सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

Latest Bulleteins

सि.नं साल महिना वर्ष अंक पुर्णांक
  १  २०७५  कार्तिक  २७  १४  ६३२
  २  २०७५  कार्तिक  २७  १३  ६३१
  ३  २०७५  आश्विन  २७  १२  ६३०
  ४  २०७५  आश्विन  २७  ११  ६२९
  ५  २०७५  भाद्र  २७  १०  ६२८
  ६  २०७५  भाद्र  २७  ९  ६२७
  ७  २०७५  श्रावण  २७  ८  ६२६
  ८  २०७५  श्रावण  २७  ७  ६२५
  ९  २०७५  आषाढ  २७  ६  ६२४
  १०  २०७५  आषाढ  २७  ५  ६२३
  ११  २०७५  जेष्ठ  २७  ४  ६२२
  १२  २०७५  जेष्ठ  २७  ३  ६२१
  १३  २०७५  बैशाख  २७  २  ६२०
  १४  २०७५  बैशाख  २७  १  ६१९
  १५  २०७४  चैत्र  २६  २४  ६१८
  १६  २०७४  चैत्र  २६  २३  ६१७
  १७  २०७४  फाल्गुन  २६  २२  ६१६
  १८  २०७४  फाल्गुन  २६  २१  ६१५
  १९  २०७४  माघ  २६  २०  ६१४
  २०  २०७४  माघ  २६  १९  ६१३
  २१  २०७४  पौष  २६  १८  ६१२
  २२  २०७४  पौष  २६  १७  ६११
  २३  २०७४  मंसिर  २६  १६  ६१०
  २४  २०७४  मंसिर  २६  १५  ६०९
  २५  २०७४  कार्तिक  २६  १४  ६०८
  २६  २०७४  कार्तिक  २६  १३  ६०७
  २७  २०७४  आश्विन  २६  १२  ६०६
  २८  २०७४  आश्विन  २६  ११  ६०५
  २९  २०७४  भाद्र  २६  १०  ६०४
  ३०  २०७४  भाद्र  २६  ९  ६०३
  ३१  २०७४  श्रावण  २६  ८  ६०२
  ३२  २०७४  श्रावण  २६  ७  ६०१
  ३३  २०७४  आषाढ  २६  ६  ६००
  ३४  २०७४  आषाढ  २६  ५  ५९९
  ३५  २०७४  जेष्ठ  २६  ४  ५९८
  ३६  २०७४  जेष्ठ  २६  ३  ५९७
  ३७  २०७४  बैशाख  २६  २  ५९६
  ३८  २०७४  बैशाख  २६  १  ५९५
  ३९  २०७३  चैत्र  २५  २४  ५९४
  ४०  २०७३  चैत्र  २५  २३  ५९३
  ४१  २०७३  फाल्गुन  २५  २२  ५९२
  ४२  २०७३  फाल्गुन  २५  २१  ५९१
  ४३  २०७३  माघ  २५  २०  ५९०
  ४४  २०७३  माघ  २५  १९  ५८९
  ४५  २०७३  पौष  २५  १८  ५८८
  ४६  २०७३  पौष  २५  १७  ५८७
  ४७  २०७३  मंसिर  २५  १६  ५८६
  ४८  २०७३  मंसिर  २५  १५  ५८५
  ४९  २०७३  कार्तिक  २५  १४  ५८४
  ५०  २०७३  कार्तिक  २५  १३  ५८३
  ५१  २०७३  आश्विन  २५  १२  ५८२
  ५२  २०७३  आश्विन  २५  ११  ५८१
  ५३  २०७३  भाद्र  २५  १०  ५८०
  ५४  २०७३  भाद्र  २५  ९  ५७९
  ५५  २०७३  श्रावण  २५  ८  ५७८
  ५६  २०७३  श्रावण  २५  ७  ५७७
  ५७  २०७३  आषाढ  २५  ६  ५७६
  ५८  २०७३  आषाढ  २५  ५  ५७५
  ५९  २०७३  जेष्ठ  २५  ४  ५७४
  ६०  २०७३  जेष्ठ  २५  ३  ५७३
  ६१  २०७३  बैशाख  २५  २  ५७२
  ६२  २०७३  बैशाख  २५  १  ५७१
  ६३  २०७२  चैत्र  २४  २४  ५७०
  ६४  २०७२  चैत्र  २४  २३  ५६९
  ६५  २०७२  फाल्गुन  २४  २२  ५६८
  ६६  २०७२  फाल्गुन  २४  २१  ५६७
  ६७  २०७२  माघ  २४  २०  ५६६
