी फैसला आदेश स्थगित नि.सु. हेर्न नमिलेका हेर्न नभ्याईएका हेर्दा हेर्दै बाँकी रहेका कैफियत
संवैधानिक इजलास
बाहेकका  इजलास
 २५९ ६२ ५८ ३० ०० १३ ९४ ०२
संवैधानिक इजलास ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० इजलास नलागेको
जम्मा  २५९ ६२ ५८ ३० ०० १३ ९४ ०२

Online मार्फत आज २ बजे प्राप्त २०७२।११।०९ गते आइतवारको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


जम्मा पेशी
फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालत पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालत फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने २ अदालतहरू (क्रमशः)
६३३ १२२ १३० २ थान ( पुनरावेदन अदालत पाटन-१, र जनकपुर-१) ३०१ १० थान ( पुनरावेदन अदालत पाटन-०१, हेटौंडा-४, वुटवल-३, बागलुङ-१, जनकपुर-५ र राजविराज १८ ) ३२ थान( पुनरावेदन अदालत वुटवल-२६ र पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगर-६ १ (पुनरावेदन अदालत धनकुटा र जुम्ला ) ०७–(पुनरावेदन अदालत सुर्खेत, महेन्द्रनगर र दिपायल) । १-पुनरावेदन अदालत पाटन (२०७ पेशीमा ४२ थान फैसला)
२- पुनरावेदन अदालत राजविराज (५८ पेशीमा ३४ थान फैसला),
३- पुनरावेदन अदालत हेटौंडा  (५५ पेशीमा १९ थान फैसला),
४ - पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्ज (३६ पेशीमा ८ थान फैसला),
५ - पुनरावेदन अदालत विराटनगर (६२ पेशीमा ५ थान फैसला)।

Online मार्फत आज २ बजे प्राप्त भएको जिल्ला अदालतहरूको २०७२।११।०९ गते आइतवारको कार्य फर्छ्यौट विवरणः


पेशी प्रकाशित गर्ने अदालतको संख्या
जम्मा पेशी पेशी प्रकाशित नगर्ने जिल्ला आदालतहरू फर्छ्यौट(फैसला तथा अन्तिम आदेश) आदेश स्थगित फैसला नभएका जिल्ला आदालतहरू स्थिति नजनाएका जिल्ला अदालतहरू सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ५ अदालतहरू
६१ ११६० पाँचथर, मनाङ, लमजुङ, मुस्ताङ, जाजरकोट, दैलेख, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु,   अछाम, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा। २२३ ३७५ ५४० ओखलढुङ्गा,अर्घाखाँची, कञ्चनपुर,गुल्मी,  गोरखा, डोटी, तनहु, धनकुटा,  नुवाकोट, पाल्पा, प्यूठान, बझाङ्ग, बागलुङ्ग, भोजपुर, मकवानपुर, म्याग्दी, रामेछाप, रूकुम, रोल्पा, संखुवासभा, सिन्धुपाल्चोक र सुर्खेत। बाँके-, ललितपुर,धनुषा,धनकुटा र नुवाकोट।
 1. काठमाडौं (२४८ मा ६५ )
 2. मोरङ (६६ मा १६)
 3. सुनसरी ( ४७ मा १६),
 4. चितवन( ३४ मा १२)
 5. बाँके (५७ मा ०८थान)।
६१ ११६० १४ २२३ ३७५ ५४० २२ २२ थान

काठमाडौं, २०७२ साल फागुन ६ गते बिहिवार

२०७२।११।०५ गते बुधवारको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


इजलास
जम्मा पेशी फैसला आदेश स्थगित नि.सु. हेर्न नमिलेका हेर्न नभ्याईएका हेर्दा हेर्दै बाँकी रहेका कैफियत
संवैधानिक इजलास
बाहेकका  इजलास
२५७ ५८ १७ ७६ ०० ०९ ९७ ००
संवैधानिक इजलास ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० इजलास नलागेको
जम्मा २५७ ५८ १७ ७६ ०० ०९ ९७ ००

Online मार्फत आज २ बजे सम्म प्राप्त २०७२।११।०५ गते बुधवारको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


जम्मा पेशी
फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालत पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालत फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने २ अदालतहरू (क्रमशः)
५७८ १०० १०५ ०५( पुनरावेदन अदालत पाटन-३ र पुनरावेदन अदालत राजविराज-१, धनकुटा-१,  २०८ ७ थान (पुनरावेदन अदालत पाटन-०८, राजविराज-४, ०० १ (पुनरावेदन अदालत जुम्ला । ०५–(पुनरावेदन अदालत धनकुटा, तुलसीपुर, महेन्द्रनगर, दिपायल र विराटनगर । १-पुनरावेदन अदालत पाटन (१७३ पेशीमा ३२ थान फैसला)
२- पुनरावेदन अदालत हेटौंडा (६६ पेशीमा १९ थान फैसला),
३- पुनरावेदन अदालत जनकपुर  (६९ पेशीमा १६ थान फैसला),
४ - पुनरावेदन अदालत राजविराज (६४ पेशीमा ९ थान फैसला),
५ - पुनरावेदन अदालत वुटवल (४६ पेशीमा ६ थान फैसला)।

Online मार्फत आज २ बजे सम्म प्राप्त जिल्ला अदालतहरूको २०७२।११।०५ गते बुधवारको कार्य फर्छ्यौट विवरणः

पेशी प्रकाशित गर्ने अदालतको संख्या जम्मा पेशी पेशी प्रकाशित नगर्ने जिल्ला आदालतहरू फर्छ्यौट(फैसला तथा अन्तिम आदेश) आदेश स्थगित फैसला नभएका जिल्ला आदालतहरू स्थिति नजनाएका जिल्ला अदालतहरू सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ५ अदालतहरू
६३ १०८७ जुम्ला, डोल्पा,पाँचथर,  प्यूठान, बागलुङ, बैतडी, मनाङ,  मुगु, मुस्ताङ, रसुवा, रोल्पा,  र हुम्ला। ३०९ ४६८ ३१० अर्घाखाँची, इलाम, ओखलढुङ्गा, कञ्चनपुर, गुल्मी,  जाजरकोट, डडेलधुरा, डोटी, तनहुँ, तेह्रथुम, धनुषा,पर्वत, पाल्पा, बझाङ, बाजुरा, रूकुम, लमजुङ, सल्यान र सिन्धुली ।  
 1. काठमाडौं (१८७ मा ७८ )
 2. मोरङ (६८ मा २३ )
 3. पर्सा ( ५२ मा १४),
 4. दाङ( २७ मा १३)
 5. भक्तपुर (३० मा १२ थान)।
 
६३ १०८७ १२ ३०९ ४६८ ३१० १९ ००  

काठमाडौं, २०७२ साल फागुन ५ गते बुधवार

२०७२।११।०४ गते मंङ्गलवारको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः

इजलास जम्मा पेशी फैसला आदेश स्थगित नि.सु. हेर्न नमिलेका हेर्न नभ्याईएका हेर्दा हेर्दै बाँकी रहेका कैफियत
संवैधानिक इजलास बाहेकका  इजलास १९७ ३० २९ २० ०० २७ ९० ००
संवैधानिक इजलास ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० इजलास नलागेको
जम्मा १९७ ३० २९ २० ०० २७ ९० ००

Online मार्फत आज १२.२४ बजे सम्म प्राप्त २०७२।११।०४ गते मंङ्गलवारको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः

जम्मा पेशी फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालत पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालत फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने २ अदालतहरू (क्रमशः)
५०२ ८१ ८५ ०६( पुनरावेदन अदालत पाटन-३ र पुनरावेदन अदालत राजविराज-३, २०८ ७ थान (पुनरावेदन अदालत पाटन-१, वुटवल-१, जनकपुर-१, पोखरा-२, राजविराज-२, पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगर-५ थान । २ (पुनरावेदन अदालत धनकुटा र पुनरावेदन अदालत जुम्ला । ०५– (पुनरावेदन अदालत बागलुङ,, सुर्खेत, महेन्द्रनगर, दिपायल र विराटनगर) । १-पुनरावेदन अदालत पाटन (१४८ पेशीमा ३३ थान फैसला)
२- पुनरावेदन अदालत जनकपुर (३३ पेशीमा १२ थान फैसला),
३- पुनरावेदन अदालत हेटौंडा  (४९ पेशीमा १२ थान फैसला),
४ - पुनरावेदन अदालत वुटवल (३६ पेशीमा ६ थान फैसला),
५ - पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्ज (३२ पेशीमा ६ थान फैसला)।

