सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

Latest Bulleteins

सि.नं साल महिना वर्ष अंक पुर्णांक
  १  २०७४  माघ  २६  २०  ६१४
  २  २०७४  माघ  २६  १९  ६१३
  ३  २०७४  पौष  २६  १८  ६१२
  ४  २०७४  पौष  २६  १७  ६११
  ५  २०७४  मंसिर  २६  १६  ६१०
  ६  २०७४  मंसिर  २६  १५  ६०९
  ७  २०७४  कार्तिक  २६  १४  ६०८
  ८  २०७४  कार्तिक  २६  १३  ६०७
  ९  २०७४  आश्विन  २६  १२  ६०६
  १०  २०७४  आश्विन  २६  ११  ६०५
  ११  २०७४  भाद्र  २६  १०  ६०४
  १२  २०७४  भाद्र  २६  ९  ६०३
  १३  २०७४  श्रावण  २६  ८  ६०२
  १४  २०७४  श्रावण  २६  ७  ६०१
  १५  २०७४  आषाढ  २६  ६  ६००
  १६  २०७४  आषाढ  २६  ५  ५९९
  १७  २०७४  जेष्ठ  २६  ४  ५९८
  १८  २०७४  जेष्ठ  २६  ३  ५९७
  १९  २०७४  बैशाख  २६  २  ५९६
  २०  २०७४  बैशाख  २६  १  ५९५
  २१  २०७३  चैत्र  २५  २४  ५९४
  २२  २०७३  चैत्र  २५  २३  ५९३
  २३  २०७३  फाल्गुन  २५  २२  ५९२
  २४  २०७३  फाल्गुन  २५  २१  ५९१
  २५  २०७३  माघ  २५  २०  ५९०
  २६  २०७३  माघ  २५  १९  ५८९
  २७  २०७३  पौष  २५  १८  ५८८
  २८  २०७३  पौष  २५  १७  ५८७
  २९  २०७३  मंसिर  २५  १६  ५८६
  ३०  २०७३  मंसिर  २५  १५  ५८५
  ३१  २०७३  कार्तिक  २५  १४  ५८४
  ३२  २०७३  कार्तिक  २५  १३  ५८३
  ३३  २०७३  आश्विन  २५  १२  ५८२
  ३४  २०७३  आश्विन  २५  ११  ५८१
  ३५  २०७३  भाद्र  २५  १०  ५८०
  ३६  २०७३  भाद्र  २५  ९  ५७९
  ३७  २०७३  श्रावण  २५  ८  ५७८
  ३८  २०७३  श्रावण  २५  ७  ५७७
  ३९  २०७३  आषाढ  २५  ६  ५७६
  ४०  २०७३  आषाढ  २५  ५  ५७५
  ४१  २०७३  जेष्ठ  २५  ४  ५७४
  ४२  २०७३  जेष्ठ  २५  ३  ५७३
  ४३  २०७३  बैशाख  २५  २  ५७२
  ४४  २०७३  बैशाख  २५  १  ५७१
  ४५  २०७२  चैत्र  २४  २४  ५७०
  ४६  २०७२  चैत्र  २४  २३  ५६९
  ४७  २०७२  फाल्गुन  २४  २२  ५६८
  ४८  २०७२  फाल्गुन  २४  २१  ५६७
  ४९  २०७२  माघ  २४  २०  ५६६
  ५०  २०७२  माघ  २४  १९  ५६५
  ५१  २०७२  पौष  २४  १८  ५६४
  ५२  २०७२  पौष  २४  १७  ५६३
  ५३  २०७२  मंसिर  २४  १६  ५६२
  ५४  २०७२  मंसिर  २४  १५  ५६१
  ५५  २०७२  कार्तिक  २४  १४  ५६०
  ५६  २०७२  कार्तिक  २४  १३  ५५९
  ५७  २०७२  आश्विन  २४  १२  ५५८
  ५८  २०७२  आश्विन  २४  ११  ५५७
  ५९  २०७२  भाद्र  २४  १०  ५५६
  ६०  २०७२  भाद्र  २४  ९  ५५५
  ६१  २०७२  श्रावण  २४  ८  ५५४
  ६२  २०७२  श्रावण  २४  ७  ५५३
  ६३  २०७२  आषाढ  २४  ६  ५५२
