सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

Latest Bulleteins

सि.नं साल महिना वर्ष अंक पुर्णांक
  १  २०७६  आषाढ  २८  ५  ६४७
  २  २०७६  जेष्ठ  २८  ४  ६४६
  ३  २०७६  जेष्ठ  २८  ३  ६४५
  ४  २०७६  बैशाख  २८  २  ६४४
  ५  २०७६  बैशाख  २८  १  ६४३
  ६  २०७५  चैत्र  २७  २४  ६४२
  ७  २०७५  चैत्र  २७  २३  ६४१
  ८  २०७५  फाल्गुन  २७  २२  ६४०
  ९  २०७५  फाल्गुन  २७  २१  ६३९
  १०  २०७५  माघ  २७  २०  ६३८
  ११  २०७५  माघ  २७  १९  ६३७
  १२  २०७५  पौष  २७  १८  ६३६
  १३  २०७५  पौष  २७  १७  ६३५
  १४  २०७५  मंसिर  २७  १६  ६३४
  १५  २०७५  मंसिर  २७  १५  ६३३
  १६  २०७५  कार्तिक  २७  १४  ६३२
  १७  २०७५  कार्तिक  २७  १३  ६३१
  १८  २०७५  आश्विन  २७  १२  ६३०
  १९  २०७५  आश्विन  २७  ११  ६२९
  २०  २०७५  भाद्र  २७  १०  ६२८
  २१  २०७५  भाद्र  २७  ९  ६२७
  २२  २०७५  श्रावण  २७  ८  ६२६
  २३  २०७५  श्रावण  २७  ७  ६२५
  २४  २०७५  आषाढ  २७  ६  ६२४
  २५  २०७५  आषाढ  २७  ५  ६२३
  २६  २०७५  जेष्ठ  २७  ४  ६२२
  २७  २०७५  जेष्ठ  २७  ३  ६२१
  २८  २०७५  बैशाख  २७  २  ६२०
  २९  २०७५  बैशाख  २७  १  ६१९
  ३०  २०७४  चैत्र  २६  २४  ६१८
  ३१  २०७४  चैत्र  २६  २३  ६१७
  ३२  २०७४  फाल्गुन  २६  २२  ६१६
  ३३  २०७४  फाल्गुन  २६  २१  ६१५
  ३४  २०७४  माघ  २६  २०  ६१४
  ३५  २०७४  माघ  २६  १९  ६१३
  ३६  २०७४  पौष  २६  १८  ६१२
  ३७  २०७४  पौष  २६  १७  ६११
  ३८  २०७४  मंसिर  २६  १६  ६१०
  ३९  २०७४  मंसिर  २६  १५  ६०९
  ४०  २०७४  कार्तिक  २६  १४  ६०८
  ४१  २०७४  कार्तिक  २६  १३  ६०७
  ४२  २०७४  आश्विन  २६  १२  ६०६
  ४३  २०७४  आश्विन  २६  ११  ६०५
  ४४  २०७४  भाद्र  २६  १०  ६०४
  ४५  २०७४  भाद्र  २६  ९  ६०३
  ४६  २०७४  श्रावण  २६  ८  ६०२
  ४७  २०७४  श्रावण  २६  ७  ६०१
  ४८  २०७४  आषाढ  २६  ६  ६००
  ४९  २०७४  आषाढ  २६  ५  ५९९
  ५०  २०७४  जेष्ठ  २६  ४  ५९८
  ५१  २०७४  जेष्ठ  २६  ३  ५९७
  ५२  २०७४  बैशाख  २६  २  ५९६
  ५३  २०७४  बैशाख  २६  १  ५९५
  ५४  २०७३  चैत्र  २५  २४  ५९४
  ५५  २०७३  चैत्र  २५  २३  ५९३
  ५६  २०७३  फाल्गुन  २५  २२  ५९२
  ५७  २०७३  फाल्गुन  २५  २१  ५९१
  ५८  २०७३  माघ  २५  २०  ५९०
  ५९  २०७३  माघ  २५  १९  ५८९
  ६०  २०७३  पौष  २५  १८  ५८८
  ६१  २०७३  पौष  २५  १७  ५८७
  ६२  २०७३  मंसिर  २५  १६  ५८६
  ६३  २०७३  मंसिर  २५  १५  ५८५
  ६४  २०७३  कार्तिक  २५  १४  ५८४
  ६५  २०७३  कार्तिक  २५  १३  ५८३
  ६६  २०७३  आश्विन  २५  १२  ५८२
  ६७  २०७३  आश्विन  २५  ११  ५८१
  ६८  २०७३  भाद्र  २५  १०  ५८०
  ६९  २०७३  भाद्र  २५  ९  ५७९
  ७०  २०७३  श्रावण  २५  ८  ५७८
  ७१  २०७३  श्रावण  २५  ७  ५७७
