सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

Latest Bulleteins

सि.नं साल महिना वर्ष अंक पुर्णांक
  १  २०७५  श्रावण  २७  ८  ६२६
  २  २०७५  श्रावण  २७  ७  ६२५
  ३  २०७५  आषाढ  २७  ६  ६२४
  ४  २०७५  आषाढ  २७  ५  ६२३
  ५  २०७५  जेष्ठ  २७  ४  ६२२
  ६  २०७५  जेष्ठ  २७  ३  ६२१
  ७  २०७५  बैशाख  २७  २  ६२०
  ८  २०७५  बैशाख  २७  १  ६१९
  ९  २०७४  चैत्र  २६  २४  ६१८
  १०  २०७४  चैत्र  २६  २३  ६१७
  ११  २०७४  फाल्गुन  २६  २२  ६१६
  १२  २०७४  फाल्गुन  २६  २१  ६१५
  १३  २०७४  माघ  २६  २०  ६१४
  १४  २०७४  माघ  २६  १९  ६१३
  १५  २०७४  पौष  २६  १८  ६१२
  १६  २०७४  पौष  २६  १७  ६११
  १७  २०७४  मंसिर  २६  १६  ६१०
  १८  २०७४  मंसिर  २६  १५  ६०९
  १९  २०७४  कार्तिक  २६  १४  ६०८
  २०  २०७४  कार्तिक  २६  १३  ६०७
  २१  २०७४  आश्विन  २६  १२  ६०६
  २२  २०७४  आश्विन  २६  ११  ६०५
  २३  २०७४  भाद्र  २६  १०  ६०४
  २४  २०७४  भाद्र  २६  ९  ६०३
  २५  २०७४  श्रावण  २६  ८  ६०२
  २६  २०७४  श्रावण  २६  ७  ६०१
  २७  २०७४  आषाढ  २६  ६  ६००
  २८  २०७४  आषाढ  २६  ५  ५९९
  २९  २०७४  जेष्ठ  २६  ४  ५९८
  ३०  २०७४  जेष्ठ  २६  ३  ५९७
  ३१  २०७४  बैशाख  २६  २  ५९६
  ३२  २०७४  बैशाख  २६  १  ५९५
  ३३  २०७३  चैत्र  २५  २४  ५९४
  ३४  २०७३  चैत्र  २५  २३  ५९३
  ३५  २०७३  फाल्गुन  २५  २२  ५९२
  ३६  २०७३  फाल्गुन  २५  २१  ५९१
  ३७  २०७३  माघ  २५  २०  ५९०
  ३८  २०७३  माघ  २५  १९  ५८९
  ३९  २०७३  पौष  २५  १८  ५८८
  ४०  २०७३  पौष  २५  १७  ५८७
  ४१  २०७३  मंसिर  २५  १६  ५८६
  ४२  २०७३  मंसिर  २५  १५  ५८५
  ४३  २०७३  कार्तिक  २५  १४  ५८४
  ४४  २०७३  कार्तिक  २५  १३  ५८३
  ४५  २०७३  आश्विन  २५  १२  ५८२
  ४६  २०७३  आश्विन  २५  ११  ५८१
  ४७  २०७३  भाद्र  २५  १०  ५८०
  ४८  २०७३  भाद्र  २५  ९  ५७९
  ४९  २०७३  श्रावण  २५  ८  ५७८
  ५०  २०७३  श्रावण  २५  ७  ५७७
  ५१  २०७३  आषाढ  २५  ६  ५७६
  ५२  २०७३  आषाढ  २५  ५  ५७५
  ५३  २०७३  जेष्ठ  २५  ४  ५७४
  ५४  २०७३  जेष्ठ  २५  ३  ५७३
  ५५  २०७३  बैशाख  २५  २  ५७२
  ५६  २०७३  बैशाख  २५  १  ५७१
  ५७  २०७२  चैत्र  २४  २४  ५७०
  ५८  २०७२  चैत्र  २४  २३  ५६९
  ५९  २०७२  फाल्गुन  २४  २२  ५६८
  ६०  २०७२  फाल्गुन  २४  २१  ५६७
  ६१  २०७२  माघ  २४  २०  ५६६
  ६२  २०७२  माघ  २४  १९  ५६५
  ६३  २०७२  पौष  २४  १८  ५६४
  ६४  २०७२  पौष  २४  १७  ५६३
  ६५  २०७२  मंसिर  २४  १६  ५६२
  ६६  २०७२  मंसिर  २४  १५  ५६१
