सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

Latest Bulleteins

सि.नं साल महिना वर्ष अंक पुर्णांक
  १  २०७४  जेष्ठ  २६  ४  ५९८
  २  २०७४  जेष्ठ  २६  ३  ५९७
  ३  २०७४  बैशाख  २६  २  ५९६
  ४  २०७४  बैशाख  २६  १  ५९५
  ५  २०७३  चैत्र  २५  २४  ५९४
  ६  २०७३  चैत्र  २५  २३  ५९३
  ७  २०७३  फाल्गुन  २५  २२  ५९२
  ८  २०७३  फाल्गुन  २५  २१  ५९१
  ९  २०७३  माघ  २५  २०  ५९०
  १०  २०७३  माघ  २५  १९  ५८९
  ११  २०७३  पौष  २५  १८  ५८८
  १२  २०७३  पौष  २५  १७  ५८७
  १३  २०७३  मंसिर  २५  १६  ५८६
  १४  २०७३  मंसिर  २५  १५  ५८५
  १५  २०७३  कार्तिक  २५  १४  ५८४
  १६  २०७३  कार्तिक  २५  १३  ५८३
  १७  २०७३  आश्विन  २५  १२  ५८२
  १८  २०७३  आश्विन  २५  ११  ५८१
  १९  २०७३  भाद्र  २५  १०  ५८०
  २०  २०७३  भाद्र  २५  ९  ५७९
  २१  २०७३  श्रावण  २५  ८  ५७८
  २२  २०७३  श्रावण  २५  ७  ५७७
  २३  २०७३  आषाढ  २५  ६  ५७६
  २४  २०७३  आषाढ  २५  ५  ५७५
  २५  २०७३  जेष्ठ  २५  ४  ५७४
  २६  २०७३  जेष्ठ  २५  ३  ५७३
  २७  २०७३  बैशाख  २५  २  ५७२
  २८  २०७३  बैशाख  २५  १  ५७१
  २९  २०७२  चैत्र  २४  २४  ५७०
  ३०  २०७२  चैत्र  २४  २३  ५६९
  ३१  २०७२  फाल्गुन  २४  २२  ५६८
  ३२  २०७२  फाल्गुन  २४  २१  ५६७
  ३३  २०७२  माघ  २४  २०  ५६६
  ३४  २०७२  माघ  २४  १९  ५६५
  ३५  २०७२  पौष  २४  १८  ५६४
  ३६  २०७२  पौष  २४  १७  ५६३
  ३७  २०७२  मंसिर  २४  १६  ५६२
  ३८  २०७२  मंसिर  २४  १५  ५६१
  ३९  २०७२  कार्तिक  २४  १४  ५६०
  ४०  २०७२  कार्तिक  २४  १३  ५५९
  ४१  २०७२  आश्विन  २४  १२  ५५८
  ४२  २०७२  आश्विन  २४  ११  ५५७
  ४३  २०७२  भाद्र  २४  १०  ५५६
  ४४  २०७२  भाद्र  २४  ९  ५५५
  ४५  २०७२  श्रावण  २४  ८  ५५४
  ४६  २०७२  श्रावण  २४  ७  ५५३
  ४७  २०७२  आषाढ  २४  ६  ५५२
  ४८  २०७२  आषाढ  २४  ५  ५५१
  ४९  २०७२  जेष्ठ  २४  ४  ५५०
  ५०  २०७२  जेष्ठ  २४  ३  ५४९
  ५१  २०७२  बैशाख  २४  २  ५४८
  ५२  २०७२  बैशाख  २४  १  ५४७
  ५३  २०७१  चैत्र  २३  २४  ५४६
  ५४  २०७१  चैत्र  २३  २३  ५४५
  ५५  २०७१  फाल्गुन  २३  २२  ५४४
  ५६  २०७१  फाल्गुन  २३  २१  ५४३
  ५७  २०७१  माघ  २३  २०  ५४२
  ५८  २०७१  माघ  २३  १९  ५४१
  ५९  २०७१  पौष  २३  १८  ५४०
  ६०  २०७१  पौष  २३  १७  ५३९
  ६१  २०७१  मंसिर  २३  १६  ५३८
  ६२  २०७१  मंसिर  २३  १५  ५३७
  ६३  २०७१  कार्तिक  २३  १४  ५३६
  ६४  २०७१  कार्तिक  २३  १३  ५३५
  ६५  २०७१  आश्विन  २३  १२  ५३४
  ६६  २०७१  आश्विन  २३  ११  ५३३
  ६७  २०७१  भाद्र  २३  १०  ५३२
  ६८  २०७१  भाद्र  २३  ९  ५३१
  ६९  २०७१  श्रावण  २३  ८  ५३०
  ७०  २०७१  श्रावण  २३  ७  ५२९
  ७१  २०७१  आषाढ  २३  ६  ५२८
  ७२  २०७१  आषाढ  २३  ५  ५२७
  ७३  २०७१  जेष्ठ  २३  ४  ५२६
  ७४  २०७१  जेष्ठ  २३  ३  ५२५
  ७५  २०७१  बैशाख  २३  २  ५२४
  ७६  २०७१  बैशाख  २३  १  ५२३
  ७७  २०७०  चैत्र  २२  २४  ५२२
  ७८  २०७०  चैत्र  २२  २३  ५२१
  ७९  २०७०  फाल्गुन  २२  २२  ५२०
