सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

Latest Bulleteins

सि.नं साल महिना वर्ष अंक पुर्णांक
  १  २०७७  जेष्ठ  २९  ४  ६७०
  २  २०७७  जेष्ठ  २९  ३  ६६९
  ३  २०७७  बैशाख  २९  २  ६६८
  ४  २०७७  बैशाख  २९  १  ६६७
  ५  २०७६  चैत्र  २८  २४  ६६६
  ६  २०७६  चैत्र  २८  २३  ६६५
  ७  २०७६  फाल्गुन  २८  २२  ६६४
  ८  २०७६  फाल्गुन  २८  २१  ६६३
  ९  २०७६  माघ  २८  २०  ६६२
  १०  २०७६  माघ  २८  १९  ६६१
  ११  २०७६  पौष  २८  १८  ६६०
  १२  २०७६  पौष  २८  १७  ६५९
  १३  २०७६  मंसिर  २८  १६  ६५८
  १४  २०७६  मंसिर  २८  १५  ६५७
  १५  २०७६  कार्तिक  २८  १४  ६५६
  १६  २०७६  कार्तिक  २८  १३  ६५५
  १७  २०७६  आश्विन  २८  १२  ६५४
  १८  २०७६  आश्विन  २८  ११  ६५३
  १९  २०७६  भाद्र  २८  १०  ६५२
  २०  २०७६  भाद्र  २८  ९  ६५१
  २१  २०७६  श्रावण  २८  ८  ६५०
  २२  २०७६  श्रावण  २८  ७  ६४९
  २३  २०७६  आषाढ  २८  ६  ६४८
  २४  २०७६  आषाढ  २८  ५  ६४७
  २५  २०७६  जेष्ठ  २८  ४  ६४६
  २६  २०७६  जेष्ठ  २८  ३  ६४५
  २७  २०७६  बैशाख  २८  २  ६४४
  २८  २०७६  बैशाख  २८  १  ६४३
  २९  २०७५  चैत्र  २७  २४  ६४२
  ३०  २०७५  चैत्र  २७  २३  ६४१
  ३१  २०७५  फाल्गुन  २७  २२  ६४०
  ३२  २०७५  फाल्गुन  २७  २१  ६३९
  ३३  २०७५  माघ  २७  २०  ६३८
  ३४  २०७५  माघ  २७  १९  ६३७
  ३५  २०७५  पौष  २७  १८  ६३६
  ३६  २०७५  पौष  २७  १७  ६३५
  ३७  २०७५  मंसिर  २७  १६  ६३४
  ३८  २०७५  मंसिर  २७  १५  ६३३
  ३९  २०७५  कार्तिक  २७  १४  ६३२
  ४०  २०७५  कार्तिक  २७  १३  ६३१
  ४१  २०७५  आश्विन  २७  १२  ६३०
  ४२  २०७५  आश्विन  २७  ११  ६२९
  ४३  २०७५  भाद्र  २७  १०  ६२८
  ४४  २०७५  भाद्र  २७  ९  ६२७
  ४५  २०७५  श्रावण  २७  ८  ६२६
  ४६  २०७५  श्रावण  २७  ७  ६२५
  ४७  २०७५  आषाढ  २७  ६  ६२४
  ४८  २०७५  आषाढ  २७  ५  ६२३
  ४९  २०७५  जेष्ठ  २७  ४  ६२२
  ५०  २०७५  जेष्ठ  २७  ३  ६२१
  ५१  २०७५  बैशाख  २७  २  ६२०
  ५२  २०७५  बैशाख  २७  १  ६१९
  ५३  २०७४  चैत्र  २६  २४  ६१८
  ५४  २०७४  चैत्र  २६  २३  ६१७
  ५५  २०७४  फाल्गुन  २६  २२  ६१६
  ५६  २०७४  फाल्गुन  २६  २१  ६१५
  ५७  २०७४  माघ  २६  २०  ६१४
  ५८  २०७४  माघ  २६  १९  ६१३
  ५९  २०७४  पौष  २६  १८  ६१२
  ६०  २०७४  पौष  २६  १७  ६११
  ६१  २०७४  मंसिर  २६  १६  ६१०
