सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

नेपाल कानून पत्रिका

Latest Digital Archieve

सि.नं साल महिना भाग अंक
  १  २०७७  बैशाख  ६२  १
  २  २०७६  चैत्र  ६१  १२
  ३  २०७६  फाल्गुन  ६१  ११
  ४  २०७६  माघ  ६१  १०
  ५  २०७६  पौष  ६१  ९
  ६  २०७६  मंसिर  ६१  ८
  ७  २०७६  कार्तिक  ६१  ७
  ८  २०७६  आश्विन  ६१  ६
  ९  २०७६  भाद्र  ६१  ५
  १०  २०७६  श्रावण  ६१  ४
  ११  २०७६  आषाढ  ६१  ३
  १२  २०७६  जेष्ठ  ६१  २
  १३  २०७६  बैशाख  ६१  १
  १४  २०७५  चैत्र  ६०  १२
  १५  २०७५  फाल्गुन  ६०  ११
  १६  २०७५  माघ  ६०  १०
  १७  २०७५  पौष  ६०  ९
  १८  २०७५  मंसिर  ६०  ८
  १९  २०७५  कार्तिक  ६०  ७
  २०  २०७५  आश्विन  ६०  ६
  २१  २०७५  भाद्र  ६०  ५
  २२  २०७५  श्रावण  ६०  ४
  २३  २०७५  आषाढ  ६०  ३
  २४  २०७५  जेष्ठ  ६०  २
  २५  २०७५  बैशाख  ६०  १
  २६  २०७४  चैत्र  ५९  १२
  २७  २०७४  फाल्गुन  ५९  ११
  २८  २०७४  माघ  ५९  १०
  २९  २०७४  पौष  ५९  ९
  ३०  २०७४  मंसिर  ५९  ८
  ३१  २०७४  कार्तिक  ५९  ७
  ३२  २०७४  आश्विन  ५९  ६
  ३३  २०७४  भाद्र  ५९  ५
  ३४  २०७४  श्रावण  ५९  ४
  ३५  २०७४  आषाढ  ५९  ३
  ३६  २०७४  जेष्ठ  ५९  २
  ३७  २०७४  बैशाख  ५९  १
  ३८  २०७३    ५८  १३
  ३९  २०७३  चैत्र  ५८  १२
  ४०  २०७३  फाल्गुन  ५८  ११
  ४१  २०७३  माघ  ५८  १०
  ४२  २०७३  पौष  ५८  ९
  ४३  २०७३  मंसिर  ५८  ८
  ४४  २०७३  कार्तिक  ५८  ७
  ४५  २०७३  आश्विन  ५८  ६
  ४६  २०७३  भाद्र  ५८  ५
  ४७  २०७३  श्रावण  ५८  ४
  ४८  २०७३  आषाढ  ५८  ३
  ४९  २०७३  जेष्ठ  ५८  २
  ५०  २०७३  बैशाख  ५८  १
  ५१  २०७२    ५७  १३
  ५२  २०७२  चैत्र  ५७  १२
  ५३  २०७२  फाल्गुन  ५७  ११
  ५४  २०७२  माघ  ५७  १०
  ५५  २०७२  पौष  ५७  ९
  ५६  २०७२  मंसिर  ५७  ८
  ५७  २०७२  कार्तिक  ५७  ७
  ५८  २०७२  आश्विन  ५७  ६
  ५९  २०७२  भाद्र  ५७  ५
  ६०  २०७२  श्रावण  ५७  ४
  ६१  २०७२  आषाढ  ५७  ३
  ६२  २०७२  जेष्ठ  ५७  २
  ६३  २०७२  बैशाख  ५७  १
  ६४  २०७१    ५६  १३
  ६५  २०७१  चैत्र  ५६  १२
  ६६  २०७१  फाल्गुन  ५६  ११
  ६७  २०७१  माघ  ५६  १०
  ६८  २०७१  पौष  ५६  ९
  ६९  २०७१  मंसिर  ५६  ८
  ७०  २०७१  कार्तिक  ५६  ७
  ७१  २०७१  आश्विन  ५६  ६
  ७२  २०७१  भाद्र  ५६  ५
  ७३  २०७१  श्रावण  ५६  ४
  ७४  २०७१  आषाढ  ५६  ३
  ७५  २०७१  जेष्ठ  ५६  २
