सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

Latest Bulleteins

सि.नं साल महिना वर्ष अंक पुर्णांक
  १  २०७६  कार्तिक  २८  १४  ६५६
  २  २०७६  कार्तिक  २८  १३  ६५५
  ३  २०७६  आश्विन  २८  १२  ६५४
  ४  २०७६  आश्विन  २८  ११  ६५३
  ५  २०७६  भाद्र  २८  १०  ६५२
  ६  २०७६  भाद्र  २८  ९  ६५१
  ७  २०७६  श्रावण  २८  ८  ६५०
  ८  २०७६  श्रावण  २८  ७  ६४९
  ९  २०७६  आषाढ  २८  ६  ६४८
  १०  २०७६  आषाढ  २८  ५  ६४७
  ११  २०७६  जेष्ठ  २८  ४  ६४६
  १२  २०७६  जेष्ठ  २८  ३  ६४५
  १३  २०७६  बैशाख  २८  २  ६४४
  १४  २०७६  बैशाख  २८  १  ६४३
  १५  २०७५  चैत्र  २७  २४  ६४२
  १६  २०७५  चैत्र  २७  २३  ६४१
  १७  २०७५  फाल्गुन  २७  २२  ६४०
  १८  २०७५  फाल्गुन  २७  २१  ६३९
  १९  २०७५  माघ  २७  २०  ६३८
  २०  २०७५  माघ  २७  १९  ६३७
  २१  २०७५  पौष  २७  १८  ६३६
  २२  २०७५  पौष  २७  १७  ६३५
  २३  २०७५  मंसिर  २७  १६  ६३४
  २४  २०७५  मंसिर  २७  १५  ६३३
  २५  २०७५  कार्तिक  २७  १४  ६३२
  २६  २०७५  कार्तिक  २७  १३  ६३१
  २७  २०७५  आश्विन  २७  १२  ६३०
  २८  २०७५  आश्विन  २७  ११  ६२९
  २९  २०७५  भाद्र  २७  १०  ६२८
  ३०  २०७५  भाद्र  २७  ९  ६२७
  ३१  २०७५  श्रावण  २७  ८  ६२६
  ३२  २०७५  श्रावण  २७  ७  ६२५
  ३३  २०७५  आषाढ  २७  ६  ६२४
  ३४  २०७५  आषाढ  २७  ५  ६२३
  ३५  २०७५  जेष्ठ  २७  ४  ६२२
  ३६  २०७५  जेष्ठ  २७  ३  ६२१
  ३७  २०७५  बैशाख  २७  २  ६२०
  ३८  २०७५  बैशाख  २७  १  ६१९
  ३९  २०७४  चैत्र  २६  २४  ६१८
  ४०  २०७४  चैत्र  २६  २३  ६१७
  ४१  २०७४  फाल्गुन  २६  २२  ६१६
  ४२  २०७४  फाल्गुन  २६  २१  ६१५
  ४३  २०७४  माघ  २६  २०  ६१४
  ४४  २०७४  माघ  २६  १९  ६१३
  ४५  २०७४  पौष  २६  १८  ६१२
  ४६  २०७४  पौष  २६  १७  ६११
  ४७  २०७४  मंसिर  २६  १६  ६१०
  ४८  २०७४  मंसिर  २६  १५  ६०९
  ४९  २०७४  कार्तिक  २६  १४  ६०८
  ५०  २०७४  कार्तिक  २६  १३  ६०७
  ५१  २०७४  आश्विन  २६  १२  ६०६
  ५२  २०७४  आश्विन  २६  ११  ६०५
  ५३  २०७४  भाद्र  २६  १०  ६०४
  ५४  २०७४  भाद्र  २६  ९  ६०३
  ५५  २०७४  श्रावण  २६  ८  ६०२
  ५६  २०७४  श्रावण  २६  ७  ६०१
  ५७  २०७४  आषाढ  २६  ६  ६००
  ५८  २०७४  आषाढ  २६  ५  ५९९
  ५९  २०७४  जेष्ठ  २६  ४  ५९८
  ६०  २०७४  जेष्ठ  २६  ३  ५९७
  ६१  २०७४  बैशाख  २६  २  ५९६
  ६२  २०७४  बैशाख  २६  १  ५९५
  ६३  २०७३  चैत्र  २५  २४  ५९४
  ६४  २०७३  चैत्र  २५  २३  ५९३
  ६५  २०७३  फाल्गुन  २५  २२  ५९२
  ६६  २०७३  फाल्गुन  २५  २१  ५९१
  ६७  २०७३  माघ  २५  २०  ५९०
  ६८  २०७३  माघ  २५  १९  ५८९
  ६९  २०७३  पौष  २५  १८  ५८८
  ७०  २०७३  पौष  २५  १७  ५८७
  ७१  २०७३  मंसिर  २५  १६  ५८६
  ७२  २०७३  मंसिर  २५  १५  ५८५
  ७३  २०७३  कार्तिक  २५  १४  ५८४
  ७४  २०७३  कार्तिक  २५  १३  ५८३
