सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

Latest Bulleteins

सि.नं साल महिना वर्ष अंक पुर्णांक
  १  २०७५  भाद्र  २७  १०  ६२८
  २  २०७५  भाद्र  २७  ९  ६२७
  ३  २०७५  श्रावण  २७  ८  ६२६
  ४  २०७५  श्रावण  २७  ७  ६२५
  ५  २०७५  आषाढ  २७  ६  ६२४
  ६  २०७५  आषाढ  २७  ५  ६२३
  ७  २०७५  जेष्ठ  २७  ४  ६२२
  ८  २०७५  जेष्ठ  २७  ३  ६२१
  ९  २०७५  बैशाख  २७  २  ६२०
  १०  २०७५  बैशाख  २७  १  ६१९
  ११  २०७४  चैत्र  २६  २४  ६१८
  १२  २०७४  चैत्र  २६  २३  ६१७
  १३  २०७४  फाल्गुन  २६  २२  ६१६
  १४  २०७४  फाल्गुन  २६  २१  ६१५
  १५  २०७४  माघ  २६  २०  ६१४
  १६  २०७४  माघ  २६  १९  ६१३
  १७  २०७४  पौष  २६  १८  ६१२
  १८  २०७४  पौष  २६  १७  ६११
  १९  २०७४  मंसिर  २६  १६  ६१०
  २०  २०७४  मंसिर  २६  १५  ६०९
  २१  २०७४  कार्तिक  २६  १४  ६०८
  २२  २०७४  कार्तिक  २६  १३  ६०७
  २३  २०७४  आश्विन  २६  १२  ६०६
  २४  २०७४  आश्विन  २६  ११  ६०५
  २५  २०७४  भाद्र  २६  १०  ६०४
  २६  २०७४  भाद्र  २६  ९  ६०३
  २७  २०७४  श्रावण  २६  ८  ६०२
  २८  २०७४  श्रावण  २६  ७  ६०१
  २९  २०७४  आषाढ  २६  ६  ६००
  ३०  २०७४  आषाढ  २६  ५  ५९९
  ३१  २०७४  जेष्ठ  २६  ४  ५९८
  ३२  २०७४  जेष्ठ  २६  ३  ५९७
  ३३  २०७४  बैशाख  २६  २  ५९६
  ३४  २०७४  बैशाख  २६  १  ५९५
  ३५  २०७३  चैत्र  २५  २४  ५९४
  ३६  २०७३  चैत्र  २५  २३  ५९३
  ३७  २०७३  फाल्गुन  २५  २२  ५९२
  ३८  २०७३  फाल्गुन  २५  २१  ५९१
  ३९  २०७३  माघ  २५  २०  ५९०
  ४०  २०७३  माघ  २५  १९  ५८९
  ४१  २०७३  पौष  २५  १८  ५८८
  ४२  २०७३  पौष  २५  १७  ५८७
  ४३  २०७३  मंसिर  २५  १६  ५८६
  ४४  २०७३  मंसिर  २५  १५  ५८५
  ४५  २०७३  कार्तिक  २५  १४  ५८४
  ४६  २०७३  कार्तिक  २५  १३  ५८३
  ४७  २०७३  आश्विन  २५  १२  ५८२
  ४८  २०७३  आश्विन  २५  ११  ५८१
  ४९  २०७३  भाद्र  २५  १०  ५८०
  ५०  २०७३  भाद्र  २५  ९  ५७९
  ५१  २०७३  श्रावण  २५  ८  ५७८
  ५२  २०७३  श्रावण  २५  ७  ५७७
  ५३  २०७३  आषाढ  २५  ६  ५७६
  ५४  २०७३  आषाढ  २५  ५  ५७५
  ५५  २०७३  जेष्ठ  २५  ४  ५७४
  ५६  २०७३  जेष्ठ  २५  ३  ५७३
  ५७  २०७३  बैशाख  २५  २  ५७२
  ५८  २०७३  बैशाख  २५  १  ५७१
  ५९  २०७२  चैत्र  २४  २४  ५७०
  ६०  २०७२  चैत्र  २४  २३  ५६९
  ६१  २०७२  फाल्गुन  २४  २२  ५६८
  ६२  २०७२  फाल्गुन  २४  २१  ५६७
  ६३  २०७२  माघ  २४  २०  ५६६
  ६४  २०७२  माघ  २४  १९  ५६५
  ६५  २०७२  पौष  २४  १८  ५६४
  ६६  २०७२  पौष  २४  १७  ५६३
  ६७  २०७२  मंसिर  २४  १६  ५६२
