सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

Latest Bulleteins

सि.नं साल महिना वर्ष अंक पुर्णांक
  १  २०७५  चैत्र  २७  २४  ६४२
  २  २०७५  चैत्र  २७  २३  ६४१
  ३  २०७५  फाल्गुन  २७  २२  ६४०
  ४  २०७५  फाल्गुन  २७  २१  ६३९
  ५  २०७५  माघ  २७  २०  ६३८
  ६  २०७५  माघ  २७  १९  ६३७
  ७  २०७५  पौष  २७  १८  ६३६
  ८  २०७५  पौष  २७  १७  ६३५
  ९  २०७५  मंसिर  २७  १६  ६३४
  १०  २०७५  मंसिर  २७  १५  ६३३
  ११  २०७५  कार्तिक  २७  १४  ६३२
  १२  २०७५  कार्तिक  २७  १३  ६३१
  १३  २०७५  आश्विन  २७  १२  ६३०
  १४  २०७५  आश्विन  २७  ११  ६२९
  १५  २०७५  भाद्र  २७  १०  ६२८
  १६  २०७५  भाद्र  २७  ९  ६२७
  १७  २०७५  श्रावण  २७  ८  ६२६
  १८  २०७५  श्रावण  २७  ७  ६२५
  १९  २०७५  आषाढ  २७  ६  ६२४
  २०  २०७५  आषाढ  २७  ५  ६२३
  २१  २०७५  जेष्ठ  २७  ४  ६२२
  २२  २०७५  जेष्ठ  २७  ३  ६२१
  २३  २०७५  बैशाख  २७  २  ६२०
  २४  २०७५  बैशाख  २७  १  ६१९
  २५  २०७४  चैत्र  २६  २४  ६१८
  २६  २०७४  चैत्र  २६  २३  ६१७
  २७  २०७४  फाल्गुन  २६  २२  ६१६
  २८  २०७४  फाल्गुन  २६  २१  ६१५
  २९  २०७४  माघ  २६  २०  ६१४
  ३०  २०७४  माघ  २६  १९  ६१३
  ३१  २०७४  पौष  २६  १८  ६१२
  ३२  २०७४  पौष  २६  १७  ६११
  ३३  २०७४  मंसिर  २६  १६  ६१०
  ३४  २०७४  मंसिर  २६  १५  ६०९
  ३५  २०७४  कार्तिक  २६  १४  ६०८
  ३६  २०७४  कार्तिक  २६  १३  ६०७
  ३७  २०७४  आश्विन  २६  १२  ६०६
  ३८  २०७४  आश्विन  २६  ११  ६०५
  ३९  २०७४  भाद्र  २६  १०  ६०४
  ४०  २०७४  भाद्र  २६  ९  ६०३
  ४१  २०७४  श्रावण  २६  ८  ६०२
  ४२  २०७४  श्रावण  २६  ७  ६०१
  ४३  २०७४  आषाढ  २६  ६  ६००
  ४४  २०७४  आषाढ  २६  ५  ५९९
  ४५  २०७४  जेष्ठ  २६  ४  ५९८
  ४६  २०७४  जेष्ठ  २६  ३  ५९७
  ४७  २०७४  बैशाख  २६  २  ५९६
  ४८  २०७४  बैशाख  २६  १  ५९५
  ४९  २०७३  चैत्र  २५  २४  ५९४
  ५०  २०७३  चैत्र  २५  २३  ५९३
  ५१  २०७३  फाल्गुन  २५  २२  ५९२
  ५२  २०७३  फाल्गुन  २५  २१  ५९१
  ५३  २०७३  माघ  २५  २०  ५९०
  ५४  २०७३  माघ  २५  १९  ५८९
  ५५  २०७३  पौष  २५  १८  ५८८
  ५६  २०७३  पौष  २५  १७  ५८७
  ५७  २०७३  मंसिर  २५  १६  ५८६
  ५८  २०७३  मंसिर  २५  १५  ५८५
  ५९  २०७३  कार्तिक  २५  १४  ५८४
  ६०  २०७३  कार्तिक  २५  १३  ५८३
  ६१  २०७३  आश्विन  २५  १२  ५८२
  ६२  २०७३  आश्विन  २५  ११  ५८१
  ६३  २०७३  भाद्र  २५  १०  ५८०
  ६४  २०७३  भाद्र  २५  ९  ५७९
  ६५  २०७३  श्रावण  २५  ८  ५७८
  ६६  २०७३  श्रावण  २५  ७  ५७७
  ६७  २०७३  आषाढ  २५  ६  ५७६
  ६८  २०७३  आषाढ  २५  ५  ५७५
  ६९  २०७३  जेष्ठ  २५  ४  ५७४
  ७०  २०७३  जेष्ठ  २५  ३  ५७३