Online मार्फत आज १२.२४ बजे सम्म प्राप्त जिल्ला अदालतहरूको २०७२।११।०४ गते मंङ्गलवारको कार्य फर्छ्यौट विवरणः

पेशी प्रकाशित गर्ने अदालतको संख्या जम्मा पेशी पेशी प्रकाशित नगर्ने जिल्ला आदालतहरू फर्छ्यौट(फैसला तथा अन्तिम आदेश) आदेश स्थगित फैसला नभएका जिल्ला आदालतहरू स्थिति नजनाएका जिल्ला अदालतहरू सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ५ अदालतहरू
६४ १०८३ जुम्ला,पाँचथर, प्यूठान, बाजुरा, बैतडी, मनाङ, मुगु, मुस्ताङ, रसुवा, रोल्पा,  र हुम्ला। ३२० ४७८ २७१ अछाम,ओखलढुङ्गा,
कालिकोट,गुल्मी, डडेलधुरा,
डोटी, तनहुँ,दार्चुला,
दोलखा,धनकुटा,धनुषा,
नुवाकोट,बझाङ,बागलुङ्ग,
रूकुम,रामेछाप,रूकुम,
सल्यान र सोलुखुम्वु ।
मोरङ-२,
काभ्रेपलाञ्चोक-१ कैलाली-६,
स्याङ्जा-३, र धनुषा-२ गरी १४ थान।
 1. काठमाडौं (२०५ मा ६८ )
 2. पर्सा (५९ मा २१ )
 3. नवलपरासी ( २९ मा १८),
 4. बाँके( ५५ मा १८)
 5. दाङ (३३ मा १६ थान)।
६४ १०८३ ११ ३२० ४७८ २७१ १९

काठमाडौं, २०७२ साल फागुन ४ गते मङ्गलवार

२०७२।११।०३ गते सोमवारको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


इजलास
जम्मा पेशी फैसला आदेश स्थगित नि.सु. हेर्न नमिलेका हेर्न नभ्याईएका हेर्दा हेर्दै बाँकी रहेका कैफियत
संवैधानिक इजलास
बाहेकका  इजलास
२४५ ३७ ३७ २२ ०० ०४ १४५ ००
संवैधानिक इजलास ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० इजलास नलागेको
जम्मा २४५ ३७ ३७ २२ ०० ०४ १४५ ००

Online मार्फत आज १०.५५ बजे सम्म प्राप्त २०७२।११।०३ गते सोमवारको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः


जम्मा पेशी
फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालत पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालत फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने २ अदालतहरू (क्रमशः)
६८० ११० १४१ ०७( पुनरावेदन अदालत पाटन-४, पुनरावेदन अदालत राजविराज-२, पुनरावेदन अदालत जनकपुर-१) ३४७ १९(पुनरावेदन अदालत पाटन-११, वुटवल-१, राजविराज-३, पोखरा-१, जनकपुर-१ र तुलसीपुर-२) ६ वटा अदालतको १९ थान-(पुनरावेदन अदालत जनकपुर-१ थान र  पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगर-५ थान)। २ (पुनरावेदन अदालत धनकुटा र पुनरावेदन अदालत जुम्ला । ०५– (पुनरावेदन अदालत तुलसीपुर, सुर्खेत, महेन्द्रनगर, दिपायल र विराटनगर) । १-पुनरावेदन अदालत पाटन (२६० पेशीमा ४२ थान फैसला)
२- पुनरावेदन अदालत हेटौंडा (९६ पेशीमा १९ थान फैसला),
३- पुनरावेदन अदालत वुटवल  (५७ पेशीमा १७ थान फैसला),
४ - पुनरावेदन अदालत राजविराज (५१ पेशीमा ९ थान फैसला),
५ - पुनरावेदन अदालत पोखरा (२९ पेशीमा ८ थान फैसला)।

Online मार्फत आज १०.५५ बजे सम्म प्राप्त जिल्ला अदालतहरूको २०७२।११।०३ गते सोमवारको कार्य फर्छ्यौट विवरणः

पेशी प्रकाशित गर्ने अदालतको संख्या जम्मा पेशी पेशी प्रकाशित नगर्ने जिल्ला आदालतहरू फर्छ्यौट(फैसला तथा अन्तिम आदेश) आदेश स्थगित फैसला नभएका जिल्ला आदालतहरू स्थिति नजनाएका जिल्ला अदालतहरू सबभन्दा बढी
फैसलागर्ने
५ अदालतहरू
६४ ११४४

जुम्ला,डडेलधुरा,

दार्चुला, पाँचथर,

बाजुरा, बैतडी, मनाङ, 

मुगु, मुस्ताङ,

रसुवा, रोल्पा,  र हुम्ला।

२८७ ५२१ २९० अछाम,ओखलढुङ्गा,
कालिकोट,गुल्मी,डोटी,
तनहुँ,दैलेख,दोलखा,
धनकुटा,
नुवाकोट,पर्वत,प्यूठान,
बागलुङ्ग,भोजपुर,रामेछाप,
रूकुम,रौतहट,संखुवासभा,
सल्यान,सोलुखुम्वु र स्याङ्जा।

काठमाडौं-९, मोरङ-८,

कास्की-१,नवलपरासी-३,
सर्लाही-२, काभ्रेपलाञ्चोक-६ कालिकोट-२,
पर्वत-३,

बागलुङ,-८,र सोलुखुम्वु-२
र स्या,जा-२ गरी ४६ थान।

 1. काठमाडौं(२२२ मा ७३)
 2. सुनसरी(६४ मा २५)
 3. भक्तपुर(२५ मा १४)
 4. रूपन्देही(५१ मा १४)
 5. उदयपुर(१८ मा १२)।
६२ ११४२ ११ २७५ ४९९ ३१९ २० ११  

काठमाडौं, २०७२ साल फागुन ३ गते सोमवार, ४ः००

पुनरावेदन अदालतका माननीय न्यायाधीशहरुको यस आ.व. साउनदेखि माघ महिनासम्मको मुद्दा पेशी तथा फैसलाको स्थिती (हालसम्म बढि फैसला गर्नेको क्रमबद्धताको आधारमा राखिएको)


माननीय जिल्ला न्यायाधीशहरुको यस आ.व. साउनदेखि माघ महिनासम्मको मुद्दा पेशी तथा फैसलाको स्थिती (हालसम्म बढि फैसला गर्नेको क्रमबद्धताको आधारमा राखिएको)


काठमाडौं, २०७२ साल फागुन ३ गते सोमवार

२०७२।११।०२ गते आईतवारको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः

इजलास जम्मा पेशी फैसला आदेश स्थगित नि.सु. हेर्न नमिलेका हेर्न नभ्याईएका हेर्दा हेर्दै बाँकी रहेका कैफियत
संवैधानिक इजलास बाहेकका  इजलास २८९ ३९ ६१ ३८ १२ ०८ १२८ ०२
संवैधानिक इजलास ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० इजलास नलागेको
जम्मा २८९ ३९ ६२ ३८ १२ ०८ १२८ ०२

Online मार्फत आज १०.४७ बजे सम्म प्राप्त २०७२।११।०२ गते आईतवारको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः

जम्मा पेशी फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालत पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालत फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने २ अदालतहरू (क्रमशः)
७०३ ८३ ११४ ०१( पुनरावेदन अदालत पाटन) ३६० १२(पुनरावेदन अदालत पाटन-९, पुनरावेदन अदालत पोखरा-१, पुनरावेदन अदालत बागलुङ्ग-२) २-(पुनरावेदन अदालत पाटन-१ र  पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगर-४) । पुनरावेदन अदालत जुम्ला र पुनरावेदन अदालत धनकुटा ०५– (पुनरावेदन अदालत बागलुङ, तुलसीपुर, सुर्खेत, जनकपुर,महेन्द्रनगर, दिपायल, विराटनगर) । १-पुनरावेदन अदालत राजविराज (४४ पेशीमा २६ थान फैसला) २- पुनरावेदन अदालत पाटन (३२९ पेशीमा २६ थान फैसला), ३- पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्ज (२६ पेशीमा १० थान फैसला), ४ - पुनरावेदन अदालत इलाम (१८ पेशीमा ९ थान फैसला), ५ - पुनरावेदन अदालत हेटौंडा (५९ पेशीमा ५ थान फैसला)।