  ६७  २०७२  कार्तिक  २४  १४  ५६०
  ६८  २०७२  कार्तिक  २४  १३  ५५९
  ६९  २०७२  आश्विन  २४  १२  ५५८
  ७०  २०७२  आश्विन  २४  ११  ५५७
  ७१  २०७२  भाद्र  २४  १०  ५५६
  ७२  २०७२  भाद्र  २४  ९  ५५५
  ७३  २०७२  श्रावण  २४  ८  ५५४
  ७४  २०७२  श्रावण  २४  ७  ५५३
  ७५  २०७२  आषाढ  २४  ६  ५५२
  ७६  २०७२  आषाढ  २४  ५  ५५१
  ७७  २०७२  जेष्ठ  २४  ४  ५५०
  ७८  २०७२  जेष्ठ  २४  ३  ५४९
  ७९  २०७२  बैशाख  २४  २  ५४८
  ८०  २०७२  बैशाख  २४  १  ५४७
  ८१  २०७१  चैत्र  २३  २४  ५४६
  ८२  २०७१  चैत्र  २३  २३  ५४५
  ८३  २०७१  फाल्गुन  २३  २२  ५४४
  ८४  २०७१  फाल्गुन  २३  २१  ५४३
  ८५  २०७१  माघ  २३  २०  ५४२
  ८६  २०७१  माघ  २३  १९  ५४१
  ८७  २०७१  पौष  २३  १८  ५४०
  ८८  २०७१  पौष  २३  १७  ५३९
  ८९  २०७१  मंसिर  २३  १६  ५३८
  ९०  २०७१  मंसिर  २३  १५  ५३७
  ९१  २०७१  कार्तिक  २३  १४  ५३६
  ९२  २०७१  कार्तिक  २३  १३  ५३५
  ९३  २०७१  आश्विन  २३  १२  ५३४
  ९४  २०७१  आश्विन  २३  ११  ५३३
  ९५  २०७१  भाद्र  २३  १०  ५३२
  ९६  २०७१  भाद्र  २३  ९  ५३१
  ९७  २०७१  श्रावण  २३  ८  ५३०
  ९८  २०७१  श्रावण  २३  ७  ५२९
  ९९  २०७१  आषाढ  २३  ६  ५२८
  १००  २०७१  आषाढ  २३  ५  ५२७
  १०१  २०७१  जेष्ठ  २३  ४  ५२६
  १०२  २०७१  जेष्ठ  २३  ३  ५२५
  १०३  २०७१  बैशाख  २३  २  ५२४
  १०४  २०७१  बैशाख  २३  १  ५२३
  १०५  २०७०  चैत्र  २२  २४  ५२२
  १०६  २०७०  चैत्र  २२  २३  ५२१
  १०७  २०७०  फाल्गुन  २२  २२  ५२०
  १०८  २०७०  फाल्गुन  २२  २१  ५१९
  १०९  २०७०  माघ  २२  २०  ५१८
  ११०  २०७०  माघ  २२  १९  ५१७
  १११  २०७०  पौष  २२  १८  ५१६
  ११२  २०७०  पौष  २२  १७  ५१५
  ११३  २०७०  मंसिर  २२  १६  ५१४
  ११४  २०७०  मंसिर  २२  १५  ५१३
  ११५  २०७०  कार्तिक  २२  १४  ५१२
  ११६  २०७०  कार्तिक  २२  १३  ५११
  ११७  २०७०  आश्विन  २२  १२  ५१०
  ११८  २०७०  आश्विन  २२  ११  ५०९
  ११९  २०७०  भाद्र  २२  १०  ५०८
  १२०  २०७०  भाद्र  २२  ९  ५०७
  १२१  २०७०  श्रावण  २२  ८  ५०६
  १२२  २०७०  श्रावण  २२  ७  ५०५
  १२३  २०७०  आषाढ  २२  ६  ५०४
  १२४  २०७०  आषाढ  २२  ५  ५०३
  १२५  २०७०  जेष्ठ  २२  ४  ५०२
  १२६  २०७०  जेष्ठ  २२  ३  ५०१
  १२७  २०७०  बैशाख  २२  २  ५००
  १२८  २०७०  बैशाख  २२  १  ४९९
  १२९  २०६९  चैत्र  २१  २४  ४९८
  १३०  २०६९  चैत्र  २१  २३  ४९७
  १३१  २०६९  फाल्गुन  २१  २२  ४९६
  १३२  २०६९  फाल्गुन  २१  २१  ४९५
  १३३  २०६९  माघ  २१  २०  ४९४
  १३४  २०६९  माघ  २१  १९  ४९३
