सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

Latest Bulleteins

सि.नं साल महिना वर्ष अंक पुर्णांक
  १  २०७६  आश्विन  २८  १२  ६५४
  २  २०७६  आश्विन  २८  ११  ६५३
  ३  २०७६  भाद्र  २८  १०  ६५२
  ४  २०७६  भाद्र  २८  ९  ६५१
  ५  २०७६  श्रावण  २८  ८  ६५०
  ६  २०७६  श्रावण  २८  ७  ६४९
  ७  २०७६  आषाढ  २८  ६  ६४८
  ८  २०७६  आषाढ  २८  ५  ६४७
  ९  २०७६  जेष्ठ  २८  ४  ६४६
  १०  २०७६  जेष्ठ  २८  ३  ६४५
  ११  २०७६  बैशाख  २८  २  ६४४
  १२  २०७६  बैशाख  २८  १  ६४३
  १३  २०७५  चैत्र  २७  २४  ६४२
  १४  २०७५  चैत्र  २७  २३  ६४१
  १५  २०७५  फाल्गुन  २७  २२  ६४०
  १६  २०७५  फाल्गुन  २७  २१  ६३९
  १७  २०७५  माघ  २७  २०  ६३८
  १८  २०७५  माघ  २७  १९  ६३७
  १९  २०७५  पौष  २७  १८  ६३६
  २०  २०७५  पौष  २७  १७  ६३५
  २१  २०७५  मंसिर  २७  १६  ६३४
  २२  २०७५  मंसिर  २७  १५  ६३३
  २३  २०७५  कार्तिक  २७  १४  ६३२
  २४  २०७५  कार्तिक  २७  १३  ६३१
  २५  २०७५  आश्विन  २७  १२  ६३०
  २६  २०७५  आश्विन  २७  ११  ६२९
  २७  २०७५  भाद्र  २७  १०  ६२८
  २८  २०७५  भाद्र  २७  ९  ६२७
  २९  २०७५  श्रावण  २७  ८  ६२६
  ३०  २०७५  श्रावण  २७  ७  ६२५
  ३१  २०७५  आषाढ  २७  ६  ६२४
  ३२  २०७५  आषाढ  २७  ५  ६२३
  ३३  २०७५  जेष्ठ  २७  ४  ६२२
  ३४  २०७५  जेष्ठ  २७  ३  ६२१
  ३५  २०७५  बैशाख  २७  २  ६२०
  ३६  २०७५  बैशाख  २७  १  ६१९
  ३७  २०७४  चैत्र  २६  २४  ६१८
  ३८  २०७४  चैत्र  २६  २३  ६१७
  ३९  २०७४  फाल्गुन  २६  २२  ६१६
  ४०  २०७४  फाल्गुन  २६  २१  ६१५
  ४१  २०७४  माघ  २६  २०  ६१४
  ४२  २०७४  माघ  २६  १९  ६१३
  ४३  २०७४  पौष  २६  १८  ६१२
  ४४  २०७४  पौष  २६  १७  ६११
  ४५  २०७४  मंसिर  २६  १६  ६१०
  ४६  २०७४  मंसिर  २६  १५  ६०९
  ४७  २०७४  कार्तिक  २६  १४  ६०८
  ४८  २०७४  कार्तिक  २६  १३  ६०७
  ४९  २०७४  आश्विन  २६  १२  ६०६
  ५०  २०७४  आश्विन  २६  ११  ६०५
  ५१  २०७४  भाद्र  २६  १०  ६०४
  ५२  २०७४  भाद्र  २६  ९  ६०३
  ५३  २०७४  श्रावण  २६  ८  ६०२
  ५४  २०७४  श्रावण  २६  ७  ६०१
  ५५  २०७४  आषाढ  २६  ६  ६००
  ५६  २०७४  आषाढ  २६  ५  ५९९
  ५७  २०७४  जेष्ठ  २६  ४  ५९८
  ५८  २०७४  जेष्ठ  २६  ३  ५९७
  ५९  २०७४  बैशाख  २६  २  ५९६
  ६०  २०७४  बैशाख  २६  १  ५९५
  ६१  २०७३  चैत्र  २५  २४  ५९४
  ६२  २०७३  चैत्र  २५  २३  ५९३
  ६३  २०७३  फाल्गुन  २५  २२  ५९२
  ६४  २०७३  फाल्गुन  २५  २१  ५९१
  ६५  २०७३  माघ  २५  २०  ५९०
  ६६  २०७३  माघ  २५  १९  ५८९
  ६७  २०७३  पौष  २५  १८  ५८८
  ६८  २०७३  पौष  २५  १७  ५८७
  ६९  २०७३  मंसिर  २५  १६  ५८६
  ७०  २०७३  मंसिर  २५  १५  ५८५
  ७१  २०७३  कार्तिक  २५  १४  ५८४
  ७२  २०७३  कार्तिक  २५  १३  ५८३
  ७३  २०७३  आश्विन  २५  १२  ५८२