  ८०  २०७०  फाल्गुन  २२  २१  ५१९
  ८१  २०७०  माघ  २२  २०  ५१८
  ८२  २०७०  माघ  २२  १९  ५१७
  ८३  २०७०  पौष  २२  १८  ५१६
  ८४  २०७०  पौष  २२  १७  ५१५
  ८५  २०७०  मंसिर  २२  १६  ५१४
  ८६  २०७०  मंसिर  २२  १५  ५१३
  ८७  २०७०  कार्तिक  २२  १४  ५१२
  ८८  २०७०  कार्तिक  २२  १३  ५११
  ८९  २०७०  आश्विन  २२  १२  ५१०
  ९०  २०७०  आश्विन  २२  ११  ५०९
  ९१  २०७०  भाद्र  २२  १०  ५०८
  ९२  २०७०  भाद्र  २२  ९  ५०७
  ९३  २०७०  श्रावण  २२  ८  ५०६
  ९४  २०७०  श्रावण  २२  ७  ५०५
  ९५  २०७०  आषाढ  २२  ६  ५०४
  ९६  २०७०  आषाढ  २२  ५  ५०३
  ९७  २०७०  जेष्ठ  २२  ४  ५०२
  ९८  २०७०  जेष्ठ  २२  ३  ५०१
  ९९  २०७०  बैशाख  २२  २  ५००
  १००  २०७०  बैशाख  २२  १  ४९९
  १०१  २०६९  चैत्र  २१  २४  ४९८
  १०२  २०६९  चैत्र  २१  २३  ४९७
  १०३  २०६९  फाल्गुन  २१  २२  ४९६
  १०४  २०६९  फाल्गुन  २१  २१  ४९५
  १०५  २०६९  माघ  २१  २०  ४९४
  १०६  २०६९  माघ  २१  १९  ४९३
  १०७  २०६९  पौष  २१  १८  ४९२
  १०८  २०६९  पौष  २१  १७  ४९१
  १०९  २०६९  मंसिर  २१  १६  ४९०
  ११०  २०६९  मंसिर  २१  १५  ४८९
  १११  २०६९  कार्तिक  २१  १४  ४८८
  ११२  २०६९  कार्तिक  २१  १३  ४८७
  ११३  २०६९  आश्विन  २१  १२  ४८६
  ११४  २०६९  आश्विन  २१  ११  ४८५
  ११५  २०६९  भाद्र  २१  १०  ४८४
  ११६  २०६९  भाद्र  २१  ९  ४८३
  ११७  २०६९  श्रावण  २१  ८  ४८२
  ११८  २०६९  श्रावण  २१  ७  ४८१
  ११९  २०६९  आषाढ  २१  ६  ४८०
  १२०  २०६९  आषाढ  २१  ५  ४७९
  १२१  २०६९  जेष्ठ  २१  ४  ४७८
  १२२  २०६९  जेष्ठ  २१  ३  ४७७
  १२३  २०६९  बैशाख  २१  २  ४७६
  १२४  २०६९  बैशाख  २१  १  ४७५
  १२५  २०६८  चैत्र  २०  २४  ४७४
  १२६  २०६८  चैत्र  २०  २३  ४७३
  १२७  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७२
  १२८  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७१
  १२९  २०६८  माघ  २०  २०  ४७०
  १३०  २०६८  पौष  २०  १९  ४६९
  १३१  २०६८  माघ  २०  १९  ४६९
  १३२  २०६८  पौष  २०  १८  ४६८
  १३३  २०६८  मंसिर  २०  १७  ४६७
  १३४  २०६८  मंसिर  २०  १५  ४६५
  १३५  २०६८  कार्तिक  २०  १४  ४६४
  १३६  २०६८  कार्तिक  २०  १३  ४६३
  १३७  २०६८  आश्विन  २०  १२  ४६२
  १३८  २०६८  आश्विन  २०  ११  ४६१
  १३९  २०६८  भाद्र  २०  १०  ४६०
  १४०  २०६८  भाद्र  २०  ९  ४५९
  १४१  २०६८  श्रावण  २०  ८  ४५८
  १४२  २०६८  श्रावण  २०  ७  ४५७
  १४३  २०६८  आषाढ  २०  ६  ४५६
  १४४  २०६८  आषाढ  २०  ५  ४५५
  १४५  २०६८  जेष्ठ  २०  ४  ४५४
  १४६  २०६८  जेष्ठ  २०  ३  ४५३
  १४७  २०६८  बैशाख  २०  २  ४५२
  १४८  २०६८  बैशाख  २०  १  ४५१
  १४९  २०६७  चैत्र  १९  २४  ४५०
  १५०  २०६७  चैत्र  १९  २३  ४४९
  १५१  २०६७  फाल्गुन  १९  २२  ४४८
  १५२  २०६७  फाल्गुन  १९  २१  ४४७
  १५३  २०६७  माघ  १९  २०  ४४६
  १५४  २०६७  माघ  १९  १९  ४४५
  १५५  २०६७  पौष  १९  १८  ४४४
  १५६  २०६७  पौष  १९  १७  ४४३
  १५७  २०६७  मंसिर  १९  १६  ४४२
  १५८  २०६७  मंसिर  १९  १५  ४४१
  १५९  २०६७  कार्तिक  १९  १४  ४४०