  ७५  २०७३  आश्विन  २५  १२  ५८२
  ७६  २०७३  आश्विन  २५  ११  ५८१
  ७७  २०७३  भाद्र  २५  १०  ५८०
  ७८  २०७३  भाद्र  २५  ९  ५७९
  ७९  २०७३  श्रावण  २५  ८  ५७८
  ८०  २०७३  श्रावण  २५  ७  ५७७
  ८१  २०७३  आषाढ  २५  ६  ५७६
  ८२  २०७३  आषाढ  २५  ५  ५७५
  ८३  २०७३  जेष्ठ  २५  ४  ५७४
  ८४  २०७३  जेष्ठ  २५  ३  ५७३
  ८५  २०७३  बैशाख  २५  २  ५७२
  ८६  २०७३  बैशाख  २५  १  ५७१
  ८७  २०७२  चैत्र  २४  २४  ५७०
  ८८  २०७२  चैत्र  २४  २३  ५६९
  ८९  २०७२  फाल्गुन  २४  २२  ५६८
  ९०  २०७२  फाल्गुन  २४  २१  ५६७
  ९१  २०७२  माघ  २४  २०  ५६६
  ९२  २०७२  माघ  २४  १९  ५६५
  ९३  २०७२  पौष  २४  १८  ५६४
  ९४  २०७२  पौष  २४  १७  ५६३
  ९५  २०७२  मंसिर  २४  १६  ५६२
  ९६  २०७२  मंसिर  २४  १५  ५६१
  ९७  २०७२  कार्तिक  २४  १४  ५६०
  ९८  २०७२  कार्तिक  २४  १३  ५५९
  ९९  २०७२  आश्विन  २४  १२  ५५८
  १००  २०७२  आश्विन  २४  ११  ५५७
  १०१  २०७२  भाद्र  २४  १०  ५५६
  १०२  २०७२  भाद्र  २४  ९  ५५५
  १०३  २०७२  श्रावण  २४  ८  ५५४
  १०४  २०७२  श्रावण  २४  ७  ५५३
  १०५  २०७२  आषाढ  २४  ६  ५५२
  १०६  २०७२  आषाढ  २४  ५  ५५१
  १०७  २०७२  जेष्ठ  २४  ४  ५५०
  १०८  २०७२  जेष्ठ  २४  ३  ५४९
  १०९  २०७२  बैशाख  २४  २  ५४८
  ११०  २०७२  बैशाख  २४  १  ५४७
  १११  २०७१  चैत्र  २३  २४  ५४६
  ११२  २०७१  चैत्र  २३  २३  ५४५
  ११३  २०७१  फाल्गुन  २३  २२  ५४४
  ११४  २०७१  फाल्गुन  २३  २१  ५४३
  ११५  २०७१  माघ  २३  २०  ५४२
  ११६  २०७१  माघ  २३  १९  ५४१
  ११७  २०७१  पौष  २३  १८  ५४०
  ११८  २०७१  पौष  २३  १७  ५३९
  ११९  २०७१  मंसिर  २३  १६  ५३८
  १२०  २०७१  मंसिर  २३  १५  ५३७
  १२१  २०७१  कार्तिक  २३  १४  ५३६
  १२२  २०७१  कार्तिक  २३  १३  ५३५
  १२३  २०७१  आश्विन  २३  १२  ५३४
  १२४  २०७१  आश्विन  २३  ११  ५३३
  १२५  २०७१  भाद्र  २३  १०  ५३२
  १२६  २०७१  भाद्र  २३  ९  ५३१
  १२७  २०७१  श्रावण  २३  ८  ५३०
  १२८  २०७१  श्रावण  २३  ७  ५२९
  १२९  २०७१  आषाढ  २३  ६  ५२८
  १३०  २०७१  आषाढ  २३  ५  ५२७
  १३१  २०७१  जेष्ठ  २३  ४  ५२६
  १३२  २०७१  जेष्ठ  २३  ३  ५२५
  १३३  २०७१  बैशाख  २३  २  ५२४
  १३४  २०७१  बैशाख  २३  १  ५२३
  १३५  २०७०  चैत्र  २२  २४  ५२२
  १३६  २०७०  चैत्र  २२  २३  ५२१
  १३७  २०७०  फाल्गुन  २२  २२  ५२०
  १३८  २०७०  फाल्गुन  २२  २१  ५१९
  १३९  २०७०  माघ  २२  २०  ५१८
  १४०  २०७०  माघ  २२  १९  ५१७
  १४१  २०७०  पौष  २२  १८  ५१६
  १४२  २०७०  पौष  २२  १७  ५१५
  १४३  २०७०  मंसिर  २२  १६  ५१४
  १४४  २०७०  मंसिर  २२  १५  ५१३
  १४५  २०७०  कार्तिक  २२  १४  ५१२
  १४६  २०७०  कार्तिक  २२  १३  ५११
  १४७  २०७०  आश्विन  २२  १२  ५१०
  १४८  २०७०  आश्विन  २२  ११  ५०९
  १४९  २०७०  भाद्र  २२  १०  ५०८