  ६८  २०७२  माघ  २४  १९  ५६५
  ६९  २०७२  पौष  २४  १८  ५६४
  ७०  २०७२  पौष  २४  १७  ५६३
  ७१  २०७२  मंसिर  २४  १६  ५६२
  ७२  २०७२  मंसिर  २४  १५  ५६१
  ७३  २०७२  कार्तिक  २४  १४  ५६०
  ७४  २०७२  कार्तिक  २४  १३  ५५९
  ७५  २०७२  आश्विन  २४  १२  ५५८
  ७६  २०७२  आश्विन  २४  ११  ५५७
  ७७  २०७२  भाद्र  २४  १०  ५५६
  ७८  २०७२  भाद्र  २४  ९  ५५५
  ७९  २०७२  श्रावण  २४  ८  ५५४
  ८०  २०७२  श्रावण  २४  ७  ५५३
  ८१  २०७२  आषाढ  २४  ६  ५५२
  ८२  २०७२  आषाढ  २४  ५  ५५१
  ८३  २०७२  जेष्ठ  २४  ४  ५५०
  ८४  २०७२  जेष्ठ  २४  ३  ५४९
  ८५  २०७२  बैशाख  २४  २  ५४८
  ८६  २०७२  बैशाख  २४  १  ५४७
  ८७  २०७१  चैत्र  २३  २४  ५४६
  ८८  २०७१  चैत्र  २३  २३  ५४५
  ८९  २०७१  फाल्गुन  २३  २२  ५४४
  ९०  २०७१  फाल्गुन  २३  २१  ५४३
  ९१  २०७१  माघ  २३  २०  ५४२
  ९२  २०७१  माघ  २३  १९  ५४१
  ९३  २०७१  पौष  २३  १८  ५४०
  ९४  २०७१  पौष  २३  १७  ५३९
  ९५  २०७१  मंसिर  २३  १६  ५३८
  ९६  २०७१  मंसिर  २३  १५  ५३७
  ९७  २०७१  कार्तिक  २३  १४  ५३६
  ९८  २०७१  कार्तिक  २३  १३  ५३५
  ९९  २०७१  आश्विन  २३  १२  ५३४
  १००  २०७१  आश्विन  २३  ११  ५३३
  १०१  २०७१  भाद्र  २३  १०  ५३२
  १०२  २०७१  भाद्र  २३  ९  ५३१
  १०३  २०७१  श्रावण  २३  ८  ५३०
  १०४  २०७१  श्रावण  २३  ७  ५२९
  १०५  २०७१  आषाढ  २३  ६  ५२८
  १०६  २०७१  आषाढ  २३  ५  ५२७
  १०७  २०७१  जेष्ठ  २३  ४  ५२६
  १०८  २०७१  जेष्ठ  २३  ३  ५२५
  १०९  २०७१  बैशाख  २३  २  ५२४
  ११०  २०७१  बैशाख  २३  १  ५२३
  १११  २०७०  चैत्र  २२  २४  ५२२
  ११२  २०७०  चैत्र  २२  २३  ५२१
  ११३  २०७०  फाल्गुन  २२  २२  ५२०
  ११४  २०७०  फाल्गुन  २२  २१  ५१९
  ११५  २०७०  माघ  २२  २०  ५१८
  ११६  २०७०  माघ  २२  १९  ५१७
  ११७  २०७०  पौष  २२  १८  ५१६
  ११८  २०७०  पौष  २२  १७  ५१५
  ११९  २०७०  मंसिर  २२  १६  ५१४
  १२०  २०७०  मंसिर  २२  १५  ५१३
  १२१  २०७०  कार्तिक  २२  १४  ५१२
  १२२  २०७०  कार्तिक  २२  १३  ५११
  १२३  २०७०  आश्विन  २२  १२  ५१०
  १२४  २०७०  आश्विन  २२  ११  ५०९
  १२५  २०७०  भाद्र  २२  १०  ५०८
  १२६  २०७०  भाद्र  २२  ९  ५०७
  १२७  २०७०  श्रावण  २२  ८  ५०६
  १२८  २०७०  श्रावण  २२  ७  ५०५
  १२९  २०७०  आषाढ  २२  ६  ५०४
  १३०  २०७०  आषाढ  २२  ५  ५०३
  १३१  २०७०  जेष्ठ  २२  ४  ५०२
  १३२  २०७०  जेष्ठ  २२  ३  ५०१
  १३३  २०७०  बैशाख  २२  २  ५००
  १३४  २०७०  बैशाख  २२  १  ४९९
  १३५  २०६९  चैत्र  २१  २४  ४९८
  १३६  २०६९  चैत्र  २१  २३  ४९७
  १३७  २०६९  फाल्गुन  २१  २२  ४९६