Online मार्फत आज १०.४७ बजे सम्म प्राप्त जिल्ला अदालतहरूको २०७२।११।०२ गते आईतवारको कार्य फर्छ्यौट विवरणः

पेशी प्रकाशित गर्ने अदालतको संख्या जम्मा पेशी पेशी प्रकाशित नगर्ने जिल्ला आदालतहरू फर्छ्यौट(फैसला तथा अन्तिम आदेश) आदेश स्थगित फैसला नभएका जिल्ला आदालतहरू स्थिति नजनाएका जिल्ला अदालतहरू सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ५ अदालतहरू
६२ ११४२ जुम्ला, डडेलधुरा, दार्चुला, दैलेख, पाँचथर, बाजुरा, बैतडी, मनाङ,  मुगु, मुस्ताङ, रोल्पा, लमजुङ्ग,  र हुम्ला। २७५ ४९९ ३१९ जाजरकोट, अर्घाँची, इलाम, ओखलढुङ्गा, गुल्मी, डोटी, दैलेख, धनकुटा, धनुषा, प्यूठान, बझाङ, बर्दिया, भोजपुर, रसुवा, रामेछाप, रूकुम, रौतहट, संखुवासभा, सल्यान र सोलुखुम्वु। काठमाडौं-३०, मोरङ-३,रूपन्देही-१, कपिलवस्तु-२, पर्सा-२, कास्की-३, काभ्रेपलाञ्चोक-२, तनहुँ-२, बर्दिया-३,र सोलुखुम्वु-१ गरी ४९ थान।
 1.  काठमाडौं(२४० मा ७३ )
 2. मोरङ (६१ मा १८ )
 3. रुपन्देही( ३९ मा १२), ललितपुर( ३९ मा १२)
 4. नवलपरासी ( ३० मा १०)
 5. कैलाली(२२ मा ९ थान)।
६२ ११४२ १३ २७५ ४९९ ३१९ १९ १०

काठमाडौं, २०७२ साल फागुन २ गते आईतवार

२०७२।१०।२९ गते शुक्रवारको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः

इजलास जम्मा पेशी फैसला आदेश स्थगित हेर्न नमिलेका हेर्न नभ्याईएका हेर्दा हेर्दै बाँकी रहेका कैफियत
संवैधानिक इजलास बाहेकका  इजलास १०३ २४ १८ ४२ ०४ ४० ००
संवैधानिक इजलास २२ ०० ०० ०० ०० १४ ०८
जम्मा १२५ २४ १८ १६ ०४ ५४ ०८

Online मार्फत आज ११.३० बजे सम्म प्राप्त २०७२।१०।२९ गते शुक्रवारको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः

जम्मा पेशी फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालत पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालत फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने २ अदालतहरू (क्रमशः)
३८७ ३६ ८० ४ (पुनरावेदन अदालत राजविराज-१, पुनरावेदन अदालत जनकपुर-१, पुनरावेदन अदालत विराटनगर-२ १७८ ६२ पुनरावेदन अदालत इलाम -०४ थान, पुनरावेदन अदालत जुम्ला ०३– (पुनरावेदन अदालत जनकपुर, इलाम र विराटनगर)। १-पुनरावेदन अदालत हेटौंडा (७० पेशीमा १५ थान फैसला) २- पुनरावेदन अदालत पाटन (२०४ पेशीमा ९ थान फैसला), ३- पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्ज (१५ पेशीमा ५ थान फैसला), ४ - पुनरावेदन अदालत वुटवल (१४ पेशीमा ३ थान फैसला), ५ - पुनरावेदन अदालत राजविराज (२१ पेशीमा २ थान फैसला),

Online मार्फत आज ११.३० बजे सम्म प्राप्त जिल्ला अदालतहरूको २०७२।१०।२९ गते शुक्रवारको कार्य फर्छ्यौट विवरणः

पेशी प्रकाशित गर्ने अदालतको संख्या जम्मा पेशी पेशी प्रकाशित नगर्ने जिल्ला आदालतहरू फर्छ्यौट(फैसला तथा अन्तिम आदेश) आदेश स्थगित फैसला नगर्ने जिल्ला आदालतहरू स्थिति नजनाएका जिल्ला अदालतहरू सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ५ अदालतहरू
४२ ३०९ तेह्रथुम, संखुवासभा, धनकुटा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, सिराहा, सर्लाही, भक्तपुर, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, रसुवा, नुवाकोट, मकवानपुर, मनाङ, गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, मुस्ताङ, पर्वत, गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्यूठान, बाँके, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु, डोटी,    अछाम, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा र कञ्चनपुर ११९ ११३ ६३ ओखलढुङ्गा, कालिकोट, ताप्लेजुङ्ग, दैलेख, धनुषा, पाल्पा, बझाङ्ग, भोजपुर, महोत्तरी, मोरङ, म्याग्दी, रूकुम, रौतहट, लमजुङ्ग, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र सुनसरी । कास्की-१, मोरङ-३, रौतहट-५, लमजुङ्ग-४ र सर्लाही-१ १४ थान
 1.  चितवन (६९ मा ५३ )
 2. झापा (१७ मा ८ )
 3. पाँचथर( १० मा ७)
 4. इलाम ( ८ मा ६)
कैलाली( ६ मा ६ थान )
 1. रामेछाप (५ मा ५) र सुर्खेत( १६ मा ५ थान)
४१ ३०९ ३४ ११९ ११३ ६३ १७

काठमाडौं, २०७२ साल माघ २९ गते शुक्रवार

२०७२।१०।२८ गते विहिवारको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः

इजलास जम्मा पेशी फैसला आदेश स्थगित हेर्न नमिलेका हेर्न नभ्याईएका हेर्दा हेर्दै बाँकी रहेका कैफियत
संवैधानिक इजलास बाहेकका  इजलास १८५ ४४ ३३ ४२ १३ ५१ ००
संवैधानिक इजलास ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० इजलास नलागेको
जम्मा १८५ ४४ ३३ ४२ १३ ५१ ००

Online मार्फत आज(१२ बजे सम्म) प्राप्त २०७२।१०।२८ गते विहिवारको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः

जम्मा पेशी फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालत पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालत फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने २ अदालतहरू (क्रमशः)
४४१ ६२ ६४ ०३ (पुनरावेदन अदालत पाटन-१, पुनरावेदन अदालत धनकुटा-२, २१२ ३५ पुनरावेदन अदालत इलाम -१६ थान, पुनरावेदन अदालत जुम्ला १२– (पुनरावेदन अदालत सुर्खेत, दिपायल, तुलसीपुर, धनकुटा, बागलुङ्ग, महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, हेटौंडा, जनकपुर, इलाम, विराटनगर र वुटवल)। १-पुनरावेदन अदालत पाटन (१७७ पेशीमा ५८ थान फैसला) २- पुनरावेदन अदालत पोखरा (१९ पेशीमा ३ थान फैसला),

Online मार्फत आज (१२ बजे सम्म) प्राप्त जिल्ला अदालतहरूको २०७२।१०।२८ गते विहिवारको कार्य फर्छ्यौट विवरणः

पेशी प्रकाशित गर्ने अदालतको संख्या जम्मा पेशी पेशी प्रकाशित नगर्ने जिल्ला आदालतहरू फर्छ्यौट(फैसला तथा अन्तिम आदेश) आदेश स्थगित फैसला नगर्ने जिल्ला आदालतहरू स्थिति नजनाएका जिल्ला अदालतहरू सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ५ अदालतहरू
६३ १२१० अछाम, जुम्ला, डडेलधुरा, डोल्पा, ताप्लेजुङ, दैलेख, धनुषा, बैतडी, मनाङ, मुगु, मुस्ताङ, रसुवा, संखुवासभा र हुम्ला १८६ ४५७ ३२१ अर्घाखाँची, ओखलढुङ्गा, कालिकोट, गोरखा, जाजरकोट, तनहुँ, दार्चुला, दोलखा, धनुषा, नवलपरासी, बझाङ्ग, बाजुरा, भोजपुर, महोत्तरी, म्याग्दी, रौतहट, लमजुङ, सप्तरी, सल्यान, सिन्धुली, सुर्खेत र सोलुखुम्बु। काठमाडौं-१३२, कास्की-३, झापा-९, रूपन्देही-१, भक्तपुर-२९, बाँके-५, सर्लाही-१, पर्सा-४, कपिलवस्तु-३, मोरङ्ग-८, सप्तरी-८, काभ्रेपलाञ्चोक-८, पर्वत-१, सिराहा-१, बर्दिया-१, बारा-१, भोजपुर-१, अछाम-१, गुल्मी-२, गोरखा-२, दैलेख-४, बैतडी-१, म्याग्दी-७, लमजुङ्ग-६, ललितपुर-७ गरी जम्मा २४६ थान
 1.  दाङ्ग(३२ मा १७)
 2. काठमाडौं (२७३ मा १६)
 3. कास्की( ३६ मा १५)
 4. झापा ( ४३ मा १२)
 5. रूपन्देही( ५० मा ११
६१ १२३२ १४ २७५ ४६७ ४२५ २२ २५