  ६४  २०७२  आषाढ  २४  ५  ५५१
  ६५  २०७२  जेष्ठ  २४  ४  ५५०
  ६६  २०७२  जेष्ठ  २४  ३  ५४९
  ६७  २०७२  बैशाख  २४  २  ५४८
  ६८  २०७२  बैशाख  २४  १  ५४७
  ६९  २०७१  चैत्र  २३  २४  ५४६
  ७०  २०७१  चैत्र  २३  २३  ५४५
  ७१  २०७१  फाल्गुन  २३  २२  ५४४
  ७२  २०७१  फाल्गुन  २३  २१  ५४३
  ७३  २०७१  माघ  २३  २०  ५४२
  ७४  २०७१  माघ  २३  १९  ५४१
  ७५  २०७१  पौष  २३  १८  ५४०
  ७६  २०७१  पौष  २३  १७  ५३९
  ७७  २०७१  मंसिर  २३  १६  ५३८
  ७८  २०७१  मंसिर  २३  १५  ५३७
  ७९  २०७१  कार्तिक  २३  १४  ५३६
  ८०  २०७१  कार्तिक  २३  १३  ५३५
  ८१  २०७१  आश्विन  २३  १२  ५३४
  ८२  २०७१  आश्विन  २३  ११  ५३३
  ८३  २०७१  भाद्र  २३  १०  ५३२
  ८४  २०७१  भाद्र  २३  ९  ५३१
  ८५  २०७१  श्रावण  २३  ८  ५३०
  ८६  २०७१  श्रावण  २३  ७  ५२९
  ८७  २०७१  आषाढ  २३  ६  ५२८
  ८८  २०७१  आषाढ  २३  ५  ५२७
  ८९  २०७१  जेष्ठ  २३  ४  ५२६
  ९०  २०७१  जेष्ठ  २३  ३  ५२५
  ९१  २०७१  बैशाख  २३  २  ५२४
  ९२  २०७१  बैशाख  २३  १  ५२३
  ९३  २०७०  चैत्र  २२  २४  ५२२
  ९४  २०७०  चैत्र  २२  २३  ५२१
  ९५  २०७०  फाल्गुन  २२  २२  ५२०
  ९६  २०७०  फाल्गुन  २२  २१  ५१९
  ९७  २०७०  माघ  २२  २०  ५१८
  ९८  २०७०  माघ  २२  १९  ५१७
  ९९  २०७०  पौष  २२  १८  ५१६
  १००  २०७०  पौष  २२  १७  ५१५
  १०१  २०७०  मंसिर  २२  १६  ५१४
  १०२  २०७०  मंसिर  २२  १५  ५१३
  १०३  २०७०  कार्तिक  २२  १४  ५१२
  १०४  २०७०  कार्तिक  २२  १३  ५११
  १०५  २०७०  आश्विन  २२  १२  ५१०
  १०६  २०७०  आश्विन  २२  ११  ५०९
  १०७  २०७०  भाद्र  २२  १०  ५०८
  १०८  २०७०  भाद्र  २२  ९  ५०७
  १०९  २०७०  श्रावण  २२  ८  ५०६
  ११०  २०७०  श्रावण  २२  ७  ५०५
  १११  २०७०  आषाढ  २२  ६  ५०४
  ११२  २०७०  आषाढ  २२  ५  ५०३
  ११३  २०७०  जेष्ठ  २२  ४  ५०२
  ११४  २०७०  जेष्ठ  २२  ३  ५०१
  ११५  २०७०  बैशाख  २२  २  ५००
  ११६  २०७०  बैशाख  २२  १  ४९९
  ११७  २०६९  चैत्र  २१  २४  ४९८
  ११८  २०६९  चैत्र  २१  २३  ४९७
  ११९  २०६९  फाल्गुन  २१  २२  ४९६
  १२०  २०६९  फाल्गुन  २१  २१  ४९५
  १२१  २०६९  माघ  २१  २०  ४९४
  १२२  २०६९  माघ  २१  १९  ४९३
  १२३  २०६९  पौष  २१  १८  ४९२
  १२४  २०६९  पौष  २१  १७  ४९१
  १२५  २०६९  मंसिर  २१  १६  ४९०
  १२६  २०६९  मंसिर  २१  १५  ४८९
  १२७  २०६९  कार्तिक  २१  १४  ४८८
  १२८  २०६९  कार्तिक  २१  १३  ४८७