  ७१  २०७३  बैशाख  २५  २  ५७२
  ७२  २०७३  बैशाख  २५  १  ५७१
  ७३  २०७२  चैत्र  २४  २४  ५७०
  ७४  २०७२  चैत्र  २४  २३  ५६९
  ७५  २०७२  फाल्गुन  २४  २२  ५६८
  ७६  २०७२  फाल्गुन  २४  २१  ५६७
  ७७  २०७२  माघ  २४  २०  ५६६
  ७८  २०७२  माघ  २४  १९  ५६५
  ७९  २०७२  पौष  २४  १८  ५६४
  ८०  २०७२  पौष  २४  १७  ५६३
  ८१  २०७२  मंसिर  २४  १६  ५६२
  ८२  २०७२  मंसिर  २४  १५  ५६१
  ८३  २०७२  कार्तिक  २४  १४  ५६०
  ८४  २०७२  कार्तिक  २४  १३  ५५९
  ८५  २०७२  आश्विन  २४  १२  ५५८
  ८६  २०७२  आश्विन  २४  ११  ५५७
  ८७  २०७२  भाद्र  २४  १०  ५५६
  ८८  २०७२  भाद्र  २४  ९  ५५५
  ८९  २०७२  श्रावण  २४  ८  ५५४
  ९०  २०७२  श्रावण  २४  ७  ५५३
  ९१  २०७२  आषाढ  २४  ६  ५५२
  ९२  २०७२  आषाढ  २४  ५  ५५१
  ९३  २०७२  जेष्ठ  २४  ४  ५५०
  ९४  २०७२  जेष्ठ  २४  ३  ५४९
  ९५  २०७२  बैशाख  २४  २  ५४८
  ९६  २०७२  बैशाख  २४  १  ५४७
  ९७  २०७१  चैत्र  २३  २४  ५४६
  ९८  २०७१  चैत्र  २३  २३  ५४५
  ९९  २०७१  फाल्गुन  २३  २२  ५४४
  १००  २०७१  फाल्गुन  २३  २१  ५४३
  १०१  २०७१  माघ  २३  २०  ५४२
  १०२  २०७१  माघ  २३  १९  ५४१
  १०३  २०७१  पौष  २३  १८  ५४०
  १०४  २०७१  पौष  २३  १७  ५३९
  १०५  २०७१  मंसिर  २३  १६  ५३८
  १०६  २०७१  मंसिर  २३  १५  ५३७
  १०७  २०७१  कार्तिक  २३  १४  ५३६
  १०८  २०७१  कार्तिक  २३  १३  ५३५
  १०९  २०७१  आश्विन  २३  १२  ५३४
  ११०  २०७१  आश्विन  २३  ११  ५३३
  १११  २०७१  भाद्र  २३  १०  ५३२
  ११२  २०७१  भाद्र  २३  ९  ५३१
  ११३  २०७१  श्रावण  २३  ८  ५३०
  ११४  २०७१  श्रावण  २३  ७  ५२९
  ११५  २०७१  आषाढ  २३  ६  ५२८
  ११६  २०७१  आषाढ  २३  ५  ५२७
  ११७  २०७१  जेष्ठ  २३  ४  ५२६
  ११८  २०७१  जेष्ठ  २३  ३  ५२५
  ११९  २०७१  बैशाख  २३  २  ५२४
  १२०  २०७१  बैशाख  २३  १  ५२३
  १२१  २०७०  चैत्र  २२  २४  ५२२
  १२२  २०७०  चैत्र  २२  २३  ५२१
  १२३  २०७०  फाल्गुन  २२  २२  ५२०
  १२४  २०७०  फाल्गुन  २२  २१  ५१९
  १२५  २०७०  माघ  २२  २०  ५१८
  १२६  २०७०  माघ  २२  १९  ५१७
  १२७  २०७०  पौष  २२  १८  ५१६
  १२८  २०७०  पौष  २२  १७  ५१५
  १२९  २०७०  मंसिर  २२  १६  ५१४
  १३०  २०७०  मंसिर  २२  १५  ५१३
  १३१  २०७०  कार्तिक  २२  १४  ५१२
  १३२  २०७०  कार्तिक  २२  १३  ५११
  १३३  २०७०  आश्विन  २२  १२  ५१०
  १३४  २०७०  आश्विन  २२  ११  ५०९
  १३५  २०७०  भाद्र  २२  १०  ५०८
  १३६  २०७०  भाद्र  २२  ९  ५०७
  १३७  २०७०  श्रावण  २२  ८  ५०६
  १३८  २०७०  श्रावण  २२  ७  ५०५
  १३९  २०७०  आषाढ  २२  ६  ५०४
  १४०  २०७०  आषाढ  २२  ५  ५०३
  १४१  २०७०  जेष्ठ  २२  ४  ५०२
  १४२  २०७०  जेष्ठ  २२  ३  ५०१