  ६८  २०७२  मंसिर  २४  १५  ५६१
  ६९  २०७२  कार्तिक  २४  १४  ५६०
  ७०  २०७२  कार्तिक  २४  १३  ५५९
  ७१  २०७२  आश्विन  २४  १२  ५५८
  ७२  २०७२  आश्विन  २४  ११  ५५७
  ७३  २०७२  भाद्र  २४  १०  ५५६
  ७४  २०७२  भाद्र  २४  ९  ५५५
  ७५  २०७२  श्रावण  २४  ८  ५५४
  ७६  २०७२  श्रावण  २४  ७  ५५३
  ७७  २०७२  आषाढ  २४  ६  ५५२
  ७८  २०७२  आषाढ  २४  ५  ५५१
  ७९  २०७२  जेष्ठ  २४  ४  ५५०
  ८०  २०७२  जेष्ठ  २४  ३  ५४९
  ८१  २०७२  बैशाख  २४  २  ५४८
  ८२  २०७२  बैशाख  २४  १  ५४७
  ८३  २०७१  चैत्र  २३  २४  ५४६
  ८४  २०७१  चैत्र  २३  २३  ५४५
  ८५  २०७१  फाल्गुन  २३  २२  ५४४
  ८६  २०७१  फाल्गुन  २३  २१  ५४३
  ८७  २०७१  माघ  २३  २०  ५४२
  ८८  २०७१  माघ  २३  १९  ५४१
  ८९  २०७१  पौष  २३  १८  ५४०
  ९०  २०७१  पौष  २३  १७  ५३९
  ९१  २०७१  मंसिर  २३  १६  ५३८
  ९२  २०७१  मंसिर  २३  १५  ५३७
  ९३  २०७१  कार्तिक  २३  १४  ५३६
  ९४  २०७१  कार्तिक  २३  १३  ५३५
  ९५  २०७१  आश्विन  २३  १२  ५३४
  ९६  २०७१  आश्विन  २३  ११  ५३३
  ९७  २०७१  भाद्र  २३  १०  ५३२
  ९८  २०७१  भाद्र  २३  ९  ५३१
  ९९  २०७१  श्रावण  २३  ८  ५३०
  १००  २०७१  श्रावण  २३  ७  ५२९
  १०१  २०७१  आषाढ  २३  ६  ५२८
  १०२  २०७१  आषाढ  २३  ५  ५२७
  १०३  २०७१  जेष्ठ  २३  ४  ५२६
  १०४  २०७१  जेष्ठ  २३  ३  ५२५
  १०५  २०७१  बैशाख  २३  २  ५२४
  १०६  २०७१  बैशाख  २३  १  ५२३
  १०७  २०७०  चैत्र  २२  २४  ५२२
  १०८  २०७०  चैत्र  २२  २३  ५२१
  १०९  २०७०  फाल्गुन  २२  २२  ५२०
  ११०  २०७०  फाल्गुन  २२  २१  ५१९
  १११  २०७०  माघ  २२  २०  ५१८
  ११२  २०७०  माघ  २२  १९  ५१७
  ११३  २०७०  पौष  २२  १८  ५१६
  ११४  २०७०  पौष  २२  १७  ५१५
  ११५  २०७०  मंसिर  २२  १६  ५१४
  ११६  २०७०  मंसिर  २२  १५  ५१३
  ११७  २०७०  कार्तिक  २२  १४  ५१२
  ११८  २०७०  कार्तिक  २२  १३  ५११
  ११९  २०७०  आश्विन  २२  १२  ५१०
  १२०  २०७०  आश्विन  २२  ११  ५०९
  १२१  २०७०  भाद्र  २२  १०  ५०८
  १२२  २०७०  भाद्र  २२  ९  ५०७
  १२३  २०७०  श्रावण  २२  ८  ५०६
  १२४  २०७०  श्रावण  २२  ७  ५०५
  १२५  २०७०  आषाढ  २२  ६  ५०४
  १२६  २०७०  आषाढ  २२  ५  ५०३
  १२७  २०७०  जेष्ठ  २२  ४  ५०२
  १२८  २०७०  जेष्ठ  २२  ३  ५०१
  १२९  २०७०  बैशाख  २२  २  ५००
  १३०  २०७०  बैशाख  २२  १  ४९९
  १३१  २०६९  चैत्र  २१  २४  ४९८
  १३२  २०६९  चैत्र  २१  २३  ४९७
  १३३  २०६९  फाल्गुन  २१  २२  ४९६
  १३४  २०६९  फाल्गुन  २१  २१  ४९५
  १३५  २०६९  माघ  २१  २०  ४९४
