सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

Latest Bulleteins

सि.नं साल महिना वर्ष अंक पुर्णांक
  १  २०७६  पौष  २८  १८  ६६०
  २  २०७६  पौष  २८  १७  ६५९
  ३  २०७६  मंसिर  २८  १६  ६५८
  ४  २०७६  मंसिर  २८  १५  ६५७
  ५  २०७६  कार्तिक  २८  १४  ६५६
  ६  २०७६  कार्तिक  २८  १३  ६५५
  ७  २०७६  आश्विन  २८  १२  ६५४
  ८  २०७६  आश्विन  २८  ११  ६५३
  ९  २०७६  भाद्र  २८  १०  ६५२
  १०  २०७६  भाद्र  २८  ९  ६५१
  ११  २०७६  श्रावण  २८  ८  ६५०
  १२  २०७६  श्रावण  २८  ७  ६४९
  १३  २०७६  आषाढ  २८  ६  ६४८
  १४  २०७६  आषाढ  २८  ५  ६४७
  १५  २०७६  जेष्ठ  २८  ४  ६४६
  १६  २०७६  जेष्ठ  २८  ३  ६४५
  १७  २०७६  बैशाख  २८  २  ६४४
  १८  २०७६  बैशाख  २८  १  ६४३
  १९  २०७५  चैत्र  २७  २४  ६४२
  २०  २०७५  चैत्र  २७  २३  ६४१
  २१  २०७५  फाल्गुन  २७  २२  ६४०
  २२  २०७५  फाल्गुन  २७  २१  ६३९
  २३  २०७५  माघ  २७  २०  ६३८
  २४  २०७५  माघ  २७  १९  ६३७
  २५  २०७५  पौष  २७  १८  ६३६
  २६  २०७५  पौष  २७  १७  ६३५
  २७  २०७५  मंसिर  २७  १६  ६३४
  २८  २०७५  मंसिर  २७  १५  ६३३
  २९  २०७५  कार्तिक  २७  १४  ६३२
  ३०  २०७५  कार्तिक  २७  १३  ६३१
  ३१  २०७५  आश्विन  २७  १२  ६३०
  ३२  २०७५  आश्विन  २७  ११  ६२९
  ३३  २०७५  भाद्र  २७  १०  ६२८
  ३४  २०७५  भाद्र  २७  ९  ६२७
  ३५  २०७५  श्रावण  २७  ८  ६२६
  ३६  २०७५  श्रावण  २७  ७  ६२५
  ३७  २०७५  आषाढ  २७  ६  ६२४
  ३८  २०७५  आषाढ  २७  ५  ६२३
  ३९  २०७५  जेष्ठ  २७  ४  ६२२
  ४०  २०७५  जेष्ठ  २७  ३  ६२१
  ४१  २०७५  बैशाख  २७  २  ६२०
  ४२  २०७५  बैशाख  २७  १  ६१९
  ४३  २०७४  चैत्र  २६  २४  ६१८
  ४४  २०७४  चैत्र  २६  २३  ६१७
  ४५  २०७४  फाल्गुन  २६  २२  ६१६
  ४६  २०७४  फाल्गुन  २६  २१  ६१५
  ४७  २०७४  माघ  २६  २०  ६१४
  ४८  २०७४  माघ  २६  १९  ६१३
  ४९  २०७४  पौष  २६  १८  ६१२
  ५०  २०७४  पौष  २६  १७  ६११
  ५१  २०७४  मंसिर  २६  १६  ६१०
  ५२  २०७४  मंसिर  २६  १५  ६०९
  ५३  २०७४  कार्तिक  २६  १४  ६०८
  ५४  २०७४  कार्तिक  २६  १३  ६०७
  ५५  २०७४  आश्विन  २६  १२  ६०६
  ५६  २०७४  आश्विन  २६  ११  ६०५
  ५७  २०७४  भाद्र  २६  १०  ६०४
  ५८  २०७४  भाद्र  २६  ९  ६०३
  ५९  २०७४  श्रावण  २६  ८  ६०२
  ६०  २०७४  श्रावण  २६  ७  ६०१
  ६१  २०७४  आषाढ  २६  ६  ६००
  ६२  २०७४  आषाढ  २६  ५  ५९९
  ६३  २०७४  जेष्ठ  २६  ४  ५९८
  ६४  २०७४  जेष्ठ  २६  ३  ५९७
  ६५  २०७४  बैशाख  २६  २  ५९६
  ६६  २०७४  बैशाख  २६  १  ५९५
  ६७  २०७३  चैत्र  २५  २४  ५९४
  ६८  २०७३  चैत्र  २५  २३  ५९३
  ६९  २०७३  फाल्गुन  २५  २२  ५९२
  ७०  २०७३  फाल्गुन  २५  २१  ५९१
  ७१  २०७३  माघ  २५  २०  ५९०
  ७२  २०७३  माघ  २५  १९  ५८९
  ७३  २०७३  पौष  २५  १८  ५८८
  ७४  २०७३  पौष  २५  १७  ५८७
  ७५  २०७३  मंसिर  २५  १६  ५८६