  १३८  २०६९  फाल्गुन  २१  २१  ४९५
  १३९  २०६९  माघ  २१  २०  ४९४
  १४०  २०६९  माघ  २१  १९  ४९३
  १४१  २०६९  पौष  २१  १८  ४९२
  १४२  २०६९  पौष  २१  १७  ४९१
  १४३  २०६९  मंसिर  २१  १६  ४९०
  १४४  २०६९  मंसिर  २१  १५  ४८९
  १४५  २०६९  कार्तिक  २१  १४  ४८८
  १४६  २०६९  कार्तिक  २१  १३  ४८७
  १४७  २०६९  आश्विन  २१  १२  ४८६
  १४८  २०६९  आश्विन  २१  ११  ४८५
  १४९  २०६९  भाद्र  २१  १०  ४८४
  १५०  २०६९  भाद्र  २१  ९  ४८३
  १५१  २०६९  श्रावण  २१  ८  ४८२
  १५२  २०६९  श्रावण  २१  ७  ४८१
  १५३  २०६९  आषाढ  २१  ६  ४८०
  १५४  २०६९  आषाढ  २१  ५  ४७९
  १५५  २०६९  जेष्ठ  २१  ४  ४७८
  १५६  २०६९  जेष्ठ  २१  ३  ४७७
  १५७  २०६९  बैशाख  २१  २  ४७६
  १५८  २०६९  बैशाख  २१  १  ४७५
  १५९  २०६८  चैत्र  २०  २४  ४७४
  १६०  २०६८  चैत्र  २०  २३  ४७३
  १६१  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७२
  १६२  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७१
  १६३  २०६८  माघ  २०  २०  ४७०
  १६४  २०६८  पौष  २०  १९  ४६९
  १६५  २०६८  माघ  २०  १९  ४६९
  १६६  २०६८  पौष  २०  १८  ४६८
  १६७  २०६८  मंसिर  २०  १७  ४६७
  १६८  २०६८  मंसिर  २०  १५  ४६५
  १६९  २०६८  कार्तिक  २०  १४  ४६४
  १७०  २०६८  कार्तिक  २०  १३  ४६३
  १७१  २०६८  आश्विन  २०  १२  ४६२
  १७२  २०६८  आश्विन  २०  ११  ४६१
  १७३  २०६८  भाद्र  २०  १०  ४६०
  १७४  २०६८  भाद्र  २०  ९  ४५९
  १७५  २०६८  श्रावण  २०  ८  ४५८
  १७६  २०६८  श्रावण  २०  ७  ४५७
  १७७  २०६८  आषाढ  २०  ६  ४५६
  १७८  २०६८  आषाढ  २०  ५  ४५५
  १७९  २०६८  जेष्ठ  २०  ४  ४५४
  १८०  २०६८  जेष्ठ  २०  ३  ४५३
  १८१  २०६८  बैशाख  २०  २  ४५२
  १८२  २०६८  बैशाख  २०  १  ४५१
  १८३  २०६७  चैत्र  १९  २४  ४५०
  १८४  २०६७  चैत्र  १९  २३  ४४९
  १८५  २०६७  फाल्गुन  १९  २२  ४४८
  १८६  २०६७  फाल्गुन  १९  २१  ४४७
  १८७  २०६७  माघ  १९  २०  ४४६
  १८८  २०६७  माघ  १९  १९  ४४५
  १८९  २०६७  पौष  १९  १८  ४४४
  १९०  २०६७  पौष  १९  १७  ४४३
  १९१  २०६७  मंसिर  १९  १६  ४४२
  १९२  २०६७  मंसिर  १९  १५  ४४१
  १९३  २०६७  कार्तिक  १९  १४  ४४०
  १९४  २०६७  कार्तिक  १९  १३  ४३९
  १९५  २०६७  आश्विन  १९  १२  ४३८
  १९६  २०६७  आश्विन  १९  ११  ४३७
  १९७  २०६७  भाद्र  १९  १०  ४३६
  १९८  २०६७  भाद्र  १९  ९  ४३५
  १९९  २०६७  श्रावण  १९  ८  ४३४
  २००  २०६७  श्रावण  १९  ७  ४३३
  २०१  २०६७  आषाढ  १९  ६  ४३२
  २०२  २०६७  आषाढ  १९  ५  ४३१
  २०३  २०६७  जेष्ठ  १९  ४  ४३०
  २०४  २०६७  जेष्ठ  १९  ३  ४२९