काठमाडौं, २०७२ साल माघ २८ गते विहिवार

२०७२।१०।२५ गते सोमवारको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः

इजलास   जम्मा पेशी फैसला आदेश स्थगित हेर्न नमिलेका हेर्न नभ्याईएका हेर्दा हेर्दै बाँकी रहेका
संवैधानिक इजलास बाहेकका  इजलास   २०३   २३   ४२   २९   १०   ९९   ०
संवैधानिक इजलास ०० ०० ०० ०० ०० ०० ००
जम्मा   २०३   २३   ४२   २९   १०   ९९   ०

मार्फत (१२.३० बजे सम्म) प्राप्त २०७२।१०।२५ गते सोमवारको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः

जम्मा पेशी फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालत पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालत फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ५ अदालतहरू (क्रमशः)
७७४ ९० १०८ ०७ (पुनरावेदन अदालत पाटन-२, पुनरावेदन अदालत हेटौंडा-२, पुनरावेदन अदालत राजविराज-२, पुनरावेदन अदालत जनकपुर-१) ४०५ १४ पुनरावेदन अदालत इलाम -१० थान, पुनरावेदन अदालत जुम्ला
 1. पुनरावेदन अदालत सुर्खेत
 2. पुनरावेदन अदालत धनकुटा
 3. पुनरावेदन अदालत इलाम
 4. पुनरावेदन अदालत दिपायल
 5. पुनरावेदन अदालत जनकपुर
१-पुनरावेदन अदालत पाटन (२८५ पेशीमा ४१ थान फैसला) २- पुनरावेदन अदालत हेटौंडा (९४ पेशीमा २४ थान फैसला), ३- पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्ज ( ५२ पेशीमा ९ थान फैसला), ४-पुनरावेदन अदालत विराटनगर( २४ पेशीमा ४ थान फैसला) र  ५- पुनरावेदन अदालत बागलुङ(७ थान पेशीमा ४ थान फैसला)

Online मार्फत (१२.३० बजे सम्म) प्राप्त जिल्ला अदालतहरूको २०७२।१०।२५ गते सोमवारको कार्य फर्छ्यौट विवरणः

पेशी प्रकाशित गर्ने अदालतको संख्या जम्मा पेशी पेशी प्रकाशित नगर्ने जिल्ला आदालतहरू फर्छ्यौट(फैसला तथा अन्तिम आदेश) आदेश स्थगित फैसला नगर्ने जिल्ला आदालतहरू स्थिति नजनाएका जिल्ला अदालतहरू सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ५ अदालतहरू
६१ १२३२ अछाम, जुम्ला, डडेलधुरा, डोल्पा, ताप्लेजुङ, दैलेख, धनुषा, बैतडी, मनाङ, मुगु, मुस्ताङ, रसुवा, संखुवासभा र हुम्ला २७५ ४६७ ४२५ अर्घाखाँची, ओखलढुङ्गा, कालिकोट, गोरखा, जाजरकोट, तनहुँ, दार्चुला, दोलखा, धनुषा, नवलपरासी, बझाङ्ग, बाजुरा, भोजपुर, महोत्तरी, म्याग्दी, रौतहट, लमजुङ, सप्तरी, सल्यान, सिन्धुली, सुर्खेत र सोलुखुम्बु। काठमाडौं-१९, कपिलवस्तु-४, भक्तपुर-४, काभ्रेपलाञ्चोक-४, कैलाली-१, ललितपुर-१०, कन्चनपुर-४, धनकुटा-२, नुवाकोट-१बारा-२,, गोरखा-१, धनुषा-३, म्याग्दी-३, लमजुङ-५, सोलुखुम्बु-२
 1. काठमाडौ(२९१ मा ७०)
 2. दाङ (३५ मा १९)
 3. कपिलवस्तु( ४९ मा १७)
 4. कास्की ( ४५ मा १५)
 5. बाँके ( ४५ मा १४)
६१ १२३२ १४ २७५ ४६७ ४२५ २२ १५  

काठमाडौं, २०७२ साल माघ २५ गते सोमवार

२०७२।१०।२४ गतेको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः

इजलास जम्मा पेशी फैसला आदेश स्थगित हेर्न नमिलेका हेर्न नभ्याईएका हेर्दा हेर्दै बाँकी रहेका
संवैधानिक इजलास बाहेकका  इजलास २१३ ४१ ३१ १८ १६ १०७
संवैधानिक इजलास ०० ०० ०० ०० ०० ०० ००
जम्मा २१३ ४१ ३१ १८ १६ १०७

Online मार्फत (१० बजे सम्म) प्राप्त २०७२।१०।२४ गतेको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः

जम्मा पेशी फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालत पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालत फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ५ अदालतहरू (क्रमशः)
६९९ ५६ ९५ ०१ (पुनरावेदन अदालत राजविराज) ४२१ १४ पुनरावेदन अदालत पोखरा १ थान, पुनरावेदन अदालत राजविराज १ थान र   (२ थान) पुनरावेदन अदालत जुम्ला
 1. पुनरावेदन अदालत धनकुटा
 2. पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगर
 3. पुनरावेदन अदालत सुर्खेत
 4. पुनरावेदन अदालत दिपायल
१-पुनरावेदन अदालत पाटन (१९३ पेशीमा २१ थान फैसला)
२- पुनरावेदन अदालत हेटौंडा (६४ पेशीमा ११ थान फैसला),
३- पुनरावेदन अदालत बुटवल ( ५७ पेशीमा ८ थान फैसला),
४-पुनरावेदन अदालत विराटनगर( ८० पेशीमा ३ थान फैसला) र 
५- पुनरावेदन अदालत बागलुङ(५थान पेशीमा ३ थान फैसला)

मार्फत (१० बजे सम्म) प्राप्त जिल्ला अदालतहरूको २०७२।१०।२४ गतेको कार्य फर्छ्यौट विवरणः

पेशी प्रकाशित गर्ने अदालतको संख्या जम्मा पेशी पेशी प्रकाशित नगर्ने जिल्ला आदालतहरू फर्छ्यौट(फैसला तथा अन्तिम आदेश) आदेश स्थगित फैसला नगर्ने जिल्ला आदालतहरू स्थिति नजनाएका जिल्ला अदालतहरू सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ५ अदालतहरू
६० १२०७ (१)ताप्लेजुङ (२)संखुवासभा, (३)सोलुखुम्बु, (४)रसुवा, (५)रौतहट, (६)मनाङ, (७)मुस्ताङ, (८)जाजरकोट, (९)दैलेख, (१०)जुम्ला, (११)हुम्ला, (१२) डोल्पा, (१३) मुगु, (१४)बैतडी र (१५) डडेलधुरा । २८३ ४५६ ४६०  अछाम, अर्घाखाँची, कालिकोट, गोरखा, धनकुटा, धनुषा, नुवाकोट, प्युठान, बझाङ, बाजुरा, भोजपुर, म्याग्दी, रामेछाप, लमजुङ्ग, सप्तरी, सर्लाही, सल्यान र सिन्धुली (१)कालिकोट(३ थान) (२) गोरखा(गोरखा) र (३) धनुषा(धनुषा) १.काठमाडौं(२३७ पेशीमा ६६ फैसला)
२. दाङ ( ४६ पेशीमा २६ फैसला)
३. बाँके( ६० थान पेशीमा १५ थान फैसला)
४.कैलाली( ३२ थान पेशीमा १३ थान फैसला)
५. ( चितवन( ३३ थान पेशीमा १३ थान फैसला)
जम्मा १२०७ १५ २८३ ४५६ ४६० १८    

काठमाडौं, २०७२ साल माघ २४ गते आईतवार

२०७२।१०।२२ गतेको सर्वोच्च अदालतको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः

इजलास जम्मा पेशी फैसला आदेश स्थगित हेर्न नमिलेका हेर्न नभ्याईएका हेर्दा हेर्दै बाँकी रहेका
संवैधानिक इजलास बाहेकका इजलास ११३ १५ ४९ ४९
संवैधानिक इजलास १६
जम्मा १२९ १५ १० ०३   ५५ ०८

Online मार्फत (१० बजे सम्म) प्राप्त २०७२।१०।२२ गतेको पुनरावेदन अदालतहरूको पेशी तथा कार्य फर्छ्यौटः

जम्मा पेशी फैसला आदेश आन्तरिम आदेश स्थगित आन्तिम आदेश स्थिति नजनाएका अदालत र मुद्दा संख्या पेशी प्रकाशित नभएका अदालत पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका अदालत फैसला गर्ने मध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने ५ अदालतहरू (क्रमशः)
३८२ ३४ ६४ ०३ २३३ ३४ पुनरावेदन अदालत हेटौडा (१०) ५( पुनरावेदन अदालत पोखरा, जुम्ला, इलाम, जनकपुर, दिपायल, बागलुङ) १ (पुनरावेदन अदालत धनकुटा) पुनरावेदन अदालत हेटौडा (६३ पेशीमा १२ थान फैसला), पुनरावेदन अदालत पाटन(१९८ पेशीमा ७ थान फैसला), पुनरावेदन अदालत बुटवल (२० पेशीमा ५ थान फैसला), पुनरावेदन अदालत विराटनगर(४९ पेशीमा ४ थान फैसला) र  पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्ज(१५ थान पेशीमा ३ थान फैसला)

Online मार्फत (१० बजे सम्म) प्राप्त जिल्ला अदालतहरूको २०७२।१०।२२ गतेको कार्य फर्छ्यौट विवरणः

जम्मा पेशी फर्छ्यौट(फैसला तथा अन्तिम आदेश) आदेश स्थगित स्थिति नजनाएका जिल्ला अदालतहरू पेशी प्रकाशित नभएका जिल्ला अदालतहरू पेशी प्रकाशित भई फैसला नभएका जिल्ला अदालतहरू
२०१ ५३ ११३ ३२ उदयपुर(१),कालिकोट(१) र  पर्वत(१) अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, काभ्रेपलाञ्चोक,गोरखा, जाजरकोट, जुम्ला डडेलधुरा, डोट, डोल्पा, तनहु, ताप्लेजुङ, दाङ, दोलखा, धनकुटा, नुवाकोट, पर्सा, बाँके, बैतडी, भक्तपुर, मकवानपुर, मनाङ, महोत्तरी, मुगु, मुस्ताङ, म्यागदी, रसुवा, रूपन्देही, रौतहट र सिन्धुली इलाम, उदयपुर, ओखलढुङ्गा, कालिकोट, कैलाली, खोटाङ, गुल्मी, तेह्रथुम, दार्चुला, दैलेख, धनकुटा, पर्वत, पाँचथर, प्युठान, बझाङ्ग, बाजुरा, बारा, मोरङ्ग, रूकुम, रूकुम, रोल्पा, संखुवासभा, सप्तरी, सल्यान, सिन्धुपाल्चोक, सुर्खेत र स्याङ्जा
२०१ ५३ ११३ ३२ २९ २६

काठमाडौं, २०७२ साल माघ २२ गते शुक्रवार

सर्वोच्च अदालतको कार्य फर्छ्यौटः

सर्वोच्च अदालतमा मिति २०७२।१०।२१ गते मुद्दा, रिट तथा विभिन्न खालका निवेदनहरू गरी जम्मा १८७ थान मुद्दाको पेशी प्रकाशित भएकोमा ३२ थान मुद्दा फैसला हुनाको साथै १६ थान मुद्दामा विभिन्न खालका आदेशहरू जारी भएको थियो।त्यसै गरी ४० थान मुद्दा कानुन व्यवसायीको अनुरोधसमेतको कारण स्थगित भएका, ४० थान मुद्दा हेर्न नमिलेका कारण हटेका र ५८ थान मुद्दा हेर्न नभ्याउने भई पेशी सूचीबाट हटेका थिए।

पुनरावेदन अदालतहरूको कार्य फर्छ्यौटः

Online मार्फत हालसम्म (२ बजे सम्म) प्राप्त भएको जानकारी अनुसार मिति २०७२।१०।२१ गते १६ वटा पुनरावेदन अदालतहरू मध्ये पुनरावेदन अदालत जुम्ला बाहेक १४ वटा पुनरावेदन अदालतहरूमा ५०३ थान मुद्दाको पेशी प्रकाशित भएकोमा ६१ थान मुद्दा फैसला भएको थियो भने १०९ थान मुद्दामा विभिन्न खालका आदेशहरू भएको थियो। त्यसै गरी २८१ थान मुद्दा कानुन व्यवसायीहरूको अनुरोधको कारण स्थगित भएका थिए। पेशी प्रकाशीत भएका मध्ये सबभन्दा बढी मुद्दा फैसला गर्ने अदालतहरूमा क्रमशः पुनरावेदन अदालत पाटन पहिलो (१९ पेशीमा ६ थान फैसला), पुनरावेदन अदालत इलाम दोस्रो (१९ पेशीमा ६ थान फैसला), पुनरावेदन अदालत बुटवल तेस्रो ( ४५ पेशीमा २ थान फैसला), पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्ज चौथो ( २३ पेशीमा २ थान फैसला) र पुनरावेदन अदालत हेटौंडा पाँचौ ( ३५ थान पेशीमा २ थान फैसला) स्थानमा रहेका थिए। पेशी प्रकाशित भएर पनि पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको १ थान, पुनरावेदन अदालत पोखराको १ थान र पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको १ थान गरी ३ थान मुद्दामा स्थिति जनाईएको नपाईदा ती मुद्दामा के कस्तो कारवाही भएको थियो भन्ने बारेमा जानकारी हुन सकेन।

विशेष अदालत, काठमाडौंको कार्य फर्छ्यौटः

विशेष अदालतमा मिति २०७२।१०।२१ गते ५ थान मुद्दाको पेशी प्रकाशित भएकोमा १ थान मुद्दा फैसला भएको थियो भने २ थान मुद्दामा विभिन्न खालका आदेशहरू भएका थिए। २ थान मुद्दामा कुनै स्थिति नजनाईएकोले ती मुद्दामा के भएको हो भन्ने बारे कुनै जानकारी हुन सकेन।

जिल्ला अदालतहरूको कार्य फर्छ्यौटः

Online मार्फत हालसम्म (१ बजेसम्म) प्राप्त भएको जानकारी अनुसार मिति २०७२।१०।२१ गते ७५ जिल्ला अदालतहरू मध्ये ६३ जिल्ला अदालतहरूमा ११०५ थान मुद्दा पेशी प्रकाशित भएकोमा २४३ थान मुद्दा फैसला भई ४६१ थान मुद्दामा विभिन्न खालका आदेशहरू भएका थिए भने ३९२ थान मुद्दा स्थगित भएका थिए। ७५ मध्ये सोलुखुम्बु, धनुषा, रौतहट, मनाङ, मुस्ताङ, जाजरकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु, डोटी र बैतडी गरी १२ जिल्ला अदालतहरूबाट कुनै मुद्दाको पेशी प्रकाशित भएको थिएन भने पेशी प्रकाशित भएका मध्ये कञ्चनपुर, खोटाङ, डडेलधुरा, तनहु, ताप्लेजुङ, दार्चुला, दैलेख, दोलखा, धनकुटा, नुवाकोट, प्यूठान, बझाङ, बागलुङ, भोजपुर, महोत्तरी, रसुवा, रामेछप, सर्लाही, सल्यान र सिराहा गरी २० जिल्ला अदालतहरूबाट कुनै पनि मुद्दा फैसला भएको थिएन। सबै भन्दा बढी मुद्दा फैसला हुने जिल्ला अदालतहरूमा क्रमशः काठमाडौं जिल्ला अदालत पहिलो (१९४ पेशीमा ४९ थान फैसला), चितवन जिल्ला अदालत दोस्रो (३४ पेशीमा १४ थान फैसला), भक्तपुर जिल्ला अदालत तेस्रो (३० पेशीमा १४ थान फैसला), रूपन्देही जिल्ला अदालत चौथो (४८ पेशीमा १४ थान फैसला) र ललितपुर जिल्ला अदालत पाँचौ (५५ पेशीमा १३ थान फैसला) भएका थिए। पेशी प्रकाशित भएकामा बाँके जिल्ला अदालतको ९ थान मुद्दामा स्थिति नजनाईएको कारण ती मुद्दामा के कस्तो कारवाही भएको थियो भन्ने बारेमा जानकारी हुन सकेन।