  ६२  २०७४  मंसिर  २६  १५  ६०९
  ६३  २०७४  कार्तिक  २६  १४  ६०८
  ६४  २०७४  कार्तिक  २६  १३  ६०७
  ६५  २०७४  आश्विन  २६  १२  ६०६
  ६६  २०७४  आश्विन  २६  ११  ६०५
  ६७  २०७४  भाद्र  २६  १०  ६०४
  ६८  २०७४  भाद्र  २६  ९  ६०३
  ६९  २०७४  श्रावण  २६  ८  ६०२
  ७०  २०७४  श्रावण  २६  ७  ६०१
  ७१  २०७४  आषाढ  २६  ६  ६००
  ७२  २०७४  आषाढ  २६  ५  ५९९
  ७३  २०७४  जेष्ठ  २६  ४  ५९८
  ७४  २०७४  जेष्ठ  २६  ३  ५९७
  ७५  २०७४  बैशाख  २६  २  ५९६
  ७६  २०७४  बैशाख  २६  १  ५९५
  ७७  २०७३  चैत्र  २५  २४  ५९४
  ७८  २०७३  चैत्र  २५  २३  ५९३
  ७९  २०७३  फाल्गुन  २५  २२  ५९२
  ८०  २०७३  फाल्गुन  २५  २१  ५९१
  ८१  २०७३  माघ  २५  २०  ५९०
  ८२  २०७३  माघ  २५  १९  ५८९
  ८३  २०७३  पौष  २५  १८  ५८८
  ८४  २०७३  पौष  २५  १७  ५८७
  ८५  २०७३  मंसिर  २५  १६  ५८६
  ८६  २०७३  मंसिर  २५  १५  ५८५
  ८७  २०७३  कार्तिक  २५  १४  ५८४
  ८८  २०७३  कार्तिक  २५  १३  ५८३
  ८९  २०७३  आश्विन  २५  १२  ५८२
  ९०  २०७३  आश्विन  २५  ११  ५८१
  ९१  २०७३  भाद्र  २५  १०  ५८०
  ९२  २०७३  भाद्र  २५  ९  ५७९
  ९३  २०७३  श्रावण  २५  ८  ५७८
  ९४  २०७३  श्रावण  २५  ७  ५७७
  ९५  २०७३  आषाढ  २५  ६  ५७६
  ९६  २०७३  आषाढ  २५  ५  ५७५
  ९७  २०७३  जेष्ठ  २५  ४  ५७४
  ९८  २०७३  जेष्ठ  २५  ३  ५७३
  ९९  २०७३  बैशाख  २५  २  ५७२
  १००  २०७३  बैशाख  २५  १  ५७१
  १०१  २०७२  चैत्र  २४  २४  ५७०
  १०२  २०७२  चैत्र  २४  २३  ५६९
  १०३  २०७२  फाल्गुन  २४  २२  ५६८
  १०४  २०७२  फाल्गुन  २४  २१  ५६७
  १०५  २०७२  माघ  २४  २०  ५६६
  १०६  २०७२  माघ  २४  १९  ५६५
  १०७  २०७२  पौष  २४  १८  ५६४
  १०८  २०७२  पौष  २४  १७  ५६३
  १०९  २०७२  मंसिर  २४  १६  ५६२
  ११०  २०७२  मंसिर  २४  १५  ५६१
  १११  २०७२  कार्तिक  २४  १४  ५६०
  ११२  २०७२  कार्तिक  २४  १३  ५५९
  ११३  २०७२  आश्विन  २४  १२  ५५८
  ११४  २०७२  आश्विन  २४  ११  ५५७
  ११५  २०७२  भाद्र  २४  १०  ५५६
  ११६  २०७२  भाद्र  २४  ९  ५५५
  ११७  २०७२  श्रावण  २४  ८  ५५४
  ११८  २०७२  श्रावण  २४  ७  ५५३
  ११९  २०७२  आषाढ  २४  ६  ५५२
  १२०  २०७२  आषाढ  २४  ५  ५५१
  १२१  २०७२  जेष्ठ  २४  ४  ५५०
  १२२  २०७२  जेष्ठ  २४  ३  ५४९
  १२३  २०७२  बैशाख  २४  २  ५४८
  १२४  २०७२  बैशाख  २४  १  ५४७
  १२५  २०७१  चैत्र  २३  २४  ५४६