  २०५  २०६७  बैशाख  १९  २  ४२८
  २०६  २०६७  बैशाख  १९  १  ४२७
  २०७  २०६६  चैत्र  १८  २४  ४२६
  २०८  २०६६  चैत्र  १८  २३  ४२५
  २०९  २०६६  फाल्गुन  १८  २२  ४२४
  २१०  २०६६  फाल्गुन  १८  २१  ४२३
  २११  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २१२  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २१३  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २१४  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  २१५  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  २१६  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  २१७  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  २१८  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  २१९  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  २२०  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  २२१  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  २२२  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  २२३  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  २२४  २०६६  कार्तिक  १८  १४  ४१६
  २२५  २०६६  कार्तिक  १८  १३  ४१५
  २२६  २०६६  आश्विन  १८  १२  ४१४
  २२७  २०६६  आश्विन  १८  ११  ४१३
  २२८  २०६६  भाद्र  १८  १०  ४१२
  २२९  २०६६  भाद्र  १८  ९  ४११
  २३०  २०६६  श्रावण  १८  ८  ४१०
  २३१  २०६६  श्रावण  १८  ७  ४०९
  २३२  २०६६  आषाढ  १८  ६  ४०८
  २३३  २०६६  आषाढ  १८  ५  ४०७
  २३४  २०६६  जेष्ठ  १८  ४  ४०६
  २३५  २०६६  जेष्ठ  १८  ३  ४०५
  २३६  २०६६  बैशाख  १८  २  ४०४
  २३७  २०६६  बैशाख  १८  १  ४०३
  २३८  २०६५  चैत्र  १७  २४  ४०२
  २३९  २०६५  चैत्र  १७  २३  ४०१
  २४०  २०६५  फाल्गुन  १७  २२  ४००
  २४१  २०६५  फाल्गुन  १७  २१  ३९९
  २४२  २०६५  माघ  १७  २०  ३९८
  २४३  २०६५  माघ  १७  १९  ३९७
  २४४  २०६५  पौष  १७  १८  ३९६
  २४५  २०६५  पौष  १७  १७  ३९५
  २४६  २०६५  मंसिर  १७  १६  ३९४
  २४७  २०६५  मंसिर  १७  १५  ३९३
  २४८  २०६५  कार्तिक  १७  १४  ३९२
  २४९  २०६५  कार्तिक  १७  १३  ३९१
  २५०  २०६५  आश्विन  १७  १२  ३९०
  २५१  २०६५  आश्विन  १७  ११  ३८९
  २५२  २०६५  भाद्र  १७  १०  ३८८
  २५३  २०६५  भाद्र  १७  ९  ३८७
  २५४  २०६५  श्रावण  १७  ८  ३८६
  २५५  २०६५  श्रावण  १७  ७  ३८५
  २५६  २०६५  आषाढ  १७  ६  ३८४
  २५७  २०६५  आषाढ  १७  ५  ३८३
  २५८  २०६५  जेष्ठ  १७  ४  ३८२
  २५९  २०६५  जेष्ठ  १७  ३  ३८१
  २६०  २०६५  बैशाख  १७  २  ३८०
  २६१  २०६५  बैशाख  १७  १  ३७९