काठमाडौं, २०७२ साल माघ २१ गते बिहिवार

सर्वोच्च अदालतको कार्य फर्छ्यौटः

सर्वोच्च अदालतमा मिति २०७२।१०।२० गते मुद्दा, रिट तथा विभिन्न खालका निवेदनहरू गरी जम्मा २६१ थान मुद्दाको पेशी प्रकाशित भएकोमा ५२ थान मुद्दा फैसला हुनाको साथै ३८ थान मुद्दामा विभिन्न खालका आदेशहरू जारी भएको थियो।त्यसै गरी ३५ थान मुद्दा कानुन व्यवसायीको अनुरोधसमेतको कारण स्थगित भएका, ३२ थान मुद्दा हेर्न नमिलेका कारण हटेका र ९१ थान मुद्दा हेर्न नभ्याउने भई पेशी सूचीबाट हटेका थिए।

पुनरावेदन अदालतहरूको कार्य फर्छ्यौटः

Online मार्फत हालसम्म (११ बजे सम्म) प्राप्त भएको जानकारी अनुसार मिति २०७२।१०।२० गते १६ वटा पुनरावेदन अदालतहरू मध्ये पुनरावेदन अदालत जुम्ला बाहेक १५ वटा पुनरावेदन अदालतहरूमा ६२२ थान मुद्दाको पेशी प्रकाशित भएकोमा ९१ थान मुद्दा फैसला भएको थियो भने ११३ थान मुद्दामा विभिन्न खालका आदेशहरू भएको थियो। त्यसै गरी ३५६ थान मुद्दा कानुन व्यवसायीहरूको अनुरोधको कारण स्थगित भएका थिए। पेशी प्रकाशीत भएका मध्ये सबभन्दा बढी मुद्दा फैसला गर्ने अदालतहरूमा क्रमशः पुनरावेदन अदालत हेटौंडा पहिलो (८७ पेशीमा २५ थान फैसला), पुनरावेदन अदालत पाटन दोस्रो (२२९ पेशीमा २५ थान फैसला), पुनरावेदन अदालत इलाम तेस्रो ( १९ पेशीमा ९ थान फैसला), पुनरावेदन अदालत वुटवल चौथो ( ४० पेशीमा १० थान फैसला) र पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्ज पाँचौ ( १३ थान पेशीमा ६ थान फैसला) स्थानमा रहेका थिए।

विशेष अदालत, काठमाडौंको कर्य फर्छ्टयौटः

विशेष अदालतमा मिति २०७२।१०।२० गते ८ थान मुद्दाको पेशी प्रकाशित भएकोमा १ थान मुद्दा फैसला, ३ थान मुद्दामा विभिन्न खालका आदेश, १ थान मुद्दा स्थगित हुनुको साथै ३ थान मुद्दा समय अभावका कारण हेर्न नभ्याउने भई पेशी सूचीबाट हटेका थिए।

जिल्ला अदालतहरूको कार्य फर्छ्यौटः

Online मार्फत हालसम्म (११.३० बजेसम्म) प्राप्त भएको जानकारी अनुसार मिति २०७२।१०।२० गते ७५ जिल्ला अदालतहरू मध्ये ६४ जिल्ला अदालतहरूमा १०३४ थान मुद्दा पेशी प्रकाशित भएकोमा २४७ थान मुद्दा फैसला भई ४५८ थान मुद्दामा विभिन्न खालका आदेशहरू भएका थिए भने २९२ थान मुद्दा स्थगित भएका थिए। ७५ मध्ये सोलुखुम्बु, धनुषा, मनाङ, मुस्ताङ, गुल्मी, जाजरकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु, र बैतडी गरी ११ जिल्ला अदालतहरूबाट कुनै मुद्दाको पेशी प्रकाशित भएको थिएन भने पेशी प्रकाशित भएका मध्ये डडेलधुरा, ताप्लेजुङ, दार्चुला, दैलेख, धनकुटा, नुवाकोट, पाल्पा, प्यूठान, बझाङ, भोजपुर, महोत्तरी, रसुवा, रोल्पा, लमजुङ, सप्तरी, सर्लाही, र सिराहा गरी १७ जिल्ला अदालतहरूबाट कुनै पनि मुद्दा फैसला भएको थिएन। सबै भन्दा बढी मुद्दा फैसला हुने जिल्ला अदालतहरूमा क्रमशः काठमाडौं जिल्ला अदालत पहिलो (१८२ पेशीमा ५७ थान फैसला), नवलपरासी जिल्ला अदालत दोस्रो (३० पेशीमा १५ थान फैसला), ललितपुर जिल्ला अदालत तेस्रो (२८ पेशीमा ११ थान फैसला), कपिलवस्तु जिल्ला अदालत चौथो (३७ पेशीमा १० थान फैसला) र कास्की जिल्ला अदालत पाँचौ (३१ पेशीमा १० थान फैसला) भएका थिए। पेशी प्रकाशित भएकामा भक्तपुर जिल्ला अदालतको ४ थान, मोरङ जिल्ला अदालतको २९ थान, बागलुङ जिल्ला अदालतको १ थान, प्यूठान जिल्ला अदालतको १ थान र सप्तरी जिल्ला अदालतको २ थान गरी ३७ थान मुद्दामा स्थिति नजनाईएको कारण ती मुद्दामा के कस्तो कारवाही भएको थियो भन्ने बारेमा जानकारी हुन सकेन।

काठमाडौं, २०७२ साल माघ २० गते बुधवार

सर्वोच्च अदालतको कार्य फर्छ्यौटः

सर्वोच्च अदालतमा मिति २०७२।१०।१९ गते मुद्दा, रिट तथा विभिन्न खालका निवेदनहरू गरी जम्मा २१७ थान मुद्दाको पेशी प्रकाशित भएकोमा १८ थान मुद्दा फैसला हुनाको साथै १४ थान मुद्दामा विभिन्न खालका आदेशहरू जारी भएको थियो।त्यसै गरी १३ थान मुद्दा हेर्दाहेर्दै बाँकी रहेको, १७ थान मुद्दा कानुन व्यवसायीको अनुरोधसमेतको कारण स्थगित भएका, २ थान मुद्दा हेर्न नमिलेका कारण हटेका र १५३ थान मुद्दा हेर्न नभ्याउने भई पेशी सूचीबाट हटेका थिए।

पुनरावेदन अदालतहरूको कार्य फर्छ्यौटः

Online मार्फत हालसम्म (१२ बजे सम्म) प्राप्त भएको जानकारी अनुसार मिति २०७२।१०।१९ गते १६ वटा पुनरावेदन अदालतहरू मध्ये पुनरावेदन अदालत जुम्ला बाहेक १५ वटा पुनरावेदन अदालतहरूमा ५३० थान मुद्दाको पेशी प्रकाशित भएकोमा ८९ थान मुद्दा फैसला भएको थियो भने ९० थान मुद्दामा विभिन्न खालका आदेशहरू भएको थियो। त्यसै गरी २८८ थान मुद्दा कानुन व्यवसायीहरूको अनुरोधको कारण स्थगित भएका थिए। पेशी प्रकाशीत भएका मध्ये पुनरावेदन अदालत पाटनले १२८ थान मुद्दा पेशीमा ३३ थान मुद्दा फैसला गरी सबै भन्दा बढी मुद्दा फैसला गरेको थियो भने पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले ५९ थान मुद्दा पेशीमा चढेकोमा १५ थान मुद्दा फैसला गरी सबभन्दा बढी मुद्दा फैसला गर्ने अदालत मध्येमा दोस्रो अदालत हुन सफल भएको थियो। ६ थान मुद्दा पेशी प्रकाशित भएर पनि पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरले ६ थान मुद्दामै स्थिति नजनाईएको कारण ती मुद्दामा के कस्तो कारवाही भएको हो भन्ने बारेमा जानकारी हुन सकेन।