  १२६  २०७१  चैत्र  २३  २३  ५४५
  १२७  २०७१  फाल्गुन  २३  २२  ५४४
  १२८  २०७१  फाल्गुन  २३  २१  ५४३
  १२९  २०७१  माघ  २३  २०  ५४२
  १३०  २०७१  माघ  २३  १९  ५४१
  १३१  २०७१  पौष  २३  १८  ५४०
  १३२  २०७१  पौष  २३  १७  ५३९
  १३३  २०७१  मंसिर  २३  १६  ५३८
  १३४  २०७१  मंसिर  २३  १५  ५३७
  १३५  २०७१  कार्तिक  २३  १४  ५३६
  १३६  २०७१  कार्तिक  २३  १३  ५३५
  १३७  २०७१  आश्विन  २३  १२  ५३४
  १३८  २०७१  आश्विन  २३  ११  ५३३
  १३९  २०७१  भाद्र  २३  १०  ५३२
  १४०  २०७१  भाद्र  २३  ९  ५३१
  १४१  २०७१  श्रावण  २३  ८  ५३०
  १४२  २०७१  श्रावण  २३  ७  ५२९
  १४३  २०७१  आषाढ  २३  ६  ५२८
  १४४  २०७१  आषाढ  २३  ५  ५२७
  १४५  २०७१  जेष्ठ  २३  ४  ५२६
  १४६  २०७१  जेष्ठ  २३  ३  ५२५
  १४७  २०७१  बैशाख  २३  २  ५२४
  १४८  २०७१  बैशाख  २३  १  ५२३
  १४९  २०७०  चैत्र  २२  २४  ५२२
  १५०  २०७०  चैत्र  २२  २३  ५२१
  १५१  २०७०  फाल्गुन  २२  २२  ५२०
  १५२  २०७०  फाल्गुन  २२  २१  ५१९
  १५३  २०७०  माघ  २२  २०  ५१८
  १५४  २०७०  माघ  २२  १९  ५१७
  १५५  २०७०  पौष  २२  १८  ५१६
  १५६  २०७०  पौष  २२  १७  ५१५
  १५७  २०७०  मंसिर  २२  १६  ५१४
  १५८  २०७०  मंसिर  २२  १५  ५१३
  १५९  २०७०  कार्तिक  २२  १४  ५१२
  १६०  २०७०  कार्तिक  २२  १३  ५११
  १६१  २०७०  आश्विन  २२  १२  ५१०
  १६२  २०७०  आश्विन  २२  ११  ५०९
  १६३  २०७०  भाद्र  २२  १०  ५०८
  १६४  २०७०  भाद्र  २२  ९  ५०७
  १६५  २०७०  श्रावण  २२  ८  ५०६
  १६६  २०७०  श्रावण  २२  ७  ५०५
  १६७  २०७०  आषाढ  २२  ६  ५०४
  १६८  २०७०  आषाढ  २२  ५  ५०३
  १६९  २०७०  जेष्ठ  २२  ४  ५०२
  १७०  २०७०  जेष्ठ  २२  ३  ५०१
  १७१  २०७०  बैशाख  २२  २  ५००
  १७२  २०७०  बैशाख  २२  १  ४९९
  १७३  २०६९  चैत्र  २१  २४  ४९८
  १७४  २०६९  चैत्र  २१  २३  ४९७
  १७५  २०६९  फाल्गुन  २१  २२  ४९६
  १७६  २०६९  फाल्गुन  २१  २१  ४९५
  १७७  २०६९  माघ  २१  २०  ४९४
  १७८  २०६९  माघ  २१  १९  ४९३
  १७९  २०६९  पौष  २१  १८  ४९२
  १८०  २०६९  पौष  २१  १७  ४९१
  १८१  २०६९  मंसिर  २१  १६  ४९०
  १८२  २०६९  मंसिर  २१  १५  ४८९
  १८३  २०६९  कार्तिक  २१  १४  ४८८
  १८४  २०६९  कार्तिक  २१  १३  ४८७
  १८५  २०६९  आश्विन  २१  १२  ४८६
  १८६  २०६९  आश्विन  २१  ११  ४८५
  १८७  २०६९  भाद्र  २१  १०  ४८४