  ७६  २०७३  मंसिर  २५  १५  ५८५
  ७७  २०७३  कार्तिक  २५  १४  ५८४
  ७८  २०७३  कार्तिक  २५  १३  ५८३
  ७९  २०७३  आश्विन  २५  १२  ५८२
  ८०  २०७३  आश्विन  २५  ११  ५८१
  ८१  २०७३  भाद्र  २५  १०  ५८०
  ८२  २०७३  भाद्र  २५  ९  ५७९
  ८३  २०७३  श्रावण  २५  ८  ५७८
  ८४  २०७३  श्रावण  २५  ७  ५७७
  ८५  २०७३  आषाढ  २५  ६  ५७६
  ८६  २०७३  आषाढ  २५  ५  ५७५
  ८७  २०७३  जेष्ठ  २५  ४  ५७४
  ८८  २०७३  जेष्ठ  २५  ३  ५७३
  ८९  २०७३  बैशाख  २५  २  ५७२
  ९०  २०७३  बैशाख  २५  १  ५७१
  ९१  २०७२  चैत्र  २४  २४  ५७०
  ९२  २०७२  चैत्र  २४  २३  ५६९
  ९३  २०७२  फाल्गुन  २४  २२  ५६८
  ९४  २०७२  फाल्गुन  २४  २१  ५६७
  ९५  २०७२  माघ  २४  २०  ५६६
  ९६  २०७२  माघ  २४  १९  ५६५
  ९७  २०७२  पौष  २४  १८  ५६४
  ९८  २०७२  पौष  २४  १७  ५६३
  ९९  २०७२  मंसिर  २४  १६  ५६२
  १००  २०७२  मंसिर  २४  १५  ५६१
  १०१  २०७२  कार्तिक  २४  १४  ५६०
  १०२  २०७२  कार्तिक  २४  १३  ५५९
  १०३  २०७२  आश्विन  २४  १२  ५५८
  १०४  २०७२  आश्विन  २४  ११  ५५७
  १०५  २०७२  भाद्र  २४  १०  ५५६
  १०६  २०७२  भाद्र  २४  ९  ५५५
  १०७  २०७२  श्रावण  २४  ८  ५५४
  १०८  २०७२  श्रावण  २४  ७  ५५३
  १०९  २०७२  आषाढ  २४  ६  ५५२
  ११०  २०७२  आषाढ  २४  ५  ५५१
  १११  २०७२  जेष्ठ  २४  ४  ५५०
  ११२  २०७२  जेष्ठ  २४  ३  ५४९
  ११३  २०७२  बैशाख  २४  २  ५४८
  ११४  २०७२  बैशाख  २४  १  ५४७
  ११५  २०७१  चैत्र  २३  २४  ५४६
  ११६  २०७१  चैत्र  २३  २३  ५४५
  ११७  २०७१  फाल्गुन  २३  २२  ५४४
  ११८  २०७१  फाल्गुन  २३  २१  ५४३
  ११९  २०७१  माघ  २३  २०  ५४२
  १२०  २०७१  माघ  २३  १९  ५४१
  १२१  २०७१  पौष  २३  १८  ५४०
  १२२  २०७१  पौष  २३  १७  ५३९
  १२३  २०७१  मंसिर  २३  १६  ५३८
  १२४  २०७१  मंसिर  २३  १५  ५३७
  १२५  २०७१  कार्तिक  २३  १४  ५३६
  १२६  २०७१  कार्तिक  २३  १३  ५३५
  १२७  २०७१  आश्विन  २३  १२  ५३४
  १२८  २०७१  आश्विन  २३  ११  ५३३
  १२९  २०७१  भाद्र  २३  १०  ५३२
  १३०  २०७१  भाद्र  २३  ९  ५३१
  १३१  २०७१  श्रावण  २३  ८  ५३०
  १३२  २०७१  श्रावण  २३  ७  ५२९
  १३३  २०७१  आषाढ  २३  ६  ५२८
  १३४  २०७१  आषाढ  २३  ५  ५२७
  १३५  २०७१  जेष्ठ  २३  ४  ५२६
  १३६  २०७१  जेष्ठ  २३  ३  ५२५
  १३७  २०७१  बैशाख  २३  २  ५२४
  १३८  २०७१  बैशाख  २३  १  ५२३
  १३९  २०७०  चैत्र  २२  २४  ५२२
  १४०  २०७०  चैत्र  २२  २३  ५२१
  १४१  २०७०  फाल्गुन  २२  २२  ५२०
  १४२  २०७०  फाल्गुन  २२  २१  ५१९
  १४३  २०७०  माघ  २२  २०  ५१८
  १४४  २०७०  माघ  २२  १९  ५१७
  १४५  २०७०  पौष  २२  १८  ५१६
  १४६  २०७०  पौष  २२  १७  ५१५
  १४७  २०७०  मंसिर  २२  १६  ५१४
  १४८  २०७०  मंसिर  २२  १५  ५१३
  १४९  २०७०  कार्तिक  २२  १४  ५१२
  १५०  २०७०  कार्तिक  २२  १३  ५११
  १५१  २०७०  आश्विन  २२  १२  ५१०