विशेष अदालत, काठमाडौंको कार्य फर्छ्यौटः

विशेष अदालतमा मिति २०७२।१०।१९ गते ८ थान मुद्दाको पेशी प्रकाशित भएकोमा कुनै पनि मुद्दामा फैसला भएन भने ३ थान मुद्दामा विभिन्न खालका आदेशहरू भएको थियो। त्यसै गरी ५ थान मुद्दा हेर्न नभ्याउने भई पेशी सूचीबाट हटेका थिए।

जिल्ला अदालतहरूको कार्य फर्छ्यौटः

Online मार्फत हालसम्म (११.५८ बजेसम्म) प्राप्त भएको जानकारी अनुसार मिति २०७२।१०।१९ गते ७५ जिल्ला अदालतहरू मध्ये ६४ जिल्ला अदालतहरूमा १०३४ थान मुद्दा पेशी प्रकाशित भएकोमा २५६ थान मुद्दा फैसला भई ४५४ थान मुद्दामा विभिन्न खालका आदेशहरू भएका थिए भने ३१८ थान मुद्दा स्थगित भएका थिए। ७५ मध्ये सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु, अछाम, बाजुरा, दार्चुला र डडेलधुरा गरी ११ जिल्ला अदालतहरूबाट कुनै मुद्दाको पेशी प्रकाशित भएको थिएन भने पेशी प्रकाशित भएका मध्ये इलाम, गुल्मी, जाजरकोट, ताप्लेजुङ, दैलेख, बझाङ, भोजपुर, महोत्तरी, रसुवा, रौतहट, सप्तरी, र सर्लाही गरी १२ जिल्ला अदालतहरूबाट कुनै पनि मुद्दा फैसला भएको थिएन। फैसला हुने जिल्ला अदालतहरूमा क्रमशः काठमाडौं जिल्ला अदालत (१९० पेशीमा ४९ थान फैसला), रूपन्देही जिल्ला अदालत (४७ पेशीमा १८ थान फैसला), सुनसरी जिल्ला अदालत (४७ पेशीमा १६ थान फैसला), कास्की जिल्ला अदालत (३२ पेशीमा १२ थान फैसला) र दाङ जिल्ला अदालत (३१ पेशीमा १२ थान फैसला) समेत गरी पाँचवटा जिल्ला अदालतहरू अग्रपङ्तिमा रहेका थिए। पेशी प्रकाशित भएर पनि भक्तपुर जिल्ला अदालतको ६ थान मुद्दामा स्थिति जनाईएको नपाईदा ती मुद्दामा के कस्तो कारवाही भएको थियो भन्ने बारेमा जानकारी हुन सकेन।

काठमाडौं, २०७२ साल माघ १९ गते मङ्गलवार

सर्वोच्च अदालतको कार्य फर्छ्यौटः

सर्वोच्च अदालतमा मिति २०७२।१०।१८ गते मुद्दा, रिट तथा विभिन्न खालका निवेदनहरू गरी जम्मा २०० थान मुद्दाको पेशी प्रकाशित भएकोमा ६१ थान मुद्दा फैसला हुनाको साथै ४५ थान मुद्दामा विभिन्न खालका आदेशहरू जारी भएको थियो।त्यसै गरी १ थान मुद्दा हेर्दाहेर्दै बाँकी रहेको, १२ थान मुद्दा कानुन व्यवसायीको अनुरोधसमेतको कारण स्थगित भएका, २३ थान मुद्दा हेर्न नमिलेका कारण हटेका र ५८ थान मुद्दा हेर्न नभ्याउने भई पेशी सूचीबाट हटेका थिए।

पुनरावेदन अदालतहरूबाट भएको कार्य फर्छ्यौटः

Online मार्फत हालसम्म (११.४५ बजे सम्म) प्राप्त भएको जानकारी अनुसार मिति २०७२।१०।१८ गते १६ वटा पुनरावेदन अदालतहरू मध्ये पुनरावेदन अदालत जुम्ला बाहेक १५ वटा पुनरावेदन अदालतहरूमा ६१५ थान मुद्दाको पेशी प्रकाशित भएकोमा ९० थान मुद्दा फैसला भएको थियो भने १६७ थान मुद्दामा विभिन्न खालका आदेशहरू भएको थियो। त्यसै गरी २७५ थान मुद्दा कानुन व्यवसायीहरूको अनुरोधको कारण स्थगित भएका थिए। पुनरावेदन अदालत पाटनबाट २११ थान मुद्दा पेशीमा चढेकोमा ३८ थान मुद्दा फैसला गरी सबै भन्दा बढी मुद्दा फैसला गर्ने अदालतमा प्रथम भएको थियो भने पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट ६६ थान मुद्दा पेशीमा चढेकोमा १५ थान मुद्दा फैसला गरी सबभन्दा बढी मुद्दा फैसला गर्ने अदालत मध्येमा दोस्रो अदालत हुन सफल भएको थियो। पेशी प्रकाशित भएर पनि पुनरावेदन अदालत राजविराजको १९ थान मुद्दामा र पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको ६ थान मुद्दामा स्थिति नजनाईएको कारण ती मुद्दामा के कस्तो कारवाही भएको थियो भन्ने बारेमा जानकारी हुन सकेन।

जिल्ला अदालतहरूबाट भएको कार्य फर्छ्यौटः

Online मार्फत हालसम्म (१२ बजेसम्म) प्राप्त भएको जानकारी अनुसार मिति २०७२।१०।१८ गते ७५ जिल्ला अदालतहरू मध्ये ६६(डोल्पा जिल्ला अदालतको विवरण फोनबाट प्राप्त भएको) जिल्ला अदालतहरूमा १०८५ थान मुद्दा पेशी प्रकाशित भएकोमा २८७ थान मुद्दा फैसला भई ४५७ थान मुद्दामा विभिन्न खालका आदेशहरू भएका थिए भने ३४२ थान मुद्दा स्थगित भएका थिए। ७५ मध्ये धनुषा, मनाङ, मुस्ताङ, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, बाजुरा र दार्चुला गरी ८ जिल्ला अदालतहरूबाट कुनै मुद्दाको पेशी प्रकाशित भएको थिएन भने पेशी प्रकाशित भएका मध्ये अर्घाखाँची, कालिकोट, गुल्मी, डडेल्धुरा, डोटी, तनहु, ताप्लेजुङ, दैलेख, दोलखा, धनकुटा, पाल्पा, बझाङ्ग, महोत्तरी ,म्याग्दी, रसुवा, रौतहट, सर्लाही, सल्यान र सोलुखुम्बु गरी २२ जिल्ला अदालतहरूबाट कुनै पनि मुद्दा फैसला भएको थिएन। फैसला हुने जिल्ला अदालतहरूमा क्रमशः काठमाडौं जिल्ला अदालत (२०५ पेशीमा ५१ थान फैसला), भक्तपुर जिल्ला अदालत (४५ पेशीमा ३१ थान फैसला), दाङ जिल्ला अदालत (३८ पेशीमा २५ थान फैसला), चितवन जिल्ला अदालत (३२ पेशीमा १४ थान फैसला) र बाँके जिल्ला अदालत (४४ पेशीमा १४ थान फैसला) समेत गरी पाँचवटा जिल्ला अदालतहरू अग्रपङ्तिमा रहेका थिए। पेशी प्रकाशित भएर पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतको ३ थान, कास्की जिल्ला अदालतको ४ थान, मोरङ जिल्ला अदालतको १ थान, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतको ६ थान, कालिकोट जिल्ला अदालतको २ थान गरी १६ थान मुद्दामा स्थिति जनाईएको नपाईदा ती मुद्दामा के कस्तो कारवाही भएको थियो भन्ने बारेमा जानकारी हुन सकेन।

काठमाडौं, २०७२ साल माघ १८ गते सोमवार

सर्वोच्च अदालतको कार्य फर्छ्यौटः

सर्वोच्च अदालतमा मिति २०७२।१०।१७ गते मुद्दा, रिट तथा विभिन्न खालका निवेदनहरू गरी जम्मा १८८ थान मुद्दाको पेशी प्रकाशित भएकोमा ४३ थान मुद्दा फैसला हुनाको साथै ५२ थान मुद्दामा विभिन्न खालका आदेशहरू जारी भएको थियो।त्यसै गरी ८ थान मुद्दा हेर्दाहेर्दै बाँकी रहेका, २१ थान मुद्दा कानुन व्यवसायीको अनुरोधको कारण स्थगित भएका, ५ थान मुद्दा हेर्न नमिलेका कारण हटेका र ५९ थान मुद्दा नभ्याउने भई पेशी सूचीबाट हटेका थिए।