  १४३  २०७०  बैशाख  २२  २  ५००
  १४४  २०७०  बैशाख  २२  १  ४९९
  १४५  २०६९  चैत्र  २१  २४  ४९८
  १४६  २०६९  चैत्र  २१  २३  ४९७
  १४७  २०६९  फाल्गुन  २१  २२  ४९६
  १४८  २०६९  फाल्गुन  २१  २१  ४९५
  १४९  २०६९  माघ  २१  २०  ४९४
  १५०  २०६९  माघ  २१  १९  ४९३
  १५१  २०६९  पौष  २१  १८  ४९२
  १५२  २०६९  पौष  २१  १७  ४९१
  १५३  २०६९  मंसिर  २१  १६  ४९०
  १५४  २०६९  मंसिर  २१  १५  ४८९
  १५५  २०६९  कार्तिक  २१  १४  ४८८
  १५६  २०६९  कार्तिक  २१  १३  ४८७
  १५७  २०६९  आश्विन  २१  १२  ४८६
  १५८  २०६९  आश्विन  २१  ११  ४८५
  १५९  २०६९  भाद्र  २१  १०  ४८४
  १६०  २०६९  भाद्र  २१  ९  ४८३
  १६१  २०६९  श्रावण  २१  ८  ४८२
  १६२  २०६९  श्रावण  २१  ७  ४८१
  १६३  २०६९  आषाढ  २१  ६  ४८०
  १६४  २०६९  आषाढ  २१  ५  ४७९
  १६५  २०६९  जेष्ठ  २१  ४  ४७८
  १६६  २०६९  जेष्ठ  २१  ३  ४७७
  १६७  २०६९  बैशाख  २१  २  ४७६
  १६८  २०६९  बैशाख  २१  १  ४७५
  १६९  २०६८  चैत्र  २०  २४  ४७४
  १७०  २०६८  चैत्र  २०  २३  ४७३
  १७१  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७२
  १७२  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७१
  १७३  २०६८  माघ  २०  २०  ४७०
  १७४  २०६८  पौष  २०  १९  ४६९
  १७५  २०६८  माघ  २०  १९  ४६९
  १७६  २०६८  पौष  २०  १८  ४६८
  १७७  २०६८  मंसिर  २०  १७  ४६७
  १७८  २०६८  मंसिर  २०  १५  ४६५
  १७९  २०६८  कार्तिक  २०  १४  ४६४
  १८०  २०६८  कार्तिक  २०  १३  ४६३
  १८१  २०६८  आश्विन  २०  १२  ४६२
  १८२  २०६८  आश्विन  २०  ११  ४६१
  १८३  २०६८  भाद्र  २०  १०  ४६०
  १८४  २०६८  भाद्र  २०  ९  ४५९
  १८५  २०६८  श्रावण  २०  ८  ४५८
  १८६  २०६८  श्रावण  २०  ७  ४५७
  १८७  २०६८  आषाढ  २०  ६  ४५६
  १८८  २०६८  आषाढ  २०  ५  ४५५
  १८९  २०६८  जेष्ठ  २०  ४  ४५४
  १९०  २०६८  जेष्ठ  २०  ३  ४५३
  १९१  २०६८  बैशाख  २०  २  ४५२
  १९२  २०६८  बैशाख  २०  १  ४५१
  १९३  २०६७  चैत्र  १९  २४  ४५०
  १९४  २०६७  चैत्र  १९  २३  ४४९
  १९५  २०६७  फाल्गुन  १९  २२  ४४८
  १९६  २०६७  फाल्गुन  १९  २१  ४४७
  १९७  २०६७  माघ  १९  २०  ४४६
  १९८  २०६७  माघ  १९  १९  ४४५
  १९९  २०६७  पौष  १९  १८  ४४४
  २००  २०६७  पौष  १९  १७  ४४३
  २०१  २०६७  मंसिर  १९  १६  ४४२
  २०२  २०६७  मंसिर  १९  १५  ४४१
  २०३  २०६७  कार्तिक  १९  १४  ४४०
  २०४  २०६७  कार्तिक  १९  १३  ४३९
  २०५  २०६७  आश्विन  १९  १२  ४३८
  २०६  २०६७  आश्विन  १९  ११  ४३७
  २०७  २०६७  भाद्र  १९  १०  ४३६
  २०८  २०६७  भाद्र  १९  ९  ४३५
  २०९  २०६७  श्रावण  १९  ८  ४३४
  २१०  २०६७  श्रावण  १९  ७  ४३३
  २११  २०६७  आषाढ  १९  ६  ४३२