  ७४  २०७३  आश्विन  २५  ११  ५८१
  ७५  २०७३  भाद्र  २५  १०  ५८०
  ७६  २०७३  भाद्र  २५  ९  ५७९
  ७७  २०७३  श्रावण  २५  ८  ५७८
  ७८  २०७३  श्रावण  २५  ७  ५७७
  ७९  २०७३  आषाढ  २५  ६  ५७६
  ८०  २०७३  आषाढ  २५  ५  ५७५
  ८१  २०७३  जेष्ठ  २५  ४  ५७४
  ८२  २०७३  जेष्ठ  २५  ३  ५७३
  ८३  २०७३  बैशाख  २५  २  ५७२
  ८४  २०७३  बैशाख  २५  १  ५७१
  ८५  २०७२  चैत्र  २४  २४  ५७०
  ८६  २०७२  चैत्र  २४  २३  ५६९
  ८७  २०७२  फाल्गुन  २४  २२  ५६८
  ८८  २०७२  फाल्गुन  २४  २१  ५६७
  ८९  २०७२  माघ  २४  २०  ५६६
  ९०  २०७२  माघ  २४  १९  ५६५
  ९१  २०७२  पौष  २४  १८  ५६४
  ९२  २०७२  पौष  २४  १७  ५६३
  ९३  २०७२  मंसिर  २४  १६  ५६२
  ९४  २०७२  मंसिर  २४  १५  ५६१
  ९५  २०७२  कार्तिक  २४  १४  ५६०
  ९६  २०७२  कार्तिक  २४  १३  ५५९
  ९७  २०७२  आश्विन  २४  १२  ५५८
  ९८  २०७२  आश्विन  २४  ११  ५५७
  ९९  २०७२  भाद्र  २४  १०  ५५६
  १००  २०७२  भाद्र  २४  ९  ५५५
  १०१  २०७२  श्रावण  २४  ८  ५५४
  १०२  २०७२  श्रावण  २४  ७  ५५३
  १०३  २०७२  आषाढ  २४  ६  ५५२
  १०४  २०७२  आषाढ  २४  ५  ५५१
  १०५  २०७२  जेष्ठ  २४  ४  ५५०
  १०६  २०७२  जेष्ठ  २४  ३  ५४९
  १०७  २०७२  बैशाख  २४  २  ५४८
  १०८  २०७२  बैशाख  २४  १  ५४७
  १०९  २०७१  चैत्र  २३  २४  ५४६
  ११०  २०७१  चैत्र  २३  २३  ५४५
  १११  २०७१  फाल्गुन  २३  २२  ५४४
  ११२  २०७१  फाल्गुन  २३  २१  ५४३
  ११३  २०७१  माघ  २३  २०  ५४२
  ११४  २०७१  माघ  २३  १९  ५४१
  ११५  २०७१  पौष  २३  १८  ५४०
  ११६  २०७१  पौष  २३  १७  ५३९
  ११७  २०७१  मंसिर  २३  १६  ५३८
  ११८  २०७१  मंसिर  २३  १५  ५३७
  ११९  २०७१  कार्तिक  २३  १४  ५३६
  १२०  २०७१  कार्तिक  २३  १३  ५३५
  १२१  २०७१  आश्विन  २३  १२  ५३४
  १२२  २०७१  आश्विन  २३  ११  ५३३
  १२३  २०७१  भाद्र  २३  १०  ५३२
  १२४  २०७१  भाद्र  २३  ९  ५३१
  १२५  २०७१  श्रावण  २३  ८  ५३०
  १२६  २०७१  श्रावण  २३  ७  ५२९
  १२७  २०७१  आषाढ  २३  ६  ५२८
  १२८  २०७१  आषाढ  २३  ५  ५२७
  १२९  २०७१  जेष्ठ  २३  ४  ५२६
  १३०  २०७१  जेष्ठ  २३  ३  ५२५
  १३१  २०७१  बैशाख  २३  २  ५२४
  १३२  २०७१  बैशाख  २३  १  ५२३
  १३३  २०७०  चैत्र  २२  २४  ५२२
  १३४  २०७०  चैत्र  २२  २३  ५२१
  १३५  २०७०  फाल्गुन  २२  २२  ५२०
  १३६  २०७०  फाल्गुन  २२  २१  ५१९
  १३७  २०७०  माघ  २२  २०  ५१८
  १३८  २०७०  माघ  २२  १९  ५१७
  १३९  २०७०  पौष  २२  १८  ५१६
  १४०  २०७०  पौष  २२  १७  ५१५
  १४१  २०७०  मंसिर  २२  १६  ५१४
  १४२  २०७०  मंसिर  २२  १५  ५१३
  १४३  २०७०  कार्तिक  २२  १४  ५१२
  १४४  २०७०  कार्तिक  २२  १३  ५११
  १४५  २०७०  आश्विन  २२  १२  ५१०
  १४६  २०७०  आश्विन  २२  ११  ५०९
  १४७  २०७०  भाद्र  २२  १०  ५०८
  १४८  २०७०  भाद्र  २२  ९  ५०७