  १३५  २०६९  पौष  २१  १८  ४९२
  १३६  २०६९  पौष  २१  १७  ४९१
  १३७  २०६९  मंसिर  २१  १६  ४९०
  १३८  २०६९  मंसिर  २१  १५  ४८९
  १३९  २०६९  कार्तिक  २१  १४  ४८८
  १४०  २०६९  कार्तिक  २१  १३  ४८७
  १४१  २०६९  आश्विन  २१  १२  ४८६
  १४२  २०६९  आश्विन  २१  ११  ४८५
  १४३  २०६९  भाद्र  २१  १०  ४८४
  १४४  २०६९  भाद्र  २१  ९  ४८३
  १४५  २०६९  श्रावण  २१  ८  ४८२
  १४६  २०६९  श्रावण  २१  ७  ४८१
  १४७  २०६९  आषाढ  २१  ६  ४८०
  १४८  २०६९  आषाढ  २१  ५  ४७९
  १४९  २०६९  जेष्ठ  २१  ४  ४७८
  १५०  २०६९  जेष्ठ  २१  ३  ४७७
  १५१  २०६९  बैशाख  २१  २  ४७६
  १५२  २०६९  बैशाख  २१  १  ४७५
  १५३  २०६८  चैत्र  २०  २४  ४७४
  १५४  २०६८  चैत्र  २०  २३  ४७३
  १५५  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७२
  १५६  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७१
  १५७  २०६८  माघ  २०  २०  ४७०
  १५८  २०६८  पौष  २०  १९  ४६९
  १५९  २०६८  माघ  २०  १९  ४६९
  १६०  २०६८  पौष  २०  १८  ४६८
  १६१  २०६८  मंसिर  २०  १७  ४६७
  १६२  २०६८  मंसिर  २०  १५  ४६५
  १६३  २०६८  कार्तिक  २०  १४  ४६४
  १६४  २०६८  कार्तिक  २०  १३  ४६३
  १६५  २०६८  आश्विन  २०  १२  ४६२
  १६६  २०६८  आश्विन  २०  ११  ४६१
  १६७  २०६८  भाद्र  २०  १०  ४६०
  १६८  २०६८  भाद्र  २०  ९  ४५९
  १६९  २०६८  श्रावण  २०  ८  ४५८
  १७०  २०६८  श्रावण  २०  ७  ४५७
  १७१  २०६८  आषाढ  २०  ६  ४५६
  १७२  २०६८  आषाढ  २०  ५  ४५५
  १७३  २०६८  जेष्ठ  २०  ४  ४५४
  १७४  २०६८  जेष्ठ  २०  ३  ४५३
  १७५  २०६८  बैशाख  २०  २  ४५२
  १७६  २०६८  बैशाख  २०  १  ४५१
  १७७  २०६७  चैत्र  १९  २४  ४५०
  १७८  २०६७  चैत्र  १९  २३  ४४९
  १७९  २०६७  फाल्गुन  १९  २२  ४४८
  १८०  २०६७  फाल्गुन  १९  २१  ४४७
  १८१  २०६७  माघ  १९  २०  ४४६
  १८२  २०६७  माघ  १९  १९  ४४५
  १८३  २०६७  पौष  १९  १८  ४४४
  १८४  २०६७  पौष  १९  १७  ४४३
  १८५  २०६७  मंसिर  १९  १६  ४४२
  १८६  २०६७  मंसिर  १९  १५  ४४१
  १८७  २०६७  कार्तिक  १९  १४  ४४०
  १८८  २०६७  कार्तिक  १९  १३  ४३९
  १८९  २०६७  आश्विन  १९  १२  ४३८
  १९०  २०६७  आश्विन  १९  ११  ४३७
  १९१  २०६७  भाद्र  १९  १०  ४३६
  १९२  २०६७  भाद्र  १९  ९  ४३५
  १९३  २०६७  श्रावण  १९  ८  ४३४
  १९४  २०६७  श्रावण  १९  ७  ४३३
  १९५  २०६७  आषाढ  १९  ६  ४३२
  १९६  २०६७  आषाढ  १९  ५  ४३१
  १९७  २०६७  जेष्ठ  १९  ४  ४३०
  १९८  २०६७  जेष्ठ  १९  ३  ४२९
  १९९  २०६७  बैशाख  १९  २  ४२८