  १८८  २०६९  भाद्र  २१  ९  ४८३
  १८९  २०६९  श्रावण  २१  ८  ४८२
  १९०  २०६९  श्रावण  २१  ७  ४८१
  १९१  २०६९  आषाढ  २१  ६  ४८०
  १९२  २०६९  आषाढ  २१  ५  ४७९
  १९३  २०६९  जेष्ठ  २१  ४  ४७८
  १९४  २०६९  जेष्ठ  २१  ३  ४७७
  १९५  २०६९  बैशाख  २१  २  ४७६
  १९६  २०६९  बैशाख  २१  १  ४७५
  १९७  २०६८  चैत्र  २०  २४  ४७४
  १९८  २०६८  चैत्र  २०  २३  ४७३
  १९९  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७२
  २००  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७१
  २०१  २०६८  माघ  २०  २०  ४७०
  २०२  २०६८  पौष  २०  १९  ४६९
  २०३  २०६८  माघ  २०  १९  ४६९
  २०४  २०६८  पौष  २०  १८  ४६८
  २०५  २०६८  मंसिर  २०  १७  ४६७
  २०६  २०६८  मंसिर  २०  १५  ४६५
  २०७  २०६८  कार्तिक  २०  १४  ४६४
  २०८  २०६८  कार्तिक  २०  १३  ४६३
  २०९  २०६८  आश्विन  २०  १२  ४६२
  २१०  २०६८  आश्विन  २०  ११  ४६१
  २११  २०६८  भाद्र  २०  १०  ४६०
  २१२  २०६८  भाद्र  २०  ९  ४५९
  २१३  २०६८  श्रावण  २०  ८  ४५८
  २१४  २०६८  श्रावण  २०  ७  ४५७
  २१५  २०६८  आषाढ  २०  ६  ४५६
  २१६  २०६८  आषाढ  २०  ५  ४५५
  २१७  २०६८  जेष्ठ  २०  ४  ४५४
  २१८  २०६८  जेष्ठ  २०  ३  ४५३
  २१९  २०६८  बैशाख  २०  २  ४५२
  २२०  २०६८  बैशाख  २०  १  ४५१
  २२१  २०६७  चैत्र  १९  २४  ४५०
  २२२  २०६७  चैत्र  १९  २३  ४४९
  २२३  २०६७  फाल्गुन  १९  २२  ४४८
  २२४  २०६७  फाल्गुन  १९  २१  ४४७
  २२५  २०६७  माघ  १९  २०  ४४६
  २२६  २०६७  माघ  १९  १९  ४४५
  २२७  २०६७  पौष  १९  १८  ४४४
  २२८  २०६७  पौष  १९  १७  ४४३
  २२९  २०६७  मंसिर  १९  १६  ४४२
  २३०  २०६७  मंसिर  १९  १५  ४४१
  २३१  २०६७  कार्तिक  १९  १४  ४४०
  २३२  २०६७  कार्तिक  १९  १३  ४३९
  २३३  २०६७  आश्विन  १९  १२  ४३८
  २३४  २०६७  आश्विन  १९  ११  ४३७
  २३५  २०६७  भाद्र  १९  १०  ४३६
  २३६  २०६७  भाद्र  १९  ९  ४३५
  २३७  २०६७  श्रावण  १९  ८  ४३४
  २३८  २०६७  श्रावण  १९  ७  ४३३
  २३९  २०६७  आषाढ  १९  ६  ४३२
  २४०  २०६७  आषाढ  १९  ५  ४३१
  २४१  २०६७  जेष्ठ  १९  ४  ४३०
  २४२  २०६७  जेष्ठ  १९  ३  ४२९
  २४३  २०६७  बैशाख  १९  २  ४२८
  २४४  २०६७  बैशाख  १९  १  ४२७
  २४५  २०६६  चैत्र  १८  २४  ४२६
  २४६  २०६६  चैत्र  १८  २३  ४२५
  २४७  २०६६  फाल्गुन  १८  २२  ४२४
  २४८  २०६६  फाल्गुन  १८  २१  ४२३