  १५२  २०७०  आश्विन  २२  ११  ५०९
  १५३  २०७०  भाद्र  २२  १०  ५०८
  १५४  २०७०  भाद्र  २२  ९  ५०७
  १५५  २०७०  श्रावण  २२  ८  ५०६
  १५६  २०७०  श्रावण  २२  ७  ५०५
  १५७  २०७०  आषाढ  २२  ६  ५०४
  १५८  २०७०  आषाढ  २२  ५  ५०३
  १५९  २०७०  जेष्ठ  २२  ४  ५०२
  १६०  २०७०  जेष्ठ  २२  ३  ५०१
  १६१  २०७०  बैशाख  २२  २  ५००
  १६२  २०७०  बैशाख  २२  १  ४९९
  १६३  २०६९  चैत्र  २१  २४  ४९८
  १६४  २०६९  चैत्र  २१  २३  ४९७
  १६५  २०६९  फाल्गुन  २१  २२  ४९६
  १६६  २०६९  फाल्गुन  २१  २१  ४९५
  १६७  २०६९  माघ  २१  २०  ४९४
  १६८  २०६९  माघ  २१  १९  ४९३
  १६९  २०६९  पौष  २१  १८  ४९२
  १७०  २०६९  पौष  २१  १७  ४९१
  १७१  २०६९  मंसिर  २१  १६  ४९०
  १७२  २०६९  मंसिर  २१  १५  ४८९
  १७३  २०६९  कार्तिक  २१  १४  ४८८
  १७४  २०६९  कार्तिक  २१  १३  ४८७
  १७५  २०६९  आश्विन  २१  १२  ४८६
  १७६  २०६९  आश्विन  २१  ११  ४८५
  १७७  २०६९  भाद्र  २१  १०  ४८४
  १७८  २०६९  भाद्र  २१  ९  ४८३
  १७९  २०६९  श्रावण  २१  ८  ४८२
  १८०  २०६९  श्रावण  २१  ७  ४८१
  १८१  २०६९  आषाढ  २१  ६  ४८०
  १८२  २०६९  आषाढ  २१  ५  ४७९
  १८३  २०६९  जेष्ठ  २१  ४  ४७८
  १८४  २०६९  जेष्ठ  २१  ३  ४७७
  १८५  २०६९  बैशाख  २१  २  ४७६
  १८६  २०६९  बैशाख  २१  १  ४७५
  १८७  २०६८  चैत्र  २०  २४  ४७४
  १८८  २०६८  चैत्र  २०  २३  ४७३
  १८९  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७२
  १९०  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७१
  १९१  २०६८  माघ  २०  २०  ४७०
  १९२  २०६८  पौष  २०  १९  ४६९
  १९३  २०६८  माघ  २०  १९  ४६९
  १९४  २०६८  पौष  २०  १८  ४६८
  १९५  २०६८  मंसिर  २०  १७  ४६७
  १९६  २०६८  मंसिर  २०  १५  ४६५
  १९७  २०६८  कार्तिक  २०  १४  ४६४
  १९८  २०६८  कार्तिक  २०  १३  ४६३
  १९९  २०६८  आश्विन  २०  १२  ४६२
  २००  २०६८  आश्विन  २०  ११  ४६१
  २०१  २०६८  भाद्र  २०  १०  ४६०
  २०२  २०६८  भाद्र  २०  ९  ४५९
  २०३  २०६८  श्रावण  २०  ८  ४५८
  २०४  २०६८  श्रावण  २०  ७  ४५७
  २०५  २०६८  आषाढ  २०  ६  ४५६
  २०६  २०६८  आषाढ  २०  ५  ४५५
  २०७  २०६८  जेष्ठ  २०  ४  ४५४
  २०८  २०६८  जेष्ठ  २०  ३  ४५३
  २०९  २०६८  बैशाख  २०  २  ४५२
  २१०  २०६८  बैशाख  २०  १  ४५१
  २११  २०६७  चैत्र  १९  २४  ४५०
  २१२  २०६७  चैत्र  १९  २३  ४४९
  २१३  २०६७  फाल्गुन  १९  २२  ४४८
  २१४  २०६७  फाल्गुन  १९  २१  ४४७
  २१५  २०६७  माघ  १९  २०  ४४६
  २१६  २०६७  माघ  १९  १९  ४४५
  २१७  २०६७  पौष  १९  १८  ४४४
  २१८  २०६७  पौष  १९  १७  ४४३
  २१९  २०६७  मंसिर  १९  १६  ४४२
  २२०  २०६७  मंसिर  १९  १५  ४४१
  २२१  २०६७  कार्तिक  १९  १४  ४४०
  २२२  २०६७  कार्तिक  १९  १३  ४३९
  २२३  २०६७  आश्विन  १९  १२  ४३८
  २२४  २०६७  आश्विन  १९  ११  ४३७
  २२५  २०६७  भाद्र  १९  १०  ४३६