  १५०  २०७०  भाद्र  २२  ९  ५०७
  १५१  २०७०  श्रावण  २२  ८  ५०६
  १५२  २०७०  श्रावण  २२  ७  ५०५
  १५३  २०७०  आषाढ  २२  ६  ५०४
  १५४  २०७०  आषाढ  २२  ५  ५०३
  १५५  २०७०  जेष्ठ  २२  ४  ५०२
  १५६  २०७०  जेष्ठ  २२  ३  ५०१
  १५७  २०७०  बैशाख  २२  २  ५००
  १५८  २०७०  बैशाख  २२  १  ४९९
  १५९  २०६९  चैत्र  २१  २४  ४९८
  १६०  २०६९  चैत्र  २१  २३  ४९७
  १६१  २०६९  फाल्गुन  २१  २२  ४९६
  १६२  २०६९  फाल्गुन  २१  २१  ४९५
  १६३  २०६९  माघ  २१  २०  ४९४
  १६४  २०६९  माघ  २१  १९  ४९३
  १६५  २०६९  पौष  २१  १८  ४९२
  १६६  २०६९  पौष  २१  १७  ४९१
  १६७  २०६९  मंसिर  २१  १६  ४९०
  १६८  २०६९  मंसिर  २१  १५  ४८९
  १६९  २०६९  कार्तिक  २१  १४  ४८८
  १७०  २०६९  कार्तिक  २१  १३  ४८७
  १७१  २०६९  आश्विन  २१  १२  ४८६
  १७२  २०६९  आश्विन  २१  ११  ४८५
  १७३  २०६९  भाद्र  २१  १०  ४८४
  १७४  २०६९  भाद्र  २१  ९  ४८३
  १७५  २०६९  श्रावण  २१  ८  ४८२
  १७६  २०६९  श्रावण  २१  ७  ४८१
  १७७  २०६९  आषाढ  २१  ६  ४८०
  १७८  २०६९  आषाढ  २१  ५  ४७९
  १७९  २०६९  जेष्ठ  २१  ४  ४७८
  १८०  २०६९  जेष्ठ  २१  ३  ४७७
  १८१  २०६९  बैशाख  २१  २  ४७६
  १८२  २०६९  बैशाख  २१  १  ४७५
  १८३  २०६८  चैत्र  २०  २४  ४७४
  १८४  २०६८  चैत्र  २०  २३  ४७३
  १८५  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७२
  १८६  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७१
  १८७  २०६८  माघ  २०  २०  ४७०
  १८८  २०६८  पौष  २०  १९  ४६९
  १८९  २०६८  माघ  २०  १९  ४६९
  १९०  २०६८  पौष  २०  १८  ४६८
  १९१  २०६८  मंसिर  २०  १७  ४६७
  १९२  २०६८  मंसिर  २०  १५  ४६५
  १९३  २०६८  कार्तिक  २०  १४  ४६४
  १९४  २०६८  कार्तिक  २०  १३  ४६३
  १९५  २०६८  आश्विन  २०  १२  ४६२
  १९६  २०६८  आश्विन  २०  ११  ४६१
  १९७  २०६८  भाद्र  २०  १०  ४६०
  १९८  २०६८  भाद्र  २०  ९  ४५९
  १९९  २०६८  श्रावण  २०  ८  ४५८
  २००  २०६८  श्रावण  २०  ७  ४५७
  २०१  २०६८  आषाढ  २०  ६  ४५६
  २०२  २०६८  आषाढ  २०  ५  ४५५
  २०३  २०६८  जेष्ठ  २०  ४  ४५४
  २०४  २०६८  जेष्ठ  २०  ३  ४५३
  २०५  २०६८  बैशाख  २०  २  ४५२
  २०६  २०६८  बैशाख  २०  १  ४५१
  २०७  २०६७  चैत्र  १९  २४  ४५०
  २०८  २०६७  चैत्र  १९  २३  ४४९
  २०९  २०६७  फाल्गुन  १९  २२  ४४८
  २१०  २०६७  फाल्गुन  १९  २१  ४४७
  २११  २०६७  माघ  १९  २०  ४४६
  २१२  २०६७  माघ  १९  १९  ४४५
  २१३  २०६७  पौष  १९  १८  ४४४
  २१४  २०६७  पौष  १९  १७  ४४३
  २१५  २०६७  मंसिर  १९  १६  ४४२
  २१६  २०६७  मंसिर  १९  १५  ४४१
  २१७  २०६७  कार्तिक  १९  १४  ४४०
  २१८  २०६७  कार्तिक  १९  १३  ४३९
  २१९  २०६७  आश्विन  १९  १२  ४३८
  २२०  २०६७  आश्विन  १९  ११  ४३७
  २२१  २०६७  भाद्र  १९  १०  ४३६
  २२२  २०६७  भाद्र  १९  ९  ४३५