  १२९  २०६९  आश्विन  २१  १२  ४८६
  १३०  २०६९  आश्विन  २१  ११  ४८५
  १३१  २०६९  भाद्र  २१  १०  ४८४
  १३२  २०६९  भाद्र  २१  ९  ४८३
  १३३  २०६९  श्रावण  २१  ८  ४८२
  १३४  २०६९  श्रावण  २१  ७  ४८१
  १३५  २०६९  आषाढ  २१  ६  ४८०
  १३६  २०६९  आषाढ  २१  ५  ४७९
  १३७  २०६९  जेष्ठ  २१  ४  ४७८
  १३८  २०६९  जेष्ठ  २१  ३  ४७७
  १३९  २०६९  बैशाख  २१  २  ४७६
  १४०  २०६९  बैशाख  २१  १  ४७५
  १४१  २०६८  चैत्र  २०  २४  ४७४
  १४२  २०६८  चैत्र  २०  २३  ४७३
  १४३  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७२
  १४४  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७१
  १४५  २०६८  माघ  २०  २०  ४७०
  १४६  २०६८  पौष  २०  १९  ४६९
  १४७  २०६८  माघ  २०  १९  ४६९
  १४८  २०६८  पौष  २०  १८  ४६८
  १४९  २०६८  मंसिर  २०  १७  ४६७
  १५०  २०६८  मंसिर  २०  १५  ४६५
  १५१  २०६८  कार्तिक  २०  १४  ४६४
  १५२  २०६८  कार्तिक  २०  १३  ४६३
  १५३  २०६८  आश्विन  २०  १२  ४६२
  १५४  २०६८  आश्विन  २०  ११  ४६१
  १५५  २०६८  भाद्र  २०  १०  ४६०
  १५६  २०६८  भाद्र  २०  ९  ४५९
  १५७  २०६८  श्रावण  २०  ८  ४५८
  १५८  २०६८  श्रावण  २०  ७  ४५७
  १५९  २०६८  आषाढ  २०  ६  ४५६
  १६०  २०६८  आषाढ  २०  ५  ४५५
  १६१  २०६८  जेष्ठ  २०  ४  ४५४
  १६२  २०६८  जेष्ठ  २०  ३  ४५३
  १६३  २०६८  बैशाख  २०  २  ४५२
  १६४  २०६८  बैशाख  २०  १  ४५१
  १६५  २०६७  चैत्र  १९  २४  ४५०
  १६६  २०६७  चैत्र  १९  २३  ४४९
  १६७  २०६७  फाल्गुन  १९  २२  ४४८
  १६८  २०६७  फाल्गुन  १९  २१  ४४७
  १६९  २०६७  माघ  १९  २०  ४४६
  १७०  २०६७  माघ  १९  १९  ४४५
  १७१  २०६७  पौष  १९  १८  ४४४
  १७२  २०६७  पौष  १९  १७  ४४३
  १७३  २०६७  मंसिर  १९  १६  ४४२
  १७४  २०६७  मंसिर  १९  १५  ४४१
  १७५  २०६७  कार्तिक  १९  १४  ४४०
  १७६  २०६७  कार्तिक  १९  १३  ४३९
  १७७  २०६७  आश्विन  १९  १२  ४३८
  १७८  २०६७  आश्विन  १९  ११  ४३७
  १७९  २०६७  भाद्र  १९  १०  ४३६
  १८०  २०६७  भाद्र  १९  ९  ४३५
  १८१  २०६७  श्रावण  १९  ८  ४३४
  १८२  २०६७  श्रावण  १९  ७  ४३३
  १८३  २०६७  आषाढ  १९  ६  ४३२
  १८४  २०६७  आषाढ  १९  ५  ४३१
  १८५  २०६७  जेष्ठ  १९  ४  ४३०
  १८६  २०६७  जेष्ठ  १९  ३  ४२९
  १८७  २०६७  बैशाख  १९  २  ४२८
  १८८  २०६७  बैशाख  १९  १  ४२७
  १८९  २०६६  चैत्र  १८  २४  ४२६
  १९०  २०६६  चैत्र  १८  २३  ४२५
  १९१  २०६६  फाल्गुन  १८  २२  ४२४