  १३६  २०६९  माघ  २१  १९  ४९३
  १३७  २०६९  पौष  २१  १८  ४९२
  १३८  २०६९  पौष  २१  १७  ४९१
  १३९  २०६९  मंसिर  २१  १६  ४९०
  १४०  २०६९  मंसिर  २१  १५  ४८९
  १४१  २०६९  कार्तिक  २१  १४  ४८८
  १४२  २०६९  कार्तिक  २१  १३  ४८७
  १४३  २०६९  आश्विन  २१  १२  ४८६
  १४४  २०६९  आश्विन  २१  ११  ४८५
  १४५  २०६९  भाद्र  २१  १०  ४८४
  १४६  २०६९  भाद्र  २१  ९  ४८३
  १४७  २०६९  श्रावण  २१  ८  ४८२
  १४८  २०६९  श्रावण  २१  ७  ४८१
  १४९  २०६९  आषाढ  २१  ६  ४८०
  १५०  २०६९  आषाढ  २१  ५  ४७९
  १५१  २०६९  जेष्ठ  २१  ४  ४७८
  १५२  २०६९  जेष्ठ  २१  ३  ४७७
  १५३  २०६९  बैशाख  २१  २  ४७६
  १५४  २०६९  बैशाख  २१  १  ४७५
  १५५  २०६८  चैत्र  २०  २४  ४७४
  १५६  २०६८  चैत्र  २०  २३  ४७३
  १५७  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७२
  १५८  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७१
  १५९  २०६८  माघ  २०  २०  ४७०
  १६०  २०६८  माघ  २०  १९  ४६९
  १६१  २०६८  पौष  २०  १९  ४६९
  १६२  २०६८  पौष  २०  १८  ४६८
  १६३  २०६८  मंसिर  २०  १७  ४६७
  १६४  २०६८  मंसिर  २०  १५  ४६५
  १६५  २०६८  कार्तिक  २०  १४  ४६४
  १६६  २०६८  कार्तिक  २०  १३  ४६३
  १६७  २०६८  आश्विन  २०  १२  ४६२
  १६८  २०६८  आश्विन  २०  ११  ४६१
  १६९  २०६८  भाद्र  २०  १०  ४६०
  १७०  २०६८  भाद्र  २०  ९  ४५९
  १७१  २०६८  श्रावण  २०  ८  ४५८
  १७२  २०६८  श्रावण  २०  ७  ४५७
  १७३  २०६८  आषाढ  २०  ६  ४५६
  १७४  २०६८  आषाढ  २०  ५  ४५५
  १७५  २०६८  जेष्ठ  २०  ४  ४५४
  १७६  २०६८  जेष्ठ  २०  ३  ४५३
  १७७  २०६८  बैशाख  २०  २  ४५२
  १७८  २०६८  बैशाख  २०  १  ४५१
  १७९  २०६७  चैत्र  १९  २४  ४५०
  १८०  २०६७  चैत्र  १९  २३  ४४९
  १८१  २०६७  फाल्गुन  १९  २२  ४४८
  १८२  २०६७  फाल्गुन  १९  २१  ४४७
  १८३  २०६७  माघ  १९  २०  ४४६
  १८४  २०६७  माघ  १९  १९  ४४५
  १८५  २०६७  पौष  १९  १८  ४४४
  १८६  २०६७  पौष  १९  १७  ४४३
  १८७  २०६७  मंसिर  १९  १६  ४४२
  १८८  २०६७  मंसिर  १९  १५  ४४१
  १८९  २०६७  कार्तिक  १९  १४  ४४०
  १९०  २०६७  कार्तिक  १९  १३  ४३९
  १९१  २०६७  आश्विन  १९  १२  ४३८
  १९२  २०६७  आश्विन  १९  ११  ४३७
  १९३  २०६७  भाद्र  १९  १०  ४३६
  १९४  २०६७  भाद्र  १९  ९  ४३५
  १९५  २०६७  श्रावण  १९  ८  ४३४
  १९६  २०६७  श्रावण  १९  ७  ४३३
  १९७  २०६७  आषाढ  १९  ६  ४३२
  १९८  २०६७  आषाढ  १९  ५  ४३१
  १९९  २०६७  जेष्ठ  १९  ४  ४३०
  २००  २०६७  जेष्ठ  १९  ३  ४२९
  २०१  २०६७  बैशाख  १९  २  ४२८