  २२६  २०६७  भाद्र  १९  ९  ४३५
  २२७  २०६७  श्रावण  १९  ८  ४३४
  २२८  २०६७  श्रावण  १९  ७  ४३३
  २२९  २०६७  आषाढ  १९  ६  ४३२
  २३०  २०६७  आषाढ  १९  ५  ४३१
  २३१  २०६७  जेष्ठ  १९  ४  ४३०
  २३२  २०६७  जेष्ठ  १९  ३  ४२९
  २३३  २०६७  बैशाख  १९  २  ४२८
  २३४  २०६७  बैशाख  १९  १  ४२७
  २३५  २०६६  चैत्र  १८  २४  ४२६
  २३६  २०६६  चैत्र  १८  २३  ४२५
  २३७  २०६६  फाल्गुन  १८  २२  ४२४
  २३८  २०६६  फाल्गुन  १८  २१  ४२३
  २३९  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २४०  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २४१  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २४२  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  २४३  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  २४४  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  २४५  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  २४६  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  २४७  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  २४८  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  २४९  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  २५०  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  २५१  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  २५२  २०६६  कार्तिक  १८  १४  ४१६
  २५३  २०६६  कार्तिक  १८  १३  ४१५
  २५४  २०६६  आश्विन  १८  १२  ४१४
  २५५  २०६६  आश्विन  १८  ११  ४१३
  २५६  २०६६  भाद्र  १८  १०  ४१२
  २५७  २०६६  भाद्र  १८  ९  ४११
  २५८  २०६६  श्रावण  १८  ८  ४१०
  २५९  २०६६  श्रावण  १८  ७  ४०९
  २६०  २०६६  आषाढ  १८  ६  ४०८
  २६१  २०६६  आषाढ  १८  ५  ४०७
  २६२  २०६६  जेष्ठ  १८  ४  ४०६
  २६३  २०६६  जेष्ठ  १८  ३  ४०५
  २६४  २०६६  बैशाख  १८  २  ४०४
  २६५  २०६६  बैशाख  १८  १  ४०३
  २६६  २०६५  चैत्र  १७  २४  ४०२
  २६७  २०६५  चैत्र  १७  २३  ४०१
  २६८  २०६५  फाल्गुन  १७  २२  ४००
  २६९  २०६५  फाल्गुन  १७  २१  ३९९
  २७०  २०६५  माघ  १७  २०  ३९८
  २७१  २०६५  माघ  १७  १९  ३९७
  २७२  २०६५  पौष  १७  १८  ३९६
  २७३  २०६५  पौष  १७  १७  ३९५
  २७४  २०६५  मंसिर  १७  १६  ३९४
  २७५  २०६५  मंसिर  १७  १५  ३९३
  २७६  २०६५  कार्तिक  १७  १४  ३९२
  २७७  २०६५  कार्तिक  १७  १३  ३९१
  २७८  २०६५  आश्विन  १७  १२  ३९०
  २७९  २०६५  आश्विन  १७  ११  ३८९
  २८०  २०६५  भाद्र  १७  १०  ३८८
  २८१  २०६५  भाद्र  १७  ९  ३८७
  २८२  २०६५  श्रावण  १७  ८  ३८६
  २८३  २०६५  श्रावण  १७  ७  ३८५
  २८४  २०६५  आषाढ  १७  ६  ३८४
  २८५  २०६५  आषाढ  १७  ५  ३८३
  २८६  २०६५  जेष्ठ  १७  ४  ३८२
  २८७  २०६५  जेष्ठ  १७  ३  ३८१
  २८८  २०६५  बैशाख  १७  २  ३८०
  २८९  २०६५  बैशाख  १७  १  ३७९