  १९२  २०६६  फाल्गुन  १८  २१  ४२३
  १९३  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  १९४  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  १९५  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  १९६  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  १९७  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  १९८  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  १९९  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  २००  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  २०१  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  २०२  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  २०३  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  २०४  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  २०५  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  २०६  २०६६  कार्तिक  १८  १४  ४१६
  २०७  २०६६  कार्तिक  १८  १३  ४१५
  २०८  २०६६  आश्विन  १८  १२  ४१४
  २०९  २०६६  आश्विन  १८  ११  ४१३
  २१०  २०६६  भाद्र  १८  १०  ४१२
  २११  २०६६  भाद्र  १८  ९  ४११
  २१२  २०६६  श्रावण  १८  ८  ४१०
  २१३  २०६६  श्रावण  १८  ७  ४०९
  २१४  २०६६  आषाढ  १८  ६  ४०८
  २१५  २०६६  आषाढ  १८  ५  ४०७
  २१६  २०६६  जेष्ठ  १८  ४  ४०६
  २१७  २०६६  जेष्ठ  १८  ३  ४०५
  २१८  २०६६  बैशाख  १८  २  ४०४
  २१९  २०६६  बैशाख  १८  १  ४०३
  २२०  २०६५  चैत्र  १७  २४  ४०२
  २२१  २०६५  चैत्र  १७  २३  ४०१
  २२२  २०६५  फाल्गुन  १७  २२  ४००
  २२३  २०६५  फाल्गुन  १७  २१  ३९९
  २२४  २०६५  माघ  १७  २०  ३९८
  २२५  २०६५  माघ  १७  १९  ३९७
  २२६  २०६५  पौष  १७  १८  ३९६
  २२७  २०६५  पौष  १७  १७  ३९५
  २२८  २०६५  मंसिर  १७  १६  ३९४
  २२९  २०६५  मंसिर  १७  १५  ३९३
  २३०  २०६५  कार्तिक  १७  १४  ३९२
  २३१  २०६५  कार्तिक  १७  १३  ३९१
  २३२  २०६५  आश्विन  १७  १२  ३९०
  २३३  २०६५  आश्विन  १७  ११  ३८९
  २३४  २०६५  भाद्र  १७  १०  ३८८
  २३५  २०६५  भाद्र  १७  ९  ३८७
  २३६  २०६५  श्रावण  १७  ८  ३८६
  २३७  २०६५  श्रावण  १७  ७  ३८५
  २३८  २०६५  आषाढ  १७  ६  ३८४
  २३९  २०६५  आषाढ  १७  ५  ३८३
  २४०  २०६५  जेष्ठ  १७  ४  ३८२
  २४१  २०६५  जेष्ठ  १७  ३  ३८१
  २४२  २०६५  बैशाख  १७  २  ३८०
  २४३  २०६५  बैशाख  १७  १  ३७९