  २४९  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २५०  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २५१  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २५२  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  २५३  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  २५४  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  २५५  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  २५६  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  २५७  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  २५८  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  २५९  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  २६०  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  २६१  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  २६२  २०६६  कार्तिक  १८  १४  ४१६
  २६३  २०६६  कार्तिक  १८  १३  ४१५
  २६४  २०६६  आश्विन  १८  १२  ४१४
  २६५  २०६६  आश्विन  १८  ११  ४१३
  २६६  २०६६  भाद्र  १८  १०  ४१२
  २६७  २०६६  भाद्र  १८  ९  ४११
  २६८  २०६६  श्रावण  १८  ८  ४१०
  २६९  २०६६  श्रावण  १८  ७  ४०९
  २७०  २०६६  आषाढ  १८  ६  ४०८
  २७१  २०६६  आषाढ  १८  ५  ४०७
  २७२  २०६६  जेष्ठ  १८  ४  ४०६
  २७३  २०६६  जेष्ठ  १८  ३  ४०५
  २७४  २०६६  बैशाख  १८  २  ४०४
  २७५  २०६६  बैशाख  १८  १  ४०३
  २७६  २०६५  चैत्र  १७  २४  ४०२
  २७७  २०६५  चैत्र  १७  २३  ४०१
  २७८  २०६५  फाल्गुन  १७  २२  ४००
  २७९  २०६५  फाल्गुन  १७  २१  ३९९
  २८०  २०६५  माघ  १७  २०  ३९८
  २८१  २०६५  माघ  १७  १९  ३९७
  २८२  २०६५  पौष  १७  १८  ३९६
  २८३  २०६५  पौष  १७  १७  ३९५
  २८४  २०६५  मंसिर  १७  १६  ३९४
  २८५  २०६५  मंसिर  १७  १५  ३९३
  २८६  २०६५  कार्तिक  १७  १४  ३९२
  २८७  २०६५  कार्तिक  १७  १३  ३९१
  २८८  २०६५  आश्विन  १७  १२  ३९०
  २८९  २०६५  आश्विन  १७  ११  ३८९
  २९०  २०६५  भाद्र  १७  १०  ३८८
  २९१  २०६५  भाद्र  १७  ९  ३८७
  २९२  २०६५  श्रावण  १७  ८  ३८६
  २९३  २०६५  श्रावण  १७  ७  ३८५
  २९४  २०६५  आषाढ  १७  ६  ३८४
  २९५  २०६५  आषाढ  १७  ५  ३८३
  २९६  २०६५  जेष्ठ  १७  ४  ३८२
  २९७  २०६५  जेष्ठ  १७  ३  ३८१
  २९८  २०६५  बैशाख  १७  २  ३८०
  २९९  २०६५  बैशाख  १७  १  ३७९