  ७६  २०७१  बैशाख  ५६  १
  ७७  २०७०    ५५  १३
  ७८  २०७०  चैत्र  ५५  १२
  ७९  २०७०  फाल्गुन  ५५  ११
  ८०  २०७०  माघ  ५५  १०
  ८१  २०७०  पौष  ५५  ९
  ८२  २०७०  मंसिर  ५५  ८
  ८३  २०७०  कार्तिक  ५५  ७
  ८४  २०७०  आश्विन  ५५  ६
  ८५  २०७०  भाद्र  ५५  ५
  ८६  २०७०  श्रावण  ५५  ४
  ८७  २०७०  आषाढ  ५५  ३
  ८८  २०७०  जेष्ठ  ५५  २
  ८९  २०७०  बैशाख  ५५  १
  ९०  २०६९    ५४  १३
  ९१  २०६९  चैत्र  ५४  १२
  ९२  २०६९  फाल्गुन  ५४  ११
  ९३  २०६९  माघ  ५४  १०
  ९४  २०६९  पौष  ५४  ९
  ९५  २०६९  मंसिर  ५४  ८
  ९६  २०६९  कार्तिक  ५४  ७
  ९७  २०६९  आश्विन  ५४  ६
  ९८  २०६९  भाद्र  ५४  ५
  ९९  २०६९  श्रावण  ५४  ४
  १००  २०६९  आषाढ  ५४  ३
  १०१  २०६९  जेष्ठ  ५४  २
  १०२  २०६९  बैशाख  ५४  १
  १०३  २०६८    ५३  १३
  १०४  २०६८  चैत्र  ५३  १२
  १०५  २०६८  फाल्गुन  ५३  ११
  १०६  २०६८  माघ  ५३  १०
  १०७  २०६८  पौष  ५३  ९
  १०८  २०६८  मंसिर  ५३  ८
  १०९  २०६८  कार्तिक  ५३  ७
  ११०  २०६८  आश्विन  ५३  ६
  १११  २०६८  भाद्र  ५३  ५
  ११२  २०६८  श्रावण  ५३  ४
  ११३  २०६८  आषाढ  ५३  ३
  ११४  २०६८  जेष्ठ  ५३  २
  ११५  २०६८  बैशाख  ५३  १
  ११६  २०६७    ५२  १३
  ११७  २०६७  चैत्र  ५२  १२
  ११८  २०६७  फाल्गुन  ५२  ११
  ११९  २०६७  माघ  ५२  १०
  १२०  २०६७  पौष  ५२  ९
  १२१  २०६७  मंसिर  ५२  ८
  १२२  २०६७  कार्तिक  ५२  ७
  १२३  २०६७  आश्विन  ५२  ६
  १२४  २०६७  भाद्र  ५२  ५
  १२५  २०६७  श्रावण  ५२  ४
  १२६  २०६७  आषाढ  ५२  ३
  १२७  २०६७  जेष्ठ  ५२  २
  १२८  २०६७  बैशाख  ५२  १
  १२९  २०६६  चैत्र  ५१  १२
  १३०  २०६६  फाल्गुन  ५१  ११
  १३१  २०६६  माघ  ५१  १०
  १३२  २०६६  पौष  ५१  ९
  १३३  २०६६  मंसिर  ५१  ८
  १३४  २०६६  कार्तिक  ५१  ७
  १३५  २०६६  आश्विन  ५१  ६
  १३६  २०६६  भाद्र  ५१  ५
  १३७  २०६६  श्रावण  ५१  ४
  १३८  २०६६  आषाढ  ५१  ३
  १३९  २०६६  जेष्ठ  ५१  २
  १४०  २०६६  बैशाख  ५१  १
  १४१  २०६५  चैत्र  ५०  १२
  १४२  २०६५  फाल्गुन  ५०  ११
  १४३  २०६५  माघ  ५०  १०
  १४४  २०६५  पौष  ५०  ९
  १४५  २०६५  मंसिर  ५०  ८
  १४६  २०६५  कार्तिक  ५०  ७
  १४७  २०६५  आश्विन  ५०  ६
  १४८  २०६५  भाद्र  ५०  ५
  १४९  २०६५  श्रावण  ५०  ४
  १५०  २०६५  आषाढ  ५०  ३
  १५१  २०६५  जेष्ठ  ५०  २
  १५२  २०६५  बैशाख  ५०  १