  २००  २०६७  बैशाख  १९  १  ४२७
  २०१  २०६६  चैत्र  १८  २४  ४२६
  २०२  २०६६  चैत्र  १८  २३  ४२५
  २०३  २०६६  फाल्गुन  १८  २२  ४२४
  २०४  २०६६  फाल्गुन  १८  २१  ४२३
  २०५  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २०६  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २०७  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २०८  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  २०९  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  २१०  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  २११  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  २१२  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  २१३  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  २१४  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  २१५  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  २१६  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  २१७  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  २१८  २०६६  कार्तिक  १८  १४  ४१६
  २१९  २०६६  कार्तिक  १८  १३  ४१५
  २२०  २०६६  आश्विन  १८  १२  ४१४
  २२१  २०६६  आश्विन  १८  ११  ४१३
  २२२  २०६६  भाद्र  १८  १०  ४१२
  २२३  २०६६  भाद्र  १८  ९  ४११
  २२४  २०६६  श्रावण  १८  ८  ४१०
  २२५  २०६६  श्रावण  १८  ७  ४०९
  २२६  २०६६  आषाढ  १८  ६  ४०८
  २२७  २०६६  आषाढ  १८  ५  ४०७
  २२८  २०६६  जेष्ठ  १८  ४  ४०६
  २२९  २०६६  जेष्ठ  १८  ३  ४०५
  २३०  २०६६  बैशाख  १८  २  ४०४
  २३१  २०६६  बैशाख  १८  १  ४०३
  २३२  २०६५  चैत्र  १७  २४  ४०२
  २३३  २०६५  चैत्र  १७  २३  ४०१
  २३४  २०६५  फाल्गुन  १७  २२  ४००
  २३५  २०६५  फाल्गुन  १७  २१  ३९९
  २३६  २०६५  माघ  १७  २०  ३९८
  २३७  २०६५  माघ  १७  १९  ३९७
  २३८  २०६५  पौष  १७  १८  ३९६
  २३९  २०६५  पौष  १७  १७  ३९५
  २४०  २०६५  मंसिर  १७  १६  ३९४
  २४१  २०६५  मंसिर  १७  १५  ३९३
  २४२  २०६५  कार्तिक  १७  १४  ३९२
  २४३  २०६५  कार्तिक  १७  १३  ३९१
  २४४  २०६५  आश्विन  १७  १२  ३९०
  २४५  २०६५  आश्विन  १७  ११  ३८९
  २४६  २०६५  भाद्र  १७  १०  ३८८
  २४७  २०६५  भाद्र  १७  ९  ३८७
  २४८  २०६५  श्रावण  १७  ८  ३८६
  २४९  २०६५  श्रावण  १७  ७  ३८५
  २५०  २०६५  आषाढ  १७  ६  ३८४
  २५१  २०६५  आषाढ  १७  ५  ३८३
  २५२  २०६५  जेष्ठ  १७  ४  ३८२
  २५३  २०६५  जेष्ठ  १७  ३  ३८१
  २५४  २०६५  बैशाख  १७  २  ३८०
  २५५  २०६५  बैशाख  १७  १  ३७९