  ७२  २०७३  आषाढ  २५  ६  ५७६
  ७३  २०७३  आषाढ  २५  ५  ५७५
  ७४  २०७३  जेष्ठ  २५  ४  ५७४
  ७५  २०७३  जेष्ठ  २५  ३  ५७३
  ७६  २०७३  बैशाख  २५  २  ५७२
  ७७  २०७३  बैशाख  २५  १  ५७१
  ७८  २०७२  चैत्र  २४  २४  ५७०
  ७९  २०७२  चैत्र  २४  २३  ५६९
  ८०  २०७२  फाल्गुन  २४  २२  ५६८
  ८१  २०७२  फाल्गुन  २४  २१  ५६७
  ८२  २०७२  माघ  २४  २०  ५६६
  ८३  २०७२  माघ  २४  १९  ५६५
  ८४  २०७२  पौष  २४  १८  ५६४
  ८५  २०७२  पौष  २४  १७  ५६३
  ८६  २०७२  मंसिर  २४  १६  ५६२
  ८७  २०७२  मंसिर  २४  १५  ५६१
  ८८  २०७२  कार्तिक  २४  १४  ५६०
  ८९  २०७२  कार्तिक  २४  १३  ५५९
  ९०  २०७२  आश्विन  २४  १२  ५५८
  ९१  २०७२  आश्विन  २४  ११  ५५७
  ९२  २०७२  भाद्र  २४  १०  ५५६
  ९३  २०७२  भाद्र  २४  ९  ५५५
  ९४  २०७२  श्रावण  २४  ८  ५५४
  ९५  २०७२  श्रावण  २४  ७  ५५३
  ९६  २०७२  आषाढ  २४  ६  ५५२
  ९७  २०७२  आषाढ  २४  ५  ५५१
  ९८  २०७२  जेष्ठ  २४  ४  ५५०
  ९९  २०७२  जेष्ठ  २४  ३  ५४९
  १००  २०७२  बैशाख  २४  २  ५४८
  १०१  २०७२  बैशाख  २४  १  ५४७
  १०२  २०७१  चैत्र  २३  २४  ५४६
  १०३  २०७१  चैत्र  २३  २३  ५४५
  १०४  २०७१  फाल्गुन  २३  २२  ५४४
  १०५  २०७१  फाल्गुन  २३  २१  ५४३
  १०६  २०७१  माघ  २३  २०  ५४२
  १०७  २०७१  माघ  २३  १९  ५४१
  १०८  २०७१  पौष  २३  १८  ५४०
  १०९  २०७१  पौष  २३  १७  ५३९
  ११०  २०७१  मंसिर  २३  १६  ५३८
  १११  २०७१  मंसिर  २३  १५  ५३७
  ११२  २०७१  कार्तिक  २३  १४  ५३६
  ११३  २०७१  कार्तिक  २३  १३  ५३५
  ११४  २०७१  आश्विन  २३  १२  ५३४
  ११५  २०७१  आश्विन  २३  ११  ५३३
  ११६  २०७१  भाद्र  २३  १०  ५३२
  ११७  २०७१  भाद्र  २३  ९  ५३१
  ११८  २०७१  श्रावण  २३  ८  ५३०
  ११९  २०७१  श्रावण  २३  ७  ५२९
  १२०  २०७१  आषाढ  २३  ६  ५२८
  १२१  २०७१  आषाढ  २३  ५  ५२७
  १२२  २०७१  जेष्ठ  २३  ४  ५२६
  १२३  २०७१  जेष्ठ  २३  ३  ५२५
  १२४  २०७१  बैशाख  २३  २  ५२४
  १२५  २०७१  बैशाख  २३  १  ५२३
  १२६  २०७०  चैत्र  २२  २४  ५२२
  १२७  २०७०  चैत्र  २२  २३  ५२१
  १२८  २०७०  फाल्गुन  २२  २२  ५२०
  १२९  २०७०  फाल्गुन  २२  २१  ५१९
  १३०  २०७०  माघ  २२  २०  ५१८
  १३१  २०७०  माघ  २२  १९  ५१७
  १३२  २०७०  पौष  २२  १८  ५१६
  १३३  २०७०  पौष  २२  १७  ५१५
  १३४  २०७०  मंसिर  २२  १६  ५१४
  १३५  २०७०  मंसिर  २२  १५  ५१३
  १३६  २०७०  कार्तिक  २२  १४  ५१२
  १३७  २०७०  कार्तिक  २२  १३  ५११
  १३८  २०७०  आश्विन  २२  १२  ५१०
  १३९  २०७०  आश्विन  २२  ११  ५०९
  १४०  २०७०  भाद्र  २२  १०  ५०८
  १४१  २०७०  भाद्र  २२  ९  ५०७
  १४२  २०७०  श्रावण  २२  ८  ५०६
  १४३  २०७०  श्रावण  २२  ७  ५०५
  १४४  २०७०  आषाढ  २२  ६  ५०४
  १४५  २०७०  आषाढ  २२  ५  ५०३