  १४९  २०७०  श्रावण  २२  ८  ५०६
  १५०  २०७०  श्रावण  २२  ७  ५०५
  १५१  २०७०  आषाढ  २२  ६  ५०४
  १५२  २०७०  आषाढ  २२  ५  ५०३
  १५३  २०७०  जेष्ठ  २२  ४  ५०२
  १५४  २०७०  जेष्ठ  २२  ३  ५०१
  १५५  २०७०  बैशाख  २२  २  ५००
  १५६  २०७०  बैशाख  २२  १  ४९९
  १५७  २०६९  चैत्र  २१  २४  ४९८
  १५८  २०६९  चैत्र  २१  २३  ४९७
  १५९  २०६९  फाल्गुन  २१  २२  ४९६
  १६०  २०६९  फाल्गुन  २१  २१  ४९५
  १६१  २०६९  माघ  २१  २०  ४९४
  १६२  २०६९  माघ  २१  १९  ४९३
  १६३  २०६९  पौष  २१  १८  ४९२
  १६४  २०६९  पौष  २१  १७  ४९१
  १६५  २०६९  मंसिर  २१  १६  ४९०
  १६६  २०६९  मंसिर  २१  १५  ४८९
  १६७  २०६९  कार्तिक  २१  १४  ४८८
  १६८  २०६९  कार्तिक  २१  १३  ४८७
  १६९  २०६९  आश्विन  २१  १२  ४८६
  १७०  २०६९  आश्विन  २१  ११  ४८५
  १७१  २०६९  भाद्र  २१  १०  ४८४
  १७२  २०६९  भाद्र  २१  ९  ४८३
  १७३  २०६९  श्रावण  २१  ८  ४८२
  १७४  २०६९  श्रावण  २१  ७  ४८१
  १७५  २०६९  आषाढ  २१  ६  ४८०
  १७६  २०६९  आषाढ  २१  ५  ४७९
  १७७  २०६९  जेष्ठ  २१  ४  ४७८
  १७८  २०६९  जेष्ठ  २१  ३  ४७७
  १७९  २०६९  बैशाख  २१  २  ४७६
  १८०  २०६९  बैशाख  २१  १  ४७५
  १८१  २०६८  चैत्र  २०  २४  ४७४
  १८२  २०६८  चैत्र  २०  २३  ४७३
  १८३  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७२
  १८४  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७१
  १८५  २०६८  माघ  २०  २०  ४७०
  १८६  २०६८  पौष  २०  १९  ४६९
  १८७  २०६८  माघ  २०  १९  ४६९
  १८८  २०६८  पौष  २०  १८  ४६८
  १८९  २०६८  मंसिर  २०  १७  ४६७
  १९०  २०६८  मंसिर  २०  १५  ४६५
  १९१  २०६८  कार्तिक  २०  १४  ४६४
  १९२  २०६८  कार्तिक  २०  १३  ४६३
  १९३  २०६८  आश्विन  २०  १२  ४६२
  १९४  २०६८  आश्विन  २०  ११  ४६१
  १९५  २०६८  भाद्र  २०  १०  ४६०
  १९६  २०६८  भाद्र  २०  ९  ४५९
  १९७  २०६८  श्रावण  २०  ८  ४५८
  १९८  २०६८  श्रावण  २०  ७  ४५७
  १९९  २०६८  आषाढ  २०  ६  ४५६
  २००  २०६८  आषाढ  २०  ५  ४५५
  २०१  २०६८  जेष्ठ  २०  ४  ४५४
  २०२  २०६८  जेष्ठ  २०  ३  ४५३
  २०३  २०६८  बैशाख  २०  २  ४५२
  २०४  २०६८  बैशाख  २०  १  ४५१
  २०५  २०६७  चैत्र  १९  २४  ४५०
  २०६  २०६७  चैत्र  १९  २३  ४४९
  २०७  २०६७  फाल्गुन  १९  २२  ४४८
  २०८  २०६७  फाल्गुन  १९  २१  ४४७
  २०९  २०६७  माघ  १९  २०  ४४६
  २१०  २०६७  माघ  १९  १९  ४४५
  २११  २०६७  पौष  १९  १८  ४४४
  २१२  २०६७  पौष  १९  १७  ४४३
  २१३  २०६७  मंसिर  १९  १६  ४४२
  २१४  २०६७  मंसिर  १९  १५  ४४१
  २१५  २०६७  कार्तिक  १९  १४  ४४०
  २१६  २०६७  कार्तिक  १९  १३  ४३९
  २१७  २०६७  आश्विन  १९  १२  ४३८
  २१८  २०६७  आश्विन  १९  ११  ४३७
  २१९  २०६७  भाद्र  १९  १०  ४३६
  २२०  २०६७  भाद्र  १९  ९  ४३५