  २२३  २०६७  श्रावण  १९  ८  ४३४
  २२४  २०६७  श्रावण  १९  ७  ४३३
  २२५  २०६७  आषाढ  १९  ६  ४३२
  २२६  २०६७  आषाढ  १९  ५  ४३१
  २२७  २०६७  जेष्ठ  १९  ४  ४३०
  २२८  २०६७  जेष्ठ  १९  ३  ४२९
  २२९  २०६७  बैशाख  १९  २  ४२८
  २३०  २०६७  बैशाख  १९  १  ४२७
  २३१  २०६६  चैत्र  १८  २४  ४२६
  २३२  २०६६  चैत्र  १८  २३  ४२५
  २३३  २०६६  फाल्गुन  १८  २२  ४२४
  २३४  २०६६  फाल्गुन  १८  २१  ४२३
  २३५  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २३६  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २३७  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २३८  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  २३९  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  २४०  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  २४१  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  २४२  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  २४३  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  २४४  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  २४५  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  २४६  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  २४७  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  २४८  २०६६  कार्तिक  १८  १४  ४१६
  २४९  २०६६  कार्तिक  १८  १३  ४१५
  २५०  २०६६  आश्विन  १८  १२  ४१४
  २५१  २०६६  आश्विन  १८  ११  ४१३
  २५२  २०६६  भाद्र  १८  १०  ४१२
  २५३  २०६६  भाद्र  १८  ९  ४११
  २५४  २०६६  श्रावण  १८  ८  ४१०
  २५५  २०६६  श्रावण  १८  ७  ४०९
  २५६  २०६६  आषाढ  १८  ६  ४०८
  २५७  २०६६  आषाढ  १८  ५  ४०७
  २५८  २०६६  जेष्ठ  १८  ४  ४०६
  २५९  २०६६  जेष्ठ  १८  ३  ४०५
  २६०  २०६६  बैशाख  १८  २  ४०४
  २६१  २०६६  बैशाख  १८  १  ४०३
  २६२  २०६५  चैत्र  १७  २४  ४०२
  २६३  २०६५  चैत्र  १७  २३  ४०१
  २६४  २०६५  फाल्गुन  १७  २२  ४००
  २६५  २०६५  फाल्गुन  १७  २१  ३९९
  २६६  २०६५  माघ  १७  २०  ३९८
  २६७  २०६५  माघ  १७  १९  ३९७
  २६८  २०६५  पौष  १७  १८  ३९६
  २६९  २०६५  पौष  १७  १७  ३९५
  २७०  २०६५  मंसिर  १७  १६  ३९४
  २७१  २०६५  मंसिर  १७  १५  ३९३
  २७२  २०६५  कार्तिक  १७  १४  ३९२
  २७३  २०६५  कार्तिक  १७  १३  ३९१
  २७४  २०६५  आश्विन  १७  १२  ३९०
  २७५  २०६५  आश्विन  १७  ११  ३८९
  २७६  २०६५  भाद्र  १७  १०  ३८८
  २७७  २०६५  भाद्र  १७  ९  ३८७
  २७८  २०६५  श्रावण  १७  ८  ३८६
  २७९  २०६५  श्रावण  १७  ७  ३८५
  २८०  २०६५  आषाढ  १७  ६  ३८४
  २८१  २०६५  आषाढ  १७  ५  ३८३
  २८२  २०६५  जेष्ठ  १७  ४  ३८२
  २८३  २०६५  जेष्ठ  १७  ३  ३८१
  २८४  २०६५  बैशाख  १७  २  ३८०
  २८५  २०६५  बैशाख  १७  १  ३७९