  १४६  २०७०  जेष्ठ  २२  ४  ५०२
  १४७  २०७०  जेष्ठ  २२  ३  ५०१
  १४८  २०७०  बैशाख  २२  २  ५००
  १४९  २०७०  बैशाख  २२  १  ४९९
  १५०  २०६९  चैत्र  २१  २४  ४९८
  १५१  २०६९  चैत्र  २१  २३  ४९७
  १५२  २०६९  फाल्गुन  २१  २२  ४९६
  १५३  २०६९  फाल्गुन  २१  २१  ४९५
  १५४  २०६९  माघ  २१  २०  ४९४
  १५५  २०६९  माघ  २१  १९  ४९३
  १५६  २०६९  पौष  २१  १८  ४९२
  १५७  २०६९  पौष  २१  १७  ४९१
  १५८  २०६९  मंसिर  २१  १६  ४९०
  १५९  २०६९  मंसिर  २१  १५  ४८९
  १६०  २०६९  कार्तिक  २१  १४  ४८८
  १६१  २०६९  कार्तिक  २१  १३  ४८७
  १६२  २०६९  आश्विन  २१  १२  ४८६
  १६३  २०६९  आश्विन  २१  ११  ४८५
  १६४  २०६९  भाद्र  २१  १०  ४८४
  १६५  २०६९  भाद्र  २१  ९  ४८३
  १६६  २०६९  श्रावण  २१  ८  ४८२
  १६७  २०६९  श्रावण  २१  ७  ४८१
  १६८  २०६९  आषाढ  २१  ६  ४८०
  १६९  २०६९  आषाढ  २१  ५  ४७९
  १७०  २०६९  जेष्ठ  २१  ४  ४७८
  १७१  २०६९  जेष्ठ  २१  ३  ४७७
  १७२  २०६९  बैशाख  २१  २  ४७६
  १७३  २०६९  बैशाख  २१  १  ४७५
  १७४  २०६८  चैत्र  २०  २४  ४७४
  १७५  २०६८  चैत्र  २०  २३  ४७३
  १७६  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७२
  १७७  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७१
  १७८  २०६८  माघ  २०  २०  ४७०
  १७९  २०६८  पौष  २०  १९  ४६९
  १८०  २०६८  माघ  २०  १९  ४६९
  १८१  २०६८  पौष  २०  १८  ४६८
  १८२  २०६८  मंसिर  २०  १७  ४६७
  १८३  २०६८  मंसिर  २०  १५  ४६५
  १८४  २०६८  कार्तिक  २०  १४  ४६४
  १८५  २०६८  कार्तिक  २०  १३  ४६३
  १८६  २०६८  आश्विन  २०  १२  ४६२
  १८७  २०६८  आश्विन  २०  ११  ४६१
  १८८  २०६८  भाद्र  २०  १०  ४६०
  १८९  २०६८  भाद्र  २०  ९  ४५९
  १९०  २०६८  श्रावण  २०  ८  ४५८
  १९१  २०६८  श्रावण  २०  ७  ४५७
  १९२  २०६८  आषाढ  २०  ६  ४५६
  १९३  २०६८  आषाढ  २०  ५  ४५५
  १९४  २०६८  जेष्ठ  २०  ४  ४५४
  १९५  २०६८  जेष्ठ  २०  ३  ४५३
  १९६  २०६८  बैशाख  २०  २  ४५२
  १९७  २०६८  बैशाख  २०  १  ४५१
  १९८  २०६७  चैत्र  १९  २४  ४५०
  १९९  २०६७  चैत्र  १९  २३  ४४९
  २००  २०६७  फाल्गुन  १९  २२  ४४८
  २०१  २०६७  फाल्गुन  १९  २१  ४४७
  २०२  २०६७  माघ  १९  २०  ४४६
  २०३  २०६७  माघ  १९  १९  ४४५
  २०४  २०६७  पौष  १९  १८  ४४४
  २०५  २०६७  पौष  १९  १७  ४४३
  २०६  २०६७  मंसिर  १९  १६  ४४२
  २०७  २०६७  मंसिर  १९  १५  ४४१
  २०८  २०६७  कार्तिक  १९  १४  ४४०
  २०९  २०६७  कार्तिक  १९  १३  ४३९
  २१०  २०६७  आश्विन  १९  १२  ४३८
  २११  २०६७  आश्विन  १९  ११  ४३७
  २१२  २०६७  भाद्र  १९  १०  ४३६
  २१३  २०६७  भाद्र  १९  ९  ४३५
  २१४  २०६७  श्रावण  १९  ८  ४३४
  २१५  २०६७  श्रावण  १९  ७  ४३३