  २२१  २०६७  श्रावण  १९  ८  ४३४
  २२२  २०६७  श्रावण  १९  ७  ४३३
  २२३  २०६७  आषाढ  १९  ६  ४३२
  २२४  २०६७  आषाढ  १९  ५  ४३१
  २२५  २०६७  जेष्ठ  १९  ४  ४३०
  २२६  २०६७  जेष्ठ  १९  ३  ४२९
  २२७  २०६७  बैशाख  १९  २  ४२८
  २२८  २०६७  बैशाख  १९  १  ४२७
  २२९  २०६६  चैत्र  १८  २४  ४२६
  २३०  २०६६  चैत्र  १८  २३  ४२५
  २३१  २०६६  फाल्गुन  १८  २२  ४२४
  २३२  २०६६  फाल्गुन  १८  २१  ४२३
  २३३  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २३४  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २३५  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २३६  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  २३७  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  २३८  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  २३९  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  २४०  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  २४१  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  २४२  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  २४३  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  २४४  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  २४५  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  २४६  २०६६  कार्तिक  १८  १४  ४१६
  २४७  २०६६  कार्तिक  १८  १३  ४१५
  २४८  २०६६  आश्विन  १८  १२  ४१४
  २४९  २०६६  आश्विन  १८  ११  ४१३
  २५०  २०६६  भाद्र  १८  १०  ४१२
  २५१  २०६६  भाद्र  १८  ९  ४११
  २५२  २०६६  श्रावण  १८  ८  ४१०
  २५३  २०६६  श्रावण  १८  ७  ४०९
  २५४  २०६६  आषाढ  १८  ६  ४०८
  २५५  २०६६  आषाढ  १८  ५  ४०७
  २५६  २०६६  जेष्ठ  १८  ४  ४०६
  २५७  २०६६  जेष्ठ  १८  ३  ४०५
  २५८  २०६६  बैशाख  १८  २  ४०४
  २५९  २०६६  बैशाख  १८  १  ४०३
  २६०  २०६५  चैत्र  १७  २४  ४०२
  २६१  २०६५  चैत्र  १७  २३  ४०१
  २६२  २०६५  फाल्गुन  १७  २२  ४००
  २६३  २०६५  फाल्गुन  १७  २१  ३९९
  २६४  २०६५  माघ  १७  २०  ३९८
  २६५  २०६५  माघ  १७  १९  ३९७
  २६६  २०६५  पौष  १७  १८  ३९६
  २६७  २०६५  पौष  १७  १७  ३९५
  २६८  २०६५  मंसिर  १७  १६  ३९४
  २६९  २०६५  मंसिर  १७  १५  ३९३
  २७०  २०६५  कार्तिक  १७  १४  ३९२
  २७१  २०६५  कार्तिक  १७  १३  ३९१
  २७२  २०६५  आश्विन  १७  १२  ३९०
  २७३  २०६५  आश्विन  १७  ११  ३८९
  २७४  २०६५  भाद्र  १७  १०  ३८८
  २७५  २०६५  भाद्र  १७  ९  ३८७
  २७६  २०६५  श्रावण  १७  ८  ३८६
  २७७  २०६५  श्रावण  १७  ७  ३८५
  २७८  २०६५  आषाढ  १७  ६  ३८४
  २७९  २०६५  आषाढ  १७  ५  ३८३
  २८०  २०६५  जेष्ठ  १७  ४  ३८२
  २८१  २०६५  जेष्ठ  १७  ३  ३८१
  २८२  २०६५  बैशाख  १७  २  ३८०
  २८३  २०६५  बैशाख  १७  १  ३७९