  २१२  २०६७  आषाढ  १९  ५  ४३१
  २१३  २०६७  जेष्ठ  १९  ४  ४३०
  २१४  २०६७  जेष्ठ  १९  ३  ४२९
  २१५  २०६७  बैशाख  १९  २  ४२८
  २१६  २०६७  बैशाख  १९  १  ४२७
  २१७  २०६६  चैत्र  १८  २४  ४२६
  २१८  २०६६  चैत्र  १८  २३  ४२५
  २१९  २०६६  फाल्गुन  १८  २२  ४२४
  २२०  २०६६  फाल्गुन  १८  २१  ४२३
  २२१  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २२२  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २२३  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २२४  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  २२५  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  २२६  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  २२७  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  २२८  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  २२९  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  २३०  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  २३१  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  २३२  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  २३३  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  २३४  २०६६  कार्तिक  १८  १४  ४१६
  २३५  २०६६  कार्तिक  १८  १३  ४१५
  २३६  २०६६  आश्विन  १८  १२  ४१४
  २३७  २०६६  आश्विन  १८  ११  ४१३
  २३८  २०६६  भाद्र  १८  १०  ४१२
  २३९  २०६६  भाद्र  १८  ९  ४११
  २४०  २०६६  श्रावण  १८  ८  ४१०
  २४१  २०६६  श्रावण  १८  ७  ४०९
  २४२  २०६६  आषाढ  १८  ६  ४०८
  २४३  २०६६  आषाढ  १८  ५  ४०७
  २४४  २०६६  जेष्ठ  १८  ४  ४०६
  २४५  २०६६  जेष्ठ  १८  ३  ४०५
  २४६  २०६६  बैशाख  १८  २  ४०४
  २४७  २०६६  बैशाख  १८  १  ४०३
  २४८  २०६५  चैत्र  १७  २४  ४०२
  २४९  २०६५  चैत्र  १७  २३  ४०१
  २५०  २०६५  फाल्गुन  १७  २२  ४००
  २५१  २०६५  फाल्गुन  १७  २१  ३९९
  २५२  २०६५  माघ  १७  २०  ३९८
  २५३  २०६५  माघ  १७  १९  ३९७
  २५४  २०६५  पौष  १७  १८  ३९६
  २५५  २०६५  पौष  १७  १७  ३९५
  २५६  २०६५  मंसिर  १७  १६  ३९४
  २५७  २०६५  मंसिर  १७  १५  ३९३
  २५८  २०६५  कार्तिक  १७  १४  ३९२
  २५९  २०६५  कार्तिक  १७  १३  ३९१
  २६०  २०६५  आश्विन  १७  १२  ३९०
  २६१  २०६५  आश्विन  १७  ११  ३८९
  २६२  २०६५  भाद्र  १७  १०  ३८८
  २६३  २०६५  भाद्र  १७  ९  ३८७
  २६४  २०६५  श्रावण  १७  ८  ३८६
  २६५  २०६५  श्रावण  १७  ७  ३८५
  २६६  २०६५  आषाढ  १७  ६  ३८४
  २६७  २०६५  आषाढ  १७  ५  ३८३
  २६८  २०६५  जेष्ठ  १७  ४  ३८२
  २६९  २०६५  जेष्ठ  १७  ३  ३८१
  २७०  २०६५  बैशाख  १७  २  ३८०
  २७१  २०६५  बैशाख  १७  १  ३७९