  २०२  २०६७  बैशाख  १९  १  ४२७
  २०३  २०६६  चैत्र  १८  २४  ४२६
  २०४  २०६६  चैत्र  १८  २३  ४२५
  २०५  २०६६  फाल्गुन  १८  २२  ४२४
  २०६  २०६६  फाल्गुन  १८  २१  ४२३
  २०७  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २०८  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २०९  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २१०  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  २११  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  २१२  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  २१३  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  २१४  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  २१५  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  २१६  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  २१७  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  २१८  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  २१९  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  २२०  २०६६  कार्तिक  १८  १४  ४१६
  २२१  २०६६  कार्तिक  १८  १३  ४१५
  २२२  २०६६  आश्विन  १८  १२  ४१४
  २२३  २०६६  आश्विन  १८  ११  ४१३
  २२४  २०६६  भाद्र  १८  १०  ४१२
  २२५  २०६६  भाद्र  १८  ९  ४११
  २२६  २०६६  श्रावण  १८  ८  ४१०
  २२७  २०६६  श्रावण  १८  ७  ४०९
  २२८  २०६६  आषाढ  १८  ६  ४०८
  २२९  २०६६  आषाढ  १८  ५  ४०७
  २३०  २०६६  जेष्ठ  १८  ४  ४०६
  २३१  २०६६  जेष्ठ  १८  ३  ४०५
  २३२  २०६६  बैशाख  १८  २  ४०४
  २३३  २०६६  बैशाख  १८  १  ४०३
  २३४  २०६५  चैत्र  १७  २४  ४०२
  २३५  २०६५  चैत्र  १७  २३  ४०१
  २३६  २०६५  फाल्गुन  १७  २२  ४००
  २३७  २०६५  फाल्गुन  १७  २१  ३९९
  २३८  २०६५  माघ  १७  २०  ३९८
  २३९  २०६५  माघ  १७  १९  ३९७
  २४०  २०६५  पौष  १७  १८  ३९६
  २४१  २०६५  पौष  १७  १७  ३९५
  २४२  २०६५  मंसिर  १७  १६  ३९४
  २४३  २०६५  मंसिर  १७  १५  ३९३
  २४४  २०६५  कार्तिक  १७  १४  ३९२
  २४५  २०६५  कार्तिक  १७  १३  ३९१
  २४६  २०६५  आश्विन  १७  १२  ३९०
  २४७  २०६५  आश्विन  १७  ११  ३८९
  २४८  २०६५  भाद्र  १७  १०  ३८८
  २४९  २०६५  भाद्र  १७  ९  ३८७
  २५०  २०६५  श्रावण  १७  ८  ३८६
  २५१  २०६५  श्रावण  १७  ७  ३८५
  २५२  २०६५  आषाढ  १७  ६  ३८४
  २५३  २०६५  आषाढ  १७  ५  ३८३
  २५४  २०६५  जेष्ठ  १७  ४  ३८२
  २५५  २०६५  जेष्ठ  १७  ३  ३८१
  २५६  २०६५  बैशाख  १७  २  ३८०
  २५७  २०६५  बैशाख  १७  १  ३७९