पुनरावेदन अदालतहरूबाट भएको कार्य फर्छ्यौटः

Online मार्फत हालसम्म (१० बजे सम्म) प्राप्त भएको जानकारी अनुसार मिति २०७२।१०।१७ गते १६ वटा पुनरावेदन अदालतहरू मध्ये पुनरावेदन अदालत जुम्ला बाहेक १५ वटा पुनरावेदन अदालतहरूमा ५६८ थान मुद्दाको पेशी प्रकाशित भएकोमा ९० थान मुद्दा फैसला भएको थियो भने ७७ थान मुद्दामा विभिन्न खालका आदेशहरू भएको थियो। त्यसै गरी ३३६ थान मुद्दा कानुन व्यवसायीहरूको अनुरोधको कारण स्थगित भएका थिए। पुनरावेदन अदालत पाटनबाट १७४ थान मुद्दा पेशीमा चढेकोमा ३२ थान मुद्दा फैसला गरी फैसला भएका अदालतहरू मध्ये अग्रपङ्तिमा रहेको थियो भने पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट ७१ थान मुद्दाको पेशी प्रकाशित भएकोमा २८ थान मुद्दा फैसला गरी सबभन्दा बढी मुद्दा फैसला गर्ने मध्येमा दोस्रो अदालत हुन सफल भएको थियो।

जिल्ला अदालतहरूबाट भएको कार्य फर्छ्यौटः

Online मार्फत हालसम्म(११.५४बजेसम्म) प्राप्त भएको जानकारी अनुसार मिति २०७२।१०।१७ गते ७५ जिल्ला अदालतहरू मध्ये ६५(डोल्पा जिल्ला अदालतको विवरण फोनबाट प्राप्त भएको) जिल्ला अदालतहरूमा १०८३ थान मुद्दा पेशी प्रकाशित भएकोमा २३६ थान मुद्दा फैसला भई ४०६ थान मुद्दामा विभिन्न खालका आदेशहरू भएका थिए भने ४११ थान मुद्दा स्थगित भएका थए। ७५ मध्ये भोजपुर, धनुषा, मनाङ, मुस्ताङ, जाजरकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु, अछाम र बैतडी गरी ११ जिल्ला अदालतहरूबाट कुनै मुद्दाको पेशी प्रकाशित भएको थिएन भने पेशी प्रकाशित भएका मध्ये उदयपुर, कालिकोट, गुल्मी, डडेल्धुरा, डोटी, ताप्लेजुङ्ग, तेह्रथुम, दार्चुला, दैलेख, धादिङ्ग, पाल्पा, प्यूठान, बझाङ्ग, बाजुरा, महोत्तरी ,म्याग्दी, रसुवा, रोल्पा, रौतहट, सप्तरी, सर्लाही र स्याङ्गजा गरी २२ जिल्ला अदालतहरूबाट कुनै पनि मुद्दा फैसला भएको थएन। फैसला हुने जिल्ला अदालतहरूमा क्रमशः काठमाडौं जिल्ला अदालत (१९९ पेशीमा ४८ थान फैसला), सुनसरी जिल्ला अदालत (७४ पेशीमा २३ थान फैसला), भक्तपुर जिल्ला अदालत (२८ पेशीमा १३ थान फैसला), रूपन्देही जिल्ला अदालत (४० पेशीमा १३ थान फैसला) र चितवन जिल्ला अदालत (३४ पेशीमा १२ थान फैसला) समेत गरी पाँचवटा जिल्ला अदालतहरू अग्रपङ्तिमा रहेका थिए।

काठमाडौं, १७ माघः

सर्वोच्च अदालतको कार्य फर्छ्यौटः

सर्वोच्च अदालतमा मिति २०७२।१०।१४ गते मुद्दा, रिट तथा विभिन्न खालका निवेदनहरू गरी जम्मा १९२ थान पेशी प्रकाशित भएकोमा ४५ थान फैसला हुनाको साथै १५ थानमा विभिन्न खालका आदेशहरू जारी भएको थियो।उक्त दिन संवैधानिक इजलास भने बसेन। त्यसै गरी मिति २०७२।१०।१५ गते मुद्दा, रिट तथा विभिन्न खालका निवेदनहरूसमेत गरी जम्मा २०५ थान पेशी प्रकाशित भएकोमा २८ थान फैसला हुनाको साथै ३ थानमा विभिन्न खालका आदेशहरू जारी भएको थियो। उक्त दिन पनि संवैधानिक इजलास बसेको थिएन।

पुनरावेदन अदालतहरूबाट भएको कार्य फर्छ्यौटः

Online मार्फत हालसम्म प्राप्त भएको जानकारी अनुसार मिति २०७२।१०।१४ गते १६ वटा पुनरावेदन अदालतहरू मध्ये १४ वटा पुनरावेदन अदालतहरूमा ४५६ थान मुद्दाहरूको पेशी प्रकाशित भएको थियो।उक्त दिन पुनरावेदन अदालत जुम्ला र पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरबाट कुनै पनि मुद्दाको पेशी प्रकाशित भएको थिएन । पेशी प्रकाशित भएका ४५६ थान मुद्दाहरू मध्ये ४६ थान मुद्दाहरूमा फैसला हुनाको साथै ५३ थान मुद्दाहरूमा अन्तिम आदेश भएको थियो। त्यसै गरी पेशी प्रकाशित भएका मुद्दाहरू मध्ये ११६ थान मुद्दाहरूमा विभिन्न खालका आदेशहरू भएको थियो।मिति २०७२।१०।१५ गते १६ वटा पुनरावेदन अदालतहरू मध्ये १३ वटा पुनरावेदन अदालतहरूमा ३३० थान मुद्दाहरूको पेशी प्रकाशित भएको थियो।उक्त दिन पुनरावेदन अदालत जुम्ला, पुनरावेदन अदालत सुर्खेत र पुनरावेदन अदालत दिपायलबाट कुनै पनि मुद्दाको पेशी प्रकाशित भएन । पेशी प्रकाशित भएका ३३० थान मुद्दाहरू मध्ये ३२ थान मुद्दाहरूमा फैसला र १६ थान मुद्दाहरूमा अन्तिम आदेश सम्पन्न भएको थियो। त्यसै गरी पेशी प्रकाशित भएका मुद्दाहरू मध्ये ६० थान मुद्दाहरूमा विभिन्न खालका आदेशहरू भएको थियो।

जिल्ला अदालतहरूबाट भएको कार्य फर्छ्यौटः

Online मार्फत हालसम्म प्राप्त भएको जानकारी अनुसार मिति २०७२।१०।१४ गते ७५ जिल्ला अदालतहरू मध्ये ६३ जिल्ला अदालतहरूमा ९९० थान मुद्दा पेशी प्रकाशित भएको थियो।उक्त दिन अर्घाखाँची, सर्लाही, रौतहट, मनाङ, मुस्ताङ,जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु, बझाँग, दार्चुला, डडेलधुरा जिल्ला अदालतहरूबाट कुनै पनि मुद्दाको पेशी प्रकाशित भएको थिएन। पेशी प्रकाशित भएका ९९० थान मुद्दा मध्ये जम्मा २१७ थान मुद्दामा फैसला र ३८९ थान मुद्दाहरुमा विभिन्न खालका आदेशहरू भएका थिए । पेशी प्रकाशित भएका जिल्ला मध्ये इलाम, उदयपुर, गुल्मी, डोटी, तेह्रथुम, धनुषा, पर्सा, पाल्पा, प्युठान, बाजुरा, बैतडी, भोजपुर, महोत्तरी, रसुवा, रुकुम, सप्तरी, सोलुखुम्बु, स्यांग्जा जिल्ला अदालतहरूबाट भने कुनै पनि मुद्दामा फैसला भएका थिएनन् । मिति २०७२।१०।१५ गते ७५ जिल्ला अदालतहरू मध्ये ३९ जिल्ला अदालतहरूमा १७३ थान मुद्दा तथा विविध प्रकारमा निवेदनहरूको पेशी प्रकाशित भएकोमा ३९ थान मुद्दामा फैसला तथा अन्तिम आदेश र ११८ थान मुद्दामा विविध खालका आदेश भएको थियो।पेशी प्रकाशित भएका जिल्ला अदालतहरु मध्ये २३ जिल्ला अदालतहरुबाट भने कुनै पनि मुद्दा तथा निवेदनहरूको लगत फर्छ्यौट भएको थिएन ।