  २१६  २०६७  आषाढ  १९  ६  ४३२
  २१७  २०६७  आषाढ  १९  ५  ४३१
  २१८  २०६७  जेष्ठ  १९  ४  ४३०
  २१९  २०६७  जेष्ठ  १९  ३  ४२९
  २२०  २०६७  बैशाख  १९  २  ४२८
  २२१  २०६७  बैशाख  १९  १  ४२७
  २२२  २०६६  चैत्र  १८  २४  ४२६
  २२३  २०६६  चैत्र  १८  २३  ४२५
  २२४  २०६६  फाल्गुन  १८  २२  ४२४
  २२५  २०६६  फाल्गुन  १८  २१  ४२३
  २२६  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २२७  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २२८  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २२९  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  २३०  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  २३१  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  २३२  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  २३३  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  २३४  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  २३५  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  २३६  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  २३७  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  २३८  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  २३९  २०६६  कार्तिक  १८  १४  ४१६
  २४०  २०६६  कार्तिक  १८  १३  ४१५
  २४१  २०६६  आश्विन  १८  १२  ४१४
  २४२  २०६६  आश्विन  १८  ११  ४१३
  २४३  २०६६  भाद्र  १८  १०  ४१२
  २४४  २०६६  भाद्र  १८  ९  ४११
  २४५  २०६६  श्रावण  १८  ८  ४१०
  २४६  २०६६  श्रावण  १८  ७  ४०९
  २४७  २०६६  आषाढ  १८  ६  ४०८
  २४८  २०६६  आषाढ  १८  ५  ४०७
  २४९  २०६६  जेष्ठ  १८  ४  ४०६
  २५०  २०६६  जेष्ठ  १८  ३  ४०५
  २५१  २०६६  बैशाख  १८  २  ४०४
  २५२  २०६६  बैशाख  १८  १  ४०३
  २५३  २०६५  चैत्र  १७  २४  ४०२
  २५४  २०६५  चैत्र  १७  २३  ४०१
  २५५  २०६५  फाल्गुन  १७  २२  ४००
  २५६  २०६५  फाल्गुन  १७  २१  ३९९
  २५७  २०६५  माघ  १७  २०  ३९८
  २५८  २०६५  माघ  १७  १९  ३९७
  २५९  २०६५  पौष  १७  १८  ३९६
  २६०  २०६५  पौष  १७  १७  ३९५
  २६१  २०६५  मंसिर  १७  १६  ३९४
  २६२  २०६५  मंसिर  १७  १५  ३९३
  २६३  २०६५  कार्तिक  १७  १४  ३९२
  २६४  २०६५  कार्तिक  १७  १३  ३९१
  २६५  २०६५  आश्विन  १७  १२  ३९०
  २६६  २०६५  आश्विन  १७  ११  ३८९
  २६७  २०६५  भाद्र  १७  १०  ३८८
  २६८  २०६५  भाद्र  १७  ९  ३८७
  २६९  २०६५  श्रावण  १७  ८  ३८६
  २७०  २०६५  श्रावण  १७  ७  ३८५
  २७१  २०६५  आषाढ  १७  ६  ३८४
  २७२  २०६५  आषाढ  १७  ५  ३८३
  २७३  २०६५  जेष्ठ  १७  ४  ३८२
  २७४  २०६५  जेष्ठ  १७  ३  ३८१
  २७५  २०६५  बैशाख  १७  २  ३८०
  २७६  २०६५  बैशाख  १७  १  ३७९