  १६०  २०६७  कार्तिक  १९  १३  ४३९
  १६१  २०६७  आश्विन  १९  १२  ४३८
  १६२  २०६७  आश्विन  १९  ११  ४३७
  १६३  २०६७  भाद्र  १९  १०  ४३६
  १६४  २०६७  भाद्र  १९  ९  ४३५
  १६५  २०६७  श्रावण  १९  ८  ४३४
  १६६  २०६७  श्रावण  १९  ७  ४३३
  १६७  २०६७  आषाढ  १९  ६  ४३२
  १६८  २०६७  आषाढ  १९  ५  ४३१
  १६९  २०६७  जेष्ठ  १९  ४  ४३०
  १७०  २०६७  जेष्ठ  १९  ३  ४२९
  १७१  २०६७  बैशाख  १९  २  ४२८
  १७२  २०६७  बैशाख  १९  १  ४२७
  १७३  २०६६  चैत्र  १८  २४  ४२६
  १७४  २०६६  चैत्र  १८  २३  ४२५
  १७५  २०६६  फाल्गुन  १८  २२  ४२४
  १७६  २०६६  फाल्गुन  १८  २१  ४२३
  १७७  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  १७८  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  १७९  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  १८०  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  १८१  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  १८२  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  १८३  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  १८४  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  १८५  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  १८६  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  १८७  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  १८८  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  १८९  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  १९०  २०६६  कार्तिक  १८  १४  ४१६
  १९१  २०६६  कार्तिक  १८  १३  ४१५
  १९२  २०६६  आश्विन  १८  १२  ४१४
  १९३  २०६६  आश्विन  १८  ११  ४१३
  १९४  २०६६  भाद्र  १८  १०  ४१२
  १९५  २०६६  भाद्र  १८  ९  ४११
  १९६  २०६६  श्रावण  १८  ८  ४१०
  १९७  २०६६  श्रावण  १८  ७  ४०९
  १९८  २०६६  आषाढ  १८  ६  ४०८
  १९९  २०६६  आषाढ  १८  ५  ४०७
  २००  २०६६  जेष्ठ  १८  ४  ४०६
  २०१  २०६६  जेष्ठ  १८  ३  ४०५
  २०२  २०६६  बैशाख  १८  २  ४०४
  २०३  २०६६  बैशाख  १८  १  ४०३
  २०४  २०६५  चैत्र  १७  २४  ४०२
  २०५  २०६५  चैत्र  १७  २३  ४०१
  २०६  २०६५  फाल्गुन  १७  २२  ४००
  २०७  २०६५  फाल्गुन  १७  २१  ३९९
  २०८  २०६५  माघ  १७  २०  ३९८
  २०९  २०६५  माघ  १७  १९  ३९७
  २१०  २०६५  पौष  १७  १८  ३९६
  २११  २०६५  पौष  १७  १७  ३९५
  २१२  २०६५  मंसिर  १७  १६  ३९४
  २१३  २०६५  मंसिर  १७  १५  ३९३
  २१४  २०६५  कार्तिक  १७  १४  ३९२
  २१५  २०६५  कार्तिक  १७  १३  ३९१
  २१६  २०६५  आश्विन  १७  १२  ३९०
  २१७  २०६५  आश्विन  १७  ११  ३८९
  २१८  २०६५  भाद्र  १७  १०  ३८८
  २१९  २०६५  भाद्र  १७  ९  ३८७
  २२०  २०६५  श्रावण  १७  ८  ३८६
  २२१  २०६५  श्रावण  १७  ७  ३८५
  २२२  २०६५  आषाढ  १७  ६  ३८४
  २२३  २०६५  आषाढ  १७  ५  ३८३
  २२४  २०६५  जेष्ठ  १७  ४  ३८२
  २२५  २०६५  जेष्ठ  १७  ३  ३८१
  २२६  २०६५  बैशाख  १७  २  ३८०
  २२७  २०६५  बैशाख  १७  १  ३७९